Tuesday, 14 December 2010

William Shakespeare - Sonnet #18

William Shakespeare - Sonnet #18

Shall I compare thee to a Summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And Summer's lease hath all too short a date:
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And oft' is his gold complexion dimm'd;
And every fair from fair sometime declines,
By chance or nature's changing course untrimm'd:
But thy eternal Summer shall not fade
Nor lose possession of that fair thou owest;
Nor shall Death brag thou wanderest in his shade,
When in eternal lines to time thou growest:

So long as men can breathe, or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.Kám thang kā Lír pi-chòe Joa̍h-thiⁿ 1 ji̍t?
Lír khah khó-ài koh khah un-sûn:
Sio-hong iô-ló͘ Gō͘--ge̍rh kó͘-chui ê iù íⁿ,
Só͘-ū Joa̍h-thiⁿ ê hó ji̍t-chí lâi iok-hōe koh siuⁿ tér:
Ū-sî koh siuⁿ khok-iām, Àn thiⁿ--lih sut ê ba̍k-bér,
Jî-chhiáⁿ éng-éng kim-n̂g kiù-kat chham-lām àm-tām;
Koh nā ta̍k-pái àn hó-ji̍t kàu hó-ji̍t ū-sî iā ē thiu-thèr,
Ngó͘-jiân iah-sī Chū-jiân bô ka-kèr ê piàn-oāⁿ khám-chām
M̄-kú, Lír éng-oán ê Joa̍h-thiⁿ éng-bōe siau-thèr
Iā-bōe sńg-sit Lír la̍k-tiâu-leh-ê khiàm--lâng ê hó-ji̍t;
Iā-bōe phòng-hong Lír tīr Sí-sîn ìm-iáⁿ--lih sí-kè-se̍rh
Tīr éng-oán ê kài-sòaⁿ --lih Lír tōa-hàn--khí-lâi:

Chí-iàu lâng iah-ē chhóan-khùi, ba̍k-chiu iah-ē khòaⁿ,
Chí-iàu iah-ē tùi che sio-jia̍t, Che tio̍h ē hō͘ lir sìⁿ-miā.

Saturday, 6 November 2010

Chang-mî chiok iū ê sî

Chang-mî chiok iū ê sî
Goán chai-iáⁿ án-chóaⁿ khùn--khì
Ē-kì-tit sim-koaⁿ-thâu ân-ân
Lî-khui sī siàu-liām ê chí
Koàn-sì kā lí kóng, Boán-an
Sī kóng, khiàm lí lâi kóan
Chit mî góan chhiân kah chiah iū
Boán-an
Liáu-āu koh chheh-khùi
Pîn-thâu koh lâi
Tùi lí iù-chíⁿ khai-sí
Chi̍t tiám chi̍t tih


Kám khùn--khì ah?
Ná m̄ kóng--pòaⁿ-kù-á


Lán phái khùn
Thau-thau-á kā lí so
Sio-sio eng-ui ê sin-khu
Hit tia̍p lí hiông-hiông
Ba̍k-sek chheng-chhái lāu-sîn chāi-chāi
Bô koh gín-á-sèng
Ē-hiáu thé-thiap góan
Khióng-kiaⁿ--ê ta̍k-ji̍t phah-phún siuⁿ thiám
Bōe-kham-tit, Góan chai-iáⁿ
Ba̍k-chiu oan-nā chhut-chúi
Hit tia̍p
Kāng-khóan ē-kì-tit
Sio-sio tua̍h-ta̍uh-á thè khì
Sī lah, sī góan chhin-chhiú tah leh
Sioh-sioh
Chi̍t chhiú sim-koaⁿ
Chi̍t chhiú lí ê


Thàu-chá pòaⁿ cheng-sîn hit chūn
Khòaⁿ bô lí
Khòaⁿ lí tián-sin
khòaⁿ lí chhun-ûn
Taⁿ
He se̍k-sāi ê thé-un
Sī lah, sī sim-būn ê ióng-hūn


Kiông kek chhiò-bīn chhut-khì
Ū--bô ?
Gōa-kháu chhia-lō͘ hia lán ta̍k-ji̍t sàn-pō͘
Lí tio̍h tò-oat
Koh-kòe chháu-á-pō͘ kāng-khóan thô͘-hiuⁿ
In tī hia chù-sim chim-chiok
Tiāⁿ-tiāⁿ góan m̄-chai lí teh kian-chhî siáⁿ
Gêng-sim khah tāng kôaⁿ-léng ê hō͘-chúi
Kì-chāi i lâm

Tiān-ōe háu kóng: bōe-hù ah
Kòa-tiàu ê pak-tn̂g chhe̍h-té
Bī-lâi sè-kài li seng khì
Lán taⁿ thé-hōe tio̍h
Lâng sim phòa 1 khang hit kám-siū
Lí lán bô kàu liáu-kái
Ná bô ke koh sûn--1-ūi
Tī che pòaⁿ chháu-tē ê chng-siā
Chhin-chhiūⁿ lí
Lán tàu-té teh kóaⁿ beh chhòng siaⁿh
Sî-kan lán éng-oán ê sok-pa̍k
Bōe-hù, bô kàu chhêng-chāi
In tiāⁿ kóng--ê
Siông bû-siông ê tō-lí leh phah-phài
Sī-kóng, nā bô sî-kan
Beh cháiⁿ-iūⁿ i-tī lán ê sim-siong

Friday, 22 October 2010

phòa-sim-ōe

Kàu taⁿ, Hok-tiân seng-thài bûn-ha̍k-chióng sǹg sī lán Tâi-gí bûn-ha̍k-chióng lāi-tóe siōng tōa chióng--ê, lán kóng án-nī, sī beh-kóng lâng in ê iōng-sim kài tāng, kài hó.

Kū-nî tē-it kài niâ, lán hit-chūn siūⁿ-kóng in sī-beh kó͘-bú ha̍k-seng gín-á tùi-tiōng seng-thài kap pún-thó͘--ê, lán tio̍h tī káng-khò ê sî tōa-la̍t kó͘-bú, ah lán ka-kī mài chham-ka. Khó-sioh, lán chia ha̍k-seng gín-á bô thiaⁿ kóng beh.

Bóe--á, koh hoat-seng ū tit-chióng-lâng kū-cho̍at niá chióng ê sū-kiāⁿ, gôan-in kóng-sī phêng-sím kiat-kò͘ khiàm chiu-chì. Lán siūⁿ-kóng chit ê chióng nā in-ūi án-ni lâi phah tn̄g thêng pān, si̍t-chāi tio̍h chin bô-chhái, lán Tâi-gí ê kó͘-lē kap hoat-piáu khong-kan thái m̄-sī tio̍h koh kiám 1 ê khì ah, só͘-í lán chū-án-ni ji̍p chàu-kha m̄-kiaⁿ ba̍k chhàu-chho khì kā chham-ka. Kin-nî tē-jī kài, lán tio̍h kín mî-mî-chiⁿ-chiⁿ siá chit phiⁿ tio̍h jī-chióng--ê chhut--lâi. Kiat-kó, lán khì kah chú-pān tan-ūi ê lâng chih-chiap, lán liáu-kái, in hia ê lâng khak-si̍t m̄-chin-pat Tâi-gí-bûn, m̄-nā lán Tâi-gí si in lóng mā chhiàⁿ gōa-kháu ê phêng-sím.

Chiah ê phêng-sím, in cháiⁿ-iūⁿ chhōe, chhōe siáⁿ lâng, chhōe kúi ê, lán lóng bô ì-kiàn. M̄-kú, Lāi-tóe àm khǹg 1 hāng, tio̍h-sī lán Tâi-gí lâng siuⁿ-kòe tiōng-sī Tâi-gí, kā Tâi-gí giâ kah pí bûn-ha̍k-sèng khah kôan. Tì-sú, hŏng kóng lán Tâi-gí bûn : Kan-taⁿ ū Tâi-gí bô bûn-ha̍k. Khak-si̍t, ē-hiáu kóng-ōe siá-jī, iah bōe-tàng sǹg bûn-ha̍k chhòng-chok-chiá. Chit tiâu lí kài pe̍h, m̄-kú hia ê tōa kàu-siū phìⁿ-siùⁿ lán Tâi-gí bûn bô bûn-ha̍k, sit-chāi sī chin bô lí-lō͘, iā in ka-kī péng phòa-phah khiàm-tiám hŏng khòaⁿ. Tē-it, in chin-chiàⁿ sī m̄-bat lán Tâi-gí, Tē-jī in mā m̄-bat Tâi-gí bûn, tha̍k bô Tâi-gí bûn-pún, in ka-kī thêng tī gí-giân chân-chhù, bô hoat-tō͘ chìn-seng kah bûn-ha̍k chân-chhù, tian-tó kiàn-siàu tńg siūⁿ-khì, ēng in ê siā-hōe tē-ūi lâi teh khau-sé keng-the lán ê Tâi-gí bûn-ha̍k. Chit-tiám iā sī lán thun bōe lo̍h-khì ê 1 kháu khùi, in iā m̄ tha̍k ah. Sī-kóng khì-sí giām bô siong, siūⁿ-siūⁿ-leh put-jû lán ka-kī seng kóaⁿ-kín lâi siá.

Chóng--sī lán kám ū châi-tiāu ? Mā sī tio̍h-ài ū sian-hêng-chiá kā lán khan-kà kiam phín-kàm. Lán siūⁿ-beh siá lán Tâi-gí, Tâi-oân, oan-nā ā sī sî-ūn, ā put-hēng, lán Tâi-oân kok-thó͘ kiâⁿ kah taⁿ, thian-chai nî-nî kāu, lâng ê sim lú lâi lú bōe pêng-an. Cheng-sîn seng-oa̍h khang-hi, jîn-bûn kì-tî sit-lo̍h khì-khiah, put-sî sì-kè ti̍t-ti̍t hoat-seng, ti̍t-ti̍t hō͘ lán thò͘ tōa-khùi, kiông-beh sit-la̍t. Lán the̍h chit ê chióng, m̄-sī kài lo̍k-thiòng hoaⁿ-hí, in-ūi lán sī ui lán ka-kī ê thiàⁿ-khang ai hŏng thiaⁿ tit--lâi-ê. M̄-kú, chóng--sǹg, tùi lán kò-jîn lâi kóng, ū hŏng khòaⁿ-ē-khí ê siá ê lêng-le̍k ah.

Chit-má, lán ū 1 chióng hiông-hiông tńg tōa-lâng ê kiaⁿ-gî. Lán khai-sí hòan-sióng lán kóng ê ōe khah ū lâng beh thiaⁿ. Lán mā hòan-sióng ū chin chōe lâng tha̍k ū lán ê Tâi-gí-bûn, ē-hiáu him-sióng bûn-ha̍k, si, lán ā ǹg-bāng lú lâi lú chōe lâng lâi siá khah hó ê Tâi-gí bûn-ha̍k. Siōng-bóe, lán iah-sī tio̍h kám-liām Hok-tiân bûn-kàu ki-kim-hōe taⁿ khí án-ni ê tāng-tàⁿ. Chit-tiâu léng-chhìn-chhìn ê lō͘, kám bô lán ka-kī lâi saⁿ oá saⁿ ù-sio?

Lán mā tōa sim-koaⁿ sim-gōan lán Tâi-oân ê hó-gia̍h-lâng, pù-ū ê lâng, thang kó͘-bú chèng-lâng ke tha̍k chheh, hō͘ lán Tâi-oân ē-tāng sán-seng khah-chōe khah chū-iû ê choan-gia̍p bûn-ha̍k chok-ka. Che sī lán Tâi-oân ê hok-khì, ā sī sè-kài jîn-lūi ê hok-khì.

Thursday, 21 October 2010

Hō͘ bô-kàu tōa (刊tī 2010/12 台文Bong報171)

Thàu-chá iah chhìn-chhìn ê sî
Lán chhù-piⁿ tio̍h khai-sí cháu-chông
Ā bô kóng án--choáⁿ
Chhia-lō͘ khah hn̄g hia mā sī
o͘-tó-bái kap o͘-tó-bái chhá-chhùi
bô-êng chhih-chhah
Ke-kiám kúi-chiah-á kiau-á khah hûiⁿ-pà
Ta̍k-lâng bīn-chhiuⁿ lóng hoáⁿ-hoáⁿ
Bô ōe bô kù, ā bô sio-chioh-mn̄g
Kai thiⁿ-kng iah-bōe kng

keh-piah in káu-á-kiáⁿ kan-taⁿ ti̍t-ti̍t ai
Kiaⁿ bô-lâng thang chiàu-kò͘ sioh
Lí khoàⁿ iá-tē ê chiáu-á
Bô-hoân bô-ló khai-sí kiò koa
o͘-hûn gōa ê ji̍t-thâu hòng-siā
Jit-chhiu-á phah tī thang-á gōa
Kā hit-keng kē-biō-á phah kah o͘ hoán âng
Chit sî,chōe-hòe-lâng bīn-á sió-khóa âng-âng
chhiú giâ chheng-hiuⁿ 3 châng siam thiⁿ
se̍h-se̍h liām ê chhùi-khang tiām-chiⁿ
Bīn-phôe bán-chhoah

Soa-soa 1 chūn hō͘ lo̍h--lo̍h-lâi
Bōe-hù thang moa ê hō͘-moa iah kòa tī thih-thang-á
Chu-pau m̄-kiaⁿ
chhiàu-siông chhui kiâⁿ
In bú--á saⁿ-ki khan lâi am
Chit chái-khí koe-á-lō͘ sit kong-chhái
Hoáⁿ-hoáⁿ kah chang-hng sio-siâng
kan-taⁿ chhiⁿ-âng-teng bô sóa bô cháu
Ilāu-sîn-chāi-chāi khiā teh lō͘-thâu
Kim-kim chiàu-khoàⁿ
ji̍t-ji̍t koáⁿ-kông ê lō͘-toaⁿ
Ūi siáⁿ-mih

Hō͘ bô-kàu tōa
khoàⁿ bōe tio̍h kheng
Hō͘ bô-kàu tōa

Thursday, 7 October 2010

《美麗的稻穗》

小時候電視出現神仙的配樂,後來知道那是歐系的美聲,而這首Puyuma的歌,總是從我心內最底層、最核心的所在搖動 幽幽哀而不傷的美麗聲音, 傳遞了整族人的光明希望。「美麗的稻穗」是陸森寶在1958年所創作的曲子,原是為了思念遠在前線當兵的族人們所作。
歌詞比較接近 陳建年唱的版本。《美麗的稻穗》
1. pasalaw bulay naniyam kalalomayam garem
hoiyan hoiyan naru hoiyan
adarepe mi adarepe mi emare'ani hoiyan
hoiyan hoiyan naruhoiyan hiyaohoiyan
patiyaga mi patiyaga mi kan bali etan i kimmong
2. pasalaw bulay naniyam kaongrayan garem
hoiyan hoiyan naru hoiyan
adarepe mi adarepe mi pnalidingyo hoiyan
hoiyan hoiyan naruhaiyan hiyaohoiyan
apaadere apaadere ku kan bali etan i kimmong
3.pasalaw bulay naniyam kadadoli nga garem
hoiyan hoiyan naru hoiyan
adarepe mi adarepe mi emarekawi yo hoiyan
hoiyan hoiyan naru hoiyan hiyaho hoiyan
asasangaan asasangaan dasaso dang poka i kimmong
(台語試譯)
1. lán今年豐收ah lán鄉里ê水稻 teh-beh 收割
願ēng goán豐收ê歌聲 報信 hō͘ tī 金馬前線 ê 親人
2. Ōng-lâi, tóe kui siuⁿ kià hō͘
3. lán鄉里造林 已經成大phiàn 樹林 是做船ê好材料
願 ēng來製成大船 接回lán tī金門ê兄弟

Wednesday, 29 September 2010

得獎感言與個人簡介

Lîm Jū-khái林裕凱 個人簡介(台語文)

1966台北坪林尾(Piâⁿ-bér)出世,七歲tòe pē-bú 遷居新莊十八份。1984讀了師大附中,lán庄kha gín-á 走新竹去讀交通大學土木系。2年過性地bōe ha̍h轉電子物理系,讀kah 2000年chiah the̍h-tio̍h博士。了,有去做兵,過koh入科學園區做電子新貴。

2003朋友牽成轉途入麻豆真理大學教冊,本底想講hia有台語系thang教,可惜taⁿ倒系去。Lán hiān-chú-sî kāng-khóan tī 麻豆真理大學通識中心博雅教育組。得獎感言(台語文)

Lán sī tī 1991年受前輩陳明仁、林央敏kap 其他善緣啟發,chiah開始kō͘ 台語來寫文章。Lán tī chia先感念in,也真感念主辦單位盡心舉辦生態文學獎,hùn闊 lán 生態關心ê層面`,也提供了1 ê lán台語文發表鬧熱ê 舞台。Lán想講家己人無來奧援,siáng beh 來奧援,所以lán kō͘ 1種鬥鬧熱、m̄敢講是鬥kha-chhiú ê 心肝來參加。承蒙評審委員贊聲,hō͘ lán得到台語詩二獎,lán實在真歡喜,也足感謝in ê勞心費神。台語文學公開田園無chōe,lán心願主辦單位ē-tàng永遠辦--落去,hō͘ lú chōe人ē-tàng來注心、參予生態議題kap母語文學;也心願台語文學thang普遍化、通識化進入lán 本國ê基礎教育內底。Tuesday, 28 September 2010

柚仔宅心chhìn-chhìn(台語詩 漢羅白話字) 投 第二屆鄭公佈得台語詩二獎


第二屆鄭福田生態文學獎公佈得

<1>海埔鹹地

1. 阿母講:tang時thang toài(tò-lâi)
2.
3. 有tang時á
4.       柚仔宅kah茶山beh-kâng-á beh-kâng
5.       連一枝草都無ê塗kha-tau
6.       淺淺á釘根chìⁿ出活路
7. 有tang時á
8.       柚仔宅開tī chit phiàn鹹分地帶
9.       面熟面熟ê山鳥
10.      Oan-nā會來倚海teh覓食(bā-chia̍h)
11.      歸siū ê時啼叫聲sio-siâng-á sio-siâng
12. 有tang時á
13.      Saⁿh心苦鹹換甘甜ê報頭
14.      序大人聲sàu淺淺
15.      心悶重重(tāng-tāng)再三

16. Tang時thang toak(tò--lâi-khì)
17. 天tú thiah ha̍h
18. 心悶海埔鹹地淺根ê柚仔
19. 白花重重(têng-têng) ná海泳mā芳kah

<2>Tang-sî tńg

1. Lán tang-sî thang toak(tò-lâi-khì)
2. 護山媽祖生一百gŏa-gōa táu ah
3. 鬧熱kah leh
4. 換 作茶(choh-tê) khah好價了後
5. 臭青種仔偏khàm故鄉ê土地
6. Koh-khah kiā i都khàng--khí-lih
7. Lán擋ná會tiâu
8. 心悶lán ê度活田
9. 一區一區chiâu pháng-kìⁿ
10. 溪哥á káu-kām-á nn̄g無tè thang thòaⁿ
11. Kám無電視替lán入山
12. 路草khah熟lán講
13. Tō是hit káng活命水直直崩漏(pang-lāu)
14. 啞口(é-káu)風走kah chia soah開始會哀
15. 心chiâⁿ kan-na chhun hit ê大pōng-khang

<3>滾bùn

1. Gōng電視teh報:鯊魚thái-thó tio̍h渡險
2. 我想:若m̄是chhōe無chia̍h

3. 都市e-kheh ê日子
4. 有bōe ta-lian ê紅花kap逼真ê RPG
5. Ná詩文快pō͘ oh解
6. Koh chhin-chhiūⁿ紙包茶
7. 漂(phiò) bōe清ê化學芳料tái
8. 遮khàm ta̍k人永有ê chheh心懊鬱

