Sunday, 13 September 2015

sè-sio̍k-lâng

Lán tòa chit ê 半鬧熱 ê 古庄社, 交陪有數, 事實數無 thang 算。 有時lán ē tèr 牽手行踏 教會, 去kap 世俗基督教徒sió-khóa 相借問leh。算 ùn kóa 人氣, 薰染kóa人味to̍h tio̍h ah lah。

維護宗教ê 人, 總--是 相信, in kàu-hōe lâng siōng lī-hāi tio̍h sī án-ni, kā lí kóng : khòaⁿ lâng ē poa̍h-tó, tio̍h it-sim khòaⁿ Siōng-chú tio̍h hó。 ~"~ ì-sù sī, lâng koh-khah án-chóaⁿ ok-to̍k mā kah Siōng-tè bô koan-hē。所致, Marx 得tio̍h "宗教是 人民ê 精神的鴉片" án-ni 透徹ê insight。 Lán 想, 宗教 koh-khah 好, 也 tio̍h 人 kiâⁿ ē 出來 chiah 是, m̄免chiâu-chn̂g, chi̍t 人 chi̍t 項 tio̍h 好。是講, hiah-ê 宗教頭人ê 行做  soah hō͘ 人看做是惡, 真正是 害, in koh kā 教義, 儀式, 性質ê 解說權 châu khîⁿ tiâu-tiâu, bōe輸 i tio̍h 是神tī 世間ê 代行人。 Che, lán Formosa 寶島  chit 幾年 特別chōe, 消息 lóng 浮--出來。

M̄-koh, 鴉片pa tiâu ê 人, 頭殼 ē 有孔,[ in m̄ 信 lah,] 汝怎樣kā 現實事實指出hō͘ in 看, in 看ê 要點iā kah lán 無sio-siāng, koh-khah 驚人ê, ē-tang 完全 看tó-péng。

Lán khah 早 去tī 教會, chin 捷聽tio̍h 牧師 講起 世俗人 án-chóaⁿ tú án-chóaⁿ, lán 信主ê 人iū-koh án--chóaⁿ tú án--chóaⁿ, hit 久lán 耳孔 thiaⁿ tio̍h lóng kài ngāi-gio̍h。 因為, in terh 講ê 專是 迷信, 無知, 痴愚之類ê 勸世言論。 聽--起來, 聖冊 in ka 做 1 節 1 節 lerh 讀, lerh 解, ah 世俗 禮義 in 也 是取 人迷茫欠點ê 所在。 Lán 聽久, 倒頭想, mā 感覺sio-siāng sio-siāng, 眾生誤認做善惡二門。

Lán kiaⁿ日, koh tèr lerh thit-thô, 聽in 開講, in 總愛牽人 ê關係, 親人, 同學 kap朋友, chiah lerh 講 世界足細。 Lán chhap chhùi 講, kám m̄ 是 5%, lín 交陪 ê 人 tio̍h 是 chiah 5%, ná m̄ 細。 5% 是 khah 樂觀 ê 數目lioh。Soah 聽 tio̍h 2 種 真sim-sek ê 描述, 1. 真傳統ê 家庭, 意思是講厝lih 無人悔改信主 2. 真世代ê 基督徒。

聽tio̍h ngāi-gio̍h ngāi-gio̍h, m̄-ku 無lán ê tāi-chì, lán tiām-tiām tio̍h 好。是講lán 聽ē出, 大概, koh 是 1 ê 家庭失和ê 可憐人, 熱心chhōa gín-á 走教會, m̄是行教會。 上帝ê 家的確 khah 正面溫暖有疼心, thang彌補 in 家庭極需要 m̄-koh 無 thang chhun ê 疼。Lán 看tio̍h  chit 款 案例美麗寶島 四界真普遍, 無論汝信 toh 1 種 信仰 iah是 風俗。 而且lú 恐怖ê 是 m̄ 管好額散赤, 心肝憂苦ê, 著磨ê, 致 kàu berh 死berh 活, 精神失常, lán 捷捷 聽見。Lán chit 塊khiā 起 ê 寶島, 是非 kap 常識 lóng 直直失效崩敗, koh-khah 免講 he 禮義仁德ê行做。

Lán 真 giâu 疑, 論真到底 siáⁿ 人是世俗人? Kui 本聖冊所講, 因信稱義, 幾 ê 聽 ē 入心?Dostoyevsky 到底 lerh 《Karamazovi 兄弟》內底寫tio̍h siáⁿ-mih 款ê 信仰? Lú chōe 人聽從 ê 神父 kám tio̍h 是lú óa 近上帝ê 人? Iah 是 天生純潔 koh 得眾人疼thàng ê, tio̍h 是 得上帝所疼?
Iah 是 m̄-bat 世事, 也做好, 也犯罪, 知影iah m̄ 知影ka-kī 犯罪, 路尾悔罪ê 人?Iah 是 萬項遵從世人行做ê?


No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...