Thursday, 10 December 2015

kian-kiông kap léng-bô͘

Kan-ta chi̍t chōa 路程 tio̍h 奔波 5 6 點鐘,nā koh 算 回程 tio̍h 超過 10 點鐘久。 Lán 無計較chia̍h tòa,iah是小歇ê 所在都是流動ê,給料也無補貼,一切 tio̍h ka-kī hoa̍t-lo̍h,lán 也 順in。Chóng ǹg-bāng 無應該ê ǹg-bāng。 Terh 拜一, lán ê 心肝真正ná  lak 去leh。

事實,lán 是ka-kī leh 安慰 ka-kī,主要是kā in 留 chi̍t-sut-á 機會 kap 人情體面, lán chá tio̍h 知影 in tio̍h 是 án-ni  m̄-bat 世事 koh m̄ 聽人講話,甚至 教育。

所致,同事講,建議lán 教書tio̍h好,m̄-thang 想berh 教育in,lán 一直bōe 死心,lia̍h tio̍h 機會tio̍h 發揮,是講真正死kah chin phái 看 to̍h tio̍h!

Lán 也 知影, 學生kàn-kiāu老師, 是常情常理, lán 也 án-ni 安慰 學生。是講 kàn-kiāu liáu, chóng--sī ài ka-kī koh chhōe 出路chiah tio̍h ah。Iā ài 去了解 ka-kī 所tú--tio̍h-ê 是siáⁿ-mih 困難 阻礙,ka-kī 無法度應付是siáⁿ 因端 ah。汝 kā chit-ê 人 消滅,汝 ê 問題kám tio̍h 解決ah? Che hō͘ 我想--tio̍h,另chi̍t ê 學生,大學三年á,作業 iah tio̍h kap in 老母做。Lán 實在... 無法度 chhò-kàn-kiāu ah。

是講,Lán ê 心也是 肉做ê,oan-na ē hông chha̍k 破,oan-na ē 流血。In án-ni 講 bōe輸 lán gōa pùn-sò leh。M̄-koh,lán chit-má kan-ta ē-tang 要求ka-kī 對上帝,對ka-kī ē 得過。Ǹg-bāng in 學 有起,tio̍h 看破。Lán 一直認定大學生m̄ 是幼稚園 iah teh chia̍h 奶,chit 幾年tio̍h 覺醒, tio̍h 接受現實 ah。

Lán chiah m̄是 chhiūⁿ i 講 ê hiah 強大ê 心。In lóng kan-ta lia̍h lán ê 話有刺niâ,bōe-tàng 體會lán ê 好心好意。Lán 實話實講,koh 是針對tāi-chì,lán 在來 bōe 針對人,in 無leh信táu, 也 tio̍h 擋bōe-tiâu ah。何況,人人心理差不多lóng tài 傷痕, 也lóng chiâu 是 刺。

Lán 自大學tio̍h 開始訓練ka-kī,聽話聽入心 講,lán 發現講 老實話lán 上自在,無khòa 別人m̄ 愛, bōe kham 得承受,朋友也án-ni,koh chi̍t-ê chi̍t-ê kap lán 拆lī,漸漸 lán了解,人人背後chi̍t 大phāiⁿ 故事、委屈、因由,總--是 lóng 罕得肯 照實講, lán 也tio̍h lú 來lú 無愛講話 ah。

Chit ê 事件, 反應 常人bōe曉面對困難,無才調講問題,kan-ta ē曉 發洩情緒, hō͘ 情緒拖lerh 走。而且, 造成chit khoán 困難問題 iā m̄是 chi̍t kang nn̄g kang,上課大部分時間lóng terh hôe 手機á,開講,bōe 自覺, 下課mā bōe 用時間去 了解內容,去研究。

Wednesday, 9 December 2015

Gōng-lâng Chûn

Lí ba̍k-thâu kat-kat, mn̄g--góa
 " Sī án-chóaⁿ
Si-jîn ná-ē lóng hiah thòng-khó͘
Pi-siong"
"Ēng ka-kī thòng-khó͘ pi-siong
Lâi siá si, sī--m̄ "

Góa siūⁿ góa sió-khóa chai-iáⁿ
Si-jîn ū thài-chōe sim-su sim-būn
Thàm-tō͘ ji̍t-ji̍t ê seng-o̍ah
Bih-chhih iap-thiap ê pi-siong
Sè-kan lâng bô liáu-kái
Bōe liáu-kái
Lêng-khó ji̍t-ji̍t kap yahoo sńg
Tàu-tīn
Chò-hóe ê lâng
Si-jîn ǹg-bāng pān-phoe
Thiàⁿ-thàng ê tông-lūi cheng-sîn
Hoe tńg jîn-kan Ai-tiân