9. 厝鳥á自由自在khioh笑lán ê吞忍
10. 機器kak色 seven days a week
11. Choh也m̄-tio̍h時 hioh也m̄-tio̍h時
12. Tio̍h電視tàu添補時間ê khih-khiah
13. M̄知日ia̍h暝ê neon燈chhiō kah面腔hóaⁿ-hóaⁿ
14. 家己騙家己ê chhùi-khang了後
15. 失去了美學細胞心肝含sau
16. 繼續鼻chhōe khang-phāng thang滾bùn

<4>戲文

1. 寫tī銀票ê人生戲文
2. Ah若無講siáng會知影
3. 電視放leh做i搬一齣過一齣
4. 永永無人聽有ê戲文
5. Kám有影青天白日
6. 據在老人gín-á開聲háu
7. 好好田大怪手ē-sái硬kā i駛--落去
8. Tiám-á膠路chiah leh播稻仔
9. 天公mā聽無
10. 冷氣房吹--出來ê hó-khang
11. Ná有thang tio̍h lán choh-sit ê gōng人
12. 是講siáng來聽

<5>古庄社

1. Hia-ê淹kha目ê phàⁿ古hóaⁿ-hóaⁿ
2. 紅毛番kap pháiⁿ人ê日子
3. Ká-na kap lán無siáⁿ tî-tāi
4. 若有是tī老廟埕
5. Lán saⁿ-chìⁿ講bōe明ê記持

6. 北方上帝爺公I照常高高在上
7. 隔壁醫病院拆掉歷史美學了後
8. 頂代人ê進步kha跡熔做塗灰
9. 少年人ê癡情無tè thang釘根
10. Hit日記持tòe koe-kui-á吹風漂浮
11. 大廟照常興kah無理路
12. 光明燈照常點to̍h
13. Oan-nā無影無字跡
14. Chhiō bōe明lán面頭前hóaⁿ-hóaⁿ ê路站

15. 亭仔kha重雙sûn ê老人bōe堪得tham頭過去
16. 暗雨kap烏暗偏khàm--過來
17. 街路燈hiāuⁿ-hiāuⁿ點to̍h
18. Oan-nā
19. 看bōe明白電視韓國劇ê劇情

<6>Siōng尾ǹg-bāng

1. Chái-á嬸á in chiah teh hōe
2. Káⁿ風颱雨leh, tang時開日
3. 綠閃閃ê柚仔kiáⁿ tīn-tōng hàiⁿ

4. Miâ-chài會--無
5. Lán平平choh-sit人kāng心肝
6. 直直teh khòa-sim不離(put-lī)--ê
7. Mā是去kah都市hia ê囝兒孫
8. Chia̍h-chhēng-ēng有夠--無
9. Tang-sî thang tńg--來

10. 話句一句koh一句
11. Ō͘ⁿ-iⁿ ō͘ⁿ-iⁿ有聽見--無
12. 救護車kàu隔壁街ah
13. 想講tang-sî
14. 換lán thang做祖公媽顧做伙
15. Tō m̄免koh無lām無sio̍h loh

16. Miâ-chài hóaⁿ-hóaⁿ會--bô

Saturday, 25 September 2010

Chanson d'automne 秋天ê歌(台語 by the help of google) Paul VERLAINE (1844-1896 法國象徵派詩人

秋天ê歌(台語 by the help of google)

Paul VERLAINE (1844-1896 法國象徵派詩人)

Che hiⁿ-haiⁿ ai-siaⁿ  tn̂g-tn̂g
chia-ê violons
tī 秋天
kā我 ê心肝ui 傷
tài i 1 khóan siān-lán ê
單調

Chiâu 無法度喘 khùi
面色 pìⁿ 冷白,tng
鐘聲 hiáng-tân ê 時,
我會想 tio̍h
早前 hiah ê日子
我 soah ba̍k-sái ná lo̍h-hō͘

tu 我 離開
te̋h 惡風 lih
我 chhèng起 po̍ah落
chhin-chhiūⁿ
ta-lian ê枯葉
----------------------- 原詩 ----------------------
Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon coeur
D'une langueur
Monotone.

Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l'heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure

Et je m'en vais
Au vent mauvais
Qui m'emporte
Deçà, delà,
Pareil à la
Feuille morte.

Wednesday, 8 September 2010

Lâm-se Pe̍h-mûi(楠西 白梅)01/26/2010 10:24:04

Góa bat--lí, Pe̍h-mûi
Ná ē tī chia, chhìn-chhìn ê tang-bóe chhài-chhī-á
Keh-piah ū
Chhài-thâu chhat-âng kap gîn-liú saⁿ-kap
Tng-teh tián hong-chhái
Liân tiàm-chú ê siàu-liân thâu-ke-niû
Mā siang bīn âng-gê-á-âng-gê
Kek cheng-sîn
Góa khoàⁿ, Lí
Kah in hoáⁿ-hoáⁿ ê sek-tì bōe ha̍h

Ta̍uh-ta̍uh sio-lō--khí-lâi ê koe-chhī
Hi-hi-ho̍ah-ho̍ah bô sim-sîn chù-ì
Lí kek-kut kek-kut
Lâm-se soaⁿ-niá lâi ê Pe̍h-mûi
Kap hûn ná o͘ ná kāu ê o͘-im-thiⁿ
Kiâm-so͘-koe kap Pizza tio̍h pâi-leh lō͘-piⁿ
Khah kóng iā sī tōa-sòe chhùi-khang ê tāi-chì
Kiau saⁿ-khò͘ ê size kap sek-chúi

Hoe-m̂ chhut tī bô hio̍h ê ki-kut
Hông khoàⁿ chhut-chhut
Ke̍k ko͘-kài ê khut-sè
Che tio̍h sī lí
Lêng-chhú ut leh thèng-hāu tiám-chhíⁿ
Sng-léng hong chhoe
Àm-chhàng phang-bī ê seh
Hit chun lí lán chhiò-sîn sio tú
Hāi góa hiông-hiông tiû-tû

Beh-tàu-á tiām-chēng ê khong-khì ná tîm
Chi̍t chūn gín-á chhiò-siaⁿ tòe hō͘-mî-á
Phah-phòa
Hip-tiâu-leh ê hoe sim
Kim-n̂g kim-n̂g
Phang-bī lām tī chhài-bī

---

Lâm Tâi-oân Chhiu-hong Sí-sat ( 南台灣秋風死殺 首都詩報 第二期) (2008/9/21~2009/11/19)

Chhiu-hun chìn-chêng

Ah-á thiaⁿ lûi ê kò͘-sū tī chia

Sin-lâi--ê chit-khut ah-bî-á tú

Oāⁿ-tiāu kui sin-khu iù-n̂g ê gín-á-thé

Phe-sí chhiúⁿ-chia̍h kan-ta pûi ê chhī-liāu

Chôan-jiân bô chhat-kak Chiong-kun-khoe koa-koa ê khoe-chúi

Lâu--kòe-khì

chhàu-hiàn o͘-tò͘-âng

Lâu kòe Ah-liâu piⁿ, lâu ū Lán kha-jiah ê só͘-chāi

Lán só͘ kî-thāi seng--kòe ê lāu-châng

Lán iok-sok ê ōe-gí

Puh bô pòaⁿ íⁿ, Lâu bô pòaⁿ si

Thiaⁿ

Thiaⁿ ut-būn ê sio-hong chhoe khí

Kiáu-lām khó͘-hiam ê làm-thô͘ bī

ún-sim- á jia-khàm

Sèng-tiān liâm-chîⁿ lāi bīn-chêng ê tah-sim-ōe

Thiaⁿ-ū--bô

Poàⁿ thiⁿ-téng

Nî-nî lî-khui ê ìⁿ-á thàu-lāu ê sim-siaⁿ

Kán-na bô-iáⁿ ê hong tī si̍p-jī lō͘-kháu

Lōng-iông chiù-chhâ àu-phú kiam sip-chhî bī


KHÒNG~gōng~gōng

Thiaⁿ

Tong-san ah-thâu pûi-chut-chut

O͘-tò͘-âng ê chiuⁿ-siûⁿ

Tiām chiuh-chiuh

Sio-sio lâu loe̍h Chiong-kun khoe-chúi

Lâu ǹg ji̍t-thâu beh-sí-nā-hāiⁿ

Tîm lo̍h khì tōa-hái ê só͘-chāi liáu-āu

Chhè-lûi KHÒNG~gōng~gōng


Bô hō͘ ê khiā-chhiu

Hit khu chhân khó͘-hōaⁿ kian-ta

Goe̍h-niû léng-léng îⁿ-îⁿ

I îⁿ-îⁿ-îⁿ

I khioh-chhiò ê siaⁿ-sàu

Îⁿ-îⁿ-îⁿ秋分chìn前

鴨á聽雷ê故事tī chia

新來--ê chit窟鴨bî-á 換掉kui身軀幼黃ê囡仔體

Phe死搶食kan-ta肥ê飼料

全然無察覺將軍溪呱呱ê溪水

流--過去 臭hiàn烏tò͘紅

流過鴨寮邊, 留有咱腳跡ê所在

Lán所期待seng--過ê老欉

Lán約束ê話語

Puh無半íⁿ 留無半絲聽鬱悶ê燒風吹起

攪濫苦hiam ê làm塗味

穩心á jia-khàm

聖殿簾簷內面前ê tah-sim話

聽有--無 半天頂

年年離開ê燕仔透漏ê心聲

Kán-na無影ê風佇十字路口

弄揚蛀柴Àu-phú兼溼潮味


KHÒNG~gōng~gōng東山鴨頭肥chut-chut 烏tò͘紅ê漿siûⁿ 恬chiuh-chiuh

燒燒流loe̍h將軍溪水

流ǹg日頭beh-sí-nā-hāiⁿ 沉落去大海ê所在了後

脆雷KHÒNG~gōng~gōng


無雨ê khiā秋

Hit區田苦旱kian-ta

月娘冷冷圓圓

伊圓圓圓 伊khioh笑ê聲嗽

圓圓圓

台江魚跳五日節Tâi-kang hî thiàu Gō͘-ji̍t-cheh Lîm Jū-khái(2010 Jul. 13)

Chhut-sì chia̍h khó͘ kah sí
Saⁿ tiâu àm-chīⁿ ê khoe-lâu, lâu kah chia
Khoaⁿ-khoaⁿ-á sī ê khoe-sim
Thiⁿ hóaⁿ-hóaⁿ ê só͘-chāi
Hái-ka-tang kap gō͘-kha-lî tng pher-sí chhiⁿ-chhùi
Soah sit-la̍t pāng hō͘ i hóaⁿ-hóaⁿ
Ài-māi tîn-tèr hit tiâu thôan-soeh
O͘-chúi-kau lām-lâu khó-lâu
Ek--ji̍p-lâi Tayowan ê kiâm-siam
Kha̍h tī kha-ba̍k kim-sih-sih chi̍t sûn kì-hō
Saⁿh-khùi Thun-lún
Kèr-tàu chho͘ hō͘ ê hip

Kìr chāi in chi̍t lâng chi̍t ūi
Hoat si̍t m̄ per khì bā-chia̍h
Tiām-chiuh-chiuh chiú tòa ki-oe
Oe sī hûiⁿ-keh-ti̍t-chhah
Kú-tn̂g kòan-sì
Hia chhiū tōa tio̍h pun oe
N̂g-sim pe̍h-hoe tng khui kah
A̍h m̄ chai i hó-ì phái-ì
Kā lán án-ni chiâu cha̍h bô--khì
Chhiⁿ-chhiⁿ iap-thiap ê só͘-chāi iap-siú
Chi̍t lâng chi̍t ke tāi

Chit tèr tōe thôan-soeh kóng
Lin kap bi̍t tek-khak im kha-ba̍k
Tēng-khak nńg-sim ê to-sò͘
Bán tiâu tiong-tó͘-chûn
Chan-á phòa-bāng kha i nǹg lâi nǹg khìr
Bô khòa-ì lâng cháiⁿ-iūⁿ thún-ta̍h
Put-sî khiàn-thian khiàn-thian
Chóng--sī thô͘-bah bōe-tiâu-tóe
Saⁿ-tāi sòaⁿ liáu-liáu

Chhiāng-tú-chhiāng kò͘-sū o͘-lô o͘-lô
Bô-tú-tú che Thiⁿ-kong siúⁿ ê chho͘-chho͘ hō͘-chúi
Thiòng kah siūⁿ bô
Chóng--bô hîr ê sim-sèng
Thái-thó i kan-kan berh thiàu lī
Kiâm-sng kap khó͘-siap saⁿ-kek ê só͘-chāi
Bô-ta-ôa tio̍h-tak ê ji̍t-chí
Berh cháiⁿ-iūⁿ kèr-khiàu--i
Hiat-khì liáu-āu tio̍h koh po̍ah tò-tńg
Thūn lo̍h thôan-soeh o͘-chhim o͘-chhim
Chhiⁿ-Chhiⁿ chhiò-ì put-sî tài tiām-chēng sat-ì ê khoe-lâu

==================================================================
出世chia̍h苦kah死
三條暗靜ê溪流,流kah chia
Khoaⁿ-khoaⁿ-á sī ê溪心
天hóaⁿ-hóaⁿ ê所在
海茄冬kap五梨kha tng pher死青翠
Soah失力放hō͘ i hóaⁿ-hóaⁿ
曖昧纏tèr hit條傳說
烏水溝lām流 khó流
溢--入來Tayowan ê 鹹siam
Kha̍h tī kha目金sih-sih一sûn記號
Saⁿh-khùi吞忍
過晝粗雨ê hip

據在in一人一位
發翅m̄飛去覓食
恬chiuh-chiuh chiú tòa枝oe
Oe是橫隔直插
久長慣勢
Hia樹大tio̍h分oe
黃心白花tng 開kah
A̍h m̄知i 好意歹意
Kā lán án-ni chiâu cha̍h無--去
青青iap-thiap ê 所在 iap守
一人一家tāi

Chit塊地傳說講
奶kap蜜的確淹kha目
Tēng殼軟心ê多數
挽tiâu中tó͘船
Chan-á破網kha i nǹg lâi nǹg khìr
無掛意人怎樣thún-ta̍h
不時健天健天
總--是塗bah bōe-tiâu底
三代散了了

Chhiāng拄chhiāng故事烏濁烏濁
無拄拄che天公賞ê粗粗雨水
Thiòng kah想無
總--無ê心性
Thái-thó i kan-kan berh跳離
鹹酸kap苦澀相激ê所在
無ta-ôa tio̍h觸ê日子
Berh怎樣過khiàu--i
血氣了後 tio̍h koh跋倒轉
Thūn落傳說烏深烏深
生生笑意不時帶恬靜殺意ê溪流

The Waste Land(台文戰線) 台譯 前言

The Waste Land 廢園

T.S. Eliot 1922台譯:Lîm Jū-khái (2007 Nov.)


For Ezra Pound

il miglior fabbro
「我tī Cumis親目看tio̍h Sibylla」

伊hông吊kôan, 按籠á內, ǹg過路人

頌讀伊ê詩篇,

Hiah gín-á問伊:「Sibylla, 你beh-ài siáⁿ?」

伊ìn講:「Góa siūⁿ-beh死。」


呈hō͘ Ezra Pound

伊是khah好ê藝匠

台譯 To His Coy Mistress (Siá hō͘ In Pì-sù ê Sió-chiá)

Had we but world enough, and time,

This coyness, lady, were no crime.

We would sit down and think which way

To walk, and pass our long love's day;

Thou by the Indian Ganges' side只要lán ê世界有夠大,時間有夠chōe,

小姐,Pì-sù就bô算chōe -koà。

Lán ê-sái坐leh想toh 位

去散步,度過Lán慢慢愛情天。

你tī印度恆河邊
Shouldst rubies find; I by the tide

Of Humber would complain. I would

Love you ten years before the Flood;

And you should, if you please, refuse

Till the conversion of the Jews.


發現紅寶石︰我倚佇 Humber灣的潮湧

怨chheh 。我會

自大水進前十年就愛你,

你會使,若歡喜,拒絕我

直直kàu猶太人改教。

My vegetable love should grow

Vaster than empires, and more slow.

An hundred years should go to praise

Thine eyes, and on thy forehead gaze;

Two hundred to adore each breast,


我ná植物ê愛情會一直hai,

比帝國iah-khah闊, iah-khah慢;

一百年thçh來o-ló

你ê目睭,斟酌chîn你額眉;

兩百年欣慕你tãk粒奶。

But thirty thousand to the rest;

An age at least to every part,

And the last age should show your heart.

For, lady, you deserve this state,

Nor would I love at lower rate.


三萬年chiah讚賞完其他;

每個部位至少一個世代,

最後chiah kä你ê心展現出來。

因為,小姐,你應當得著chit款禮遇,

我也願用kē路ê格調愛你。

But at my back I always hear

Time's winged chariot hurrying near;

And yonder all before us lie

Deserts of vast eternity.

Thy beauty shall no more be found,

Nor, in thy marble vault, shall sound


koh我kha-chiah-phiaⁿ我總會聽見

時間ê帶翅馬車逼逼追趕

Ah 坦橫tī lán面前ê是

無邊永恆ê荒漠。

你ê美貌絕bōe koh再 hőng 看見,

你大理石ê墓穴,也bōe koh響起

My echoing song; then worms shall try

That long preserv'd virginity,

And your quaint honour turn to dust,

And into ashes all my lust.

The grave's a fine and private place,

But none I think do there embrace.


我回蕩ê歌聲; Hit時蟲會 試tam

你珍藏真久ê貞操,

你ê 矜持會化成灰粉,

我ê情欲mā會變作火灰。

墓地是真好 koh iap-thiap ê所在,

koh我想無人真正 會 tī hia 相攬。

Now therefore, while the youthful hue

Sits on thy skin like morning dew,

And while thy willing soul transpires

At every pore with instant fires,

Now let us sport us while we may;


Án-ni,chit-má thàn青春色水

Iah ná-sêng朝露停坐tī你ê皮膚,

Thàn你樂意ê靈魂散發出

按每一個毛管khang, 即時ê火焰,

Taⁿ lán tiõh iah會 sńg就sńg 一 ê 夠khùi;

And now, like amorous birds of prey,

Rather at once our time devour,

Than languish in his slow-chapp'd power.

Let us roll all our strength, and all

Our sweetness, up into one ball;


Chín,像起chhio ê猛禽

寧可一chhùi kā lán ê時光吞—落

Mā ˜-thang 慢慢á pō͘. kah 無味來消磨去。

Lán kä 所有ê khuì-la̍t, kap lán所有ê

甜蜜,來捲作一粒圓球

And tear our pleasures with rough strife

Thorough the iron gates of life.

Thus, though we cannot make our sun

Stand still, yet we will make him run.


