Tuesday, 8 October 2013

chiat-lio̍k

Hàm-ko̍ah-ko̍ah, án-ni, góa chit-kú chē tī chit keng oeh-sè ê PKS, góa, K, o̍ah kah 48 hòe ah, bô lâng chai-iáⁿ góa chē tī chia, bōe koh-khah pêng-hôan ê lâng. Ōe sī án-ni kóng, chit ê pêng-hôan-lâng, iā khai-sí su-siúⁿ bô-têng ah. Su-siúⁿ siáⁿ? Hit-keng 4 lâu khí ê kong-ú chhù, áu-ut-jo̍ah ê ē-pō͘, liân-ngāu chhân, thūn-thô͘, liáu-āu khí-chhù bông-bông ê chōng-hóng.

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...