Saturday, 23 May 2015

ti (tu)kap chú-lâng

聽講 tī 1 ê 農場, 有1 隻豬á,  也會文也會武, koh lóng 有考試認證。

透早, i ē-hiáu chhin-chhiūⁿ 雞公啼, 叫 i ê 主人 精神, 也ē-hiáu chhin-chhiūⁿ 貓á 去 lia̍h 偷chia̍h ê niáu-chhí, koh ē-hiáu khì 顧羊á。 Koh ē-hiáu  替主人寫計劃書, 執行計劃增加農場ê 收入。

有時 i koh 會kin-tòe 主人 kap 人 談判, iah-sī 交陪, koh ē-hiáu 彈琴娛樂人客。

I án-ni hoān眾人(動物)khia , 農場其他動物tio̍h 問i, siáⁿ 事 i tio̍h chiah 雞婆?

I ìn 講, Lín chiah ê gōng kiáⁿ! tī 當今 chit ê 社會,  lâng nā 無 加 幾項才調, 技能, ná 有法度thang 生存leh! 何況, 我chiah ê 技能 koh lóng 通過 認證ô͘.

M̄-koh, 有1 日, i 主人 iah-sī kā i lia̍h--起來, 準備 beh thâi。豬á i m̄-káⁿ 相信有 chit 款tāi-chì, tio̍h 問i ê 主人講:" 我有chiah chōe 才能, 技術, koh kā 汝tàu 做 chiah chōe khang-khòe, 汝 ná iah beh thâi--我?"

主人 無意無意 ìn講: "無lah, góa kan-ta siūⁿ-beh chia̍h 豬排 niâ"

Wednesday, 20 May 2015

bûn-ha̍k

台灣文學館, 算 chhōa頭ê 政府機關, 派1 ê 行政主官, m̄-bat 文學藝術, koh 對 chit tè 無心, kō͘ 公務人員上下班ê 心態對待lán ê 文學。所致, bōe 鼓舞 新人, bōe提昇水準, chhiàⁿ ê 講者 lóng 是 有kóa 名聲ê, koh 題目也 kui 千年 死bōe pìⁿ, 頭殼 sí-sng, kiam 90% 石化 tio̍h tio̍h lah 。

5月16 tio̍h 是 chhiàⁿ 來 講 將進酒~"~ Lán kóng chit 款 人, tio̍h 是 統治者ê 工具niâ, 1 時榮華富貴, 名聲chhèng 天. 歷史 kā 洗 落, 隨 溶 無去。

Lán 知影 文學 leh 起造 民族, 人ê 尊嚴 意識, 無 ka-kī ê 文學, tio̍h 無 ka-kī ê 靈魂, 也 無可能有自信, 也tio̍h 是文學是靈魂ê 塑造師 ê 意思。 Koh 進1步, 文學家 比 學術界koh khah 是 社會ê 道德良心, tiám-tuh koh 引chhōa 社會, 國家 ê 精神生活, 舉出lán 人類未來koh khah 好 ê日子, nā 無 kā chit 款責任 擔--起來, lán 也無相信 i 是 上腳 ê 作家。 Hiah-ê 巴結 權勢, 俗民 ê, tio̍h koh khah 免提說。Kàu taⁿ, 台灣 chōe-chōe 講是主流ê作家 差不多lóng 是án-ni。 台灣文學家 50步笑 百步 niâ,  地位踏tio̍h niâ, 目空一切, 褒so 話 聽 1 ē chōe, lia̍h-chún ka-kī 天縱之才, 四界 o͘-pe̍h 噴 chhùi-nōa, m̄-chai he 人 kā 汝 弓起來 做 看仿 e niâ。 Chhiūⁿ hit-ê Ûiⁿ Chhun-Bêng, thiòng kah lia̍h bōe tiâu, koh ka-kī chhèng koa̍h-koa̍h. Liâm-mi chhēng lan-ni-kah-á tī台á 頂演講, koh 足gâu chho͘h 中國話 我操你他媽的。 Lán m̄-bat 看 有toh 1 ê 上腳 ê 文學家, 已經 掌握 microphone ah koh tio̍h kâng chho͘h。 有夠 失格。