帶粗野ê衝突來拆破lán ê快感

衝過鋼鐵ê人生關卡︰

Án-ni,Lán雖然無辦法叫日頭

停kha,卻會使叫他一直走。

[台語譯]Ode To A Nightingale 夜鶯頌歌 (John Keats, 1795-1821)12/22/2009 05:56:50

My heart aches, and a drowsy numbness pains
My sense, as though of hemlock I had drunk,
Or emptied some dull opiate to the drains
One minute past, and Lethe-wards had sunk:
'Tis not through envy of thy happy lot,
But being too happy in thine happiness,--
That thou, light-winged Dryad of the trees
In some melodious plot
Of beechen green, and shadows numberless,Singest of summer in full-throated ease.我心肝thàng-thiàⁿ,一款困頓麻痺痛苦
我ê感官,ná-sêng lim落毒汁,
koh ná tú吞了鴉片,
一分鐘過去,tō已經沉落忘川:
無為òan-tò͘你快樂ê運命,
是你ê幸福hō͘ 我大歡喜,
你,深林內薄翅 ê Dryad 精,
Tī hia有旋律hit tah,
山毛櫸青翠, 蔭影無盡下底,
嚨喉大開teh唱jo̍ah-thiⁿ ê歌聲。
O, for a draught of vintage! that hath been
Cool'd a long age in the deep-delved earth,
Tasting of Flora and the country green,
Dance, and Provencal song, and sunburnt mirth!
O for a beaker full of the warm South,
Full of the true, the blushful Hippocrene,
With beaded bubbles winking at the brim,
And purple-stained mouth
That I might drink, and leave the world unseen, And with thee fade away into the forest dim:Oh, 為chi̍t chhùi 紅葡萄酒!冷藏
tī塗kha多年ê甘醇,
味ná花神、草地青青、
舞蹈、戀歌hām燒熱ê歡樂!
Oh, 為he滿滿一杯南方ê溫暖,
Tīⁿ-tīⁿ鮮紅ê靈感之泉,
Kǹg kui-chhòan ê pho-chu tī杯kîⁿ閃sih,
Kap tò͘ tio̍h kiô-sek ê chhùi;
我beh lim, boâi khoàⁿ-kìⁿ che塵世,Beh kap你隱遁森林幽暗深處:Fade far away, dissolve, and quite forget
What tho͘ among the leaves hast never known,
The weariness, the fever, and the fret
Here, where men sit and hear each other groan;
Where palsy shakes a few, sad, last gray hairs,,
Where youth grows pale, and spectre-thin, and dies;
Where but to think is to be full of sorrow
And leaden-eyed despairs,
Where Beauty cannot keep her lustrous eyes, Or new Love pine at them beyond to-morrow.
消離hn̄g-hn̄g,消溶,徹底放hō͘ bōe記
He你tī ná-á-lāi éng-éng m̄知影,
He ià-siān、he發燒 kap和 he操煩
Chia,人坐teh聽互相ai-chhan;
Hia, bâ-pì chhoah--kúi-ê-a,悲傷,最後白毛幾絲á
Hia,青少年kan-taⁿ白蒼蒼大漢,sán-kah ná妖怪,後--來死亡;
Hia kan-taⁿ想tio̍h滿tīⁿ ê不幸
Kap鉛phú-sek滿目ê無望,
Hia美人守bōe tiâu 金明ê目chiu,Iah-sī新愛人tī hin過tńg-ji̍t tio̍h憔悴。Away! away! for I will fly to thee,
Not charioted by Bacchus and his pards,
But on the viewless wings of Poesy,
Though the dull brain perplexes and retards
Already with thee! tender is the night,
And haply the Queen-Moon is on her throne,
Cluster'd around by all her starry Fays;
But here there is no light,
Save what from heaven is with the breezes blown Through verdurous glooms and winding mossy ways.
走!走!我beh飛去你hia,
免酒神和隨從駛I ê車來載,
Kan-taⁿ tah leh詩ê無形si̍t-kó͘,
Chiū sǹg góa che bâ鈍ê頭殼khùn-he̍k koh han-bān
早跟tòe你! 夜色chiàⁿ溫柔,
Ah月娘tú 坐起lih I ê寶座,
四kho͘圍lóng i hiah ê仙子星,
M̄-koh, chit-tah lóng無光明,
好佳哉, 一絲á光àn天頂微微á吹入來,經過綠碧暗處hām彎彎ê青苔小路。I cannot see what flowers are at my feet,
Nor what soft incense hangs upon the boughs,
But, in embalmed darkness, guess each sweet
Wherewith the seasonable month endows
The grass, the thicket, and the fruit-tree wild;
White hawthorn, and the pastoral eglantine;
Fast fading violets cover'd up in leaves;
And mid-May's eldest child,
The coming musk-rose, full of dewy wine, The murmurous haunt of flies on summer eves.
我看bōe清有siáⁿ-mih花tī我kha piⁿ,
Iah-sī siáⁿ-mih jiû-phang kòa tī chhiū-oe téng,
但tī馨香ê暗處,Ioh ta̍k mi̍h ê phang甜
Chiàu 時節所賦贈hō͘
He青草埔、雜木á、kap野果子地
白鳥梨á, kap鄉野牧人ê kāu花薔薇;
葉á khàm著ê快謝ê紫羅蘭;
Iah有五月中旬ê大kiáⁿ,
Tit-beh開ê麝香玫瑰,露酒sip飽飽,Joa̍h-thiⁿ eng暗時á báng-thâng ong-ong出沒。Darkling I listen; and, for many a time
I have been half in love with easeful Death,
Call'd him soft names in many a mused rhyme,
To take into the air my quiet breath;
Now more than ever seems it rich to die,
To cease upon the midnight with no pain,
While tho͘ art pouring forth thy soul abroad
In such an ecstasy!
Still wouldst tho͘ sing, and I have ears in vain-- To thy high requiem become a sod.
烏黯lih我注神聽,gōa~-chōe kái
Liōng一半我去愛著khùiⁿ活死,
Tī hiah chōe沉思韻律中呼叫i輕柔ê名,
Thang kā 無聲ê khùi-si-á giú khì thiⁿ lih;
現此時看起來siōng tú-hó thang華麗lâi死,
Thang 中止tú-tī che半暝無帶痛苦,
Tng-tong你teh向外放射你ê靈魂
Tih chiah ni̍h迷狂ê sî!
你iah-teh唱歌,我雙耳soah無效去,Tùi tiōh你gia̍h-kôan ê安魂曲變成草埔。Thou wast not born for death, immortal Bird!
No hungry generations tread thee down;
The voice I hear this passing night was heardBeh chīn ê chit ê àm-mî
In ancient days by emperor and clown:
Perhaps the self-same song that found a path
Through the sad heart of Ruth, when, sick for home,
She stood in tears amid the alien corn;
The same that oft-times hath
Charmed magic casements, opening on the foam Of perilous seas, in faery lands forlorn.
你m̄-sī出世來死ê!神仙鳥ah!
Iau-ki 世代mā無法 kā你 thún-ta̍h;
我所聽見ê音聲bat hông thiaⁿ tio̍h kòe
Tī遠古ê日子hō͘帝王kap小丑á聽見;
Sio-kāng ê歌有發現一條通路iā-kú-káⁿ
經過Ruth憂傷ê心,當I心悶家鄉,
I khiā tī異邦ê麥á田lih tin ba̍k-sái;
Che聲音常常 kúi-á-pái 引動
He神奇thang-á tiám, 開佇水波頂是險惡海水, tī pháng-kìⁿ ê神仙國度Forlorn! the very word is like a bell
To toll me back from thee to my sole self!
Adieu! the fancy cannot cheat so well
As she is famed to do, deceiving elf.
Adieu! adieu! thy plaintive anthem fades
Past the near meadows, over the still stream,
Up the hill-side; and now 'tis buried deep
In the next valley-glades:
Was it a vision, or a waking dream? Fled is that music:--Do I wake or sleep?
Pháng-kìⁿ!Chit ê sû ná tân鐘響
Kā我àn你hia拖回 tńg來我孤孤一人!
再會loh! 迷戀bōe-tàng koh hiah gâu騙
就算I本是gâu騙出名,騙人精。
再會! 再會!你哀傷ê頌歌漸消
經過附近草埔,hāⁿ過靜流ê溪水,
Pôaⁿ khí-lih山崙á頂;Ah, chit-tia̍p,hông深深tâi tī
下一ê山谷樹林lih ê空地á:
是幻覺,iah-sī cheng-sîn iā-the choh bāng?
He歌聲走閃toh去ah:我kám cheng-sîn ah iah-sī koh leh khùn?

Ji̍t-thâu Beh lo̍h hái(2009-04-16~Dec.20)

Àm-âng Àm-âng ê ji̍t-thâu chhiâ-sai

Tit-beh tit-beh lo̍h hái--ah

Bān-tūn bān-tūn

Tī hông-hun āu-piah chip-áu chong-hông

Chit keng chá-tio̍h lāu-hòa to̍k-it ê thian-pông

Kan-kan m̄-gōan

Che it-chhè
Ēng hiah-chōe kim-kng ê bóan-hâ

Chō-chok

Lâng pe̍h-lêng-si poe beh tòe--khì ê sî

Khoaⁿ-khoaⁿ-á khòaⁿ lâng teh bô-êng


Ā khòaⁿ--tio̍h hit phiàn thèng-hāu thiⁿ-chhiⁿ chhut-thâu ê hûn

Tńg pe̍h ná kò͘-bōe-tiâu ê thâu-chang

Mā khòaⁿ --tio̍h che sit cheng-eng ê sin-khu

Kan-taⁿ siān, siān kah ná liâm tiâu thang-á-mn̂g ê thô͘-hu

Liâm-mi tio̍h hong ká, siōng-hó ká chiūⁿ thiⁿ

Chham-lām hia ê sng-siap kiâm-kiâm ê chúi-khì

Poe kah O͘-soaⁿ-thâu lāi-tóe lo̍h thô͘

Hiuⁿ-lâm1 kùi-hiam-hiam sin íⁿ

Khòaⁿ thàng àm-âng àm-âng

Ji̍t-thâu

Liâm-mi tio̍h-beh lo̍h hái ê Chan-bûn khoe-kháu1 [香楠] (植)樟科,樹皮磨粉用來製造線香

Sèng-tiān ê ah-nn̄g-chio̍h (台灣文學評論)

Ah-nn̄g-chio̍h1 âng--ê, chhiⁿ--ê, o͘--ê lóng-ū

Kiô-sek, n̂g-sek, siōng-chōe phú-sek--ê

Phah-choh Sèng-tiān pōe-kéng


Tī chia

Îⁿ-sin î-sin kó͘-chui kó͘-chui ê ah-nn̄g-chio̍h

Hán-tit ū-lâng thêng-kha àⁿ-thâu

Khoàⁿ--tio̍h

Thai-soán--chhoài

Tōa-lia̍p iah sòe-lia̍p, ū hoe bô hoe

Khah kheng-hun mā m̄-chiâⁿ mi̍h

Iā tī sèng-tiān chng-tha̍h ê lō͘ siang-pêng

Sèng-tiān ui-giâm chiam-thah tú thiⁿ


鴨卵石 紅--ê, 青--ê, 烏--ê lóng有

茄色, 黃色, siōng-chōe phú色--ê

Phah作聖殿背景


Tī chia

圓身圓身古椎古椎 ê 鴨卵石

罕得有人停kha àⁿ頭

看--tio̍h

篩選--chhoài

大粒iah細粒lia̍p, 有花無花

Khah kheng-hun mā m̄-chiâⁿ mi̍h

Iā tī聖殿chng-tha̍h ê路雙pêng

聖殿威嚴尖塔tú天

Hùn-lām tī hin

Soân-ô͘ pe̍h-chhang-chhang ê ngī-kut

Ài chim-chiok chîn

Ko͘-ko͘ i ū ngá-khì iù-lō͘ ê hoe-chháu


"Hia bōe-sái kiâⁿ lah! He m̄-sī lō͘"

Góa chai lah

Kan-ta chng-tha̍h ê lō͘-ēng

Chit khut kap hit khut lóng-mā bô chha

Chio̍h-thâu tio̍h-sī chio̍h-thâu

Sèng-tiān ê ah-nn̄g-chio̍h kéng

Ū kéng ná bô kéng


Góa soah chhiò chhut siaⁿ

Siáⁿ-mih sî-thiⁿ ah

Chi̍t chiah káu-hiā la̍k-ki-kha

Sit toh chi̍t ki kha

Hiám-hiám chha chi̍t-tiám

Siang-gê-chô kā lú ân he siáⁿ -mih chháu-á-chí

Hiám-hiám phah ka-la̍k--khì


Thâu ti̍t hàiⁿ

Sū-chú tàu-tóe siáng ah

Góa chai-iáⁿ he bōe-kiâⁿ-chit

Chng-tha̍h îⁿ-îⁿ ah-nn̄g-chio̍h ê kó͘ sèng-tiān

Beh-mn̄g Sèng-chú

I chhut-gōa, m̄-bat tī chia

I sī

Chin-lí, sìⁿ-miā, tō-lō͘

混lām tī hin

珊瑚白蒼蒼 ê 硬骨

Ài 斟酌chîn

孤孤伊有雅氣幼路ê花草


"Hia bōe-sái 行 lah! He m̄是路"

我知lah

Kan-ta chng-tha̍h ê 路用

Chit堀kap hit堀 lóng-mā無差

石頭就是石頭

聖殿 ê 鴨卵石景

有揀ná無(kéng)


我soah 笑出聲

Siáⁿ-mih 時天ah

一隻káu-hiā 六枝kha

失toh一枝kha

險險差一點

雙牙槽kā lú ân he siáⁿ-mih草á籽

險險phah ka落--去


頭直hàiⁿ

事主到底siáng ah

我知影he bōe行得

Chng-tha̍h 圓圓鴨卵石ê 古聖殿

Beh問聖主

伊出外, m̄-bat tī chia

伊是

真理,性命, 道路

台譯So, we'll go no more a roving

So, we'll go no more a roving An-ni̍h, Lán m̄-thang koh liû-liân

So late into the night, Kàu hiah chhim e àm-mî,

Though the heart be still as loving, Sui sī sim kāng-khóan teh ài,

And the moon be still as bright. Go̍eh kāng-khóan teh kng.


For the sword outwears its sheath, Kiàm bôa-ui ka-kī ê kiàm-siù,

And the soul wears out the breast, Lêng-hûn mā ui-thàng heng-khám

And the heart must pause to breathe, Sim tio̍h-ài chiām-hioh lâi chhóan-khùi,

And Love itself have rest. Ah Ài I-ka-kī ah ū thêng-hioh.


Though the night was made for loving, Sui-bóng mî sī ūi ài só͘ siat,

And the day returns too soon, Ji̍t--sî koh hôe-tńg tit kòe-kín,

Yet we'll go no more a roving Lán iah-sī m̄-thang koh liû-liân

By the light of the moon. Chiò-tio̍h go̍eh-kng

Dover Beach(台譯) 12/15/2009 12:35:28

Dover海kîⁿ

by Matthew Arnold Lîm Jū-khái 台語翻譯2007/6/15


The sea is calm to-night. Eng-àm 海是深靜

The tide is full, the moon lies fair滿流ê潮期,月娘公平掛tī

Upon the straits; -on the French coast the light 海峽天頂; French chit-pêng海岸燈火

Gleams and is gone; the cliffs of England stand, 暗淡而且chit-má 花去啊; England 海邊koân崖削壁,

Glimmering and vast, out in the tranquil bay. 微微暗又龐大,thóng出tī安寧海灣。

Come to the window, sweet is the night air! 飄來窗邊,今夜ê空氣甜甜!

-----

EXTENDED BODY:

Only, from the long line of spray Kan-taⁿ,按hit條長長浪花線

Where the sea meets the moon-blanch'd land, Tī hia海kap phah tio̍h 月光ê陸地相見ê所在,

Listen! you hear the grating roar 斟酌聽!hit 角脆脆拖磨ê âu-kiò

Of pebbles which the waves draw back, and fling, 圓卵石hō'海湧拖回,koh拋遠去ê所hoah,

At their return, up the high strand, Tī in tńg來ê時,peh kah khah-koân 淺thoà,

Begin, and cease, and then again begin, 開始,歇止,koè--lâi koh-chài開始,

With tremulous cadence slow, and bring 照著慢慢chín-chùn ê 節奏, 引入

The eternal note of sadness in. Che哀傷永恆ê kì-tî。


Sophocles long ago Sophocles 久年以前

Heard it on the Aegean, and it brought Mā佇Aegean海聽tio̍h伊,插

Into his mind the turbid ebb and flow 入伊ê心 ú-lô 衰退kap 海流chúi

Of human misery; we Chhut tī屬於人類ê悲慘; ah lán

Find also in the sound a thought, 按che 聲音lāi發現一lê想法,

Hearing it by this distant northern sea. Koh聽著伊tī chit遙遠ê北海。


The Sea of Faith 信念海

Was once, too, at the full, and round earth's shore Mā pat,有滿潮,四界tī陸地海岸

Lay like the folds of a bright girdle furl'd. Ná áu 幾chi̍h ê金腰帶 hē tī hia。

But now I only hear 只是chit-má我kan-taⁿ聽--tio̍h

Its melancholy, long, withdrawing roar, 伊ê憂鬱,久長渺茫,退離ê嚎號

Retreating, to the breath 一直撤退,kàu 一種喘氣聲絲

Of the night-wind, down the vast edges drear 夜風ê聲絲,落ji̍p無垠ê邊緣陰鬱

And naked shingles of the world. Koh露體ê世界柴枋厝頂。


Ah, love, let us be true Ah,愛,tio̍h hō'咱用真實

To one another! for the world, which seems 來saⁿ對待!因為世界,看--khiai

To lie before us like a land of dreams, 是佇lán面前起造ê夢國地。

So various, so beautiful, so new, Hiah-ni̍h 多變多姿,hiah súi,hiah新,

Hath really neither joy, nor love, nor light, Hia tek實iā無歡愉,iā無愛,iā無光明,

Nor certitude, nor peace, nor help for pain; 無確實,iā無平和,mā無苦楚ê tháu-kái;

And we are here as on a darkling plain Ah lán tī chia ná-sêng tī 烏暗可怕ê曠野

Swept with confused alarms of struggle and flight, Hông掃tiāu koh懷著kún-chhéng kap逃閃ê困惑恐懼,

Where ignorant armies clash by night. Chia無知ê軍隊夜暗中發lòng擊chhut鏘鏘聲。

[1867]

Unconsciousness at Perihelion (2009/Dec/13~25)

Āu-hiān-tāi bô-lâng ū pá-ak

Koàn-sì sio-jo̍ah ê tang-bóe thiⁿ

Chit-ji̍t tû-liáu Capricorn mā bô-lâng tì-kak

Tē-kiû siōng-kín ê tōng-thāi
Ego kioh-sī kai-kī thang piàn-kah

Ke-khah chhong-bêng--sió-khóa

Teh chi̍t po͘ ê chheh kap Ka-pi liáu-āu

Rinascita, Enlightening

Tōa kek-bēng ê sî-ki

Bān liáu Galileo

Nn̄g ê nn̄g-pah tang

Tháu-pàng kìm-chí chai-bat ê tì-sek


Morden ê ki-khì kap chhiah-kha ê pù-hō͘

Iû-ai bī tú-tio̍h--a bū kóa Romantic phang

The Voyage of the Beagle sūn si̍t-bîn hit-tiâu sòaⁿ

Chin chu-jîan chhōe--tio̍h Nature

Lâng lóng pìⁿ kâu beh án-chóaⁿ

Sim-lí hun-sek

Freud

Feminism mā beh chhut-thâu

Ū ì-sek, bô ì-sek iah-sī hui ì-sek

Lacan, Kristeva, siáⁿ-mih sim-lí hû-hō

Le̍k-sî hō͘ kiōng-sî chóan-jū

Thian-kok ê ōe kan-ta ún-jū hō͘ lín chai

Put-pāi ê kiat-kò͘ hō͘ i pun-sin kái-kò͘


Thâu-khak tīⁿ-tīⁿ ê hiān-siōng

Super Ego sán-seng hiông-hiông ê giâu-gî

Siōng-tè tàu-té sí-ah-bōe


Chi̍t chiah o͘-niau teh chhù-hiā-téng

Tōa ji̍t-thâu kha tián-sī

I o͘-mah-mah chài sit-bîn khut-sè

Hit jiah

Hî-bû chûn-chāi tī ì-gī chìn-chêng

Tùi-bīn

Chi̍t káng sai-hng ê tang-hong

Hiông-hiông siā chhut kim-iāⁿ kng-sòaⁿ

Àn I o͘-mah-mah kiaⁿ--lâng ê Creole mattau

Kim-kim-kim sio-siòng

Khòaⁿ-chhut-chhut ka-kī ná-ū siáⁿ-mih

Āu hiān-tāi iah āu si̍t-bîn hêng


Bêng-bêng ū khòaⁿ--tio̍h

I liân miau mā-bô miau chi̍t siaⁿ

Ûn-ûn-á oat-thâu chòe I koh khì khùn

Teh chhù-hiā-téng

Perihelion ê tōa ji̍t-thâu kha

Ego bô-i-bô-óa

Kòe-hun ê hiok-ji̍t 過分ê 旭日(12/20siu)