Kiat-kio̍k sè-kan tian-tó
Narrenschiff[1] phiau-liû
Gōng-lâng chûn àn chín khí
Sè chhut sè-kan
Ta̍h bōe tio̍h si̍t-si̍t ê thó͘-tōe 
M̄-sī lah,
I Ūi-tio̍h lán chit sè-kan
Chin-si̍t siá si kap chin-si̍t
Pí pi-siong koh-khah pi-siong ê an-ùi

[1] The ship of fools, gōng-lâng chûn, tiong-kó͘ Au-chiu kā cheng-sîn sit-siông ê lâng kóaⁿ lo̍h chûn, hō͘ in tī khoe, tī hái-piⁿ phiau-liû, bōe-sái chiūⁿ-hōaⁿ.

Monday, 7 December 2015

Tâi-gí lâng khó-pi kap khó͘-ò͘ⁿ

陳芳明式台語為害人ê 鬧劇!

Lán 暗時 10點10分 berh 去 thiah 車單,phah 票。Kàu 轉運站, 人 疏疏,m̄-koh 櫃台有別人, lán óa 去, 鼻tio̍h 臭酒hiàn。

Hit ê 人,面sió-khóa 紅,目睭吊吊bōe tiāⁿ-tio̍h, khiā 也 bōe tiāⁿ-tio̍h。 Lán 警覺 i pān-phoe ē 亂, liâm-mi óa, liâm-mi 走。

I 開chhùi 問 櫃台,kō͘ 台語,"我 beh台南, án-chóaⁿ?"
小姐真輕快kā ìn,mā是 kō͘ 台語," tī chia 等,無時間。" I "hâⁿ" 聽無。小姐koh 講 1 pái。I  koh 講 聽無。 來去 saⁿ-sì pái。小姐 chiah ko͘-put-chiong 換國語kā 講,"在這等,沒時間。" I iah是 聽無, chit pái soah khí-mo͘ bái。

I 講,"你講那個國語我聽不懂,你是不是外勞?"  小姐硬氣kā ìn,"我是台灣人。"
"你以為我聽不懂台語嗎?" "台灣人講國語怎麼這樣?我聽不懂,你一定是外勞!" 小姐只好順--i,望 i 脾氣khah leh loeh。I ná 唱聲 beh 叫 警察 chhùi koh nga̍uh-nga̍uh 唸,tio̍h 走ah。 Koh teh 門chhùi 嚷講," 汝態度ná ē án-ni?"

換我, beh 台北, mîn-á-chài e晡。無 saⁿ 分鐘  tio̍h 好勢。Lán kā 小姐安慰 講, lán ē-sái kā i 做人證。Koh kā 講,"汝 tú-á kā i 講ê 確實 ē hō͘人聽無,汝 ē-sái 改講,tī chia 現場tán, 有車 隨ē-sái 坐, 無限定車班。" I 苦chhiò 無ìn。

I koh 入--來,hoah 講 "" 你什麼態度?"你們主管人呢?" 小姐kā 講,"主管下班了。"  隔壁ê 也走來關心,講nā koh 亂 ē-sái 叫警察 來。

Lán 去 外口巡, i teh hia。 Kā lán 講" 汝mā kāng款,台灣人m̄ chhiàⁿ chhiàⁿ  外勞!無理lah。" Lán 想講 kâng 講berh 做證,也hò͘ⁿ-hiân tio̍h 留--leh, ná tham 頭看。 果然, nn̄g ê 警察 ko-chhiâng 大漢 koh 褲頭lóng chah chhèng來, kap i tī 外口 會--chi̍t-khùn-á。入--內, 警察直接kàu 櫃台,"發生什麼事?" 小姐kā 講無幾句。警察 lia̍h tio̍h 大意。 Oa̍t 頭 kā i 講,"外勞也可以工作,外勞也有人權。"  對i 聲sàu kài bái,i chi̍h-iāng 頭tám-tám, 無意無意 soah 講 "我 lim 酒醉。"  警察beh kā háⁿ,"Lim 酒醉,汝 也敢 亂!" 警察目睭 掃--chi̍t-liàn tio̍h 出去ah。