Monday, 18 May 2015

pe̍h-sek tok-chhiū-chiáu

3 年1 科麻豆香, liân-sòa 3 kang 透早 鬧kah 半暝翻點, 日--時 補眠 也 無sáⁿ 效果。 Cha-hng e-po͘ 3 點外, lán leh 補眠, 連 手機á mā leh 補眠。 Soah giang, Lán 目chiu thí bōe sáⁿ 開, 是 阿仁 khà 來。 Kā lán 講 in 人tī 總爺藝文中心, 看朋友 陳武鎮 ê 雕刻作品-- 用頭看。 講i 是 白色恐怖 受害者, 讀南師ê時, 無張無持tī考券寫講反對國民黨, soah hông lia̍h 去 關 2 tang, káⁿ 是 Armstrong kha 踏 月娘 ê hit 年。 現場 koh 有 武雄嫂 阿珠, koh 有 另 1 ê lán 台語人, 名hiông-hiông soah bōe 記得, chhin-chhiūⁿ in lóng bōe 記得我 讀物理, 量子物理相siāng。
總爺藝文中心

是lán 先 tú tio̍h 謝老師, i 也是beh 閃 麻豆香吵鬧 chiah bih tī hia, 做伙去。 聽in 講, 看展, 有kah 1 ê Hungry 人做伙展, hit ê 有 khah 詳細ê 展覽要求,  koh 會 變換 展覽燈火ê光度。悲情ê 柴頭 23 粒, lóng 刻做人頭, 無加處理, 有ê iáu leh pit, 有ê 有hông lak khang, lán 聽人講, 白色恐怖 ê 受害者也是án-ni, ná-sêng hông 注射, soah 變做 大頭, 尾á lóng 因為大頭症 hông phah chhèng。 就算死, 也iáu bōe soah, 家族tio̍h hông chau-that, hông 監視, hông khau-sé, phìⁿ-siùⁿ, nā 無死 會帶1 種憂鬱病 kap 受害妄想症, chhin-chhiūⁿ 2 kang 前 柯文哲in 母á 講出ê 話:我驚亂講話 去hông lia̍h 去關。

啄樹鳥
Sàng in 離開去白河了,  lán 聽 謝老師對台語創作ê 意見, 聽點外鐘, 好ka-chài i tio̍h 去 載人。 I kóng i keyin 足han-bān, koh 注音也無siáⁿ 會曉。 講 高雄hia beh kā i 辦 音樂會, 20 首, 中文 kan-ta beh hō͘ i 4 首!代表 多元。Koh 講 i google , 講 i ê káu-hiā 搬山,  寫 狗 hō͘ 人 批kah, i 講 無leh chhap--in, 蚼 i 一直認為是 ku。Lán kā 講 台語人 siōng 無水準, ka-kī m̄-bat 字 bōe-hiáu 讀台語文, soah leh 責怪 寫ê人! 寫 英語, 法語, lín 讀無, kám 會怪罪 寫ê 人?

 Lán koh 散步 點外鐘 chiah tńg厝, 聽講chiah beh 大lāu-jia̍t, 精彩ê 開始niâ, 路邊chiok chōe 做小生理ê lóng lu sak-chhia-á 來ah. Lán 聽 in leh 亂, 心肝也亂, siōng hoān lán 嫌 ê sī kui 路 "小蘋果"。Chit 款 bô 文化 ê 活動, 早早 斬斷 khah kui-khì。Koh有 góa m̄ 信 鋼管 kap 脫衣舞 是 傳統, 比khí-lâi, 不如 以早 走 江湖bōe 膏藥 ê 表演 kap 台語功夫。

Iah-sī 讀書khah實在。 讀了好睏, 已經翻點 beh 2 點 ah, soah 做眠夢。 夢tio̍h lán 台灣ê 啄樹鳥, kap 大 白鴒鷥。啄樹鳥 hō͘ 蜂á 叮 tio̍h, 放nn̄g, leh ai, 聲 ná 嬰á, 蜂á beh àn i ê 身軀 pū出來, lán gia̍h 1 枝 竹chhiám kā i tuh, pún 想講 thang kā 解救, 尾á koh 回神 知影he 無救ah。 I 身軀ê 紅跡真明。

Koh 夢 頷á-kún 頂 帶青色, o͘ 色 chiaⁿ 怪 ê 色水。Lán soah kan-ta 注意tio̍h i ê 色水, bōe 記得 i leh chhòng siáⁿ。
大白鴒鷥