Kòe-hun ê hiok-ji̍t thau-thau-á

Chhut chhiú thâu-thâu-á so góa ê kha-chhng

Hit tia̍p

Hiông-hiông sin-bûn-chóa pūi-siaⁿ

Ū-kàu chhá, chiah cheng-sîn


Chi̍t chat lāu-lō͘

Chi̍t poe Formosa Cappuccino

Chi̍t pún Tiong-bûn Mállarme

Hérodiade sim thiàⁿ ê John

Chú-ji̍t hōan-chōe ê kò͘-sū

Sio-jia̍t bōe-thòe
Hoân-hôa kòe-hun chit ê káng-chhùi

Koh chi̍t pái tiám ian-chi

Pha-hún âng-gê-á âng-gê

He siáu-lú éng-oán hiah un-sûn

Ba̍k-chiu o͘-chhim-chhim khoàⁿ tùi gōa-kháu

Soaⁿ-chhiûⁿ mā koh chi̍t pái kheng kim-sûn

Chi̍t pâi liân-tha̍p chhiò-thian chhiò-thian

Hiah kú lóng bô sóa tín-tāng


Lēng chi̍t pêng ǹg hái hit hiòng

Àm-phú ê ìm-iaⁿ ē-té

Lâng-lâng ku-ku lê-lê

Kín-kín khòai-pō͘

Tîm-tîm tiām-hmh-hmh

Kám ū oàn-thàn

Goa̍t-tin-káng

貞愛親王1 kám beh koh lâi hioh-kha

Siáng

Iû-goân tiām-tiām khiā hiā

Poeh-kak-lâu ko͘-to̍k tī chì-ko-tiám chhìn-chhìn

Pah-nî khau hong chhim-siūⁿ

Siūⁿ bōe-hiáu


Bô-chhái chhàn-lān ji̍t--sî thiⁿ

Le Mardi tán bô mon semblable lâi khai-káng pas

Chi̍t tha̍h pò-chóa

Chi̍t po͘ sim-būn
1 伏見宮 貞愛親王 ふしみのみや  さだなるしんのう

Bōe sio-jia̍t ê sio-jo̍ah thiⁿ (2009/Dec/18)

Peng-léng o͘-àm

Beh án-choáⁿ chhek-tō͘

Khiàmk-khoeh Siōng-tè chin-lí

Lán beh án-choáⁿ seng-o̍ah

-----

EXTENDED BODY:

Chháu-m̂ tú chhut m̂ ê sî

Hit-ji̍t in ê ji̍t

I siōng kong-êng khoài-lo̍k ê ji̍t-chí

Ū mn̂g-mn̂g sió-hō͘ ê sî

Chì-ko hōe-gī ēng hoat-tiau kā i boah thâu

Hō͘ i choh chè-si-thâu

Khai-sí hoāⁿ sèng-tiān

Chhiú-thâu iah ē la̍k-la̍k-chhoah

Chhāi kî, chè kî liáu-āu, kî-kiû

Bóng-bóng biáu-biáu

Siōng-tè kóng

"Pêng-an sī hok"


Khèng-chiok ê thò-thâu tūi-ngó͘

Im-siaⁿ ak-chak

Àn hòng-sàng-thâu chhui--chhut-lâi

Oh, hòng-sàng-thâu chhui lo̍h

Chit khoáⁿ siaⁿ-sàu

Chhím thiaⁿ bōe koàn-sì

Chhui-lo̍h

Chhui-biân pa̍t-lâng kah ka-kī

"Lán ài í Ài khiā-khí"

Im-pho thàng sim-koaⁿ

Siūⁿ sîn--khì


Ba̍k-bóe kek bui-bui ti̍t-ti̍t tiàu

Sèng-tiān soah bo̍k-bêng sio-jo̍ah--khí-lâi

Kui-sì-lâng lóng tio̍h thiaⁿ che

Bīn-chêng-ōe

Àu-phú chhàu-sng

Sin-lâi--ê mā chin láu-liān mah


Hit ji̍t thàu-chá

Ū chúi-ian pe̍h-bū koân-koân

Hoan kah sin-chhak-chhak ê îⁿ-thiāu

I khiā thêng-thêng siōng cheng-eng

Chin koàn-sì hoan-gêng sin chú-lâng

Iⁿ-oâiⁿ iⁿ-oâiⁿ chiù-chōa

Lán lóng ū khoàⁿ-kìⁿ I

Ná âng-khī

Giâ koân-koân

Chúi-ian pe̍h-bū hō͘ hit khoán sio-lō ê khong-khì siau-iûⁿ

Lán ē-kì-tit hit ji̍t in ê ji̍t

Áu-ut-jo̍ah

Bōe sio-jia̍t ê sio-jo̍ah thiⁿ

Môa-tāu Ha̍k-īⁿ 12/10/2009 19:34:47

Lîm Jū-khái(2009/12/10)


倒風內海外口

柑紅色 ê日頭鬚á

輕輕á sùn-thàn 鹹酸 ê 海風

Iā tī 柚á葉

翠青滾動盡頭ê舊碼頭

Khau落 紅毛ê 鹹酸khùi


古早 皇帝kap 總督 ê笑神

Thián tī 赤 ia̍h-ia̍h ê 日頭kha

塗灰 eng--起來

滅族了後ê所在

麻豆學院 起--起來

Sinkan話 寫 tī上帝ê詩篇

白花 phang pháng 過 Lamey

金光iāⁿ-iāⁿ ê 白色海岸


每 1步 lóng chiah清phang

海風 ngiáu弄 ê 頭鬃

延chhiân mā是 hiah 溫純

Kui身軀白白 ê Bai-bai

Hit-kú 圓á花 kho͘-leh 跳舞

Mahta tú好 tò轉來

轉紅ê 衫ki-á kap chhùi-phóe

手相牽boe 入去

圓圓白白月娘 kha

塗bah 鹹鹹酸酸


甘蔗花tng白白搖hàiⁿ

Hiông-hiông聽--tio̍h Inibs 唱--ê

Abiki kap椰子唱歌 kah聲

In ê故事

19 pha phah hoa--去ê火

He是犧牲Vabui 白白ê身軀

Tó tī 倒風內海 塗kha-tau 紅kì-kì

Oá近 Alid祖ê所在

教堂尖塔用紅毛塗

Khiā起 新ê神話

Koân-kôan-koân插入去 khòng 青 ê天頂

Tio̍h siáⁿ人ê 故事  koh chi̍t pái 滅族

海風鹹鹹無話無說

照 i千年kòan-sì ê pān勢吹--過

Tī chìn-pō͘ ê thài-khong sî-tāi

Ū-chi̍t-ji̍t lán tio̍h kòan-sì lán

Chìn-pō͘ kàu thài-khong ê sî-tāi


Lâng I chi̍t sin

Saⁿ-khò͘ chhiⁿ chhio koh miâ-pâi
Thái tio̍h ha̍h-su kiam-kò͘ ē-sio
Lâng I
Chia̍h khòai-sok siáⁿ-mi̍h sī mòa-koe-lō͘Thái tio̍h khì-chit iah chu-bī


Hong-sí 30 tang ê sok-ka im-ga̍k

Tân hō͘ sì bīn piah thiaⁿ

Chhōe bô niû, chhōe bô chhùi-liâu


Mûi-kùi hoe-phang bô-iàu-kín

Éng-oán âng tī ko͘-toaⁿ

Chi̍t-tǹg-pn̄g ê sî-kan
Liân un-sûn ê têng-á-kha

Tōa-lâng ōe-sian khai-káng

Gín-á thit-thô tak-chhùi-kó͘

Lāu-lâng phò-tāu tián-hong-sîn

Lóng tī hô-iân ê kì-tî hit-pêng chhê-té


Lán iā lâi kàu chit ê séng-to͘

Gín-á hē tī kàu-sek kah chhia-kò͘

Tiān-sī choh second mother

Radio choh iú-hàu ê kiáⁿ-jî-sun


Chìn-pō͘ kan-ta sî-tāi

Lâng thài khong

Hit-lia̍p chá-chêng siōng-súi ê chhiⁿ

Si̍t-chāi kiâⁿ bô-lō͘

Góa chí-hó kan-ta ba̍k-chiu-jîn o͘-o͘

Khòaⁿ tùi

Thih-tháng-á gōa-kháu

Thiⁿ-teng ìⁿ-á poe-kôan poe-kē

Poe-kôan poe-kē

Iám-ji̍p seng-o̍ah ê sin-hêng

Cha-hng o͘-tah-té ê àm-mî í-keng moa 1 niá phah-phú-kng

Ā kín ā bān cháu túi se-hng khì

Tio̍h tng sio-lō hit-tia̍p ê mî-chhioh-phoe

Hō͘ sî-cheng koàn 1 káng khong-khì sin-chhiⁿ chhín-chhín

Jîn-seng tio̍h beh án-ni khai-sí

Mā-sī iân-sio̍k


Ke-thiⁿ ê

keh-piah ê iⁿ-á khàu siaⁿ

Gín-á m̄-bat sè-sū toa-siaⁿ hán-hoah

Koe-á hō͘ o͘-tó-bái hoat-bōe-tāng chhá cheng-sîn

Phái-sè phái-sè ké-kiò saⁿ--nn̄g-siaⁿ-á

Koh hoan-thâu chhàng ji̍p si̍t-kó͘ pó-bîn

Bîn-bāng tī-sî bián khì che lô-khó͘

Che phoh-phoh bô bī

Chá-khí-tǹg lāi-tóe ū jun-loán ê goe̍h-niû

A-bú chhin-chhiú ù sio ê

Bīn-bô͘-á chiah sio-siâng

Chiah sio-siâng m̄-thang koh taⁿ

Chit keng tāng tàⁿ chi̍t-sì-lâng

Phah bū--khì

Che bīn-bô͘-á tī lāi-tóe chiò kiàⁿ ê sî

Si̍t-lo̍h tī gōa-kháu

Ke-thiⁿ ê

Hî-ba̍k-bóe siû tùi pìn-piⁿ

Pō͘-pîn bô tì-kak tio̍h pe̍h si-á-soàⁿ

Chhiú-thâu lám--lâi

Ge̍k-á phah chhut kun-lō͘

今á日發現 OpenOffice 實在比 MS OFFICE 好chōe leh

Kok-ūi pêng-iú,


Góa hoat-hiān, OpenOffice m̄-nā bián-chîⁿ, koh pí MS-OFFICE khah ha̍h lán TG lâi ēng, chií-iàu lán phòe-ha̍p FHL_Taigi_LMJ.

1. Writer (siong-tong MS Word) 2. impress (siong-tong POWERPOINT)

Hiān-chhú-sî, góa chhì-giām chit 2 hāng. hoat-hiān

1. Writer nā tha̍k lán Tâigí Word tòng-àn khó-lêng ē ū kóa bah-lí ah. Têng-sin sū-ji̍p tio̍h hó ah,

2. impress lāi-tóe ti̍t-chiap su-ji̍p LMJ, soán Taigi Unicode, só͘ hián-sī ê jī-hêng lóng kài chèng-siông, koh pí PowerPoint khah súi.

3. OpenOffice ê su-chhut, lóng ē-sái choán-choh pdf tòng, iah-sī MSOFFICE tòng ê keh-sek.

--------------ē-kha sī bāng-ia̍h ū-lang siāu-kài ê kán-bûn
OpenOffice 是一個免費的、開放原始碼的文書處理軟體,他是由Sun公司修改自先前買來的StarOffice而來。OpenOffice除了預設使用開放文件格式(ODF)、可將任何文件轉成PDF格式之外,任何人都可以無負擔的免費使用也是他的一大特色,最重要的是他可以支援微軟的Office 97、2000、XP、2003與Office 2007等格式的文件,不管是新舊版本的Word、Excel或PowerPoint…等文檔,OpenOffice都有相對應的軟體可以開來編輯、瀏覽,讓大家可以不用另外花錢就能執行各種進階的文書處理工作。


OpenOffice提供了Writer文書處理、 Calc試算表、Impress簡報、Draw繪圖、Base資料庫與Math公式…等6套文書處理軟體,各自對應了微軟的Word、Excel、 PowerPoint...等軟體,當我們安裝了OpenOffice之後,可以不用管哪個文件需要用哪個軟體來開,直接按兩下文件檔即可透過 OpenOffice開始瀏覽內容或編輯文件。

Nā-sī ē-sái kā MS Word ê Macro transfer laî tio̍h lú hó ah.

M̄-chai siáng ē-hiáu Sun OpenOffice lāi-tóe ê Basic.

in khiā 葉石濤 tâng-siōng loh

Kin-á-ji̍t ê pò-chóa, in khah chá kóng sin-bûn-chóa, ū pò 葉石濤 kòe-sin kì-liām, chhāi tâng-siōng ah.

Nā sī su-té-hā kap I khai-káng, lí tio̍h ē-tàng kám-siū I tùi Tâi-oân ê jia̍t-chêng. Mā ē-tàng se̍k-sāi I, o̍ah-kut, giat-khiat ê o̍ah bīn-siòng.

Thiaⁿ kóng, I kòe-sin chìn-chêng, chia̍h mn̍gh-kiāⁿ lóng bōe siau-hòa. Chan i-su tiāⁿ kiò i ài ji̍p-īⁿ. I lóng m̄-khéng. Lóng ē hoah kóng, sí tō sí, ná ū siáⁿ.

Thiaⁿ I kóng lán Tâi-oân bûn-ha̍k kài ê kó͘ chiah-sī sim-sek. M̄-koh, bô-hoat-tō͘ koh thiaⁿ tio̍h ah. Góa hit-chūn, thiaⁿ I kóng-ōe koh chin ū goân-khì, tio̍h bô khòa i í-keng 83,4 ah. Soah, bô gōa-kú thiaⁿ lâng kóng I tńg-khì ah.

Goán bat tng-bīn hō͘ I chhiò bô lān-pha, ū sek bô táⁿ.

Taⁿ, kok-pó oh lâu, chhat-chhiⁿ oh sí. Kè-sio̍k piàⁿ, sī lán Tâi-oân-lâng kiōng-tông ê ūn-miā. Oàn-thàn, pi-siong, sit-khùi lán lóng-bô chu-keh.

1 tang loh, 葉nó͘ Lí tio̍h hòng-sim, kiáⁿ-sun ū in ka-kī soán ê lō͘.

追念葉石濤 文學家銅像佇立港都

IMG_0602.JPG
Góa bat mn̄g chia àn Chó-iâⁿ lâi ê ha̍k-seng gín-á, khòaⁿ kám bat 葉石濤. Kàu taⁿ bô-lâng kóng i bat ê.

Tio̍h lah, KMT chèng-hú tio̍h-si beh án-ni, chām-tn̄g lán ê thoân-sêng lán ê kun-meh. Hō͘ lán ê lâng piàn-sêng bô bûn-hòa bô thoân-thóng ê éng-sè lô͘-châi.

第一座本土文學家銅像昨晚在高雄文學館公園設立,台灣文學大師葉石濤的神韻及風采栩栩如生地呈現,再度喚起現場藝文界人士對葉老的懷念,大夥不捨地追思葉老提攜後輩的偉大情操。

Laurel kap Appolo ê kò͘-sū. Pi-kio̍k. 12/07/2009 10:00:59

Koh 1 pái

Laurel kap Appolo ê kò͘-sū. Pi-kio̍k.

------------------------------------------------------------

Laurel cháu kah bô lâng khoàⁿ

Lâng khiā tī khoe-piⁿ sai-pêng

Bōe-hù beh ji̍p chúi

M̄-khéng chiap-siū thian-sîn an-pâi

Hiông-hiông khí tì ê ài-chêng

Bô iáⁿ bô jiah

Ji̍t-thâu it-ti̍t jiok

Chhùi-ta âu-koat

Bó-chhin ah ê leng-chúi chheng-liâng

Ji̍t-thâu m̄-khéng soah-sū

Góa ē sio--sí, Ji̍t-thâu hiah tōa hiah óa

Ti̍t-ti̍t jiok, Ti̍t-ti̍t jiok

Kan-ta chhun ji̍t-hoe-á

Tòe I bú bōe thêng Lú lâi lú sòe lú lâi lú sòe

Laurel khiā thêng-thêng hō͘ hong iô--leh iô--leh

Bí-leh ê hêng-iáⁿ tó tī in

Lāu-bú un-jiû m̄-kam ê siang-chhiú

Ti̍t-ti̍t so ti̍t-ti̍t so

It-ti̍t kàu

Bô hoat-tō͘ koh hoah chhut siaⁿ

Ba̍k-sái lâu

Blue bōe-chīn moa-khàm sè-kài

Nâ-sek chhim-chhim ê iu-ut

Ophelia chhùi-li̍h ê sin-khu chù-tiāⁿ

Kan-ta chhun hóe-hu

Gô͘-ho̍k tiàm12/06/2009 17:45:39

Lán Bí-lē-Hiōng chhài-koe-khiⁿ óa Chháu-tiàm-bóe ê só͘-chāi, tī siōng lāu-jia̍t ê chng-thâu, kōe-lō͘ chiàⁿ-tiong sī sìⁿ Iûⁿ ê tōa-hō͘. Iûⁿ--ka in chū in saⁿ-tāi-chó͘ ê sî tio̍h khai-sí khui bí-ká, pù chin kú ah. Koh khah kòe chha-put-to kiâⁿ leh thóng-gōa hún á, tio̍h ū tùi-tùi khui 2 keng se-ho̍k tiàm.
Tio̍h-sī kāng choh se-chong, í-chá kiò se-bí-loh ê hit khoán sin-sek ê ho̍k-chong tiàm. Taⁿ chit to khai-sí soe-pāi ah, in ê seng-lí tio̍h khah-bô thang hiah hó. Nn̄g tiàm kî-si̍t sī chhin-chiâⁿ, chín ūi-tio̍h seng-lí bái, soah ta̍uh-ta̍uh-á hán-ti̍t lâi-khì. Chit-chân lán seng àn-hā, Koh kiâⁿ 5--pō͘-lō͘-á, tio̍h kàu chit-keng gô͘-ho̍k tiàm ah.


Kóng khí gô͘-ho̍k tiàm, lán chín ê lâng bô tek-khak lóng chai-iáⁿ. Gô͘ tio̍h-sī kó͘-chá kó͘-chá hit ê hōng khì sí hit-ê Chiu-jû in hia lah. Soaⁿ chió, chúi chōe, chhut-miâ niâ-á si-phōe. Káu-kah hiān-tāi tio̍h sī chhut-sán ko-kùi pō͘-liāu ê só͘-chāi, éng-kòe lán Bí-lē-hiong tiāⁿ-tiāⁿ ū he bōe-pò͘--ê, ū--bô, taⁿ 1 tàⁿ táⁿ-á pò͘-phit, chiam-soàⁿ sì-kòe ná liû-lōng-lâng leh, ta̍k só͘-chāi lóng kiâⁿ khoàⁿ thang thàn kóa ke-hóe tńg-khì chhī bó͘ chhī kiáⁿ, lia̍p-chek thn̂g kiáⁿ-sun ah. Tio̍h-sī nā cháu-chúi-á 1 ji̍p káng, in tio̍h phe-sí koáⁿ-kín khì kòa hòe, só͘-kòa ê pò͘-hòe tio̍h-sī lóng àn China hit-pêng lâi ê khah chōe, chiū-kin mah. Ah nā chit-lō Gô͘-ho̍k ê pò͘-liāu tio̍h sǹg jioh-toh ê siōng-téng hòe. Kùi-sam-sam lioh, Bé-lē-hiong ê hiong-chhin sī bô kúi-ê thang chhēng-ē-khí leh.


