Monday, 25 November 2013

[麻豆假農-誌載1]

Kiaⁿ-ji̍t pàng i 1 lâng lán bōe pàng-sim(hòng-sim), chua̋n choh-phōaⁿ khì hn̂g-lih teh han-chṳ̂-tîn.
chit khu bô kúi châng lán thia̍p--ê, tîn ū seng chìm-chúi 2 3 ji̍t ah, iā ū hoat sin íⁿ chhuaih ah. M̄-chai ē ha̍h chit khu bōe.
Lán teh ná ó͘ chiah-ê thô͘ ná sīm, chia ê thô͘ àn toh ūi lâi, gôan tóe sī sáⁿ? Lāi-tiong iā ū chng-á, iā chio̍h-thâu, iā ū tiám-á-ka kak, thô͘-bah kài liâm, chin-sêng chhân té liâm-thô͘. Thiaⁿ kóng sī Chiong-kun-khoe piⁿ chhia lâi--ê. Kiaⁿ-ji̍t khòaⁿ ná-sêng ū lâng lâi thau ó͘ ê khóan-sit.
chit tiuⁿ beh show lán thian-châi ke-lông ê khá-chok. Lâng chhia lâi ê thô͘ 1 kak 1 kak, ū li̍h-hûn ê, i kā i tòng-chò ó͘ hó ê khang-khut, ti̍t-chiap kā han-chṳ̂-tîn chiⁿ--jik(ji̍p-khì) sī beh kō͘ chún--ê sioh~!~ Chhì-khòaⁿ bāi leh, kòe--2-ji̍t-á chiah lâi giām-siu.

thian-châi ké-lông tng teh tiam chhài-chí, kóng ū ian-sui, tang-o, khîn-chhài, poe-ling-á, koh 1 hāng bōe-kì-ê ah. Chìn-chêng ū tiam pe̍h-chhài kah tá-lú-mé.

ū khòaⁿ--kìn bô, he sī sáⁿ ke-si thâu-á ? Ó͘ thô͘ iā bóe iân-pit, m̄-sī tṳ̂-thâu(i kóng hàiⁿ bōe khí-lâi). Hit ki iân-pit chin kim chin chhoaⁿ lioh.

Tuesday, 19 November 2013

XO

Lia̍h-chún 陳年, che thang tī thâu-thiàⁿ

----------------------------
頭痛未置目先茫
上好眠床梯規工
日起日落氣溫降
踢倒雞路是肖人

肖人無分汫共老
激空逐个攏真肴
正經廣起攏袂曉
非洲番邦來斷交

袂見袂笑蒲浪貢
慢民公養在廟唐
棒伴失火安年講
的確輕鬆步長龍

廣廣勢情透心悶
也着因群顧加門
管太笑人塊絞滾
勤儉岸泥食兮春

Thursday, 14 November 2013

好狗命

可嘆人命不如狗
一時奧得說透劉
四過擺擔趁無到
天邊海角攏是兜
心願天光通出頭
咱也那狗骨力走
無日無暝哪成猴
人客面前不敢吼
擔仔收了無塊投

日時故擔像坐掛
暝時較暗心著磨
加己認份較儉寡
咱無虛盈愛車花

加在親尪通偎向
空課做着真加卵
逐日攏通齊三頓
可惜春錢通買園kiàn-àn

這個建案的第
三、四年前還可以 看到 火金姑 "~"
--------------------------------------------------
當今起厝叫是寶
無掛空間靴尼多
掛吊錢水通可可
着吊時到卜如何

時到無變步着慘
較早亦有番薯簽
時到有影真悽慘
即來后火化不甘

賣地講是顧八肚
湳仔孔恰無春塗
的確一時變富戶
錢銀開焦空手狐

較肥較散共子杜
田塗實實有庵胡
明明理路天照顧
也無教你着賣塗

piàn-tōng chhiah sī chèng-siông ?

