Wednesday, 16 September 2015

se̍rh-koe

昨昏, chia̍h 麵食 做暗頓, 去 se̍rh 街。 行--出去, tú tio̍h 別條路, lán lóng 選 peh kiā ê 方向。 Soah 行kah chia Chúi-tùi, 竟然也有 中山北路, chheh 無 創造力ê 名。

行 超過 McDonald,  看tio̍h chi̍t 棟 烏烏暗暗ê插車場, lán  無意無意  ah, tio̍h 翻頭, chiah 知影 Tām-súi 市區 tī 另hit 頭。 Lán當然 知影, Tām-súi , 以早 叫做 滬尾, 是 渡頭 溪邊 地勢定規khah kē。 是講, lán 想beh khiā khah koân 看 光景, 夜景, soah lóng 看 bōe tio̍h。 紅毛塗樓 起 kah koân tú 天, phah 算ta̍k 人lóng lerh 搶 淡水河口ê光景, 搶kah 無chháu 無siâu, 路 koh e̍h-chiuh-chiuh, án-ni 也 berh 做 觀光事業to̍h tio̍h ah lah。

路面hiah e̍h, 樓 hiah koân, 真 驚人, 尤其 chang 暝 3:38 chi̍t ê地動 hàiⁿ kah bōe 細ê。Chiah iū ná m̄ 睏? 概 m̄ 是 lán m̄ 睏lah。 講起, tòa ê 所在, 看khiaih 是舊社區 販厝, 5 樓起, 門細細ê, 台北普通有花鐵門hit款, 因為 邊á tio̍h 隔1 間房, 聽講是 厝頭家保留hō͘ in cha-bó͘ kiáⁿ, 巷路lóng 無留窗á。 內底, chit 間 講 有 窗á, m̄-koh, lán kā thàm 是 看tio̍h 磚á khōng ê 壁, 浴間á 也有窗, 無kā 開 lerh 看。另chit 向, chi̍t 堵壁隔 另chi̍t 間房, 也sòe hō͘ gún同事。所致, chit 間 房 四面lóng  無對外通光ê 開口, 內底m̄ 知 日--時 iah 暗時。 Lán tú kàu, 先 鼻tio̍h 粉味, koh來tio̍h 是濕chhî ê 味, hip-hip ê 感受, 人 bōe 清hiu。 而且, 壁堵lóng 無 隔音效果, 有時lán ē 聽tio̍h 隔壁房 cha-po͘ cha-bó͘ 聲, iah 是 tiāⁿ 烘雞, chhi̍h tiān-ōe 都聽 ē tio̍h。

Ah nā 半暝, 窗á 外ê光鬚 lóng 無 斷站, 日--時也sio-siāng, 標示應當是電火。是講m̄ 知siáng ê 電火。第二暝 tio̍h tn̄g tio̍h 地動。先hàiⁿ chi̍t ē bōe 細ê, chiah khok-lok nn̄g saⁿ  秒。

Lán lerh 緊張, 校本區, m̄-koh 對 lán 是新環境, koh 新課程, siōng 要緊ê 新 學生. Chiah-ê lóng kā lán ê神經 tiuh leh tiuh leh, m̄ 放soah。Lán kap Chîⁿ 講話, 了, 也想起 該 kā 欠人 3 tang gōa ê 詩集 kín chhòng--出來。

Lán想講 kā 第一篇tiāⁿ--落來, 後sòa tio̍h khah 簡單 ah,  koh 有 用字 ê 問題, tio̍h照 lán  chit chūn ê款扮, án-ni, khah 有chi̍t ê  一致性。Koh 想tio̍h chi̍t 句bōe bái ê題辭:

寫台南 tio̍h 是terh 寫 故鄉, 講別人tio̍h 是lerh 講 ka-kī.  

足 想 berh用 chit kái 白話字文學展ê hit款字體 來印。


上課soah, 有學生來講叫lán 替i 看用字, 講berh 寫 〈淡水暮色情綿綿〉 án-ni. Lán 也 講 lán 頭chi̍t 篇 台語文 〈滬尾黃昏行〉1991 年 寫 ê刊tī 自立晚報. i 根本 無 siáⁿ 反應。 Lán 想起少年氣慨。 翻頭, 看今á日 ê 緊張, chōe 歲 真正 適應 kap 調整能力 lóng 退化? 是講, lán感覺是 少年英雄氣概消絲 khah 有影, 也 khah tio̍h 驚。Che kám tio̍h 是老成, 老熟? Kan-taⁿ 老 kám 有成熟?

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...