Só͘-í, chia ē khui 1 khám gô͘-ho̍k tiàm tio̍h ín-khí góa ê hò͘ⁿ-hiân loh.


Chit khoán gô͘-ho̍k, lán ài chai-iáⁿ í-chá ê lâng chhēng ê saⁿ, chha-put-to lóng ài chhù-lāi ê lâng, ka-kī khì bóe pò͘ tńg--lâi, ka pò͘, chhâi pò͘, thīⁿ choh saⁿ, mā lóng tio̍h ka-kī leh. Khah ū 1--tè-á ê lâng, chhiūⁿ Iûⁿ--ka bô, in tio̍h chhiáⁿ chhâi-hông kàu chhù, niû sin, choh saⁿ. Koh nā chhiūⁿ téng-pang Ji̍t-pún lâng kài-koán ê sî, in ê cha-bó͘-lâng lóng ái ū hùi-khì kāu-kang ê khi-mo͘-no͘h choh lé-ho̍k. Chit khoán khi-mo͘-mo͘h ēng ê pò͘-liāu liāu-sin tio̍h ài chit-khoán "gô͘" lâi ê jioh-toh chiah ē-ēng-tit. Thiaⁿ kóng in siā-hōe khah chìn-pō͘, tio̍h-sī kóng hun-kang iù, thâu-lō͘ chōe lah, chiah ū chit khoán choan-bûn kāng-chòe-saⁿ--ê khiā-kî-chē-tiàm. Lán chia m̄ chiah ū chit khám "Sin-Chiū-lī Gô͘-ho̍k" tī he lāu-jia̍t koe-chhī ê piⁿ-á hia.

Tâi-gí Răb-bō'-ni

Hū-jîn-lâng Lí siáⁿ-sū thî-khàu? image 婦仁人,你siáⁿ事啼哭?
Ìn kóng, In-ūi in kā góan ê Tâi-gí the̍h cháu--khì-ah. image 應說,因為in kā góan ê 台語the̍h走--去ah
I tī sím-mih só͘-chāi. Maria. imageI tī sím-mih 所在?Maria.
Ah, Lí sī Tâi-gí Răb-bō'-ni.( Ì-sù sī Sian-siⁿ.)image Ah, 你是台語Răb-bō'-ni Sian-siⁿ
M̄-thang koh thî-kháu. Lí tio̍h khì kā ha̍k-seng kóng, beh o̍h Tâi-gí tio̍h lâi chhōe góa.image M̄-thang koh 啼哭,你 tio̍h 去kā學生講,beh 學台語tio̍h 來chhōe我。

It-ti̍t siūⁿ-beh siá ê lí-iû 12/04/2009 14:25:22

Chit-chām-á tiāⁿ-tiāⁿ thiaⁿ tio̍h lâng teh kóng siáⁿ-mih "sò-ut-chhèng". Tit-beh kah ke-ke-hō͘-hō͘ lóng-ū ê khám-chām. Si̍t-chāi táu-té kêng-si̍t láng Tâi-oân lâng tī tài siáⁿ sin-miā té-tì chiah ē an-ni ah?

Thiaⁿ kóng ū 1 ê Italian, siá 1 pō͘ "Tô͘-su-koán sat-jîn sū-kiāⁿ" gôa-nih-á siau leh. Kiaⁿ tó 1 thu-la-khu ê lâng kap káu-á. Î, ná chhōe bô chit pún haⁿh? Tô͘-su-koán chheh m̄ siōng-chōe, koh chhōe bô? Hit pún chheh siáⁿ miâ oh? Thiaⁿ kóng sī "The Name of Rose" m̄-kú, chok-chiá sī Italian neh, kám ē ēng Eng-gí miâ? Siáⁿ miâ? Kiò Eco lah. Siáⁿ ? Ji̍t-pún lâng? Hūi-chú? Î bêng-bêng to̍h m̄-sī leh. Eco sī hit sian ê sìⁿ, miâ eng-kai si Umberto. Ô͘, lán chiah tû-liáu American ê eng-gí, kap to̍k-tōa ê Tiong-bûn pa̍t-hāng lóng bô oh. An-ni-siⁿ ah, chiah m̄-sī kóng tōa pō͘-hūn lâng kóng Tâi-gí. Ah to, tâi-gí, chèng-lâng beh chiàm, koh chèng-lâng phí-siùⁿ leh. Kóng hō͘ lí pat, thiⁿ tio̍h o͘ 1 ko̍eh khì ah.

Ah bô mā ū hit-lō tiān-náu, thang liân-soàⁿ lâi chhōe. Tiān-náu lioh, gôa-nih-á chìn-pō͘ leh, lí kám chai. In kòe--khì sìn siōng-tè, thiaⁿ siōng-tè kóng ê ta̍k kù ōe. Siáⁿ siōng-tè ài tōa-siá? oh....
M̄-kóng Siōng-té sí ah? Hit lê ah, in chó͘-kong-á tháu-pàng Siōng-tè chú-bîn, thoat-lî sîn-hū ê moa-phiàn. Tio̍h lah, tio̍h-sī ēng in Deutsch kái-siá Sèng-keng a, m̄-sī kái-siá? sī hoan-e̍k. Oh, tio̍h-sī kā Sèng-keng hoan-e̍k choh Tek-bûn, sú-tit in siⁿ-chhut chong-kàu kái-kek ê sū-toan lah. Keng-kòe to bô 400 tang leh, in chhut 1 ê chhiau-jîn--bô, tio̍h koh chìn-chi̍t-pō͘ soan-pò͘ goân-lâi hit ê Siòng-tè sí ah a. Só͘-tì lán chit-kú bô Siōng-tè ah lah. M̄-koh, hòng-sim, lán lâng ah, beh siat sîn he m̄ kán-tan. Lí khoàⁿ tōa-chúi, tōa-chio̍h, tōa-chhiū, tōa-soaⁿ, tōa-hong,..., ji̍t go̍eh chhiⁿ, toh 1 hāng bōe-sái ka hong-sîn?

Liân lán ta̍k-ji̍t teh khún ê bîn-chhn̂g lah, hō͘-tēng lah, mā ū.

Lán khiā toeh mā lóng ū tē-thâu ê thó͘-tī-kong, tio̍h--m̄. Lán ji̍p-khì tiān-náu sè-kài mā ài seng thám 1 ê ah, sī siáⁿ sîn teh kài-koán. Ū lah, chit-chūn í-keng ū Win, Intelu, kap siōng hó-pêng iú ê google tōa-sîn. Ê tōa-sîn ài koh tōa-siá? M̄-bián lah, he sī hó-pêng-íu, ná chhù-piⁿ leh, ná oāⁿ-thiap ê leh. Ah tio̍h. Lé-sò͘? Lâng in choh sîn ê lâng ah bô leh chia̍h, lán ah bōe-tàng sàng i tán-lō͘ phoāⁿ-chhiú ah. Iah-sī put-koân-sî khì sio-chhoe, chah koah tiám-sim hō͘ i tām-sám, iah-sī sim-sek ê chhùi-chia̍h-mi̍h hō͘ i hi-han leh. Lóng bián lah. To̍k-to̍k m̄-htnag ka bōe-kì-tit tio̍h hó ah.

Ka pài, ka kiû, ka hē-goān, lán ài kóng chheng-chhó. Kî-si̍t lí nā kóng bô-chheng-chhó, I mā bōe siūⁿ-khì neh, lâng i tio̍h-sī án-ni hó sèng hó tē, un-sûn hó chhe-kah. Sī kóng lí nā, kóng kah bô-chheng-bô-chhó, put-tap-put-chhit, ū-sî lâng i tio̍h ē hoat-lô͘, chiàu-siông kā lí só͘ kiû, àn thiⁿ-piⁿ tiàu lâi lán ê ba̍k-chiu chêng hō͘--lán.

(NEW)台灣是lán ê (Powerpoint自動播放檔,出Aikip記 配樂 宜蘭風景相片)12/03/2009 19:58:52

Tú-chiah chhì 2 chióng Powerpoint choán iáⁿ-im tòng ê nńg-thé, xilisoft kap presentersoftpowervideomaker, kiat-kó xilisoft sèng-chhut.

M̄-koán sī ōe-bīn iah-sī siaⁿ-im phòe-ha̍p, lóng khah iâⁿ. M̄-koh, in-ūi bô serial number, kan-taⁿ ē-sái choh 10 ia̍h...

M̄-koh, bô chîⁿ thang bóe 99.95 USD neh. Khai bô siáⁿ ē lo̍h khì. Iû-kî koh hông kiám sin-súi ê sî-chām.

Koh ū 1 ê nńg-thé kan-na choán iáⁿ-phìⁿ bô siaⁿ-im, iah-sī siaⁿ-im ài lēng-gōa lo̍k. E.M. PowerPoint2Video ê khoán.

hoaⁿ-hí FireFox sú-iōng transliterator lâi phah POJ

Tong-jiân ài seng ē-hiáu khì Mozilla lia̍h firefox firefox_logo

tńg-lâi an-chng hó-sè.

Chiah koh an-chng add-on transliterator Installfrom mozilla addonssite

soeh-bêng tī chia(chìn-chêng kiò-choh Tocyrillic, chín kiò chit ê sin mîa)

transliterator version


NĀ-sī bōe-giàn khòaⁿ--tio̍h kán-thé 台灣/闽南白話字 (Taiwanese POJ). Ē-sái tī firefox chhi̍h

about:config

kòe--lâi chhōe "Taiwanesepoj" chhōe--tio̍h ê sî kā soán--khí-lâi, ti̍t-chiap kā kái bô-iàu-kín,

Chhiūⁿ góa tio̍h kā kái chòe 台灣白話字 (Taiwanese POJ). Koh ū

oa, oe siaⁿ-tiāu góa lóng phiau tī o téng-koân.

Kán tio̍h chiah lo-so? Bô lah, Kan-taⁿ sóng niā-niā.

-----

EXTENDED BODY:

Siu-kái firefox:

1. about:config (Dangerous!!!)

2. search Taiwanese see


taiwanesepoj.JPG


3. tiám soán tio̍h ē-sái siu-kái

[["oe2","óe"],["oe3","òe"],["oe5","ôe"],["oe7","ōe"],["oeh8","o̍eh"],["oa2","óa"],["oa3","òa"],["oa5","ôa"],["oa7","ōa"],["oah8","o̍ah"],["a2","á"],["a3","à"],["a5","â"],["a7","ā"],["ah8","a̍h"],["ai2","ái"],["ai3","ài"],["ai5","âi"],["ai7","āi"],["ainn2","áiⁿ"],["ainn3","àiⁿ"],["ainn5","âiⁿ"],["ainn7","āiⁿ"],["am2","ám"],["am3","àm"],["am5","âm"],["am7","ām"],["ap8","a̍p"],["an2","án"],["an3","àn"],["an5","ân"],["an7","ān"],["at8","a̍t"],["ang2","áng"],["ang3","àng"],["ang5","âng"],["ang7","āng"],["ak8","a̍k"],["ann2","áⁿ"],["ann3","àⁿ"],["ann5","âⁿ"],["ann7","āⁿ"],["au2","áu"],["au3","àu"],["au5","âu"],["au7","āu"],["auh8","a̍uh"],["aunn2","áuⁿ"],["aunn5","âuⁿ"],["aunn7","āuⁿ"],["aunnh8","a̍uⁿh"],["e2","é"],["e3","è"],["e5","ê"],["e7","ē"],["eh8","e̍h"],["enn2","éⁿ"],["enn3","èⁿ"],["enn5","êⁿ"],["enn7","ēⁿ"],["ennh8","e̍ⁿh"],["i2","í"],["i3","ì"],["i5","î"],["i7","ī"],["ih8","i̍h"],["im2","ím"],["im3","ìm"],["im5","îm"],["im7","īm"],["ip8","i̍p"],["in2","ín"],["in3","ìn"],["in5","în"],["in7","īn"],["it8","i̍t"],["eng2","éng"],["eng3","èng"],["eng5","êng"],["eng7","ēng"],["ek8","e̍k"],["inn2","íⁿ"],["inn3","ìⁿ"],["inn5","îⁿ"],["inn7","īⁿ"],["innh8","i̍ⁿh"],["iunn2","iúⁿ"],["iunn3","iùⁿ"],["iunn5","iûⁿ"],["iunn7","iūⁿ"],["m2","ḿ"],["m5","m̂"],["m7","m̄"],["mh8","m̍h"],["ng2","ńg"],["ng3","ǹg"],["ng5","n̂g"],["ng7","n̄g"],["ngh8","n̍gh"],["nng","nng"],["nng2","nńg"],["nng3","nǹg"],["nng5","nn̂g"],["nng7","nn̄g"],["nn","ⁿ"],["o2","ó"],["o3","ò"],["o5","ô"],["o7","ō"],["oh8","o̍h"],["ong2","óng"],["ong3","òng"],["ong5","ông"],["ong7","ōng"],["ok8","o̍k"],["onn2","óⁿ"],["onn3","òⁿ"],["onn5","ôⁿ"],["onn7","ōⁿ"],["onnh8","o̍ⁿh"],["ou1","o͘"],["ou2","ó͘"],["ou3","ò͘"],["ou5","ô͘"],["ou7","ō͘"],["u2","ú"],["u3","ù"],["u5","û"],["u7","ū"],["uh8","u̍h"],["oainn2","oáiⁿ"],["oainn3","oàiⁿ"],["oainn5","oâiⁿ"],["oainn7","oāiⁿ"],["ui2","úi"],["ui3","ùi"],["ui5","ûi"],["ui7","ūi"],["uih8","u̍ih"],["uinn2","úiⁿ"],["uinn3","ùiⁿ"],["uinn5","ûiⁿ"],["uinn7","ūiⁿ"],["un2","ún"],["un3","ùn"],["un5","ûn"],["un7","ūn"],["ut8","u̍t"],["a9","a̋" ],["e9","e̋"],["i9","i̋"],["o9","ő"],["u9","ű"]]

sin-súi ê būn-toê 12/02/2009 15:32:42

Chit lé-pài it, hā-pan tńg--lâi kàu chhù. Thiaⁿ A-hun kóng góa ài khì kā ha̍k-hāu mn̄g khoàⁿ bāi leh.

I tú khì lù ê Hoâ-lâm kià-kim-pho̍h á, kóng góa ê sin-súi chhun 5 bān gōa kho͘. Góa chhoah 1 tiô,

ná ē án-ni? Sûi siá phoe hō͘ góa miâ-gī siōng ê chú-koán, kiat-kio̍k káu taⁿ mā bô hoê-im.


Chit keng kong-si, būn-toê tio̍h chhut tī, goán chiah ê tē 1 soàⁿ ê lâng, éng-éng bô-hoat-tō͘ kap in chú-iàu ê koat-chhek-chiá ū ki-hōe kau-liû.

Hoat-seng sū-kò͘ mā m̄-chai ài chhōe siáng kóng.

Chin hai-tāi.....

-------------------------------------------

Lang chhut-la̍p kóng : che lóng sī an-ni chhù-lí ê lah.

Àn 8 go̍eh khàu kah 11 go̍eh, ah nā sī chhiau cheng-tiám ê pō͘-hūn tio̍h àn ū siōng-khò ê sî-kan sǹg.

Só͘-í lí chit-má nā soe pâi-khò pâi tī ha̍k-seng lóng boâi lâi ê sî-kan, lí tioh chú-pī hông khàu chîⁿ loh. (12/3)