在神殿才找神的人
-----------------
冬日燒號照小鎮
夯頭煞兮烏暗眩
壁頂一人你不信
神隻永永無變新
 

世間肴人厚機變
忠厚老實族可連
妖亂世道看現現
氣苦只好求西天

西天一个大聖仁
純善無辜卜救民
也知民憨奧改變
壁頂伐企無通眠

人生海海毋知害
較高道理學袂來
實在記池無至再
憨拄害着囝仔栽

毋信你看車路頂
青燈紅燈靴年明
有再囝仔頭變定
硬卜洽人行對平

無手交通兮規矩
毋知哪兮安年生
好運大漢人看見
講無理路做不宜

講是命運兮大誌
袂輸蜘蛛塊經絲
卡經也無一尺四
風恰雨來烏亂啼
Wednesday, 13 November 2013

夯頭看見天邊月

夯頭看見天邊月
數念阿母想卜回
你看月娘春一薊
路途拄天心巢花
樹栽古錐企池漧
冬風絲絲心遲疑
伊是照常綠無變
夯腳到遮難拄天


入冬天時漸漸凍
景水水卻不等人
心悶卡斤目周降
真理幾斤怎轉行

京日天氣幻幻寒
咱塊樹腳心孤單
人卜燕仔攏有伴
尪姨講着入烏山


上意 要拆的麻豆 市場

上意 要拆的麻豆 市場

五六十娘洪喝老
鬱卒心肝卜桌投

官府卜拆敢著哭
目屎曾文隨著流

拄好這沿个情感
伴伊大漢那金含
甜甜心肝袂斷站
不測風雲對頭淋

毋甘也着吞落去
因是官虎咱是黎
低時通好眾一意
剪除烏官出頭天

卜反烏官着團結
哪無卡廣是多言
民主時代免豪傑
自由自在慶豐年

代先烏黨創乎倒
彼个葳閣族癩哥
你敢無看伊濫濁
死父無恥世間無

閣有洪个柱仔籽
生成目小醜芝芝
歹心狼毒你着記
變態有合伊頂司

廣到烏黨巢憤慨
毋免加廣逐家知
哪有墨水通通海
亦有萬千寫袂來

首見埔姜仔

首見埔姜仔
=========
雙人初初來到只
埔姜拄人報是伊
過去毋捌真有味
心色春手挽一枝

挽來鼻邊鼻三過
廣伊兮使穩木瓜
檨仔弓蕉也真多
主人好意三交陪

食寡札寡即回返
義讓度活一塊園
子離腳手無塊向
也着春寡卡有長


阿樣看着五十外
食失親翁無奈活
手骨兩支園靴大
毋通拖磨着唱歌

卜唱也毋好歌韻
歌詩串吊咱心魂
目周金金孤身睏
心悶條條也是君

君今一去無音信
厝內萬項袂點陳
暴頻無人通三填
踏出門口畏少人
 — with Lim Binhun.

Thursday, 7 November 2013

Lán si̍t-tú-si̍t keng-giām chit ê kóu chng-siā, ti̍t-ti̍t leh hong-hòa, iā óan-sioh i it-ti̍t hō͘ tòa chia ê kiáⁿ-sun-á chau-that, thún-ta̍h.

Gâu péng-pìⁿ--ê mī it-ti̍t siūⁿ beh kā chó͘-sian ki-gia̍p ó͘ hìⁿ-sak. Chia̍h chó͘-kong-sái ê mī po̍ah-kiáu seng su hō͘ pa̍t-lâng, chhân-hn̂g the̍h-á...

Chin-chiàⁿ tōa hù-hō͘--ê, kiáⁿ-sun-á iā sì-sòaⁿ-khì, chhun 1 keng tōa-tōa keng ê chhù.

Kám ū chōe kiáⁿ chōe hok-khì? Chio̍h-liû se̍k kah pit, hiàn chhut âng-âng ê chí.

Kai ēng chit ūi siá ji̍t-kì chiah tio̍h (su-hāng tio̍h siông-sè chì-chài)

1. lūi-hiân 2. seⁿ-bāng-thang

lán ūi-tio̍h bóe tio̍h ê Olympus siòng-ki sìn-hō͘ sòaⁿ, liân-liân koh bóe 2 tâi,tāi-seng chi̍t tâi u730 hō͘ lán i phái liáu khì ah. koh ū 1 tâi fê500 bōe-ēng-tit


Iā, bóe--á, bóe chit tâi ū70sw, thiaⁿ-kóng ū hông-chúi, sim-sek, m̄-kú m̄-káⁿ chhì. chhiau bāng-lō͘, Lâng in ū koh pau 1 ê chin-chiàⁿ ē-tàng tòng chúi siap ê gōa-khak lioh.

