Tuesday, 21 February 2017

5 hòe

Lán ēng 50 年, chiah 過 chit 款 5 歲 ê 日子。

Lán ē 記-eh 國校 ê 時, Gún pâ 有 chhōa gún kui 家口á, 去 兒童遊樂園,hit 陣 kap 台北動物園 lóng tī 圓山á。 入園 tio̍h 門票, ta̍k 項 thit-thô 物 koh tio̍h ài koh 買 票 排列 chiah ē-tàng 去sńg。
chit 項 叫做 UFO

Lán hit kú 也 m̄ 知án-chóaⁿ,頭殼 ē 想講 ài 加開錢, tio̍h m̄ 去sńg,也phah-sǹg gún 姊妹á也kâng款 án-ni 想,結局,阿pâ 買 ê 票 soah 用 無了,tio̍h tńg 厝 ah,pìⁿ做 kan-ta 去 看動物 niâ。

了後,kan-ta 1 pái 機會 kap A 芬á 去 Malaysia,坐 雲宵飛車 Roller coaster niâ其他 khah 刺激ê, khah 心色ê lóng 無sńg 過。Chit pái, 陪 a-sáng 去名勝地區 thit-thô, thâu 1 pái sńg hiah-ê thit-thô物á。

Khah 好ka-chài ê 是, lán 差不多tú好, 心理kap 5 歲 差不多,chiah thang sńg kah chiâⁿ thiòng。頂禮拜六, Topi 牧師講 lán chia-ê 人 chōe-chōe, 心內 lóng hō͘ koân-koân ê 圍牆á cha̍h leh,看bē tio̍h 外口 ê 世界, iā 外口ê 光彩 也 chhiō bē 入心。I 替lán 祈禱,耶穌已經用寶血替lán 洗清 ah,lán 是自由ê 人lah, m̄-thang koh 受 捆縛,lán tio̍h chhiūⁿ bā-hio̍h thián si̍t 高飛。
坐 高山流籠

Lán 體驗 頭殼知影安全,心理iáu是 kiaⁿ-hiâⁿ ê 經歷,UFO,chhèng koân 50 公尺, chiah 放落來 ê自由落體。Ta̍uh-ta̍uh-á chhèng koân, lán tio̍h 開始chhoah ah 講,tī siōng 頂頭 停 無半分鐘。 放! lán聽tio̍h 別人teh 哀, lán 慣勢做 奴隸ê 款, bē 哀, kan-taⁿ 目睭 瞌ân-ân 一直kàu 椅á koh kā lán sîn起來。 落機台ê 時,kha nńg-nńg,心肝phih-phoh chháiⁿ, 阿芬á kāng 講, 心臟一直跳。 Lán soah 起愛笑講, ah 無 汝心臟 tī-sî bē跳?

了後,隨去坐流籠 往日月潭,有 3 chat。 Lán 心chiâⁿ iáu bē tiāⁿ-tio̍h,koh 坐 he kha 底 空空ê 流籠,心也tám-tám,好ka-chài 有人比lán khah 驚, Lán tio̍h khah 無咧 chhoah。 事實, 流籠足在, lán nā mài tín動, bē hián bē chùn。Tī 日月潭hit chat khah kiā,天氣nā koh khah 好--kóa, 光景 tio̍h ē jú súi。小khóa 落雨,mā 無kā PM2.5 洗清氣, chiâⁿ 害。


日月潭纜車站
Tī hia, lán 有 看 tio̍h 真chōe 團 來thit-thô ê, m̄-koh,好笑神ê kài 少, 尤其媽媽類ê。Lán 也 發現 有中國團,越南人。總--是lán iah 畏人, m̄ 敢kap lâng sio chih-chiap。

Hioh kah 雨 停,tio̍h koh 坐 翻頭。隨去坐 monorail se̍h 園, 差不多10 尺koân有, ûn-ûn-á 來,chin 安心 看光景, sim-chiâⁿ 安穩。

Koh 去 坐 旋轉馬á, 真正迴轉 chhin-chhiūⁿ gín-á, 心肝chiaⁿ 清爽。以上 lóng lán 頭 1 pái 經驗 50年 bē輸5歲。