A-Kiun ê Chi̍t-ji̍t ( 2012 May siu-kái m̄-tio̍h ê jī)最好用firefox + TaigiUnicode來讀


A-Kiun ê Chi̍t-ji̍t (2008/5/21 POJ Unicode-encode)
1.
Thàu-chá, A-Kiun hī-khang thiaⁿ tio̍h siaⁿ khai-sí, in bó͘ A-Hiong í-keng kā chá-tǹg chhôan hó-sè. Sī chit-má siōng sî-kiâⁿ ê han-chî kho͘ phòe ka-pi. I koh chi̍t-pái khak-tēng ka-kī it-tēng ài seng péng-sin siang chhiú thuh bîn-chhn̂g pang chiah ū hoat-tō͘ peh-khí-chhn̂g. Che I tām-po̍h-á hôan-ló, giâu-gî ka-kī sin-khu ê nó͘-hòa kám chiah khòai, iû-kî thàu-chá I mā hoat-hiān chit-chām-á ē-kha giâ bōe kú, chí-iàu peh--khí-lâi, liâm-mi tio̍h nńg--lo̍h-khì. Chang-àm, I mā tòng-bô cha̍p hun-cheng. Kám ū-iáⁿ chiūⁿ siap tio̍h bōe liap?I mā m̄-káⁿ kā in bó͘ kóng. A-Hiong kiám I saⁿ hòe, tng hèng,hó-ka-chài, I mā bô-thang pí-kàu. ah nā bô,...」『E phiánkàu-io̍k A-Kiun chit hong-bīn ê jīn-ti lio̍h-á cháu-cheng.
In bó͘ thiaⁿ tio̍h I cheng-sîn ah, kiò I tio̍h kín-khì sóe chhiú-bīn thang lâi chia̍h-pn̄g. Sóe-tn̄g soah, A-Kiun kiâⁿ óa chhan-toh, óaⁿ phâng--khí-lâi, beh chia̍h-pn̄g.
Lán chang-àm kám ē chhá-tio̍h keh-piah Tè hāu-tiúⁿ in?A-Hiong ná lim ka-pi, ná khui-chhùi sòe-siaⁿ mn̄g.
Bōe lah, nā ē siōng hó!A-Kiun gia̍t-gia̍t hôe-tap.
Keh-piah tòa chi̍t-lê kok-tiong thòe-hiu ê hāu-tiúⁿ kap in bó͘, sī-sòe lóng lî-kha lî-chhiú ah. In nn̄g-lâng ah bô-siáⁿ gī-niū, teh lō͘-thâu biō-tiâⁿ kà lâng Gôan-ke̍k bú, tio̍h-sī lāng khoe-sìⁿ ná ūn-tōng, beh kóng lāu-lâng chhut-thâu ah ē-sái--chit. Kok-tiong hāu-tiúⁿ chhek-ok A-Kiun, só͘-í poaⁿ-lâi chia kap in bô siáⁿ kau-chhap. In tùi A-Kiun sī chin hó-lé, m̄-bat án--chóaⁿ. In bó͘ bat kā I kóng,in mā chin-chiàⁿ『垃圾不落地』, chhù-piⁿ lóng-sī pùn-sò-chhia lâi chiah kôaⁿ khí tàn, in lóng kā pùn-sò tiàu-leh tiān-hóe-thiau, koh ū-sî-á m̄ lâi tàn.」「Góa to chai-leh, ē choh kah Kok-tiong hāu-tiúⁿ thoè-hiu, lóng m̄-sī hó mn̍gh!A-Kiun û-sî mā siuⁿ-beh kā in ge--chi̍t-ē.
A-Kiun chin-kín tio̍h hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí kā chá-tǹg chia̍h liáu, sûi beh the̍h óaⁿ poe-á khì sóe. In bó͘ móa-ì ê piáu-chêng hō͘ I mā chin an-sim. Ná-sêng chang-àm ê tāi-chì ôan-chôan siau-si--khì, kun-pún sī bô-iáⁿ ê tāi-chì, kè-sio̍k un-un ài-ài ê ang-á-bó͘ seng-o̍ah chi̍t-poaⁿ.
Lí khǹg leh, góa tán-leh chiah choh-hóe sóeA-Hiong bî-bî-á chhiò.
o͘h~I mā bî-bî-á chhiò.
I tio̍h se̍h-sin khì chhôan siōng-pan ê mn̍gh-kiāⁿ.
Góa kin-á-ji̍t ē khah chá tńg--lâiⁿá tu̍t-jiân-kan siūⁿ tio̍h.
o͘h~A-Hiong chin hán-tit kòe-mn̄g in ang ê kong-sū.
In nn̄g ê kiat-hun choh ang-á-bó͘ tú-beh chìn-ji̍p tē cha̍p-it nî. Chū-iû lôan-ài la̍k tang liáu chiah kiat ê. Ūi-tio̍h tui-kiû khah chū-chāi siang-lâng seng-o̍ah, thiau-kang kéng chit tah lî sī-tōa-lâng lio̍h-á sió-khóa khah hn̄g ê chng-kha só͘-chāi khiā. Ta̍k kò-go̍eh kià 1 bān kho͘ tńg-khì tio̍h hó--ah. Án-ni khak-si̍t chheng-chheng hiu-hiu bô siáⁿ-mi̍h lô-lô-thi-thi ê ta-ke sim-pū tāi.
Nn̄g ê lâng chū-iû koàn-sì, Kàu taⁿ, soah lóng iáh-bô siⁿ kah chi̍t-lê gín-á, kan-taⁿ chhī chi̍t chiah o͘-káu, hō͘ in bó͘ siau-mô͘ sî-kan. A-Kiun ū-sî khòaⁿ-kìⁿ pa̍t-lâng kui-ke tī kong-hn̂g sàn-pō͘, sńg kiû, thit-thô, tio̍h lân-bián hoat-chhut him-siān ê kháu-khùi, kap in bó͘ choh-hóe ûi-hām koh lio̍h-á tài òan-thàn. Chāi-lâi, in nn̄g-lâng lóng-sī chin ài gín-á ê lâng. Siang-lâng chhù-lāi ê khang-khoe mā chin kut-la̍t chiáu khí-kang choh, mā koh-khì chhéng-kàu choan-ka sian-siⁿ. In kóng chu-sè ài án-chóaⁿ giâ kôan, án-chóaⁿ pó-chhî mā-lóng chiàu kiâⁿ ah. M̄-ku, tio̍h-sī bô siau-sit. In bó͘ mā-sī ta̍k-kò-go̍eh go̍eh-go̍eh-an. Kú--lâi, chia ê ji̍t-chí, lâng mā lán ah siān ah, tio̍h bô-teh sìn-táu i ah. Hó, ang-á-bó͘ hó tio̍h hó ah. A-Kiun sī an-nī siūⁿ, m̄-ku, A-Hiong chóng-ē siūⁿ-kóng sī m̄-sī ē-sái koh chòe siáⁿ-mi̍h khah hó. Iû-kî, I jīn-ûi sī iah-bōe kiat-hun tio̍h seng khùn choh-hóe, chit khóan ê chōe-ok só͘ tì. Ū-sî, I tio̍h ē péng chhut lâi kóng, ke-kiám òan-thàn. A-Hiong chiok kah-ì gín-á. A-Kiun chí-hó an-ùi kóng,
Che sī lán nn̄g-lâng ê tāi-chì, lán ài choh-hóe sêng-tam.
Góa kiaⁿ lí ē òan-thàn góa bô-siⁿ, Lí nā beh khì thau-siⁿ, bô iàu-kín, gín-á ái phō--tńg-lâi hō͘ góa kò͘.
Bōe lah! San-pat leh, thau-siⁿ! Lán nn̄g-lâng siong-i-ûi-bēng tio̍h-hó ah lah
Koh-ū A-Hoe ahA-Hiong hē chin-choe sim-su tī o͘-káu hia.
ngh, Koh-u IA-Kiun chin phoè-ha̍p.
Chit-má lú-lâi-lú ū-hòe ah. Beh siⁿ lú bô-bāng ah. A-Kiun pêng-siông-sî-á tio̍h sè-jī m̄-thang khan tioh chit-lê ōe-tê. A-Hiong mā-sī.2.
Chhēng-chhah hó-sè, Koh tōa pau sòe pau phāiⁿ-kah kui sin-khu, A-Kiun tio̍h-beh chhut-mn̂g siōng-pan ah.
Tán leh lahsai-nai sai-nai.
A-Hiong ài-beh sio-lám ê chu-sè chhiú chhun tn̂g-tn̂g ǹg I chia lâi. I chí-hó siang chhiú mn̍gh-kiāⁿ pàng leh, phāiⁿ ê mā ài seng khǹg loaih. I jīn-ûi chit chhut--ê, chóng-sī ài tiāⁿ-tiāⁿ poaⁿ, kám-chêng chiah ē kian-kò͘. Bóe-ah A-Kiun tio̍h lóng-ē kā I chhut-la̍t lám, lám-kah A-Hiong bô-hoat-tō͘ chhóan-khùi chhiau-kòe cha̍p bió.
A-Hiong tio̍h ē kóng,
Hó ah lah, kín khì
A-Kiun bî-bî-á chhiò, kāng-khóan thian-chin tan-sûn ê chhiò-sîn.
A-Hiong tio̍h-sī kah-ì I che tan-sûn, sim-lāi ū chi̍t-chióng si̍t-si̍t ê kám-kak. Chit-má beh chhōe-tio̍h chit-pān--ê si̍t-cha̍i oh chhōe ah,Chiah ē bô-kò͘ pē-bú, hiaⁿ-tī chí-mōe, pêng-iú chí-mōe-á phōaⁿ ê hóan-tùi, kap I kiat-hun. In bú-á kóng I hit-chūn chia̍h tio̍h hó-táⁿ-ôan ê khóan.
Taⁿ, mā tō͘-kòe thâu cha̍p nî ah. Sim-lāi kî-si̍t siông-siông ū chi̍t-chióng m̄-chai án-chóaⁿ khang-hi ê kám-kak. A-Kiun bô chhiūⁿ I khòaⁿ-ē-tio̍h ê bīn hiah tan-sûn, ū-sî A-Hiong lóng kám-kak bô-hoat-tō͘ liáu-kái in ang teh siūⁿ siáⁿ. Hit-sî A-Hiong ê sim-chêng tio̍h ē ak-chak--khí-lâi. M̄-ku koh mā chin tan-sûn, an-ni̍h chóng-sí bô-hoat-tō͘ chin pá-ak. Poaⁿ lâi chia liáu-āu, A-Kiun ê sin-súi lóng kau hō͘ I ho̍at-lo̍h, m̄-bat kòe-chhap. Koh cha̍p-gōa-nî lóng m̄-bat khì khòaⁿ i-seng, hán-tit sin-khó͘ pīⁿ-thiàⁿ. Pí--khiaih, si̍t-chāi kiò lâng chin hòng-sim ah. M̄-koh chòe-kūn A-Hiong sim-lāi tio̍h-sī tām-po̍h-á hōaⁿ-hōaⁿ. Chóng--sī sa-bô-cháng.
Châng khak-si̍t lám-tio̍h îⁿ-sin îⁿ-sin ê sin-khu, bô m̄-tio̍h ah, sī I sim só͘-ài ê ang ah. Ū gû-leng-bī ê kòe-iang-kha mā-sī kâng-khóan ah. Tàu-tòe sī toh-ūi m̄-tio̍h? Cheng-chha khah tōa-kho͘ chi̍t-su̍t-ah, I teh téng-kôan ê sî khah tāng, khah phái chhóan-khùi niâ,...A-Hiong kî-si̍t tio̍h-sī khah ài chit-khóan kám-kak. Khah ū-la̍t, khah tìm-táu, an-nī in nn̄g-lâng teh hó ê sî chiah khah-ē ū kám-kak. A-Kiun mā bat pòaⁿ kún-chhiò kóng I sī tāng kháu-bī ê.A-Hiong îⁿ-îⁿ ê bīn bî-bî-á chhiò, sim-koaⁿ-thâu ū chi̍t chióng si̍t-si̍t ê bóan-chiok.
In ang chhut-mn̂g liáu-āu, A-Hiong ba̍k-chiu-jîn tńg-se̍h, koh sûn chi̍t-piàn chit-keng jī-lâu-khí ê thàu-thiⁿ, kî-si̍t liân-thâu-chì-bóe ū chhit keng, I kám-kak che nn̄g-ê-lâng ê chhù chin an-sim. Che í-chá ê chhù khah-bô keh-im káng-kiù, piah khah-po̍h, pòaⁿ-mî-á tiāⁿ-tiāⁿ ē thiaⁿ tio̍h hāu-tiúⁿ in khí-lâi pàng-jiō chhiâng-chúi ê siaⁿ. A-Hiong siūⁿ tio̍h chang-àm nn̄g-ê tng-teh hó ê sî, nn̂g-lâng lóng ū hoah-chhut R-O-O-M. Bô gōa-kú, A-Kiun tio̍h hôaⁿ--khì-ah. Hit-chūn beh kóng kóa ōe mā bōe-hù ah. Koh khòaⁿ in ang tan-sûn thian-chin ê bīn-bô͘-á, kap cha̍p-sò͘ nî chêng tú se̍k-sāi ê sî kāng-khóan, soah m̄-kam kā I chhá. Chí-hó ná so heng-khám ná kā I siòng, tang-sî khùn--khì-ê mā bô ìn-sióng ah. I ná-sêng ū thiaⁿ tio̍h lí-tiúⁿ in-tau ê koe teh thî, ah chai.
Óaⁿ-pôaⁿ, poe-á sóe-tn̄g siu hó-sè soah. Sûi tio̍h ài khì sóe saⁿ. Che sī A-Hiong chit cha̍p nî thàu, chá-tio̍h kòan-sì ê ji̍t-thêng-pió. Kin-á-ji̍t, kha-chhiú ná-ē lio̍h-lio̍h-á tūn-tūn. I koat-tēng tńg khì bîn-chhn̂g sió the--chi̍t-ē, ná siūⁿ chang-àm ê tāi-chì, ná tán sóe-saⁿ-ki sóe liáu pi-- ê sî chiah lâi nê saⁿ.3.
A-Kiun chhia chhah hó-sè, kiâⁿ tī chái-khí tú khai-sí sio--khí-lâi ê khong-khì tiong, 『小葉欖仁sió kán-ná chhiūê ji̍t-á-hoe siám-sih, phah tī i ê niáu-chhí-sek se-chong, chi̍t tah chi̍t tah. Thong-kòe chèng kúi-châng chhì-á-hoe ê sió hoe-tâi, ta̍h-ji̍p lōan chhau-chhau ê pān-kong-sek. Se̍k-sāi chhàu-chhàu iú-ki iông-che ê khì-bī, hip-hip phú-phú ê khôan-kéng. I pôe-ióng chi̍t-mî ê cheng-sîn, tī chia chin-kín tio̍h-ē siau-mô͘ liáu, Í-chá ē-sái tòng-kah àm-sî káu tiám, āu--lâi, kàu hā-pan sî-kan, chòe-kun, liân hā-pan sî-kan mā lóng ài kiông keng--ê ah. I an-nī kám-kak.
Kî-si̍t, I chū-chiông kòe saⁿ-cha̍p-gō͘ liáu-āu, tio̍h it-ti̍t kám-kak ka-kī ê sin-thé chiām-chiām leh lo̍h-kiā. Chhiūⁿ chái-khí beh cheng-sîn lóng-ài seng tī bîn-chhn̂g-tèng nòa saⁿ--gō͘-hun-cheng, chiah ū gôan-khì thang peh-khí. Koh ū, hī-khang put-sî lóng-ū ki ê siaⁿ, ū-sî tōa-siaⁿ, ū-sî sòe-siaⁿ. Iû-kî, chòe-kūn chit-chām, bô-sū bô-kò͘ tio̍h bo̍k-bêng-kî-biāu chiok thiám, chiok lán. Che sī i éng-kòe bōe ê, m̄-bat ū ê thé-hōe. Chi̍t-chióng kiaⁿ-kiaⁿ ê o͘-iáⁿ khai-sí tī i ê thâu-khak lāi siⁿ--chhut-lâi, ta̍uh-ta̍uh-á tōa. Koh m̄-káⁿ kāng kóng.
Ta̍k-piàn ji̍p--lâi I lóng siūⁿ-kóng kā pan-kong toh-á khioh-khioh lí-lí leh. Siūⁿ bóng-siūⁿ lah. Ah m̄-bat tín-tāng tio̍h. Tōa-pau sòe-kiāⁿ hē hó-sè, kha-chhng-táu mā hē--lo̍h. Kòan-sì chhiú giâ khì chhi̍h tiān-náu khai-koan, chin-chiàⁿ put-ti put-kak ê kòan-sì. I sim-lāi teh-siūⁿ chang-àm hoat-seng ê tāi-chì.
I kiaⁿ--tio̍h.
I m̄-bat khòaⁿ-kìⁿ lâng an-nī. Iû-kî sī hiah-ni̍h óa hiah-ni̍h chhin ê lâng. Ná-sêng kiù-kin bōe chhóan-khùi. In A-má beh kòe-sin tn̄g-khùi chìn-chêng mā bōe an-ni̍h.Tú hioh-jo̍ah, A-má kòe-sin ê sî...
Hit tang-sî-á 79 hòe ê A-má, góa tú tāi-ha̍k khó liáu. Lāu-lâng chèng giâ--khí-lâi. A-pa kā I sàng khì pīⁿ-īⁿ, chi̍t-kang niâ, I sûi chhá beh tńg--lâi. Kiaⁿ hông pàng-leh pīⁿ-īⁿ. A-pa chí-hó kā I koh chhia tǹg-lâi ka-kī kò͘. Ji̍t--sî ah bô lâng--ah. Siáng thang kò͘, Bú-á bô hoat-tō͘, ah gún gín-á ā bô-lâng ū chāi-tiāu. Bóe--ah sī pâ-á chhéng-ká tī chhù-lāi kò͘. Bóe-ah chiah chāi-iáⁿ si̍t-chāi sī hit-chūn kui-ke-kháu-á chia̍h-chhēng sī bú-á chi̍t-lâng khì thó-thàn lâi i-chhî-ê. Hit-kang, chiah tńg kàu chhù, khòaⁿ tio̍h gún nn̄g ê peh-ah lóng lâi-ah. In kā siòng--chi̍t-ē niâ-niā, A-má hông kng lâi kheh-thiaⁿ tōa-mn̂g hia, koh ēng chng-á-kak choh chím-thâu. Góa khòaⁿ bô, mā bōe-hiáu mn̄g. In kā kóaⁿ--chhut-khì, kóng beh kā A-má ōaⁿ saⁿ a
Sòa--lâi, tio̍h thiaⁿ tio̍h --á, bú--á in lóng teh khàu, tōa-sòe siaⁿ,... Song-sū, khai-ha̍k chìn-chêng tio̍h lóng pān hó-sè ah. A-pa, lâng kui ê chiâu-chūi, ta-lian ê iūⁿ-siùⁿ. Chhùi-chhiu pe̍h-pan pe̍h-pan, lâng chū an-nī bô siáⁿ ōe-gí. Khòaⁿ gún chia ê gín-á mā bô chhiūⁿ I chìn-chêng hit-khóan théng-sēng gín-á lāng gín-á ê sim-chiâⁿ.
Ē kì-tit A-má beh tn̄g-khùi chìn-chêng mā-sī sin-khu nńg-nńg bōe kùn-kiông, bōe kan-khó͘ siùⁿ, tio̍h chhin-chhiūⁿ chiok ài-khùn--ê niâ.
A-Kiun siūⁿ-kóng I m̄-bat khòaⁿ kòe lâng hit khóan. Chang-àm I kiaⁿ--tio̍h.
M̄-ku I hit-chūn sim-chêng mā tng ak-chak, mā m̄-chai tàu-tóe sī hoat-seng siáⁿ-mi̍h sū-kò͘. Chóng-kóng tio̍h-sī bô-hoat-tō͘ hóan-èng.
Ná tio̍h an-nī ?
Chit sî, pān-kong-sek tōa-mn̂g koh khui ah. I chiah hôe-sîn--tńg-lâi. I ti̍t-sio̍k ê thâu-ke lâi ah. Gâu-chá,...Keng-kòe I chia, bô hôe-èng, phiaⁿ chi̍t tha̍h bûn-kiāⁿ hō͘ I, ná teh phiaⁿ pùn-sò. Ba̍k-chiu-bóe kā i gán--chi̍t-ē, bô kau-tài pòaⁿ kù ōe tio̍h koh lî-khui--ah.
Sió-sió ê keng-lí niâ, tio̍h-ài hiau-pai chit-khóan--ê.
A-Hiong bat kā A-Kiun kóng, he sī òan-tò͘ kap kiàn-siàu ê piáu-hiān. Siūⁿ-thâu hō͘ chit-lê NG thâu-ke phah--tn̄g-khì. A-Kiun chū-jiân khai-sí pān-kong.4.