An-ni, lán it-ti̍t hip, iā khòaⁿ lâng siōng, tio̍h-sī ē pí-khàu. Tong-jiân kui-keh chha hiah chōe, beh ná ū thang pí leh, chóng--sī, ū lâng kan-ta ki-khì hó, hip-siōng chhú-kéng, ki-su̍t bōe tàu-tah, hip khí-lâi iā sī phó͘-phó͘ niâ. Sī-kóng lán kám tio̍h kun-tòe khì bóe khah hó--ê leh?

Khak-si̍t ū kóa siōng, siòng-ki kui-keh nā-bô khah kôan leh, kun-pún bô-khó-lêng hip ē khiaih. Chit-tâi u770sw siat-kè kan-ta hō͘ lâng hip kóa lâng-siōng, hoe-chháu, soaⁿ-kéng kong-kéng niâ. Lán beh hip hiah ê sek-chúi chhin-chhiūⁿ khēng ê, tio̍h kài khùn-lân.

Iā leh tha̍k koa-á-chheh. Lán jīn-ûi, Lán Tâi-gí sû beh khioh tńg-lâi, koa-á-chheh sī siōng hó ê chu-gôan. Tng-chhoe-sî, lâng in phian che koa-á, tio̍h phòe-kah tong-sî lâng ê ōe-gí chhiah ū ki-hōe liû-thong. Sī-kóng m̄-chai toh 1 phún siá liáu khah ki-chhiú ū-iáⁿ.

Tuesday, 8 October 2013

chiat-lio̍k

Hàm-ko̍ah-ko̍ah, án-ni, góa chit-kú chē tī chit keng oeh-sè ê PKS, góa, K, o̍ah kah 48 hòe ah, bô lâng chai-iáⁿ góa chē tī chia, bōe koh-khah pêng-hôan ê lâng. Ōe sī án-ni kóng, chit ê pêng-hôan-lâng, iā khai-sí su-siúⁿ bô-têng ah. Su-siúⁿ siáⁿ? Hit-keng 4 lâu khí ê kong-ú chhù, áu-ut-jo̍ah ê ē-pō͘, liân-ngāu chhân, thūn-thô͘, liáu-āu khí-chhù bông-bông ê chōng-hóng.

Wednesday, 24 July 2013

Âng-chng-á-hu

Góa bô kā lín kóng tio̍h kàu 7 pái
Chiū-sī kàu 70 ê 7 pái
        --- Má-thài 18:22


Ji̍t-thâu liân siaⁿ-im to bô
ha̍h kèr khòng-chhiⁿ tōa hái soah hóan o͘
Keh-piah ê hún-chiáu lóng iáu teh khùn
M̄-kú in ê iáⁿ í-keng phah-phòa tiām-chīⁿ

Lán siūⁿ-khí cha̋ng-mî
Lán tek-khak tioh sa Sèng-chheh chhut-lâi tha̍k
Bô, si̍t-chāi bōe-khùn-tit


Liáu-āu, chhù-kak-chiáu sio-chiⁿ chhiàng siaⁿ
Chhùi-chhiⁿ ê ka-tang-hio̍h lóng bô chùn-būn
Sī-kóng, Kiú-lí-hiong phang-khùi bô-la̍t thang cháu
Hō͘ chhiò-bīn ê ji̍t-ji̍t-chhun sîn leh chhiò-thiⁿ

In sī lán tòng-chòe hiaⁿ-tī--ê
Giân-gí lán ā chīn-sim kóng-chīn
Khó-sioh in tōa-lâng ba̍k-chiu lóng khòaⁿ thian-ì
Lán thâu-lê-lê khah kóng to͘ thô͘-bī
O͘ tiám-á-ka hér-sio chhàu-chhàu siáng ài khì
Hiông-hiông kiaⁿ sim-koaⁿ hō͘ léng-khì chhoe liâng
Gián-kiù-sek koh chhōe iā bô hoat-tō͘
Thang tháu-pàng lí lán ê sim

Sok-sìn hòa chò bah-thé chhin-sin lâi-khì thé-giām
Saⁿ-tāi an-ki-lo̍k-gia̍p ê ǹg-bāng
Án-chóaⁿ pìⁿ-chòe
Âng-chng-á-hu
Ba̍k 1 nih, iū-koh pìⁿ-chòe pîⁿ-pîⁿ ê tiám-á-ka lō͘
Pe̍h-nńg ê kàu-siū hō͘ kong-kiōng-lī-e̍k thâu-chêng ê káu-á kā tio̍h
I kap lán lóng teh mn̄g
In kám m̄-sī lán ê hiaⁿ-tī

Wednesday, 3 July 2013

Stockholm Tâi-oân

Siá Eng-gí oo5, tsiah gâu
Tó ūi gâu hannh?

