Tuesday, 10 January 2012

POJ Table

[["a2","á"],["a3","à"],["a5","â"],["a7","ā"],["ah8","a̍h"],["ai2","ái"],["ai3","ài"],["ai5","âi"],["ai7","āi"],["ainn2","áiⁿ"],["ainn3","àiⁿ"],["ainn5","âiⁿ"],["ainn7","āiⁿ"],["am2","ám"],["am3","àm"],["am5","âm"],["am7","ām"],["ap8","a̍p"],["an2","án"],["an3","àn"],["an5","ân"],["an7","ān"],["at8","a̍t"],["ang2","áng"],["ang3","àng"],["ang5","âng"],["ang7","āng"],["ak8","a̍k"],["ann2","áⁿ"],["ann3","àⁿ"],["ann5","âⁿ"],["ann7","āⁿ"],["au2","áu"],["au3","àu"],["au5","âu"],["au7","āu"],["auh8","a̍uh"],["aunn2","áuⁿ"],["aunn5","âuⁿ"],["aunn7","āuⁿ"],["auⁿh8","a̍uⁿh"],["e2","é"],["e3","è"],["e5","ê"],["e7","ē"],["eh8","e̍h"],["enn2","éⁿ"],["enn3","èⁿ"],["enn5","êⁿ"],["enn7","ēⁿ"],["eⁿh8","e̍ⁿh"],["i2","í"],["i3","ì"],["i5","î"],["i7","ī"],["ih8","i̍h"],["im2","ím"],["im3","ìm"],["im5","îm"],["im7","īm"],["ip8","i̍p"],["in2","ín"],["in3","ìn"],["in5","în"],["in7","īn"],["it8","i̍t"],["eng2","éng"],["eng3","èng"],["eng5","êng"],["eng7","ēng"],["ek8","e̍k"],["inn2","íⁿ"],["inn3","ìⁿ"],["inn5","îⁿ"],["inn7","īⁿ"],["iⁿh8","i̍ⁿh"],["iunn2","iúⁿ"],["iunn3","iùⁿ"],["iunn5","iûⁿ"],["iunn7","iūⁿ"],["m2","ḿ"],["m5","m̂"],["m7","m̄"],["mh8","m̍h"],["ng2","ńg"],["ng3","ǹg"],["ng5","n̂g"],["ng7","n̄g"],["ngh8","n̍gh"],["nng","nng"],["nng2","nńg"],["nng3","nǹg"],["nng5","nn̂g"],["nng7","nn̄g"],["o2","ó"],["o3","ò"],["o5","ô"],["o7","ō"],["oh8","o̍h"],["ong2","óng"],["ong3","òng"],["ong5","ông"],["ong7","ōng"],["ok8","o̍k"],["onn2","óⁿ"],["onn3","òⁿ"],["onn5","ôⁿ"],["onn7","ōⁿ"],["oⁿh8","o̍ⁿh"],["ou1","o͘"],["ou2","ó͘"],["ou3","ò͘"],["ou5","ô͘"],["ou7","ō͘"],["u2","ú"],["u3","ù"],["u5","û"],["u7","ū"],["uh8","u̍h"],["oainn2","oáiⁿ"],["oainn3","oàiⁿ"],["oainn5","oâiⁿ"],["oainn7","oāiⁿ"],["ui2","úi"],["ui3","ùi"],["ui5","ûi"],["ui7","ūi"],["uih8","u̍ih"],["uinn2","úiⁿ"],["uinn3","ùiⁿ"],["uinn5","ûiⁿ"],["uinn7","ūiⁿ"],["un2","ún"],["un3","ùn"],["un5","ûn"],["un7","ūn"],["ut8","u̍t"],["a6","ă"],["a9","a̋"],["ai6","ăi"],["ai9","a̋i"],["ainn6","ăiⁿ"],["ainn9","a̋iⁿ"],["am6","ăm"],["am9","a̋m"],["an6","ăn"],["an9","a̋n"],["at6","ăt"],["at9","a̋t"],["ang6","ăng"],["ang9","a̋ng"],["ak6","ăk"],["ak9","a̋k"],["ann6","ăⁿ"],["ann9","a̋ⁿ"],["aⁿh6","ăⁿh"],["aⁿh9","a̋ⁿh"],["au6","ău"],["au9","a̋u"],["auh6","ău"],["auh9","a̋uh"],["aunn6","ăuⁿ"],["aunn9","a̋uⁿ"],["auⁿh6","ăuⁿh"],["auⁿh9","a̋uⁿh"],["e6","ĕ"],["e9","e̋ "],["eh6","ĕh"],["eh9","e̋ h"],["enn6","ĕⁿ"],["enn9","e̋ⁿ"],["eⁿh6","ĕⁿ"],["eⁿh9","e̋ⁿh"],["i6","ǐ"],["i9","i̋"],["ih6","ǐh"],["ih9","i̋h"],["im6","ǐm"],["im9","i̋m"],["ip6","ǐm"],["ip9","i̋p"],["in6","ǐn"],["in9","i̋n"],["it6","ǐt"],["it9","i̋t"],["eng6","ĕng"] ,["eng9","e̋ ng"],["ek6","ĕk"],["ek9","e̋ k"],["inn6","ǐⁿ"],["inn9","i̋ⁿ"],["iⁿh6","ǐⁿ"],["iⁿh9","i̋ⁿh"],["iunn6","iŭⁿ"],["iunn9","iűⁿ"],["m6","m̌"],["m9","m̋"],["mh6","m̌h"],["mh9","m̋h"],["ng6","ňg"],["ng9","n̋g"],["ngh6","ňgh"],["ngh9","n̋gh"],["nn","ⁿ"],["o6","ŏ"],["o9","ő"],["oh6","ŏh"],["oh9","őh"],["ong6","ŏng"],["ong9","őng"],["ok6","ŏng"],["ok9","ők"],["onn6","ŏⁿ"],["onn9","őⁿ"],["oⁿh6","ŏⁿh"],["oⁿh9","őh"],["ou6","ŏ͘"],["ou9","ő͘"],["u6","ŭ"],["u9","ű"],["uh6","ŭh"],["uh9","űh"],["oainn6","oăiⁿ"],["oainn9","oa̋iⁿ"],["ui6","ŭi"],["ui9","űi"],["uih6","ŭih"],["uih9","űih"],["uinn6","ŭiⁿ"],["uinn9","űiⁿ"],["un6","ŭn"],["un9","űn"],["ut6","ŭn"],["ut9","űt"]]

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...