Friday, 4 September 2015

hó-gia̍h-sàn

photo from  
今á日, tī bus 頂, 一直看民視新聞, 內底siōng 驚人ê 消息是, Turkey 海邊á hit 2 ê gín-á ê 屍體。Sòe-hàn hit ê 叫 做 Aylan Kurdi, 為tio̍h beh 走閃 ka-kī 家園ê 戰禍, pìⁿ 做 流亡ê人, 地球hō͘ hiah-ê 強權切開變做國家。 Hiah-ê 國界變做soah 人ê 生死界線。論真, 汝 kā 看 hō͘ 真, 線 tī toh位?
牽涉 Syria, Turkey, Canada(UK), tāi-chì 真複雜也真大。

Lán koh淺想, 大概是án-ni, tī 先進國家內底 hó-gia̍h-sàn, lú thiah lú 遠ê 狀態, 國際也一定會án-ni。 人 sàn kah 無出路, tio̍h ē 想khang 想phāng, 去chǹg, khì nǹg, nā che 都無活路, 只好行險路, 做惡做毒 mā beh oa̍h--落去。Chit款 現象, hùn 闊lah 國家, 民族來看也是 án-ni。

所致, 解決ê 方法sio-siāng lah。M̄-koh, hiah-ê 精英, 頭殼siōng hó-ê, 權力siōng 大ê, 罕得幾-ê ē 來處理, lán chit-má kan-ta thiaⁿ tio̍h Deuchch  首相 Angela Merkel肯收留 80萬 人, lán 台灣窮實也會當收留in, khah 贏 收留lán kā 飼kah 肥肥koh leh kā lánê 布袋 ê niáu鼠 精牲。

Chit 種人道思想, lán bōe-tàng 想siuⁿ 精, siuⁿ 久, 想久想精tio̍h 變chòe kap hiah-ê 精英權力者sio óa 去ah, án-ni lán tio̍h ē 變做 kap in 平冷漠, 也ē 失去機會, 也ē 漸漸失去lán ê 人性。

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...