Lán ā m̄-sī Lô-má-lâng,
Lô-má-jī ná ē-sái tsò Tâi-gí jī?

Khí ka-léng-sún
Guá siūⁿ tsia sī Stockholm
Thiⁿ-téng ji̍t-thâu sī ké--ê
Pak-hng khong-khì thuàⁿ-pò͘
Léng-ki-ki
Pe̍h-sek thóng-it sè-kài
Put-tsún lín ka-kī ū uē

Siraya kiâⁿ bô tn̂g-lō͘
Sinnckan gí Hàn-jī pek-sí
Phuàⁿ lí m̄-bat jī
Inibs kap Litu kóng bô uē
Litu--ah-uè

Kò͘-lâng-uàn Ji̍t-gí tńg-khì
Kok-gí virus iong-kuè SARS
Kheh-lâng-gí beh tn̄g-khùi
Tâi-gí mā tio̍h gâm
Tsuán-î tē saⁿ kî

Tsiok tin-sioh Hàn-jī Huâ-gí 
Hông tshiò
Kóng Tâi-uân Kok-gí 
Buē tsing-sîn ê sîn-king-pīⁿ
Sóng buē thuè beh án-tsuáⁿ
I
寫英語哦,tsiah gâu
Tó位gâu haⁿh?

Láⁿ ā m̄-sī 羅馬人
羅馬字那ē-sái做台語字

起ka-léng-sún
我想tsia是Stockholm
天頂日頭是假--ê
北方空氣thuàⁿ-pò͘
冷ki-ki
白色統一世界
不准líⁿ ka-kī有話

Siraya行無長路
Sinnckann語漢字逼死
判你m̄-bat字
Innibs kap Litu講無話
Litu--ah-uè

顧人怨日語tńg去
國語virus強過SARS
客人語beh斷氣
台語mā tio̍h癌
轉移第三期

足珍惜漢字華語
Hônng笑
講台灣國語
Buē精神ê神經病
爽buē退beh án-tsuáⁿ
醫

Sunday, 30 June 2013

Bōe Bêng-pe̍k

Lán leh siá 1 ê ho̍k-cha̍p kah 1 chióng piàn-sêng tân-sûn khì ê jîn-seng. XD
1. oai-chho̍ah ê lâng khoàⁿ sè-kan sū, m̄-chai ka-kī oai
2. bông-bông o͘-àm ê siā-hōe, sa bô kng-bêng chhut-lō͘
3. Siōng lī-piān ê sī sì-kòe sí-lâng-khoán ê chhiau-siong

Wednesday, 26 June 2013

Siá hàn siá lô ?

Lán siūⁿ-kóng chīn-liōng siá LMJ lâi chhui-sak Tâi-gí chiah khah ū hāu.
m̄-kú, chiok chōe chòe lāu-su iah m̄-sī ê Tâi-gí sian, lóng kóng án-ni bô iú-siān, in khah khòaⁿ bô,
kiat-kio̍k  tio̍h kái ēng hàn-jī leh siá Tâi-gí. (Lán khah tha̍k bô ê Tâi-gí bûn).

Che kám bōe hām-ji̍p kah "chit-ám gín-á thiaⁿ bô Tâi-gí, só͘-í lán tio̍h iōng Kok-gí ná kā in su̍t. " ê siūⁿ-hoat sio-kāng ê Myth(bê-su) leh?

Góa chai-iáⁿ koh ū 1 chióng koh-khah giâm-tiōng ê kóng: Lín chhui-sak Tâi-gí, siá he LMJ lâng tha̍k bô, lâng tio̍h ē khí ià-lán, khí ok-lān, bô ài o̍h ah. Sî-kàu Tâi-gí tio̍h seng sí ah. Tio̍h bián leh ho̍k-chín ah.

