Wednesday, 8 October 2014

2014 sit-go̍eh kì-lio̍k kō͘ u 770 sw

khui hoe, iso80, flash
Lán ngī piàⁿ, ēng chiah kē-lō͘ ê gōng-lâng siòng-ki lâi chhau, kêng-si̍t lán siūⁿ beh liáu-kái chit-khóan ki-khì ê lêng-le̍k kàu toh? Lán ka-kī ê chai-bat kàu toh?
Sū tong-jiān, lâng tēng-kui ū khah súi khah tōa-lia̍p, koh khah chheng khah bêng ê siōng thang khòaⁿ. Put-jî-kò, lán tio̍h sóng tī ē-tàng ka-kī hip kah bo͘ 1 ê thêng-tō͘. M̄-sī kan-ta khò chîⁿ hak ki-khì ôan-sêng iá-bōng án-ni.
Sunday, 5 October 2014

tòe lâng khì Khún-teng

Sī tòe lâng khì chhit-thô, lán siōng hó-miā ê sî-kan. Ka-kī ê sim-chêng lóng it-ti̍t ut tī sim-koaⁿ-thâu, bô sîm-chiâⁿ iā bô sî-kan thang lâi soe-lê chheng-chhó. Chit tīn lâng chiok lo̍k-thiòng, tōa pō͘-hūn lóng thòe-hiu ê lāu-su, kong-bū jîn-ôan, khòaⁿ--khí-lâi, lóng bián koh chhau-hôan lô-khó͘, ta̍k ji̍t láng leh kè-ōe toh ūi chhit-thô, toh-ūi ū sáⁿ thang hó sńg.... Chhiú-thâu ê ke-si, lâng-lâng lóng kài ko-kip....
Wednesday, 1 October 2014

Môa-tāu Hoan-á tē

Tú-á khan o͘-môa chhut-khì sàn-pō͘ (sió-khóa-á khí kha cháu).
Lán hoat-hiān, Môa-tāu chin-chiàⁿ sī hoa-á tē. Té-té 100 bí tio̍h khòaⁿ tio̍h 3 chiah chhia chiok tōa-pān kā lâng chhah tò-thâu. Lō͘-kháu iā khòaⁿ tio̍h ang-á-bó͘ khiâ o͘-tó-bái chài gín-á, ná khòaⁿ kong-kéng ná oat lâi oat khì. Koh ū 1 chiah kāng-khóan 3 ê lâng, ba̍k-chiu chiok sio-siâng, lia̍h lán it-ti̍t siòng m̄-chai leh siòng án-chóaⁿ ~"~

Tī Tâi-ôan Taigi hông khòaⁿ bô ba̍k-tē

Ū FB ê pêng-íu message góa kóng, sī cháiⁿ-iūⁿ, bōe-hiáu Tâi-gí ê lâng tian-tò khòaⁿ lâng ē-hiáu tâi-gí ê lâng bô ba̍k-tē.
Che khak-si̍t, chin tōa ê būn-tôe, m̄-kú, cha káⁿ sī tī Tâi-ôan chiah ē ho͘ⁿh.

Kêng-si̍t iā chin kán-tan.
Lán nā lia̍h-chún ē hiáu 1 chióng koaⁿ-hong gí-giân, i ū chèng-kôan, siā-hōe chi-chhî, chióng-lē, Lí lia̍h-chún ka-kī chin gâu, bô būn-tôe. Lí tio̍h bōe siūⁿ koh khì o̍h pa̍t chióng gí-giân, in-ūi he ē sûi-sî hián-hiān lí ê put-chiok.
Kah Tâi-ôan chèng-chhek sóan-te̍k sió-ha̍k it-nî tio̍h khai-sí o̍h Eng-gí sio-siâng,  kin-sio̍k tio̍h-sī bô chū-ngó͘ jîn-keh ê sóan-tek.
Liáu-āu, lán lâng ê sim-lí tio̍h khai-sí kā lán ê siūⁿ-hoat kah kiâⁿ-pàng tòng-chok ha̍p-lí koh chèng-tong. M̄-kú sū-sît, 1 sut-á lóng bô chèng-tōng, bô hiah-nih lí-só͘-tong-jiân. 

I tek-khak tio̍h chhái-chhú "thāi-tō͘ kiông-sè" lâi hōng-ōe ka-kī tóan-chhián bû-tī ê lāi-chāi.


有FB之友問我, 為何 不會講台語的還要 看不起 會講台語的。
 [原文:為何不曉台語的反倒轉看不起會曉台語的?]
大哉問。 一時不知道如何回答。 就像這篇文章 所引發的一些發炎!
其實 很簡單:
當你以為你某種語言[國語好了]很行,很習慣,你會自然傾向免除自己學習別種語言的困擾。
更加上,歪在政權、教育、社會的獎掖與壓制不同對待,你更可能選擇流俗的那種優勢語言,就像台灣從小學一年級學英語一樣。
當你選擇了之後,你的心裡就更自然的要說服自我這樣選擇的合理、正當性。然而事實並不理所當然,也沒有正當性, 於是就採取了 "強勢態度" 來武裝,來捍衛自己的短淺無知!

Hoe-choan pun-seng 回轉本性

Poaⁿ lâi chia khiā, gôan sī tô͘ 1 ê lī-piān.  Iā keh-piah chhù-piⁿ ang-á-bó͘ ke̍k-ài chai hoe chèng chháu. Gún iah-bōe ji̍p chhù chín-chèng, i tio̍h thòaⁿ kah chit-thâu lâi ah. Gún lâi tòa liáu-āu, ū chhī káu, ài thiàu ûi-chhiûⁿ-á, kā i kui phiàn ê sian-khe-lâi sak phòa liáu-liáu...
4 tang chêng koh chìn chit phûn kóng "Âng-chhái". Hit-sî kui châng âng, hio̍h iā âng, hoe iā âng. Nā hó-thiⁿ ji̍t-thâu chhiō teh kàu tè, súi kah.
Âng kui nî, taⁿ hio̍h-á hoe-ho̍k chhiⁿ. Che kám m̄-sī kah sèng-tàn-hông kāng-khóan?
In chò chai-á ê m̄-chai ēng sáⁿ io̍h, hō͘ lâng pìⁿ án-ni. Òaⁿ sèng tèng lâng ì. M̄-kú, lâng gôan-sèng gôan chāi, io̍h-sèng thòe liáu, tio̍h hôe-tńg pún-sèng.
Sī-kóng hó ka-chài, tòng ē kah hôe-tńg.

Ah lí nā io̍h-á chia̍h tiâu leh, m̄-gōan pàng, káⁿ ē pìⁿ kah m̄-chiâⁿ lâng khóan khì oh~~

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...