Monday, 21 September 2015

to͘-chhī ê magnetic effect

聽講 高鐵 koh berh tī khah 庄腳 là 後ê 所在 加 設 3 ê 站 ah. 地方頭人 也lerh 搶功勞, 一般人士也 感激 在心。Magnetic effect 早前 tio̍h 發生ah, 都市 集中 大部分ê 人kap 物資lóng 包括在內ê資源, 當然 發展 khah kín khah chhiaⁿ-iāⁿ khah thek, 環境 也因為人khah chōe, khah 鬧熱, khah chōe sim-sek ê thit-thô 齣頭, 基本 也 khah chōe 討趁ê 機會 kap 選擇。種種 ê 因端, hō͘ 俗民 ē chhu óa 去 都市。Che tio̍h 是 地方發展 ê magnetic effect, 結局 附近ê 庄社, lú 來lú 少人, lú 發展bōe 起來, 嚴重者, 致到 廢庄都ē。

Taⁿ, m̄-nā 附近ê 庄社 人才資源hō͘ 都市吸走, kui 台灣 也 thiah 做 kúi 塊 有發展 ê 所在 niâ. 雲林, 苗栗, kap 花蓮, 台東強強 berh hông放sak ê 樣siùⁿ。Lán terh 看 交通利便, koh lú ē 加緊加強 chit 種 現象。 當然, 有人 真歡喜, 田庄所在土地 起價, 田地 hō͘ 好額人 做 毫宅! In 也 ē-tang 靠bōe 祖產thio chi̍t 塊 a,  iā thang 搬sóa kàu i 向往ê 都市, 去 過 早暗 滾bùn 度活 ê 都市人日子。

Kâng-khoán ê情況 發生tī  所謂ê 民主世界 ta̍k 所在, khêng-si̍t 是 資本主義 ê 結果. 資本集中, 資源 人, 物, 錢, 建設, 等等 tio̍h ē集中。 高位無制衡ê政策 iah sī 措施, lán 也無力。 Koh-khah 嚴重ê 是發生tī 國際ê, 像 chit-chūn 台灣, 東南亞 vs 中國, 非洲 vs 歐洲, 中南美洲 vs 北美。

Lán 有時ē 想, 以早 真chōe 人 開 kám-á店, 開 麵擔á, 甚至 拖 chi̍t 台á li-á-kah 賣青菜iah是醬菜, tio̍h thang 度日, koh thang 栽培 gín-á 序細 讀 大學起。 今 是無可能, 社會 有lerh進步 無? 有lah 看 捷運頂 大大細細 lóng lerh sńg 手機á, chi̍t 支 siōng 無 tio̍h 萬五, koh ta̍k 個月 tio̍h納 chi̍t 條網路費用。

Lán 有時也ē 怨妒, him-soān 人 sńg 真爽, 錢 khai bōe 疼。 換lán是 m̄ kam 買, 我知影 有人 2 3 歲tio̍h sńg 2 3 支 Apple 去 ah,  開錢 上網也m̄甘tiuh-tiuh。

Kiaⁿ日 lán 趕車 berh kàu台北,  tī 車頭 soah tèr 無tio̍h 車班, 服務人員koh khà 電話 kā lán 通知, lán 也 聽bōe-tio̍h. 真慘, 人chōe lán tio̍h 畏畏, 噪雜ê 環境lán tio̍h 臭耳聾。 結局, i hō͘ lán 坐 下chi̍t 班, 加開 200。Chiaⁿ m̄ 願 也 無ta-ôa!

福氣lán 是有, 真順利 kàu 位, 隨 洗身軀了, 出來, 辦公室 大樓門無鎖, lán thang chit-chūn lerh寫 che 日誌!


PS: lán 寫 隨看 tio̍h lâng chit篇 中南部人口減少有多嚴重?9張圖表帶你從人口了解台灣區域發展問題

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...