Hit-ê gâu phô͘ thâu-ke lān-pha ê Tan mā kàu ah. Bêng-hāu chhut-sin ê Tan sī A-Kiun ê hā-sio̍k, chin tit NG thâu-ke ê kah-ì. Chin kín I tio̍h ē chē I A-Kiun chit-ê khò-tiúⁿ ūi. A-Kiun tiāⁿ-tiāⁿ siūⁿ bōe hiáu, sī án-chóaⁿ ta̍k-gê choh-hóe choh sit, I tio̍h tit-lâng-thiàⁿ. A-Kiun beh lâi hit-chūn ka-kī koh kā in bó͘ kóng,chóng--sī ài chhì-khòaⁿ-bāi mah, che sī chi̍t-ê sin hâng-gia̍p!Chit-má, ka-kī kéng ê ka-kī tio̍h-ài thun--lo̍h-khì, bōe-tàng hiō-hóe, tio̍h chhan-chhiūⁿ in bó͘ kóng ê,Lí, sī góa kéng ê, hó bái góa lóng ài thun--lo̍h-khì
Chi̍t-sî ê siàu-liân khì-khài, chiah cháu-lâi chit tè hông keng-thé chòe Sè-î-á tē ê só͘-chāi. Phian-phiah kah liân bus mā bô-thang kàu, bô chi̍t keng-á khah sió-khóa ū-pān ê tiàm, sì chiu-ûi koh m̄-sī hî-ún-á, tio̍h-sī ah-liâu, tī-tiâu. Nā thàu-hong ê sî, chhoe lâi chūn-chūn ê chhàu hiàn, sī iah ē-tàng jím-siū. Ah nā-sī bô hong ê ji̍t-chí, he tio̍h chin-chiáⁿ ài kòa hông-to̍k bīn-khū chiah chì-chat ē-tiâu loh. Chit-chūn beh chóan-tô͘ khì pa̍t-ūi, sī m̄-sī í-keng mā hiâm siuⁿ òaⁿ ah leh, A-Kiun tiāⁿ-tiāⁿ hôe-sióng koh an-nī siūⁿ. Chit sî, I tio̍h-ē khai-sí òan-thànhó-hó bé pa̍k-tī chiong-kun thiāu, haih~,...I ê tông-chhong hó-iú, siōng-chha-ê mā í-keng lóng choh-kah keng-lí ah, koh ū lâng í-keng thòe-hiu teh hiáng-siū ah. I chit-má iah-sī chi̍t-lê m̄-chiâⁿ-mi̍h ê khò-tiúⁿ, kan-na kóan chi̍t ê Tan. Siūⁿ-tio̍h tio̍h iàn-khì.
Gâu-chá, A-Kiun hiaⁿsiáu-liân cha-bó͘ gín-á khin-khòai ê siaⁿ.
A-Kiun oat-thâu seng tùi I bî-bî-á chhiò.
Gâu chá,...Miss Poe
Miss Poe, bīn-bô͘-á îⁿ-îⁿ, ngó͘-koan sì-chiàⁿ, phīⁿ ti̍t-ti̍t, sió-khóa khah tōa, ba̍k-chiu mā-sī, thé-keh sǹg bōe-bái, sī chān-mo̍h thâu-ke ê pì-su. Kiám A-Kiun chi̍t khí-nî, siⁿ-ji̍t chhiāng-tú-chhiāng kāng-chi̍t-kang. Che hō͘ in nn̄g ê lâng choh-hóe hoaⁿ-hí chi̍t-ē, kiông-beh kiat-pài chòe hiaⁿ-mōe.
Hit kho͘, kóng tio̍h ōe, chiàⁿ-khau tò-siah, siang-bīn-to-kúi, hnghChe sī Miss Poe bat teh tâu Tan ê tāi-chì.
Kì-jiân chai sī siang-bīn-to-kúi, A-Kiun chóng--sī kiò I ài khah sè-jī leh. Kî-si̍t, A-Kiun mā bián siáⁿ kà ah, tī thâu-ke bîn-chêng ka-kī í-keng sī o͘ tiâu-té ê o͘-kun ah, lâng sió-chiá-lâng-á tng âng leh. M̄-ku Miss Poe bô tì-ì, mā-sī kah A-Kiun kiâⁿ khah óa. Put-sî mā ē thau-thau-á tâu kóa thâu-ke phái-khóan, ok-chit tāi kap kong-si siau-sit hō͘ A-Kiun thiaⁿ.
...iô, kin-á-ji̍t hiù phang-chúi o͘~!A-Kiun khòaⁿ-kìⁿ Miss Poe âng-gê âng-gê ê chhùi-phóe.
Hāi-á iàu-kiû ê ah, Liâm-mi beh khì kìⁿ kheh-hō͘ lah. Lí khòaⁿ chit-su ū ha̍h-su--bô?Miss Poe chhiò-chhiò se̍h sin tián i sin bóe ê thò-chong.
mh~ súi lah, lâng súi, bián chhēng mā súi, ha ha
Eh~, lâng kóng chin lê lah, mài an-nī chau-that lâng.
ha, Bōe bái lah, koh chin phang, ū ha̍h--lí
Miss Poe~
Kám ū-iáⁿ, NG thâu-ke koh-teh hoah ah, Góa seng lâi-khí bô-êng, tńg--lâi chiah kap lí káng~ Miss Poe sàng chi̍t-ê súi-súi ê chhiò hō͘ A-Kiun.
mh! kín-khì kín-khìA-Kiun hôe chît ê chhiò-bīn.5.
Chiah tńg-lâi pan-kong-sek. Miss Poe iū-koh khì-put-put.
Hit kho͘ hāi-á ho͘ⁿh~
Sī koh án-chóaⁿ ah?A-Kiun taⁿ-thâu kā I siòng.
Kóng siáⁿ-mi̍h Góa chu-liāu chhôan m̄-tio̍h lah, koh kóng lóng-sī lí,...
Góa? Án-chóaⁿ?
 ..., mài chhap I, Hûiⁿ-ti̍t, I sī phiau-chún ê Ke-chhe-ông lah. He mā-sī chái-khí I kiò góa chhôan--ê ah. Góa mā ū kā thê-chhíⁿ, I kiông beh ê ah. hngh!
Siáⁿ-mi̍h Ke-chhe-ông?A-Kiun tùi thâu-ke án-chóaⁿ chin-chiàⁿ bô khòa-sim.
Lí-kiâu kóng ê ah, tī gōa-kháu ná su̍t-á, tńg kàu chhù tio̍h tián hong-sîn khùi, phái bó͘ phái kiáⁿ ok khia̍k-khia̍k, an-nī ê m̄-chiâⁿ cha-po͘ lâng ah.
An-nī oh, ì-sù sī-kóng lí sī in kāng kháu-chàu--ê o͘h?
M̄-sī lah, Lí mài o͘-pe̍h tâⁿ lah, Siáng hiah soe ! Leh kah in kāng ke!
Ah bô~ Lí kóng...
Góa sī kóng, I sī hit-chióng lâng-phín òe-sòe bô keng-kah-thâu ê thâu-ke lah!
Eh, m̄-thang an-nī mā--lâng, I kiù-kèng sī lán ê thâu-ke neh~, lán chia̍h-chhēng koh-tio̍h khò i l eh
Hngh! Góa chiah bô-leh chhap I, siōng-hó I káⁿ kā góa sî thâu-lō͘, sńg-sit khah-tōa-ê ē sī I
Chek, chek, chek, khak-si̍t sī bōe-sái-jiá ê『辣妹』」A-Kiun koh bî-bî-á chhiò.
Ná ē ū, góa chí-sī kóng si̍t-ōe niâ, jî-chhiáⁿ, chin-chiàⁿ chiok khì ê neh,...
Hó ah lah, khì mā-sī ài choh, tio̍h--bô? Koh ē siⁿ jiâu-hûn o͘h~A-Kiun bô siūⁿ-beh koh choh-hóe tàu-tīn khì.
hoh-hoh-hoh, góa chiah m̄-kiaⁿ leh
Tio̍h tio̍h tio̍h, Siàu-liân tio̍h-sī pún-chîⁿ,...haih~
Eh, A-Kiun hiaⁿ, mài haih~ah lah, gún A-bú kóng cha-pō͘-lâng an-nī haih m̄-hó neh
A-Kiun koh bî-bî-á chhiò, tìm chi̍t-ē thâu. Miss Poe chiah oat tńg-khì ka-kī ê pan-kong ūi khai-sí chhih-chhih-chhah-chhah bô-êng. A-Kiun mā koh khai-sí choh kám-kak bōe ū kiat-kó ê kong-sū.6.
Beh tàu ah. A-Kiun kiâⁿ-kòe Miss Poe ê ūi.
Eh! Chia̍h-pn̄g o͘h, chia̍h-pn̄g mài kóng kong-sū oh~
hó a, Lí nā bô kóng, góa tio̍h mài kóng
Beh chia̍h siaⁿh
Ah m̄-sī『日光大稻』 chia̍h『青醬』 khah ē-sái
Chia̍h-pá lâi-khi lim--chit-poe, án-chóaⁿ ? Chiah jo̍ah
La-má bih-luh, hó oh~
M̄-chai hit keng koh-ū teh khui--bô?
Miss Poe kap A-Kiun tiāⁿ-tiāⁿ sio-chio khì chia̍h-tàu. Àn kong-si kàu tiàm-á-thâu lóng chai. Ū-sî in ē kóngA-Kiun ko, koh chhōa siàu-chê oo~A-Kiun lóng bô-ài chhap in, pó-chhî bî-bî-á chhiò, Miss Poe mā bô-ài chhap in. M̄-koh, ū-sî Miss Poe ē gia̍t-gia̍t ìn-chhùiChhut-tiûⁿ hùi Lí la̍p bōe-khí lahTa̍k-lâng lóng chí-hó ba̍k-chiu, chi̍h-á thó͘-thó͘ bōe-tàng koh sau-phî kún-chhiò. Che ē-káng ê tōa ji̍t-thâu kāng-khóan jo̍ah-kah bōe-bong bōe-khap--chit.
Lí ná beh an-nī ìn? Lâng beh siong-hāi--lán, lán bô it-tēng ài hō͘ in siong-hāi ah
Bô iàu-kín lah, Beh sńg ta̍k-gê sńg a, siáng kiò--in
Lí mā-àilâu kóa hông thàm-thiaⁿ,iah-bōe kè--ê neh
Bián lí hôan-ló lah, gún A-bú tio̍h-ē kā góa soan-thôan ah lah, ha ha ha~
『日光大稻』A-Kiun kap Miss Poe lóng-ē kéng khah kong-khai ê so͘-chāi chē. Che sī in ê be̍k-khè. Thâu-ke mā ta̍uh-ta̍uh-á khah se̍k-sāi, chai-iáⁿ in ê sèng ah, khah-bōe o̍h--lâng phah-lā-liâng o͘-pe̍h mn̄g, o͘-pe̍h kóng ah.
Thâu-ke, kāng-khóan~, to-siāA-Kiun chhut-siaⁿ tiám-pn̄g.
Teh thèng-hāu liāu-lí ê làng-chām, A-Kiun sòe-siaⁿ kóng,
Eh, A-Poe, góa mn̄g lí ho͘ⁿh!
Án-chóaⁿ chiáⁿ sīm-tiōng khóan
Bô--lah, tio̍h kap gún A-Hiong lah
A-Hiong ché sī án-chóaⁿ?
Lí kāng-khoán sī cha-bó͘, khó-lêng khah ē-tàng liáu-kái
Sī án-chóaⁿ?
Ah tō, Lí kám ē ka-kī tāi-chì siūⁿ-siūⁿ leh, tio̍h kā siūⁿ--ê tòng-chòe sī chin-chiàⁿ hoat-seng kòe ê haⁿh?
Ná-ē ū lâng án-ni lah? Ha ha~
Mài chhiò, gún A-Hiong tio̍h ē,...A-Kiun ba̍k-thâu kat--khí-lâi.
î~, Nā góa, sī bōe, góa m̄-chāi,..., Lí chiok hôan-ló?Miss Poe thâu khi tò-pêng.
Mā bô lah, chhài lâi ah, seng chia̍h chiah koh kóng
Ōe-pìⁿ tn̄g--khì oh chiap, nn̄g lâng kui-sim chia̍h『青醬』. La-má bih-luh chin-chiàⁿ ōaⁿ thâu-ke, bô teh bōe ah. Nn̄g lâng tio̍h phah-sǹg mài lim ti̍t-chiap tńg pān-kong-sek.
Eng-àm chiah lâi-khì lim hó--m̄?Miss Poe chhut chio.
Bōe-sái lah, góa ū tāi-chì,...
Bô-ì bô-ì nn̄g lâng tī tōa ji̍t-thâu kha beh kiâⁿ tńg-khì pan-kong-sek. Miss Poe giâ I siōng kah-ì ê kiô-á sek hō͘-sòaⁿ. A-Kiun tòe-leh khin-khòai, nn̄g lâng iân-lō͘ ná “bô ōe tâⁿ châng-peh-lûi.”7.
Pān-kong-sek thang-á-mn̂g gōa-kháu ji̍t-thâu o͘-hûn tú cha̍h chi̍t-pòaⁿ, hn̄g-hn̄g bū-bū ê khóan. Chit ê só͘-chāi tio̍h-sī chúi-bū kài tāng, kàu hông-hun, ji̍t-thâu âng-kah ná koe-huih. A-Kiun tú kòa-tiāu tiān-ōe. Bīn-á sîn-sîn. He sī in tông-chhong-ê beh chhōe chi̍t-ê ūi kiò i khì.
Eh, Lí ná chiah gâu, che iā ē-hiáu~Miss Poe ê siaⁿ-im ná-chhiūⁿ tiān-ōe liang--khí-lâi.
Ah, góa『少也微賤』ahA-Kiun kek chi̍t-ê 『叔叔有練過』ê piáu-chêng.
Hoh hoh, chin-chiàⁿ gâu-kah ~~ ná kâu peh-chhiū leh
M̄-ku, koh-khah án-chóaⁿ gâu chit-má mā bô-hāu ahA-Kiun chai-iáⁿ kā Miss Poe kóng mā bô khah cho̍ah.
Lí ná ē bô-hāu~
Che,..., Lí iah bōe-tàng thé-hōe lah, gún tông-o̍h í-keng ū chòe-kah chóng-keng-lí ah neh
hngh, koh-kóng lâng siā-hōe keng-giām bô-kàu
Ah, phái-sè lah, ..., haih~
Lí koh leh haih ah, si̍t-chāi kóng bōe-thiaⁿ neh
Téng-pang góa chò ê he ah, kiat-kó lí mā chai,...
Góa chai, Hāi-á kā lí ê kong-lô lòng chhiúⁿ-chhiúⁿ-khì, ū-kàu bōe kiàn-siàu. Kiò--sī lâng m̄-chai.
He sī bô-iàu-kín lah, kong-si nā hó, lán mā hó
Sī tio̍h lah, m̄-koh, he sī lí sin-khó͘ neh
Bô lah, lán hông chhiàⁿ só͘ chòe--ê lóng-sī sio̍k thâu-ke ê--ah
Kám án-nī? Lí kám-bōe kám-kak bô-kong-pîⁿ ? Hit lê Tan tio̍h beh seng-koaⁿ ah neh!
Mā-sī ē lah, m̄-kú, chit ê bûn-hòa ti̍oh-sī an-nī ah, ná ū i hoat
Pîn lí A-Kiun hiaⁿ ê châi-chêng, ná tio̍h khut tī chia chiah úi-khut leh?
Kám-un oh,
A-Kiun siūⁿ tio̍h tú-á kòa-tiāu ê tiān-ōe. Pa̍t-jiah kám-tio̍h khah hó? Jîn-sèng ah, sì-kè mā-sī lóng chha-put-to. Chit-ê khám-chām, sî-ki, ná bô iông-ún I koh kéng lēng-chi̍t-tiâu lō͘ ah.
Lí chhùi tiⁿ, m̄-kam hiâm lah
M̄-ku, kóng si̍t-chāi ê, khòaⁿ lí tiàm chia kan-taⁿ chí-ū bâi-bu̍t, si̍t-chāi chiok bô-chhái, Nā-sī góa chòe thâu-ke it-tēng hō͘ lí hó-hó-á hoat-hui, an-nī góa mā chiok kong-chhái. Bô chhiūⁿ hit-lê bô-pòaⁿ-phiat koh gâu òan-tò͘ ê lâng,...
Hó ah~, góa chiah hō͘ lí chhiàⁿ, ho ho~
Kún-sńg-chhiò ê lah, góa ná ū hoat-tō͘!
Ah lí kè chi̍t-lê hó-gia̍h--ê tio̍h ū ah ah
Lí koh teh o͘-pe̍h kóng, o͘-pe̍h tàⁿ ahMiss Poe pòaⁿ siūⁿ-khì, ēng ba̍k-bóe gîn A-Kiuⁿ.
Phái-sèA-Kiun chù-ì tio̍h I ê ba̍k-chiah-mn̂g tia̍t-pia̍t tn̂g.
Góa thau-thau-á kā lí kóng, kî-si̍t ū pêng-iù beh kiò góa khì in hia ah
O͘~, Chin hó mah, góa mā chai-iáⁿ Li chit-khóan--ê kiâⁿ-kàu toh lâng lóng-mā sio-chiⁿ beh chhiàⁿ.
Bô lah, Góa chí-sī sió-sió ê pì-su niâ. ha ha~
Ah ná iah m̄ cháu
Ah to chia, kî-si̍t, khì pa̍t-ūi mā-tio̍h koh têng-sin sek-èng, siūⁿ tio̍h tio̍h lán ah kóng, góa chí-sī beh thàn tō͘ ji̍t-chí niâ,...
Siàu-liân lâng ná chiah bô chì-khì!
Góa sī cha-bó͘ ê neh, ná tio̍h siáⁿ chì-khì!
Che bô-sêng lí ~o͘
Kám ū, Ah Lí tong-chho͘ ná beh lâi?
Hit-tang-sî-á siáng ē chai,...
Góa chai-iáⁿ pún-tóe lán chia sī chin ū khai-chhòng-sèng ê kong-si, m̄-ku, ōaⁿ in ka-cho̍k-á lâi hōaⁿ liáu-āu, tio̍h chhē--lo̍h-khì ah
Tio̍h ah, ū-ê pō͘-mn̂g in kám-kak siuⁿ siong-pún tio̍h siu--khí-lâi.
Ah bô teh siūⁿ hit-lê pō͘-mn̂g ê kong-lô kap kong-iōng.
Chóng-kóng chi̍t kù, in tio̍h-sī ēng gōa-hâng lâi léng-tō lāi-hâng, chiah ē an-nī lah,  khah ū chāi-tiāu--ê chá-tio̍h khoàⁿ-phòa cháu ah.
A-Kiun hiaⁿ mā-sī ū châi-tiāu ê lâng ah,...Miss Poe chù-ì tio̍h chit kù, ná ē chha̍k tio̍h A-Kiun, kín siu ōe.
haih~, Góa chū sòe-hàn, tio̍h siūⁿ-kóng tōa-hàn liáu-āu ē-sái pôe sek-iông hā-pan,...
Lí teh kóng siaⁿh-mi̍h ah~
Thâu-lō͘ m̄ chí-sī thàn-chîⁿ kiam tō͘ ji̍t-chí ê khang-khòe,...
Ah bô leh!
Góa chiok siūⁿ-beh hoaⁿ-hí khoài-lo̍k choh ta̍k-ji̍t ê thâu-lō͘. Chiah ē kéng chia.
Mh~ thiaⁿ--khí-lâi, sī tio̍h, m̄-ku, hiān-si̍t sī chin hiān-si̍t--ê neh, khòaⁿ lí chit-chām-á chi̍t-tiám-á lóng bô hoaⁿ-hí khòai-lo̍k.
haih~ sī ah
Lí koh haih~ ah, koh-ū tú-á mā haih chi̍t páiMiss Poe ke-kiám chai, m̄-koh mā kan-nā ē-tàng saⁿ-siaⁿ bô-nāi.
Kì hiah chheng-chhó oh, Phái-sè
M̄-ku, NG thâu-ke tùi lí ah bô liông-sim ah, Lí sī ná-tio̍h koh hiah ū liông-sim tùi-thāi i?
Lí ná ē án-ni̍h kóng? Choh-lâng ê ki-pún ah, koh tio̍h mn̄g!
Hiān-si̍t chiah bô leh an-nī leh, lâng tùi góa hó, góa chiah tùi I hó, tio̍h chin ū-kàu ah
Chhùi-khí tùi chhùi-khí, ba̍k-chiu tùi ba̍k-chiu to̍h-tio̍h ah lah
Heⁿh ah
Góa chóng-sī khòaⁿ-bōe-chòe--ê ah, Ū-sî góa kā thâu-ke kóng ê siuⁿ lāi siuⁿ ti̍t ah, soah khì siong tio̍h I, Kiat-kó mā siong tio̍h ka-kī.
Sī ah, ū-sî góa sī chin khim-phòe lí ê ióng-khì kap kiàn-sek, M̄-koh,...
Tio̍h-sī siuⁿ ti̍t ah ho͘ⁿh
M̄-ku, Lí mā-sī kóng si̍t-ōe niâ ah.
Ū-sî góa chiok ǹg-bāng lí ē-tàng lī-iōng Lí ki-iàu ê sin-hūn thang éng-hióng I, tùi ta̍k-gê lóng hó.A-Kiun hoat-hiān phang-chúi lio̍h-lio̍h-á cháu-bī ah.
Eh~ góa chí--sī sió-sió ê pì-su neh~ he chek-jīm hiah tōa góa ná taⁿ ē-khí, tio̍h-ài lín chit-khóan chiàⁿ-kioh--ê khì m̄-chiah tio̍h
Góa ū chhì-kòe ah, ǹg-bāng I ē-táng chá-chi̍t-ji̍t liáu-kái kong-si sī ha̍p-chok ê thôan-thé, m̄-sī i chi̍t-lâng ê. M̄-thang ná sái-kán sái-pih án-ni.