Sunday, 19 February 2017

Tiām-chīⁿ (2017 Silence )

Lán it-tio̍h kóng, kui ki 片 lóng tī 台灣 取景場,
所以, lán thàn 鮮 tio̍h 緊 來去看 講。
故事 內容, lán 早tio̍h 知影 ah, 影像 的確 phēng 文字 koh khah 利! 利劍劍 tùi lán 心肝 chha̍k 落去, lán 一直 想起 承賢寫 ê 〈反背ê 疼〉。
Nā 有 電影 phah lán 台灣ê故事,he tō m̄ 知 jōa 好 leh....
聽講, 最近 日本人 有 phah 1 支電影講 台灣ê肝臟移殖ê 外科醫生... Lán mā 真 期待。

Chīn-chêng 法國人 有 phah 〈L'enquete〉 kap 台灣有 干連!
〈Taiwan Betrayed〉 jú 免講。

PS: hông問 看了siáⁿ 感覺?


幾ê khah 強ê 印象:1. ē 階層ê 人 所求, 活tio̍h chhin-chhiūⁿ 人 niâ,2. 活 leh ê 苦, 不如 殉教 chiūⁿ 天堂。 3. 人 m̄ 是 禽獸, ná ē 活 tio̍h bē輸 禽獸 leh ? 4. ná ē 有chiah-nih chōe ê 苦? Án-ni上帝ê 試煉 人 kám taⁿ tng ē 起?

主要角色 演出太有 人性, 附配完全無人性ê ē-kha 差役, hāi lán 看 kah 直直 起愛笑。 當然, i ū iōng Nâ-ga-sa-khi ê 居民 表現來 增加 說服力。

信基督 iah是 信教會?  信仰人落 入 現實 êkhún-tio̍k ap-pek ê 時, 該 án-chóaⁿ 選擇?

畫面, lán 直直看--tio̍h, chhēng-chhah 華麗ê 官員 kap 差役 一直 lia̍h hiah-ê 農民 chhòng-tī、侮辱殺害, ah hiah-ê 農民 無 1 ê 人 ê 衫褲是 chiâu-chn̂g,好好 ê.... 連 言語都 講bē chiâu-chn̂g, koh-khah 免講chhiūⁿ hiah-ê 官員 講 hiah-ê súi-khùi 文雅ê 言詞.....

Lán 感覺,1. 人 VS 禽獸cheng-siⁿ ê 價值, hit ê 幕府時代...
2. 電影 nih, 對日本人ê 精神信仰 kap 文化 批判, lán感覺 kap lán 台灣當今 mā khah 合!
a. 精神信仰 :無才調相信精神的存在, 神;無才調脫離 自然物質。 Tio̍h 是 無才調 認識 超自然ê 神 ê 存在!
b. 文化 :chhan-chhiūⁿ làm-ùn 地 發bē 出 有sìⁿ-miā ê 物
 — at 麻豆電影院.

Friday, 10 February 2017

jû-sù-bāng

嘉義chia̍h 日式料理
jû-sù-bāngjî-sì-bāng(漳)/ jîr-sù-bāng(同)[茹絮夢]種種ê夢;夢想。睏你做你睏,莫得∼∼∼。

Châng暝無睏改論文(足phái勢講,hō͘ 人點tuh 百幾項), kiaⁿ日 tio̍h 量早倒落眠床, in 講 翻點 ē 寒 kah chhun 無 10 度, 早 bih 棉被khang 也好。 毯á,棉被 koh 1 頂 變態帽 sa 來 擋寒, 真緊tio̍h 落眠,睏 kah hôaⁿ。

景場 lán 真清楚是山坪頂,像真理koh khah sêng 淡江,是國立大學大教室 頭前 教師桌, 2 ê cha-bó͘ 教授 ná teh 討論,ná teh complain。 Lán 心肝 頭 起怨妒 kap 欣soān in 公立ê koh leh 嫌東嫌西。 爽 kah án-ni ah koh leh nga̍uh-nga̍uh 唸 sáⁿ  siâu leh?Phah算 日--時評鑑ê消息所致。