Sunday, 17 May 2015

pe̍h-ba̍k

國語人對白目 ê 體會, 事實無ha̍h 真正ê 台語 白目ê 意思。國語人lia̍h準 白目是無意, 也tio̍h 是 m̄-sī 故意ê, 事實, 白目是 無意無意 thiau故意。因為, nā m̄-sī 故意, lán 台灣人tio̍h 會原諒, 放i soah, 無 koh khioh 起來khòa意。白目有個性牽涉在內, 半thiau-kang chiah 會顧人怨, hoān-lâng-khia。

有1 ê cha-po͘ gín-á, 講gín-á 也 20 gōa 歲 ah, cheng-chha iah bōe chhōa-bó͘ niâ, kap 1 ê cha-bó͘ gín-á 當teh kiâⁿ。I kah-ì cha-bó͘ gín-á 活潑開朗, cha-bó͘ gín-á kah-ì i 勇敢堅持正義。有1 日, cha-bó͘ gín-á 邀請 i tńg厝 hō͘ in pē-bú se̍k-sāi。bó-á-kiáⁿ 2 人 入灶kha chhoân-pān 好料, 無閒chhì-chhah。 I tioh kap cha-bó͘ gín-á ê lāu-pē 坐人客間 tàu陣看電視。

看kah Discovery beh 放送, 講起非洲上長的溪河, kap 頂頭ê 水利工程, Nasir水庫。Chit ê lāu-pē 也感受台灣tiāⁿ-tiāⁿ 欠水 ê 苦, 所致, 看tio̍h 人 hiah gâu 建設, tio̍h開嘴講, ah nā 台灣欠水, 加開幾ê 水庫 m̄-tio̍h ē-tàng 解決ah。

做人sī-sòe, chit時 tiām-tiām tio̍h 好ah 講。 Siáng 會料tio̍h chit ê cha-po͘ gín-á 頭殼筋án-chóaⁿ 接, soah kā 接話講: nā 會贊成開水庫ê 人lóng 是無智慧ê 人。 無汝mā khah chām-chat leh, siōng 無 汝 mā mài 講去 人去 ah, beh tio̍h 就事論事 ah, 講人chhòng-siáⁿ 實在hō͘ 人想無。 In lāu-pē 也 真好性, lóng 無起性地, kâng 款做伙chia̍h 暗。

 哈, lín kám bat 看chit款 白目人? lán 出目chiu 都 m̄-bat 看! Beh phāⁿ 人的cha-bó͘ kiáⁿ, siáng 賣khah 巴結leh ? khah 好chhùi--chi̍t-lē ? Siōng 無 iā tio̍h 有禮貌 leh, chit 款 白目猴, hông 摃死也kan-ta 放水流niâ!

2 ê cha-bó͘ 人 teh 灶前無閒, chhih-chhah 聲 掩leh, koh lóng 無聽tio̍h。

所致, 路尾, beh 講chhin-chiâⁿ ê 時, iáu 有 1 段真複雜ê 演義 leh。Saturday, 16 May 2015

pàng hún-chiáu

放粉鳥
粉鳥, 耶穌教聖經 lāi-tóe 象徵三一神 ê 聖神ê動物, 也有人講 chíⁿ-á iah-sī 鴿仔, tī lán 台灣人 poa̍h-kiáu ê chhut-thâu 也有, 聽講 麻豆poa̍h kài 大, tiāⁿ-tiāⁿ 1 pái 輸贏, tio̍h kui 甲 田園厝宅iah-sī 生理店頭 盤過來盤過去。

Beh poah tio̍h 愛 飼 粉鳥, koh ài 會曉練粉鳥, 放粉鳥。 汝若 lia̍h 已經大chāi-ê 來飼, he tio̍h 加了kang, hông 當作空--ê。 Ài lia̍h 苦毛á iah bōe 褪離ê  chíⁿ 鳥來飼, 飼kah i  苦毛褪了, ta̍uh-ta̍uh-á大 kah chāi--來, koh ài kā 訓練 飛khah 久 免歇. 通常 會tī 透早iah-sī óa 暗á, iah bōe hō͘ i chia̍h tio̍h放出去飛, 練了chiah 飼飼料。 Án-ni, 粉鳥m̄但 khah gâu 飛, koh 會認厝。 有時lán 會看tio̍h khah 粗殘ê, 粉鳥 thiám beh 歇睏m̄ 飛ah, i 會放沖天炮 kā i 趕去繼續飛, 加飛 2 3 liàn chiah 放 i soah。