Lán án-ni siūⁿ, Nā sī án-ni, tek-khak Tâi-gí sí hó; In-ūi Tâi-gí lâng bô hoat-tō͘ o̍h sin mi̍h-kiāⁿ. Chin-chiàⁿ nā lóng bô LMJ, chhun hiah ê hàn-jī Tâi-gí-bûn. Góa m̄-chai lán ê āu-pòe beh án-chóaⁿ tha̍k hiah ê bōe-hiáu ê HÀN-BÛN leh.
Khò Hàn-bûn beh ho̍k-heng Tâi-gí, kám ū sêng-kong ê lē ? Le̍k-sú tn̂g-ló-ló, m̄-pat khòaⁿ kòe Hàn-jī ē-tàng pó-chûn iah-sī ka-kiông hui Hàn ê bûn-hòa ....

Kám bián chhim-su leh? Nā kan-ta beh khioh khah chá ū kó͘-chá bī ê Tâi-gí, LMJ kám m̄-sī ke chin-kín koh ke chin lī-piān. Koh tio̍h tńg 1 oat oat khì Hàn-jī chiah koh o̍at tńg lâi Tâi-gí ?

Tuesday, 25 June 2013

Tek-khak lán ū 1 chióng bô tháu-kái ê kat

Siūⁿ-hoat ì-liām, sio-óa ê lâng, ū-sî iā ē ū bó͘-mi̍h chha-pia̍t. chit-khóan chha-pia̍t nā bô chin-kiông ê kiōng-sek, tian-tò ē piàn-chò ho͘-siong bô hoat-tō͘ jím-siū ê khí-hóe-tiám.
Lán lia̍h-chún hó-ì beh ka̋ng thê-chhíⁿ. Iā lia̍h-chún lâng ē liáu-kái lán ê hó-ì. Sêng-si̍t bô-iáⁿ.
To-sò͘-lâng, ē in-ūi miâ-siaⁿ, tē-ūi, kak-sek kái-piàn i ê thāi-tò͘ kah  kiâⁿ-pàng. Lán nā kah i ngī tu, khióng-kia̋ⁿ ē khì siong tio̍h in ê chêng-kám.

Lán tio̍h-sī lóng bô ka̋ng chun-chhûn chit-khóan chêng-kám, put-sî tit-sit lâng, koh m̄-chai. Lán koh tian-tò leh siūⁿ-khì lâng m̄-thiaⁿ lán ê hó-ì, lán iā chêng-kám tio̍h siong.

Liáu-āu, siūⁿ-khì, siūⁿ-khì liáu-āu, koh kóng khah bô hó-thiaⁿ ê ōe chhut-lâi, hō͘-siong lú bōe tàng iông-ún tùi-hong. Án-ní lán ê sim-chiâⁿ pìⁿ-kah chin bái, koh lú siūⁿ-khì, koh lú tio̍h siong.
Bóe--á, tio̍h kha-chhiú chaiû nńg, sit-chì, òan-thiⁿ òan-tē.....
Ài chai-iáⁿ, lâng bô gī-bū chun-chiông lán ê ōe-gí, sui-bóng láng bô tiōng-sī miâ-siaⁿ, tē-ūi, lī-ek; m̄-kú, lán tio̍h chun-chhûn hiah-ê ē tiōng-sī ê lâng.

Monday, 24 June 2013

Tâi-gí jī-bó ho͘-im kiàn-gī àn

In-ūi Khó͘ Pōe-bín tek-pia̍t thê-àn.
Lán chai-iáⁿ sè-kài ta̍k kok in lóng ū ka-kī ê jī-bó ho͘-im
Lán Tâi-gí LMJ, it-ti̍t lóng chioh Eng-gí, án-ni m̄-nā phái-kà, koh tiāⁿ-tiāⁿ ài koh ke liáu-kang kái-soeh.
Só͘-ī, lán chin chàn-tông, Góa kiàn-gī án-ni siat.

a  a-lih   aⁿ   aⁿ-aⁿ
b  bo-a
ch che
chh chhi
e  e-lah     eⁿ-eⁿ
g go-loh
h  ha-lah
i i-tah      iⁿ  iⁿ-iⁿ
j ji-lih
k ka
kh kho͘
l li
m ma
n ni
ng  nge
o o-ah       oⁿ  oⁿ-oⁿ
p pe
ph pha
s se
t  te
th thau
u u-luh      uⁿ    uⁿ-uⁿ
o͘  o͘-ko͘    o͘ⁿ     o͘ⁿ-o͘ⁿ

Sunday, 23 June 2013

Tâi-oân ê bûn-ha̍k tī tah-loh?