Mh, tio̍h ah,...ū-chi̍t-kang, chin-chiàⁿ kā phiaⁿ leh, kiò I ka-kī chò, khòaⁿ I ē-hiáu siaⁿh-mi̍h?
Kóng sī án-nī kóng, kong-si tó, lán lóng bōe hó, tio̍h--m̄?
I ah bô leh kóan lán ê sí-o̍ah ah!
͘-í ài khò lí ah
Mài lah, lí mā-chai hit-khóan lâng ah bōe-tàng kau-pôe--chit ah lah
o͘h~ góa kóng siuⁿ-chōe ah, siōng-pan, siōng-pan~A-Kiun ná phīⁿ tio̍h gōa-kháu ê chhàu-hiàn bī.
Bô iàu-kín lah, tōa-lâng bô ti̍h leh.
A-Kiun iū-koh bî-bî-á chhiò, Khoàⁿ tio̍h ké ba̍k-chiah-mn̂g lāi-tóe chhián nâ ê ang-á-thâu.8.
Àn Hô͘-lô͘-pi chhoe--lâi ê hong khah-bô hái-chúi ê kiâm-bī, mā khah-bōe liâm-liâm. Kin-á-ji̍t hong khah leh, chi̍t chióng hip-jo̍ah hip-jo̍ah ê kám-kak. Ji̍t-thâu chhiâ-sai tī lâu-á-chhù āu-piah, khòaⁿ bōe-tio̍h. Lâng mā lóng teh o͘-iáⁿ lāi-tóe mā khòaⁿ bōe-tio̍h. Ji̍t-thâu tit-beh lo̍h khì o͘-chúi-kau hit-pêng ê hái ah, A-Kiun kha-po͘ tîm-tāng chhiūⁿ thoa tī thô͘-kha tn̂g~tn̂g ê o͘-iáⁿ.
Ji̍p-kàu kheh-thiaⁿ, I siān-siān nńg-nńg tùi phòng-í tāng-tāng pàng--lo̍h-khì, bōe-kì-tit tháu-khui ne-kú-tái. Sûi kā tiān-sī khui--khui, kì-chāi i khì o͘-pe̍h poaⁿ. Bô chù-ì tio̍h A-Hiong phàu-hó chhāi tī bīn-thâu-chêng ê tê. Thó͘ chi̍t-kháu khùi liáu-āu, I chiah hoat-hiān, kā hit poe tê phâng khí-lâi lim, kám-kak lā-lūn-sio-á tú-hó kāu-po̍h. Lio̍h-á khah cheng-sîn, sûn bô A-Hiong ê iáⁿ-jiah.M̄-chāi I chit-sî ē khì toh? Bô ke siuⁿ, I the-leh tio̍h-beh hioh-khùn.
The kah so͘-so͘, tiān-sī pàng--leh soah bîn--khì.
Ē-tàu, āu-piah hit-ê a-pô chio góa khì in the̍h-á bán-chhài, kiò góa ka-kī kéng, lí khòaⁿ pû-á chiah tōa lia̍p!...A-Hiong kā ang lō͘ chhíⁿ, ti̍t-ti̍t kóng.
mh~A-Kiun iah teh sîn, ná ìn.
In tau ê káu-á hō͘ chhia lóng tio̍h, kóng ài khui-to tī-liâu neh,...
mhA-Kiun cheng-sîn, sim-koaⁿ teh-siūⁿ pa̍t-hāng.
Lí sió-tán leh, beh chia̍h siaⁿh? Góa lâi-khí chúA-Hiong chin hó-ì kā mn̄g.
mh, Lí chú siáⁿh góa tio̍h chia̍h siaⁿh!
Lán ū pn̄g, ū mī, ū ka-lí, m~ lâi chú chit lia̍p pû-á hó ah
hó!
A-Hiong oat ji̍p-khì chàu-kha, khai-sí chú-chia̍h, Sùn-sòa ná kóng,
Góa khah tiān-ōe hō͘ lí, lóng bōe thong. Hit chiah káu, tio̍h-sī chiok ài sńg,~
Mài koh kóng che ah lah!A-Kiun bô-tiuⁿ-tî soah tōa-siaⁿ hoah, Hoah chhut-chhùi chiah tām-po̍h-á hiō-hóe khì phah tn̄g A-Hiong ê ōe-pìⁿ.A-Hiong kek-sim, lóng-m̄ chhut siaⁿ.
Góa ū tāi-chì beh kah lí chham-siông,...
Gún bú-á khà tiān-ōe lâi,...
Góa P-tāi ê tông-o̍h mā khà tiān-ōe kóng,...
A-Kiun ná kóng kóa ōe, khòaⁿ A-Hiong lóng-bô ìn. Khí-mo͘ tńg bái, tio̍h ka-kī koh tńg-khì the-tī phòng-ì, siūⁿ kah sîn-sîn, bô hoat-hiān in bó͘ ê bīn-sek tng o͘-im.
Phiang! Tu̍t-jiân kan chi̍t-siaⁿ, A-Kiun thiaⁿ tio̍h, kiaⁿ chi̍t-tiô. I kín oat-thâu khì khòaⁿ  A-Hiong. I í-keng phih tī chhan-toh teh khàu ah. I kiâⁿ óa khì, ba̍k-thâu iu kat-kat.
Sī án-chóaⁿ lahA-Kiun kín kā in bó͘ lám tiâu.
Lí kap Miss Poe tio̍h chiok ū-ōe-kóng, kap góa tio̍h lóng bô beh kóng-ōe.A-Hiong kùn-kiông, kā I tu khui.
Lí sī teh,...A-Kiun sim-koaⁿ hiông-hiông chhe̍k-chi̍t-ē, m̄-káⁿ ke kóng ōe.
ah~ ah~ah~A-Hiong ná ai, ná lún leh lún leh.
Mài án-nī lah, Goa ū tiōng-iàu ê tāi-chì beh kap lí chham-siông, Lí soah lóng-m̄ chhap góa.A-Kiun tú-á siūⁿ--ê, chham chi̍t-sut-á òan-khùi thò͘--chhut-lâi.
Lâng mā kui-kang lóng-teh tán lí tńg-lâi chiah thang kóng hō͘ lí thiaⁿ. Lí soah kiò góa bōe-sái kóng ōe.
Pài-thok--ē lah,... góa tih siōng-pan ū hiah-ni̍h chōe ê ap-le̍k, koh tih-beh hông thâi-thâu ah, Lí koh-leh kā góa kóng he chhù-piⁿ ê káu-á..., góaKóng tio̍h che, A-Kiun chi̍t-sî kám-kak ka-kī si̍t-chāi chin m̄-ta̍t, cho tī sim-thâu.
Lâng sim-chêng iah-bōe hoe-ho̍k ah~A-Hiong bô jīn-su.
Siūⁿ-beh kap Lí chham-siông, āu-pái beh án-chóaⁿ, Lí kám chai,...A-Kiun siūⁿ chi̍t-khùn, chiah koh kóng, Siaⁿ-im m̄-bat chiah nńg tio̍h.
..., Ah, sī án-chóaⁿ,...A-Hiong lio̍h-á khah lo̍h nńg.
Góa ū kā lí kóng-kòe gún thâu-ke ah, kiat-kó lí soah khan-thoa khì Miss Poe khì
Kám m̄-sī,...
Góa kong-si tio̍h kan-nā chhun chit-ê pêng-iú niâ ah.
M~, Siáng kiò lí tiāⁿ-tiāⁿ o-ló I, kóng I,...
Chia̍h thâu-lō͘ ê só͘-chāi bô pêng-iú sī gōa-nih-á khióng-pò͘ ê tāi-chì lí kám chai?
Góa chai a, m̄-kú,...
Tio̍h-sī ah, Só͘-í, góa mā-sī siūⁿ-beh hō͘ lín mā se̍k-sāi, choh pêng-iú ah
Ah, sin thâu-lō͘ lí kám chhōe hó ah? Ah beh chhōe siaⁿ-mi̍h thâu-lō͘ ?
Bô ah, só͘-í ài kap lí chham-siông--ah, tng-teh siūⁿ, kiat-kó lí it-ti̍t kóng káu-á ê tāi-chì, Lí kám-chai góa sī chak-kah
Lí beh sóan toh chi̍t tiâu lō͘, góa lóng chi-chhî ah, M̄-ku, Lí mā ài-seng hō͘ góa chêng-sû siau-tháu ah, góa tio̍h-ē thiaⁿ lí kóng ah aA-Hiong kian-chhî.
Góa chín ná-ū hit-lê sim-chêng thang thiaⁿ káu-á tāi,... Che chiah tōa-tiâu, góa só͘ tùi-tiōng ê lóng-sī lí, lí kám m̄-chai, kiat-kó li kah góa kóng káu-á
Góa chai lah, m̄-kú, he káu-á chiok..., Lí ài-seng hō͘ góa kái-koat chêng-sû ah
Chit-má, kái-koat--bōe ? m̄-sī chá-tio̍h chhú-lí liáu ah!A-Kiun ngī kā sim-thâu hong-hóe ap--lo̍h-khì.
Lâng sim-chêng iah-bōe hoe-ho̍k, lí tio̍h,...
Lí mā-sī bô chù-ì tio̍h góa ê sim-chêng ah, góa bōe-pí-tit káu-á?
Lâng tī chia mā-sī bô pêng-iú ah
Góa chai, só͘-í lán ài siong-i-ûi-bēng tio̍h--m̄, che mā-sī lí tah-èng góa ê ah, Lí kám bōe-kì-tit ah?
Bô lah, M̄-ku, lí ài liáu-kái góa niū--góa ah,...
Hó lah, lán hoan-thâu têng kóng, gún thâu-ke í-keng kiò góa ài ka-kī thò-siān kui-ōe bî-lâi, Lí khòaⁿ che-sī siáⁿ-mi̍h ì-sù ?
Haⁿh~ ná ē án-nī ? Kiò lí mài hiah ti̍t, khah pó-liû leh, lí tio̍h m̄. M̄-sī múi-chi̍t-ê lâng lóng ē-tàng chiap-siū ì-kiàn phoe-phêng ê neh!
Góa sī si̍t-ōe si̍t-kóng niâ. Góa kā I tòng-choh sī ha̍p-chok ê partner neh!
Lâng ah bô kā lí tòng-choh pêng-iú ah, i sī siáu-jîn
Góa chai-iáⁿ i sī siáu-jîn, m̄-ku, kāng kong-si góa mā bô-hoat--i,...
Ah lí tio̍h-sī la̍k-tī lâng ê chhiú-thâu ah. Lí m̄-tio̍h ka-kī khah jīn-hūn leh
Góa chai-iáⁿ, góa mā chiok chām-chat--ê ah neh, m̄-kú, chit-má bián kóng he ah,...
Lí ê sū-gia̍p, án-chóaⁿ sóan góa lóng chi-chhî lí lah, góa mā bô-hoat-tō͘ thòe lí tàu siūⁿ siáⁿ-mi̍h, góa khah m̄-bat.
Chhim-khek ê ko͘-toaⁿ-kám koh-chi̍t-pái ui ji̍p A-Kiun ê sim-thâu. Hō͘ I put-ti-put-kak kā in bó͘ lia̍h-leh kap Miss Poe sio pí-phēng.
Ta̍k-piàn beh kah lí chim-chiok chham-siông, lí tio̍h kóng lí m̄-bat.
Góa to chin-chiàⁿ m̄-bat, Góa bô chhan-chhiūⁿ Miss Poe. A-Hiong ná khòaⁿ ē tio̍h A-Kiun ê sim.
Eh, mài-koh khan-thoa lâng Miss Poe, I sī tông-sū, góa mā-ài àn I hia chiah ē-tàng chai-iáⁿ chi̍t-kóa thâu-ke chin-chiàⁿ ê ì-hiòng ah.
M̄-kú, Lí nā tńg--lâi, put-sî tio̍h kā I o-ló án-chóaⁿ gâu, án-chóaⁿ khiàng, án-chóaⁿ ū kò-sèng,...
Heh, Góa tong-jiân kóng kóa kong-si ê tāi-chì hō͘ lí thiaⁿ ah, Góa ma ǹg-bāng lí ē-táng liáu-kái góa ah, kap góa ê sū-gia̍p sêng-chiū ah, Góa it-ti̍t siōng tùi-tiōng lí ê ì-kiàn.
Lí nā-beh koh tha̍k chi̍t-ê phok-sū, mā bô iàu-kín. Che tio̍h-sī góa beh kóng ê.
A-Kiun lia̍h A-Hiong kim-kim siòng. Sim-koaⁿ thâu hit kó͘ léng-ki-ki ê ko͘-toaⁿ-kám ti̍t-ti̍t siau-iûⁿ, I koh chi̍t pái thé-hōe tio̍h siàu-liân-sî nn̄g-lâng chho͘ se̍k-sāi hit-chūn A-Hiong ê jia̍t-chêng. Gôan-lâi nn̄g-lâng tàu-tīn chiah kú, sèng-tē iah bô siáⁿ kái-piàn. Lóng ū sio-siâng ê thian-chin. A-Hiong mā lú lo̍h-nńg. Nn̄g-lâng koh sio lám.
Án-ni̍h oh. Góa chiah choē hòe ah neh, Góa koh-ài chim-chiok siūⁿ chi̍t--lē
Hó lah, Lí bān-bān-á siūⁿ, án-chóaⁿ koat-tēng lóng hó, Lí pún-lâi tio̍h khah gâu siūⁿ tāi-chì, Lí sī góa kéng ê. Chit-má seng lâi chia̍h-pn̄g.
Lí m̄-sī teh khí sèng-tē, phiang chi̍t-ē bô beh chú ah...
Siáng kóng--ê, góa chá tio̍h chú hó ah, Lí lóng bô chhap góa, góa m̄-chiah...
Hó lah, Sit-lé lah.A-Kiun koh chi̍t-pái lám ân-ân, chhiau-kòe saⁿ-cha̍p bió.
Chia̍h pn̄g lah, góa kā lí tóe.
Nn̄g-ê lâng hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí chia̍h àm-tǹg. Soah, A-Kiun seng khì sóe sin-khu. Chit-sî, A-Kiun ê chhiú-ki giang--khí-lâi. Miss Poe khà--lâi-ê.
A-Hiong ché, A-Kiun hiaⁿ kám-ū tī-leh
Teh sóe sin-khu, siáⁿ-mi̍h tāi-chì ah ?
Oh, sī chi̍t-ê hó siau-sit lah, A-Kiun hiaⁿ beh seng-koaⁿ ah oo!
Kám ū-iáⁿ, ...
Chin leh, Sui-jiân kóng iah m̄-sī chèng-sek ê jîn-sū lâi, m̄-ku, eng-kai bô m̄-tio̍h, Góa tio̍h chai-iáⁿ, pîn A-Kiun hiaⁿ ê châi-chêng kap jîn-phín it-tēng bô būn-tôe ê lah.
hmh, Ah góa chiah kā i kóng tio̍h-hó ah.
O͘h, hó a, ah bô chiah pài-thok lí, nā bô chheng-chhó chiah chhiáⁿ i khà góa ê chhiú-ki-á ho͘ⁿh.
Hó, to-siā neh
Kòa-tiāu tiān-ōe, A-Hiong sim-koaⁿ hiāuⁿ-hiāuⁿ.9.
A-Kiun khùn-kah pòaⁿ-mî, hiông-hiông thiaⁿ tio̍h ū-lâng teh khàu ê siaⁿ. I chiok bô-ài ngiāu, kám-kak chiok thiám, sin-khu chiok tāng. Chin-chiàⁿ ū siaⁿsè-sè siaⁿ-á, m̄-ku, ba̍k-chiu bōe peh-kim tio̍h thiaⁿ tio̍h ah. Tán khah chheng-chhíⁿ ê sî, I í-keng chai-iáⁿ sī A-Hiong teh khàu. Chi̍t-chióng ke̍k-tō͘ ap-kē ê khàu-siaⁿ, tio̍h chhan-chhiuⁿ é-káu--ê ê khàu-siaⁿ, koh chhóan-leh chhóan-leh bōe kòe khùi kāng-khoán.
Lí sī án-chóaⁿ? Choh ok-bāng o͘h?A-Kiun chhiú chhun khì so A-Hiong ê bīn, khin-siaⁿ khin-siaⁿ kā mn̄g.
Góa bāng tio̍h LíA-Kiun mn̄g kúi-á pái liáu-āu, A-Hiong chiah ìn.
Án-ni̍h ná tio̍h khàu, bāng tio̍h góa sí--khì ah?
M̄-sī, Lí kap Miss Poe khùn choh-hóeA-Hiong khui siaⁿ háu, koh kā I ê chhiú póe khui.
Lí mā leh~ bāng sī ké ê lah, án-ni ah teh khàuA-Kiun kek tìn-chēng ná chhiò.
I kóng-ōe lóng kek chiok hó-thiaⁿ, ē-àm khà chhiú-ki-á hō͘ lí ê sî,...Kiông tòng--khí-lâi ê siaⁿ-im ná bōe chhóan-khùi.
A-Kiun khóaⁿ-tio̍h sim hân-hân, chang-àm mā an-nī. Cha̍p-gōa nî se̍k-sāi tàu-tīn, chang sī thâu-chi̍t-pái. I m̄-chai beh án-chóaⁿ. Eng-àm koh lâi ah.
Mài án-nī lah, He sī lí ka-kī sim-lāi lōan-siūⁿ, tio̍h jīn-ûi sī chin ê ahA-Kiun tam-sim A-Hiong ē khí giâ-gî-sim.
Kám bô-iáⁿ, lín hia ta̍k-ê lóng-mā kóng lín kiâⁿ chiok óa...
Ah bô, góa āu-pái lóng mài kap I kóng-ōe, góa siōng-pan ap-le̍k chiok tōa ê neh
...A-Hiong chiah-bô teh sìn ê piáu-chêng, ke chin kó͘-chui. Sûi koh háu-chhut-siaⁿ.
Lâng I hiah siàu-liân neh, góa sī ū bó͘ ê lâng, í-keng sì-cha̍p-gōa ah ā bô-chîⁿ, liâm-mi tio̍h-beh bōe hiúⁿ ah neh, Lí sī teh hôan-ló siáⁿ-mi̍h lahA-Kiun chi̍t khùn jīn-chin kóng.
Lí sī m̄-sī, hiâm góa bô-siⁿ,...A-Hiong koh ai-òan ai-òan kóng.
Bô lah, Lí mài o͘-pe̍h siūⁿKhak-si̍t, ē-po͘ A-Kiun ê A-bú mā-sī khà-lâi kóng chi̍t-chân tāi. In kiat-hun chiah-kú lóng bô-siⁿ, sī-tōa-lâng m̄-chai liām kúi pái--khì-ah, koh liâm-mi pò chit-hāng, liâm-mi pò hit-hāng. Chá-chêng in mā jīn-chin chhì-tang koh chhì-sai. Bóe-ah tio̍h sóan-ah, In A-bú koh kiò inio pa̍t-lâng mā-hó,A-Hiong bô-ài, siūⁿ-beh ka-kī siⁿ, mā kiaⁿ io ê khó-lêng ū phòa-phah kò͘-iūⁿ. In nn̄g-lâng chin-kú bô kóng chit tiâu ah.
Bô-siⁿ, Sī lán nn̄g-lâng kiōng-tông ê tāi-chì. Ài choh-hóe sêng-tam.A-Kiun kóng-kah chiâⁿ kian-tēng.
Kám ū-iáⁿ, Lí téng-piàn tī thâu-chêng kong-hn̂g-á hia khòaⁿ lâng ê gín-á teh sńg, lí chiok him-siān--ê, thòe lâng teh hoaⁿ-hí.
Tong-jiân ah, lâng ū kó͘-chui gín-á, lán tong-jiân thòe lâng hoaⁿ-hí ah, ah bô, beh án-chóaⁿ, kám beh piáu-hiān chhut òan-tò͘...
Gún chí-á leh chòe jîn-kang siū-īn, lán...
Bián lah, Che mā-sī Siōng-tè ê chí-ì, lán bián hôan-ló lah
A-Kiun ēng chì-ko ê chin-lí am-hō͘ i lâm-sèng ê chun-giâm, sim-lāi si̍t-chāi sī hi-hi nńg-nńg.
Chit-má kho-ha̍k kài chìn-pō͘ neh.
Bô iàu-kín lah, sìⁿ-miā ê tāi-chì kau hō͘ Siōng-tè, lán mài chhap-chhiú lah
O͘h, gín-á chin-chiáⁿ chiok kó͘-chui ê neh,...
Sī ah,...
A-Kiun thiaⁿ tio̍h koe-lō͘-téng hit-keng khòng-bah-mī tiàm-á, lâng teh sóe tāu-iû kan-á ê siaⁿ, chai-iáⁿ í-keng hoan-tiám ah. Keh-piah in ê hiuⁿ-bī í-keng siau-sòaⁿ. A-Hiong ê kha kā A-Kiun kiap ân-ân. I chai-iáⁿ chit ûi- it an-ùi ê sìn-hō. I siūⁿ-kóng:Eng-àm khó-lêng ē koh chhá tio̍h keh-piah in hia ê lāu ang-pô-á ah.

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...