Tuesday, 1 September 2015

liām-keng kap soat-kàu


按 八月初八蘇迪勒 hit kang 了後,差不多ta̍k日落雨, taⁿ 總算 開日ah。 菜市á, 人也lóng 出--來ah, 是講 菜無夠。

Lán m̄知 按toh位學來ê, iah是天性ài kâng 說教leh? Lán khêng-si̍t 性地畏人, chhùi 也han-bān, nā thang tiām-tiām 平安過日, he to̍h 上kài好ah。 M̄-ku, ná-ē ài kap 人相chìⁿ leh? Phah-算 án-ni:

Gún bú--á, 個性giám-ngī, 骨力, phah-piàⁿ, 可惜 八字bái, 七, 八歲pun hō͘ 人, 講 beh kap 養父另外抱來io ê A兄湊chi̍t 對。Án-ni, 失栽培, tī 故鄉透年都tio̍h kap 人 交換工, án-ni 生, i kap 另外nn̄g-ê 平phái命ê cha-bó͘ gín-á, 結做姊妹á.

失栽培, koh 少年 m̄ 認輸, ta̍k項硬做硬piàⁿ, 講 khah 贏 cha-po͘ 工。Gún chiah-ê gín-á 定定聽i 講起 i án-chóaⁿ m̄願, án-chóaⁿ piàⁿ, koh án-chóaⁿ 嫁 gún 爸 án-chóaⁿ 不幸 ê 一生。我 bōe 記--ê 是幾歲開始聽, gín-á 時也 聽tio̍h 茫茫渺渺, 是講 聽chōe pái 了後, 也 lia̍h ē 有 chi̍t-ê 形出來。 Lán 相信i 是 hiah-nih 勇敢, hiah-nih硬氣, m̄-koh, 為tio̍h 家庭, 為tio̍h kiáⁿ兒, i 萬項lóng tio̍h 表現 吞忍, 退讓, m̄敢sió-khóa kap lâng ke̍h tu̍h. 有時lán 也 ē 替i 感覺 委屈, m̄ 甘,  憤慨。 的確 án-ni, lán soah 定定 leh kâng ke̍h, tiám-tuh, 來表示 lán 無leh 輸--汝。也án-ni, lán 目睭定定khah ē 照tio̍h 人sió-khóa khah欠點, 破phā ê 所在, 講--出來也 有 sió-khóa 道理, 有量ê 人也真歡喜 lán án-ni。 Khah chōe 是 顧人怨, 犯人嫌。Koh khah 免講, lán 無tú-tú lia̍h tio̍h 人ê 漏, 凡勢 sa m̄-tio̍h 重點也有, án-ni tio̍h真 漏氣ah. M̄-koh, lú 漏氣, lú m̄ 認輸, 聽講是án-ni, pìⁿ-chiâⁿ ài chìⁿ kah 贏。人he 大範ê, 上腳ê 看出出, chiah 無leh kah 汝了時間leh, chhùi kā 汝講認輸, 心內 phah算笑kah leh. Lán 條直 m̄ bat niâ。

對方nā lú m̄ 聽, lán tio̍h ē lú beh 講, 講久--來, tio̍h ná 念經leh, 也ná 唱曲。 有人聽慣勢, 慣勢m̄-koh 無chùn-būn, kāng-khoán無beh chhap 汝. Chiok chōe parent-children 關係tio̍h án-ni, koh 血緣拆bōe 離, 互相為難, 互相lêng-tī。也是世間苦 chi̍t 味。 Lú 慘ê 是ang-á-bó͘, 一直互相想beh 改造 對頭, siàu-siūⁿ 營造 ka-kī 心內理想ê ang-á-bó͘ 關係, koh 極熱m̄ 放鬆, 也無 khòa i ka-kī 是sáⁿ kioh-siàu. Mài án-ni 講. 講實在, 人加減ē 有破phā lah. Lán khah 煩惱ê 是lán 台灣人 ê 苦情 想法kā lán ka-kī 做人ê價值lóng 放sak, 放棄, 甘願做 奴, 也 甘願 kiáⁿ兒孫 tòe lán 做奴。不時, 去搶, 去佔 he 小小ê 確幸, 事實真不幸。

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...