Sunday, 28 September 2014

Iûⁿ Kùi

一直 看[閱讀]的 <新聞配達夫>
1. 楊君幾歲?
2. 穿著學生服, 到處都是學生服。 穿著學生服去找工作?
3. 東京 一個人,一個月 花 13 圓 80錢 的水準是高還是低? 相對, 他母親 帶著 3 個 弟妹 只花 10圓。
4. 全國失業者 300萬 (書的); 網路的 200萬; 算是嚴重的經濟問題嗎? 這些學生有算進去嗎?
5. 與派報所老闆的對話: 權勢者虛假的溫柔與弱勢者的卑屈。 送錢給更有錢的上位者還又口說謝謝,還只敢低頭看對方腳尖

立志的機會到了,想著 加倍努力,加倍用功

6. 台灣的田被 糖廠收購的時代是何時?
6.1 日治時代保甲制度是日本人設立的嗎?
7. 到 糖廠工作 15個小時 工錢 40錢 算多還是少? 一個月 只有三五天?
8. 為何會逼的農夫 自殺?
9. 楊君的母親有個當巡查的兒子。
10. 余清芳、林少貓的抗日活動
11. 柴特金女史 是誰? 做甚麼  (Ossip Zadkine)
12. 楊君知道 有女權運動,卻不知[敢]可以發動工人運動?
13. 喜歡、討厭 日本人[人種國族主義]?
注意: 住、衣、行、食  這些 生活基本
----------------
人物:
6. 田中 是怎樣的人?
派報所老闆
哭泣的小男孩, 意思是 楊君比他大? 楊君工作第一天, 走了。 why?
伊藤?
背景:1905~ 1934 台灣、日本、世界 發生了什麼?
情節:第一人稱,順時單線、書信體
主旨:社會主義式的平等、
---------------------------- 這篇小說 算成功嗎?--------
1.  敘事者的聲音 還是作者的聲音?
1.1腳色的聲音:
田中與楊逵 的語氣 相同,而伊藤?
一個派報所老闆
2. 楊家 的 人員 父親[鬱病而死]、叔、母親[弟妹二人死之後上吊死];哥哥、弟妹三人 年紀差
3. 背景描述是否不足、是否過多
4. 情節推動 如何呢?
5. 主旨 高低?

Saturday, 27 September 2014

kāu-bāng 多夢

Chi̍t bîn kāu bāng:
ū ìn-siōng ê: 1. chham-ka kàu-hōe lé-pài, Bok-su leh kóng lâng kòe-sin ê tāi-chì. Thāi-tō͘ chin khin-phû. Góa tòe leh gia̍t, kā gún bú--á hóe-hòa chhun ê kut-thâu sa chhut-lâi ìn-chèng kóng, nā chāi-siⁿ ài kóng-ōe, hóe-hòa ē chhun 1 ki chhùi....
2. soah, beh sòaⁿ-hōe. Hoat-hiān hia sī ná Chheng-kéng hit-khóan soaⁿ-téng, hôan-hó kau-thong, koh seng chhiáⁿ Chìn-tong seng cháu bô iàu-kín. Sòa, ē-hù, tio̍h chhiáⁿ i tō͘ góa. 
I khiâ tōa-hêng o͘-tó-bái kā góa chài, lo̍h-soaⁿ 50 tō͘ oan-oan-khiau-khiau, i koh leh khòaⁿ kong-kéng kiam khai-káng. lán o̍ah-beh kiaⁿ--sí.
3. soaⁿ-kha 1 chng, tú-tio̍h Chiā Tek-khiam. Kap i hōe Tâi-ôan chiân-tô͘. I kóng Tâi-ôan í-keng sī 1 ê kok-ka, tio̍h-sī chiok bái mā sī, iā tio̍h sī kóng i chiap-siū hia-ê ti-á chòe chèng-kôan, kok-ka tāi-piáu. Góa kóng chit-hāng góa choat-tùi bô chiap-siū, I sòa hoan-thâu chòe i khì, bô ōe bô tàⁿ.
4. hia ū 1 chng-thâu, leh lāu-jia̍t pái. thiaⁿ ti̍h Tēng-pang Suyaka Chiu leh chhiò koa-á. Bak-chiu ham-ham, lán thêng leh kah i thó-lūn koa-sû.
chi̍t ê sa-bi-si, nn̄g ê XXX, saⁿ ê tú-hó sí.... in soah leh mn̄g sa-bí-sih sī siáⁿ ì-sù?
5. Liáu-āu, pòaⁿ chheng-chhíⁿ, ná-ē
Sin sī Phô͘-thî chhiū
Sim sṳ̄ Bêng-kiàⁿ tâi
Sî-sî khûn hut-chhit
But sú jiá tîn-ai
kap 
Phô͘-thî pún bû chhiū
Bêng-kiàⁿ e̍k hui tâi
Pún laih bô it but
Hô chhù jiá tîn-ai
chi̍t ê kong-àn ..... soah cheng-sîn
------------底下狗語版 ----
一個夢? 多個吧~"~
1. 參加 某個禮拜,談到 死後的事,竟然我帶著 母親燒化的遺骨,展示給朋友看, 是說 如果生前愛講話,死後會剩一個嘴。
2. 是在某山上,準備離開,竟然 弟弟的工作是 警察。 心裡想著他要鑰匙。 還好來得及,@林振東 騎重機載我下山, 50度的坡, 蛇一樣的彎,他竟然還在看風景。
3.. 到山下經過某庄, 先遇到 謝德謙,談到台灣是一個國家,不用美國、日本認可。 我說台灣還不是國家,他說 你還爭什麼,現在在台灣的政權就是國家的象徵! 我就是不能接受 這些高級外省人是台灣國的代表啦!
結果 謝德謙 拂袖而去。
4.喜宴吧, 定邦兄應邀表演,聽到了歌。下車。談歌詞。
5. 半醒, 身是菩提樹,心似明鏡臺,時時勤拂拭,勿使惹塵埃 
和 菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃
的公案

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...