放粉鳥, kā 粉鳥 車kàu 某 1 ê 所在, chiah 總放, hō͘ in ka-kī 飛轉--去。Lán 無kah 人 poa̍h 過, 所致, m̄-chai án-chóaⁿ 輸贏。 總--是 心適, 放粉鳥, soah pìⁿ做, lán 人leh 用ê語詞。 意思是講lán 人相約kàu 某所在, 同出同入。 M̄-koh, 總有人會長短kàu, 有時khah 早 kàu-ê, 臨時狀況, iah-sī 失了耐性, soah m̄ thèng-hāu khah 慢kàu-ê。 Án-ni lán tio̍h kóng khah 慢kàu ê hông 放粉鳥ah。Iah-sī 有人先偷走, mā ē-sái án-ni 講 偷走ê 人kâng 放粉鳥。

Iáu-koh 有1 種 tò-péng, tio̍h是 該去赴約, 無去, tio̍h是kâng 放粉鳥。Chit ê 台語詞, 也有hō͘ 台灣國語人khioh 去用, m̄-koh, in kan-ta講 放鳥。

Hông 放粉鳥ê 感受, lóng 足bái, 會有 hông 反背 ê 感覺. M̄-koh, kâng 放粉鳥ê, lóng kap he poa̍h-kiáu-ê 差不多心理, 心適khùi, 兼chhòng-tī--人。

以上, 是lán 聽 成大 蔣為文教授講ê, i 講 i做gín-á ê 時 bat 飼過粉鳥, pháng chit ê 詞是in 造ê。

tha̍k-chu sim-chêng

有時lán 讀書, 有kóa 感激ê 感受, 樂暢, 歡喜kap 人, 朋友, iah 是 同學, 同事 分享。Éng-éng, lán 會 hō͘ 人 khioh 笑。

有ê 講, hâⁿ 汝 kàu taⁿ chiah 知? 有ê 講, 本來tio̍h 是án-ni. Koh 有ê 講, he 冊寫ê 汝也信。Choâi, 總hō͘ lán chi̍h-iāng ê 感受, pháng 本成lán ê 心理 有khah 幼稚, sió-khóa 讀tio̍h 書, tio̍h ná 會飛天會鑽地leh。

尾á, lán 真客氣kâng 問, 汝讀che, 有siáⁿ-mih 收獲, 心得。 果然, 人讀書人 講, 讀書在人讀, 我無愛kap 人分張我ê 心得, 汝ka-kī 去讀。Só͘-tì, lán 讀書路真孤獨, 真khám-khia̍t, 雖bóng lán 真gâu 考試。

而今, 母親寶島紛亂未安, 毒氣漫延,事事項項lóng ká亂lán ê 心肝, 日時心糟, 暝時心煩, 唯讀書sió-khóa thang 安慰, 也保護lán 落眠kàu 天光。

Thursday, 14 May 2015

lo̍h bô chi̍t mî ê hō͘

Lîm Jū-khái

君不見sìⁿê水天上來
天公賞賜汝kám
君不見田園the̍h-á 起高樓
山頂野外塗石流
紅毛塗圍cha̍h ê
落雨 ah
落無 1ê
Liân 天公ê面都洗bōe 清氣
天應該iah bōe-thang 出虹

無影現代機械造福人間ê文明世界
Lán 猶原頭殼lê-lê 手面 thàn-chia̍h
是講, lán 度活 ê kha
cháiⁿ-iūⁿ 一直
tòe bōe-tio̍h 人紛亂生狂
Ta̍k日有人造 ê neon chhiō
Che人互相kō͘刀叉chia̍h ê都市
Ta̍k 所在來 ê

無張持, Lán giâ 心悶 ê 甲子
Sīm--chi̍t-ē, 趕緊koh suh 1 口氣
天意moa 1領無針chōa ê á
, siáⁿ kâng moa--ê

Lán gín-á leh khòa 天有照甲子ah
khòng, 雲白siak-siak
Taⁿ, káⁿ 目睭 bái ah
Lán kioh chia̍h pháng 會失精英
M̀, lú lú  體會
Sìⁿ tī lán 1 口氣當中 ê 哲學
是講, sìⁿ ê 暫時
Kō͘ iah 去買 ē-tio̍h