Lán tha̍k kòe Russia, Francais, German, Austra, ... India, Japanese, American, Latin-America.... Sui-bóng lóng-sī hoan-e̍k kòe Tiong-bûn, lán iah-sī ē-thang tha̍k chhut ta̍k só͘-chāi bô-kāng ê khì-bī. Lán ìn-sióng khah chhim ê sī Tagol ê té-phiⁿ kah Jit-pún ê. Hân-kok kah tang-lâm-a ê lóng bô tha̍k--kòe, m̄-chai án-choáⁿ. Ah lán Tâi-oân ê, thoân-thóng kó͘ lāi-tóe, ì-bī lóng kah Tiong-kok bô-hoat-tō͘ hun-pia̍t, iû-kî lóng ēng Tiong-bûn leh siá. It-ti̍t, kàu A-jîn Pha-hng ê kò͘-sū chiah ū khah bêng ê chha-pia̍t, 
----------------- Só͘-í beh siá khah ū Tâi-oân khì-bī ê mn̍gh-kiāⁿ A-jîn ê chheh tek-khak tio̍h gián-kiù, ha̍k-si̍p.

Góa siūⁿ, A-jîn kóng Tâi-oân lán ka-kī ê bûn-ha̍k tio̍h-sī chit ê ì-sù. M̄-bián koán in siáⁿ se-iûⁿ ê bûn-ha̍k lí-lūn án-choáⁿ khì lūn-káng. 

Saturday, 15 June 2013

Khan-kiò Tô-siaⁿ hi-bî 牽叫濤聲稀微

Khó thang iu-jiân tō͘-oa̍h hit khóan só͘-chāi
Choh-sit, lōan-ài, kiat-hun, chi̍t-sì-lâng
Lí khan-kiò hiah ê lâng hām góa
Khiā-sǹg kóng hio̍h-á chū-jiân ē phô͘-tháⁿ chhiⁿ-hoe
Chhiⁿ-hoe thang siⁿ-thòaⁿ chōe-chōe ê chí
Hio̍h-á kan-ta súi-súi súi chi̍t-sì
Hiah ê lâng soah pìⁿ chè-si iah keng-ha̍k-sū
Ah lán soah iah khiā-teh mn̂g-gōa-kháu

Lán ū khòaⁿ-kìⁿ hit-ji̍t lâm-hng chhàn-lān ê ji̍t-thâu
Kap chhiⁿ-hoe mā lâi phô͘-tháⁿ
Hit tiong-kan ū tīⁿ-tīⁿ ê khó͘-poe
Chong-giâm chia̍h-chng ê chè-si-thâu 
In iā hō͘-siong teh khan-kiò 
Ûi-óa saⁿ-kap tī-teh sòe siaⁿ gī-lūn 
Lí ê kôan-tō͘ kap siōng lō͘-bóe hi-bî ê giân-gí
Tàu-tóe sī-teh kóng siáⁿ-mih mn̍gh
Kàu lō͘-bóe, heng-khám ê hoe pak sak, lóng teh sóe-chhiú 

Keng-ha̍k-sū se-chong kai ū-ha̍h in ê bí-ha̍k iā-kú-káⁿ
Hóan-khòng, bîn-cho̍k, kai-kip hŏai siá-chok
In kah phó͘-thong sî-chūn pîⁿ jīn-chin teh gī-lūn 
Lí m̄-chai o͘h, jîn-seng sex chiah-sī it-chhè
Chhiò-sîn kah thn̂g-jiō pîⁿ oh-kái 
Kap chit tiuⁿ siōng kāng-khóan lóng bô chùn-būn

Bóe--á, Lí ū kóng Saⁿ--goe̍h ê Má-chó͘ kap ûi-hām
Lín bat, iah-sī m̄-bat bô-chha ê Tōa-sî-tāi
Thài-chōe Chheng-chhun kah bah-thé lóng ko͘-che
Ū siaⁿ-soeh iah-sī bô siaⁿ-soeh siau-sit
Lí kiāu kah chhùi-kak choan-pho
Góa siūⁿ-khí lí-ê lăi-nih-khuh kah té-khò͘ chat-á
Kap lí siá ê nn̄g chióng kok-gú

