Tuesday, 15 September 2015

Bô Tâi-gí

勿通匪類, lán kiaⁿ日 chhēng che 去 上課, 表有55 ê lioh, sió-khóa 驚tio̍h, m̄-koh, lán判斷來無 chi̍t半.  Ū  tú-tio̍h  chi̍t ê中國來ê 學生。 I 講既然來做 交換學生ah, 想berh 加 了解 台灣文化, 顛倒 lán台灣gín-á 無表示。 M̄-koh, lán kap in  ia̍h 無 真sio-bat, 也 iah bōe-tàng 定論。

Lán 轉回研究室, 半途tú遇Chng Ka-sûn. I seng 看tio̍h lán, lâi 相借問, 話語 sio-siāng。Lán iā 是hàiⁿ 頭回答, 108 kám 等ē tio̍h?

入研究室, 看 Tiân 門 ū 光, lán kín boe --入內。Koh 踏 出, 看tio̍h Chhòa iā 轉來. Lán kín phóng 文旦 hō͘ i, lán 是hō͘ 系主任 引導 chiah án-ni. 仁神術 13. I 講 i ka-kī 有, 有chhiàn lâng tiāⁿ, lán 講 berh hō͘ i 補身, bōe 輸 lerh 巴結i leh. Koh i 看lán ê 勿通匪類隨tio̍h chhiàng 講 m̄-thang án-ni, koh kín 投 Tiân。 Lán 笑笑講是 m̄-thang 匪類 lah. Tiân mā 笑笑趕berh 轉去ê 款式。Chhòa koh lerh 講 m̄-thang án-ni lah, 台文系有16,7ê 中國學生lioh。事實, lán 也無講 in 是 共匪 ah!Lán m̄ 知 i lerh 防sáⁿ貨。

Kap 系主任開講 足久, i kā lán紹介hō͘ 學生真熱情。 Lán 講 tio̍h kap 宗教系 合作, i 講in 足支持。 講 舊年辦 戲劇表演有 得tio̍h 宗教系真大ê 支持, koh 有實質支援, 今年koh 有。

今年牛津文學獎, in講 berh 頒hō͘ 田雅各, lán ê khòa-ì 是加ê, iā是無價值ê, lán 講che tio̍h 是 symbolic power, 也無意思。 I koh 講學校ê 人, 捷捷terh 講, lín tio̍h ka-kī chhōe 看 berh án-chóaⁿ 收 khah 好。莫怪i tio̍h ài 一直想齣頭 péng-pìⁿ。

Lâi ê 學生i lóng 講 真o-ló ê話語, lán 講bōe 出ê hit款。I ǹg-bāng lán ē-tàng 啟發 台文系 ê 創作, 是講, che tio̍h 是 siōng 艱難ê 工作ah!I 紹介 1 ê 中國交換學生, koh 2 ê 二年á ê hō͘ lán sió-khóa se̍k-sāi。Lán 看, 台北chia ê 學生確實 khah sêng 學生! I 講tio̍h in少年chit-iân 已經 無認為台灣文學 tio̍h ài 寫台語ah lioh。 Lán lerh 感慨, che tio̍h 是 台灣文學系創系 berh20 tang ê 結局?

Che kám thang 講--出去?

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...