庄腳 老做 sit --
都市計畫興起
Chit 口文明 ê 空氣
濁濁 m̄-koh ta-pô͘
有帶厚厚 ê 現代自作孽氣味
Sió-khóa àu, phú
連天公ê 甲子簿á kā i tò͘  kah 糊去

Siáⁿ ah
Kám 知影 雨無夠大
Sìⁿê tit-beh ko͘-che
頭前後壁
leh
文創嗎Wednesday, 13 May 2015

chò-peng

chit 3 年, 寶島母親艱難, 險關不止, chiok 使人氣苦, koh 哀歎 無人惜, koh 無tè 投。 上帝答應ê kheng 也iah無看見, in 總是叫lán tio̍h 耐心 thèng-hāu。

Lán kā 不安, 憂苦 交託hō͘ 上帝, pháng 意識層ē-tàng。倒lo̍h 眠床, leh睏, 潛意識tio̍h 浮浮出來。

Tiāⁿ leh 眠夢che, koh hông 召去做兵, koh kap大學同學見面 等等。別人lóng leh siūⁿ-khang siūⁿ-phāng thang 閃做兵ê 責任,  有人 kín 牽 關係, 有人kín 買 關係, 有人直接 暗khàm 資料, mih iā pà lóng 有。Lán 去 soah 有sió-khóa 歡喜, 慣勢. Ah m̄-sī 講, 反戰, 反暴力 jī saⁿ cha̍p tang ah?


Koh 不止 chi̍t nn̄g pái, chăng mā koh 起chi̍t ê chit 款 網。畫 1 張圖來誌載。 穢tio̍h 支那文化ê台灣人kā 台灣母親thún-ta̍h kah 血流血滴, 無--打緊, koh 四界iā 毒, thāu 毒..... Beh 復原... 恐驚tio̍h óa 靠上帝ê 大能 ah。


Tuesday, 12 May 2015

tha̍k-chu

1 ê cha-po͘ 教授, pun 期中考券, 下課了後, 轉去辦公室, 無gōa久聽見有人khà 門。
開門, 是1 ê chhēng-chhah modern(mô-láng), 嬌頭, chhiⁿ-chhiⁿ  koh bah-káng kah kiōng-beh 滴chap ê cha-bó͘ gín-á。I bōe 認得, 開chhùi問:
Chhiáⁿ 問汝是siáng?chhōe góa 有siáⁿ tāi-chì指教?
老師, 我是汝ê 學生lah。
我ê 學生? 我 m̄-bat 看過汝neh?
Ah to, 我 khah 罕得來lah. 是beh 拜托老師, kám ē-sái kā góa ê 成績 調--1-ē?
是cháiⁿ-iūⁿ leh?
Ah to, lāu-su 期中考 汝hō͘ 我 55分 lah, 我驚chit 科會 bōe 過。
m̀,  he 是汝ka-kī 付出 所得ê 成績。我無理由kā 汝 改, 而且對別人也會 失公平。
老師, mài lah, 我 願意 為汝做任何tāi-chì, 任何tāi-chì ô͘。

Kám 有影? 任何tāi-chì?
有影, 有影。

好, án-ni 汝 tńg--khì 好好á 讀書。

Sunday, 10 May 2015

kùi-kheh

聽講, 象 nā 按 i sòe-sòe-á 隻開始 kā 縛tī khit leh慣勢, bóe-á, i 看tio̍h 索á  kho͘ khit-á  tio̍h 會tiām-tiām ná 縛--leh。

貴客 i 按他方 hn̄g-hn̄g ê 所在來.  在地有人重金chhiáⁿ-ê, 叫 i  tio̍h 展嬌頭 風神khùi thang 娛樂主人家 兼thang ngiâ-chih 人客, hō͘ 人客him-soān oàn-tò͘。

是講, 自在野性, 1日衝出牢籠  得自由身, 嬌頭風神tio̍h 無人欣賞ah. Koh 會hông 看做 流浪兒款待。

Án-ni, 汝 beh cháiⁿ-iūⁿ 選擇 一生ê 路途?
顏地chhōa領 印度人脫離殖民英國, 印度人giâ chhèng phah i, 百gōa tang前, 林肯 tháu-pàng ê 烏人giâ chhèng 考 i。 耶穌 宣揚Caesar 時代, 猷太人ê 精神 tháu-khui 律法ê 束縛, in 猷太人 kā i lia̍h 去 釘 十字架, 驚i khah 贏過  大賊股。