Chi̍t khùn chok kú lán lâng lóng bô ōe

Lí hō͘ sûn lí ê chu-tû, he sī lí sim-lêng ê gôan-hiông
Kap lí hip-siōng chìn-chêng, Lí sa chi̍t pún
Iáu-bōe ìn ê, ná sīm…
Soah tu góa khòaⁿ, kóng in hia ū lâng mî-chiⁿ teh gián-kiù
Chheh-miâ ná sī siáⁿ-mih《XX新文學運動的展開》
Góa kóng góa kan-ta ū o̍h tē-jī chióng kok-gù

Tu hêng--lí, lí ba̍k-thâu soah kat--khiaih
Sûi tio̍h koh khui kóng《春之頌》kap《火鳥》

Mn̄g--lí, hőai thiah-kù-si tng sî-kiâⁿ
Kan-ta kóng he lóng chòe-choh ê Lān-chiáu
Lí chhut-phòa kho͘-á-lāi ê thian-thong
Lán iā m̄-bat, kan-ta chia̍h le̍k-tāu-thng soeh ló͘-la̍t, m̄-kú
Góa ū-teh siūⁿ, che si̍t-chāi kai lak tī kì-liām--lí ê chio̍h-pôaⁿ
Chhiūⁿ khá-bīn chhàn-lān ji̍t-thâu chiò--tio̍h hit tè
Ēng lán ka-kī ê ōe 
Kah nn̄g chióng kok-gú chhiūⁿ Rosetta stone
Thang chòe kan-chèng
Sī-kóng, sè-kan lō͘-bóe lí bô kap gún tī-teh
Kah iu-jiân tō͘-oa̍h ê ji̍t-chí sio-kâng

Wednesday, 3 April 2013

Chheng-chúi hoe pân


lán soaⁿ-téng lâng ài chhiùⁿ koa
Chit soaⁿ pôaⁿ kòe hit soaⁿ
Chió lâng khiā ê tōa chho͘-khiⁿ
Lín m̄-bat iā him-bō͘ ê só͘-chāi
Kòan-sì khòaⁿ o̍ah-lêng-lêng ām-khòa-khòa
hia ê hoe ah, chháu a, chhiū ah, liân khoe iā sī
Teh lâng chōe koh kāu khiàn-sńg ê to͘-chhī, chóng bōe
Si̍t-chāi bōe kòan-sì, hőng tòng-chò siā-hōe kho͘-á-goā 
Hit khoán khoàⁿ boē-koàn-sì ê lâng
Siám bōe-lī ê hiān-tāi bû-só͘ put-chì
Siau to̍k, siau sek, ka liāu ê chheng-chúi
Ji̍p tī hoe-pân iā kâng-khoán boē-tàng sek-èng
Iā phīⁿ bô chheng-phang
Lí sit-khùi iah-sī góa sit-lêng
Ak-chak chhò-hī bōe hioh ê siâⁿ-chhī
Ang-bûn-thô͘ piah iā bô-hoat-tō͘ keh-lī
Kan-ta chhàn-lān ê ji̍t-thâu tiām-tīⁿ
Lán thèng-hāu go̍eh-kng lâi-khì thiàu-bú

Tuesday, 2 April 2013

kiàn-siàu-chháu


Bōe-tàng liáu-kái, lín chèng-lâng ài siáⁿ hoe khah ha̍h,
Sī-kóng, lán tiāⁿ-tio̍h ē thêng-kha him-sióng
Chhut-thâu hiòng-chiūⁿ-thiⁿ ê ì-chì

Sui-bóng iù-chíⁿ, pi-bî
Bo̍h-tit òan-tò͘ pa̍t-lâng ām-khòa-khòa
Lán khut-sè ū ka-kī ê sek-chhái 


Lán giâ thâu khòaⁿ, bo̍k-phiau teh hia
Chhàn-lān ê ji̍t-thâu kim-kim
Khòng-chhiⁿ ê thiⁿ-koà kha bô ū sin ê sū
Tàu-tí siâng thôan-káng ê
Kú-tn̂g koh chhim-biáu lán m̄-bat

Tio̍h àⁿ-thâu khòaⁿ ka-kī
Khiā-khí chia ta̍h ê só͘-chāi
Chì bî-sè ê lán ū thiàⁿ bô
Chhan-chhiūⁿ I thiàⁿ lán chì pi-bî chit iūⁿ

Tio̍h cháiⁿ-iáⁿ lí ia-ū chì-tōa ê hêng-siōng ?
Kap chhòng-chō sè-kan ê sim-lêng
Í-má-lōe-lī, góa kap lín tī-teh kàu sè-kan lō͘-bóe
amen

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...