In kā 2 本 in 看 m̄ chiūⁿ目ê 教科書冊,tu hō͘ 我。 Lán iáu bē 表示意見tio̍h tōe 入 khă-báng nih, 1 phāiⁿ 大大phāiⁿ。 翻頭 beh 趕離開,落崎,lán kán-ná kō͘  飛ê leh, 10 外gám 1 步, he 潘小姐 看tio̍h 替lán 煩惱,出聲 kā lán 善勸講,m̄-thang án-ni。 Lán kā 應講, lán 落崎 lóng án-ni, 1 禮拜 siōng 無 1 pái,頂學期是 拜二。

Kàu 校門口,發現 lán 是 騎 o͘tobai 來ê,hit 款 scooter 塑膠車,仿Vespa 型 白色ê。 塗kha  tâm-tâm 落雨過ê 款式, koh 看tio̍h 鎖匙 phiaⁿ tī 邊á。 Leh 歡喜有 善心人士kā lán tàu 照顧, koh 好心行, khioh 起來tē 好勢。牽beh 出去,koh 發現。 疑, 鎖匙khang 已經 插 1 kōaⁿ 鎖匙 ah。行 無 2 步, 校門口ê 警衛á 行óa 來,態度hiau-pai,面色àu-àu,開chhùi kā lán 問。 Che 汝ê 車 ho͘ⁿh? O͘h, m̄是lah, 我kā 朋友借ê。Lán怪奇 ka-kī ná chiah 老實。 I m̄ 相信, 叫我tio̍h 去 i 辦公室做記錄,lán tòe i 行, 心內是 m̄願。

Kàu 辦公室, 幾ā ê 工讀生tī hia,ná leh piàⁿ掃 iah 是 leh 賣mn̍gh件。 Lán 行 óa in tio̍h 認出來ah,kah我 相借問, 講老師好。 Hit kho͘ 警衛á 看 che 三年á 都bat 我, tio̍h 相信我ê chìn-chêng講ê 話 也 知影我ê身份, tio̍h kā 我放leh,i ka-kī 顧leh去 詼 hiah-ê 少年cha-bó͘ gín-á,lóng 無koh chhap 我。 

我 kā 警衛á叫 2 聲, koh 叫 另外ê cha-po͘ 學生 來 叫, i lóng 無 leh hiù gún, m̄ chhiù-chhái gún。 Góa 性地giâ, 入去 i ê 辦公室,i 警覺 出手 共 我 格,我1 ē 手 tio̍h kā ián 倒tī 塗kha。I 目睭展大蕊,kā 我kàng,我 kā 拖起來。 I siōng 無 百 khí-loh 有,看起來tio̍h 是 早前 ê 朋友。是講, chit tīn hoān chit tīn,我 開始 大聲kā i 罵理。 

意思是, 我 牽 1 台 o͘tobai-á 汝對我tio̍h chiah 囉嗦,ah chit chūn 有 me-á thang 詼, 人有tāi-chì sio chhōe, 汝 iah 放外外。 Án-ni 是siáⁿ 道理? 警衛 ê 職責是 詼cha-bó͘ gín-á sioh? Án-ni kám 對得起 汝ka-kī ê 職業?

Lán chit時 想起 cha-hng, 另外1 ê 做 chia̍h-si̍t ê朋友, 人 i 對 ka-kī ê 職業tio̍h chin 敬虔,連使用ê家私 洗tn̄g 整理都 lóng cha̍p-mo̍͘h。顛倒 chit-ê 公務人員 chiah-nih m̄-chiâⁿ 樣 m̄是款!Lán 一定一直對軍公教 反感, 哈!

I 目睭gîn ò͘-ò͘ kā 我 眼,我 無leh chhòa。 I 手 tī 鼻khang 回tio̍h 鼻血,jú siūⁿ氣 , 我kā講 我早tio̍h 看tio̍h ah,sio phah ā teh 驚流血!心內 1 絲不安, i ê 身材顯明健康狀況無thang jōa 好, 萬不二 án-ni khiau 去, lán  tio̍h chia̍h bē ta ah。

不安 滿點 tio̍h 睏 bē 安穩 ah!

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...