Saturday, 6 November 2010

Chang-mî chiok iū ê sî

Chang-mî chiok iū ê sî
Goán chai-iáⁿ án-chóaⁿ khùn--khì
Ē-kì-tit sim-koaⁿ-thâu ân-ân
Lî-khui sī siàu-liām ê chí
Koàn-sì kā lí kóng, Boán-an
Sī kóng, khiàm lí lâi kóan
Chit mî góan chhiân kah chiah iū
Boán-an
Liáu-āu koh chheh-khùi
Pîn-thâu koh lâi
Tùi lí iù-chíⁿ khai-sí
Chi̍t tiám chi̍t tih


Kám khùn--khì ah?
Ná m̄ kóng--pòaⁿ-kù-á


Lán phái khùn
Thau-thau-á kā lí so
Sio-sio eng-ui ê sin-khu
Hit tia̍p lí hiông-hiông
Ba̍k-sek chheng-chhái lāu-sîn chāi-chāi
Bô koh gín-á-sèng
Ē-hiáu thé-thiap góan
Khióng-kiaⁿ--ê ta̍k-ji̍t phah-phún siuⁿ thiám
Bōe-kham-tit, Góan chai-iáⁿ
Ba̍k-chiu oan-nā chhut-chúi
Hit tia̍p
Kāng-khóan ē-kì-tit
Sio-sio tua̍h-ta̍uh-á thè khì
Sī lah, sī góan chhin-chhiú tah leh
Sioh-sioh
Chi̍t chhiú sim-koaⁿ
Chi̍t chhiú lí ê


Thàu-chá pòaⁿ cheng-sîn hit chūn
Khòaⁿ bô lí
Khòaⁿ lí tián-sin
khòaⁿ lí chhun-ûn
Taⁿ
He se̍k-sāi ê thé-un
Sī lah, sī sim-būn ê ióng-hūn


Kiông kek chhiò-bīn chhut-khì
Ū--bô ?
Gōa-kháu chhia-lō͘ hia lán ta̍k-ji̍t sàn-pō͘
Lí tio̍h tò-oat
Koh-kòe chháu-á-pō͘ kāng-khóan thô͘-hiuⁿ
In tī hia chù-sim chim-chiok
Tiāⁿ-tiāⁿ góan m̄-chai lí teh kian-chhî siáⁿ
Gêng-sim khah tāng kôaⁿ-léng ê hō͘-chúi
Kì-chāi i lâm

Tiān-ōe háu kóng: bōe-hù ah
Kòa-tiàu ê pak-tn̂g chhe̍h-té
Bī-lâi sè-kài li seng khì
Lán taⁿ thé-hōe tio̍h
Lâng sim phòa 1 khang hit kám-siū
Lí lán bô kàu liáu-kái
Ná bô ke koh sûn--1-ūi
Tī che pòaⁿ chháu-tē ê chng-siā
Chhin-chhiūⁿ lí
Lán tàu-té teh kóaⁿ beh chhòng siaⁿh
Sî-kan lán éng-oán ê sok-pa̍k
Bōe-hù, bô kàu chhêng-chāi
In tiāⁿ kóng--ê
Siông bû-siông ê tō-lí leh phah-phài
Sī-kóng, nā bô sî-kan
Beh cháiⁿ-iūⁿ i-tī lán ê sim-siong

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...