Chit ê 路頭兄,頭 tio̍h lóng chhih-chhih, ka-kī 回手機á。
--------------------------------- ------------------------
情理,chit ê 酒醉--ê lóng khah 失氣,iā khah 失禮。 Lán tī 邊a 自頭看kah 尾。 M-koh, lán 看tio̍h, lán 失教育ê台語,kap 當今台語人中間發生ê 悲情, nn̄g 頭 lóng 是 。 了後, lóng 想berh óa靠強勢 ê 國語,結局國語也是kō͘ chhèng  硬壓。

台灣小小語言鬧劇,phah算 四界不時terh發生。
Like · Comment · Turn off Notifications · Share
龍崎Mattel HsuMorrison Iûnn and 15 others like this.
Comments
Ioghoong Sof 外來的中國人希望大家勿講台語,這我有法度了解,阿若台灣人叫我勿講台語,這我就無法度理解啊!偏偏此種人足濟,濟駕你家己會僥疑講阿迹敢是台灣?
UnlikeReply39 hrs
Tōo Sìn-liông Masa Tu Chit pun pitki u ketat.
UnlikeReply13 hrs
Chuniok Lim 願咱台灣受外來政權thún踏ê命運緊來結束!Goān lán Tâi-oân siū gōa-lâi chèng-koân thún-ta̍h ê miā-ūn kín lâi kiat-sok!
UnlikeReply13 hrs
Thai Boi-Nguyen 有--个台灣人偏差認為,伊个囡仔會曉講華語就會使,語言只是溝通个工具,袂曉講台語無遐要緊 ><
UnlikeReply13 hrs
Jū-khái Piãbér Lîm chit 篇 beh thâi 起來 ah , Lín ê留話 ē khǹg blog
LikeReplyJust now

Saturday, 5 December 2015

Tōa-biō chêng lāu chhù

大廟前老厝 phî-phî chhoah
倒落去--ê是同年--ê
菜市á terh 隔壁 niâ
為tio̍h 新ian ê 嬌頭 kap 榮華
暗暗á tìm頭極端手腕
割捨人世情緣 koh有kha跡記tî
碎身斷骨了後 chhûn chi̍t ê 希望

大廟神chhùi am-leh 目睭thí 開 看
榮華tio̍h siáⁿ-mih 人kiáⁿ 孫
I 實在m̄知
Chiah-ê ngiauh-ngiauh chhoa̍h ê 人心
Tī 時 ē 停 iah 是 變換
手路實在粗殘 有--無
對待hit 間醫館chiah 無gōa久
Lán驚hiâⁿ terh 半月池 iáu-bōe chhê 底 leh


Tuesday, 1 December 2015

sai-lâm ko͘-chhiⁿ

西南孤星 the lerh hia
白雲輕輕浮tī 天闊 bóng-bóng
風絲 á chūn-chūn 弄 kòe 樹oe kap 頭鬃
地球chheh 聲 kē-kē
汝 un-liâu-á kā 算 chi̍t 分鐘 十二 chheh
溢來現世臭hiàn
溪流照原tī chia入海 iā-kú-káⁿ
渡船頭 碼頭也原在 nn̄g 世紀
M̄-koh chit phiàn海 變 kah chhiⁿ-hūn--去

外來船隻 載來 ê 外來物 hām人客
Lán 看 in 起山 歡喜
聲嗽 bōe 輸 主人家
面 chhiuⁿ kap 話語 chiâu tòe leh 變換
Chi̍t 分鐘 十二 款 ka-ia̍h

Sio 報sio 牽 入街路 oe-oe tīn-tīn
店頭 ngī-tō͘ 激 kóa 文化歷史
媽祖 kap 祖師爺 kâng-khoán êng-éng êng-éng
Lán 看 in 神威時代過 ah
路頭烏鬚番koh tiām-chīⁿ lerh 傳教
道理講--出來 pān-phoe 無人berh 信
十 ê 看有 chi̍t ê ē 無?
佳chài i 石頭鑿ê m̄驚酸風雨

Lán 人bē 輸厝角鳥
不時為 ka-kī ê 孤單吵chhùi
Lán 插 tī 人phāng 內 chhùi開開
Berh 祈求 toh chi̍t hāng
人聽無,A-pa-pē 定規聽有
厝角鳥 I 都也保領
何況 lán 人leh
M̄-bián 煩惱 m̄-thang憂傷

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...