人chōe ah, pìⁿ 群眾 soah lú 輕易 tio̍h hông 煽動去選擇背德ê kiâⁿ-pàng, koh 會 真iāng, ná-sêng i 做了siáⁿ-mih gōa 有價值ê tāi-chì。

德行 kap 智慧是 三一真善美 ê 2 面, 希臘人tio̍h 認為 有智慧chiah thang 講 有道德, 顛倒頭講, 有道德也chiah 有智慧, bōe 分割chit.

德不孤必有鄰, 安慰孤獨人ê 話, bōe-tàng 安慰 i ê chhin-chiâⁿ  朋友五十。 事實, 孤獨是人追求道德 kap 智慧 必要 ê 經歷, 也是必然ê結果。 孔子講ê hit ê bái 人, 眾人kah-ì, m̄-koh 也是眾人無親。2千gōa 年 ê 人類文明, chit 關竅 lóng 無變。

Tī 他鄉流浪, 貴客kám tòa 會慣勢?

Saturday, 2 May 2015

hām-bîn

街頭 路尾 chiâu 安 秘錄器, 不時監視 lán 出出入入 ê 行放, 無1 位 thang 閃避, 無 1 角 thang pàng lēng, án-ni  法律, 執法 hō͘ 政府 the̍h 來 對付人民, 害 lán 生活 tī hām-bîn ê 日子。

Tī 厝內, 電話, 手機á 不時lóng 會 秘錄傳送 lán 所有ê 人ê 聲音, koh 汝若 上網, 任何操作, 資料, lóng 會傳去。, m̄-ku, 一般民眾 無人thang 知, 也無人出破, 有時幾ê hông 辭頭路ê, 出來leh 講, lóng hông 講是 挾怨報復, 烏白講, 路尾lóng hông 當作 siáu-ê lia̍h 去 關。也有官員, 專家, 學者出來leh 講 beh án-ni 全面監視, che 是無可能ê tāi-chì, 第一, chit 種 big data ê 技術 政府iah 無才調, 第二, lán 無聽過siáⁿ-mih 機關專門 做chit 款 無路用ê tāi-chì, siōng 要緊ê ná 有 hiah chōe ê 錢 kah 人力 ?

汝 LINE, FB, tweeter.. 任何軟體, lóng 會先送資料去分析中心, chiah 出現。 有時lán 會 giâu 疑lán ka-kī ê 電腦, 網路 出chhê, tùn-teⁿ, tio̍h 是 hō͘ chit ê 加出--來 ê 動作ê 拖tio̍h, 所致 lán 一直換機á, 電腦升級 也是 kāng-khoán 無效。

出門, 隨時lóng 有秘錄器, 看汝行路, tī toh 位有停kha, tī toh 位 hioh-khùn, tī toh 位 kap 人講話, kap siáng 講話, lóng 一清二楚, koh 汝若 偷phiaⁿ pùn-sò, 偷 khian hun頭, 壁角偷soān 尿 也 lóng 明明白白。 是án-chóaⁿ 會 án-ni? 汝無看 chit-má 路燈, lú做lú 光, lú chhāi lú chōe? 有--無, in 會 放1 kóa 烏道ê 出--來, hō͘ in sì-kòe 犯案, 了後 1 kóa民間團體, 里長 tio̍h 出來 hoah-hiu, kóng 治安 問題lah, 人手問題lah, 婦女安全問題lah, 要求安裝 秘錄器, koh 增加 路燈 thang chhiō hō͘ khah 光 錄起來khah 清。 Siáⁿ-mih 個人隱私權, he lóng 是 phái lâng chiah 會要求ê mn̍gh-kiāⁿ, 連大學教授kap專家 mā講無犯罪, ná 會驚人看, 所以tī 天橋, 手hōaⁿ 流籠, 電梯, 捷運 錄人 褲底 三角褲, iah是 有ê ài 錄人 放尿 放屎ê, koh 有錄人 sio kàn ê, che lóng 無算犯罪。


Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...