Monday, 31 October 2016

ji̍t-chí

Pat thiaⁿ 人講起, ji̍t-chí
Ē kā 人 拆chia̍h落腹
是講 時間無腹腸
Kā 人拆 kah m̄-chiâⁿ 人
分張hō͘ 世間眾生
也算功德

窮實ji̍t-chí hóaⁿ-hóaⁿ 幻幻 lah
也有光彩 樂暢 ê 日
也有àm-sàm 悲傷 ê日
光彩 àm-sàm saⁿ lām ê日
也有 hóaⁿ-hóaⁿ 無明 ê 日

驚 sī 驚hiâⁿ ê 日 siuⁿ chōe
Àm-sàm tò͘ kèr 光彩歡喜
Soah 悲情無盡
了後,hóaⁿ-hóaⁿ 度活
無彩人 siⁿ
無彩 人生
Siōng 驚 chit 款 人生

Wednesday, 19 October 2016

eng-thô chhùi kap n̂g-kim kiàm

Chit lia̍p 小山崙á,káⁿ 是 人 put 塗來 kiat ê,無夠 五層樓koân,是講山勢 不止á kiā,koh 無 位 thang peh--起lih,tio̍h  菅芒 lah,赤cha-bó͘ kap 幾欉 鹿á樹,鳥榕 發kah chi̍t tah chi̍t tah ām-koah-koah。山勢 tú beh giâ--起lih  chìn前, chi̍t 位 差不多 3尺深 2尺半闊,khah 平ê 所在, 不時有 1 ê kui su 白衫 ê cha-bó͘ gín-á tī hia chē,看---起來, su̍h-su̍h,m̄知 leh sīm siáⁿ-hòe。Koh 也m̄ bat 看 有siáⁿ 人 kap i 做夥,所致,無人知影i 有siáⁿ-mih 經過。

小山崙á 邊a chi̍t phiàn 沙塗空地,m̄知siáⁿ 人ê,變做附近gín-á kap gín-á 大人聚集 sńg,thit-thô ê 所在,四周圍 khah 無人行踏,雜草 tio̍h發kah chi̍t phō chi̍t phō,m̄-koh ta-sán ta-sán,óa 路邊chit pêng 比路面khah kē,差不多 kan-ta gín-á kha肚koân niâ。

Hit kang,gún chiah-ê 浮弄貢--ê 長長短短行óa來 chit 塊 空地á,話仙,khà hó͘-lān,練功夫。 Beh 晝ah,ta̍k-gê 款 beh tńg去 ê時,阿貓青pōng 白pōng chông--來, ná hoah-hiu,有人teh 頂街phún, 欺負 lán ê人。眾人sûi 變面chhiuⁿ,無參詳,lóng 緊chông 去。

結果,武俠齣nih?Hit ê 人giâ 1 支 大刀,像關刀無tàu柄,teh 頂街 指指tu̍h-tu̍h, 意思 chia-ê 人 lóng 無kioh-siàu,無才情,無功夫, koh 無膽 án-ni,chhì-giâ-giâ, 真iāng,beh 起khang 惹事to̍h-tio̍h ah。

阿龍也 手giâ 1 支 闊面黃金劍,金 chiàn-chiàn,1 步踏進前,kap i sio 對相,beh 做i ê 對頭,喝講,"汝siáⁿ人,敢來亂?"

"先輸贏,看你有資格thang 知影--無!"
"好!"

2 人 kha步 chê 動,khiang 1 聲,黃金劍對 i 頷頸邊a hôe--過,對方大刀 lāi sih-sih tú pha 來 阿龍後khok下 頷頸ê 所在,阿龍早tio̍h 回劍格 tiâu leh ah。2 人 跳開 koh 對相,kâng款 koh i 動我也動,我動i 也動,阿龍koh 1 pái kō͘ 黃金劍劍身hôe kòe i ê 頷頸,對方也sio-siāng 大刀koh phut 來阿龍後khok下頷頸,kâng款 hō͘ 阿龍黃金劍格leh。是講,眾人chiah 看tio̍h 黃金劍根本無磨。

"汝 siáⁿ-mih 名?" hit ê 人 收勢 kā 問。
"我 阿龍。汝 siáⁿ人?"
"我 阿虎,頂港來--ê。汝功夫bōe bái!"
"你 giâ 大刀, ài koh tńg去練--幾tang ah!"
"Heh,我敬重汝, 汝káⁿ 教示--我! Koh 來!" 起刀 koh beh 動手。
"擋 leh,nā 真正beh sio thâi, 你 早tio̍h 死ah, 你 m̄知nih? 我ê 劍 lóng 先hôe tio̍h 你ê 頷頸ah! 你koh leh。"
"是有影,m̄-ku 我也lóng bô chùn-būn tio̍h。"
"你看!" 阿龍giâ 黃金劍 hō͘ i 看。
"是,阿龍兄,我拜服。"
"好lah, 交 1 ê-á 朋友 tio̍h 好。"
眾人自án-ni,圍óa--來,ta̍k-gê 熟sāi--chi̍t-ē。阿龍講 黃金劍ài sa khì 還王爺, ka-kī 1 路,其他ê 本底beh tńg去ê soah kap 阿虎 做伙去 chia̍h 晝 講話。

阿龍行 翻頭,tńg來 空地á,oat 過 看 小山崙á hit tah, 果然 hit ê cha-bó͘ gín-á tī hia。阿龍看 tio̍h 心也寒--tio̍h。

I 有 察覺 tio̍h阿龍來,taⁿ 頭 kā 看。 面肉白白,目睭烏仁白仁真明,目眉是幼幼ê 柳葉眉,鼻thêng-thêng 細粒細粒,chhùi唇 ná 櫻桃,色也是sêng 赤赤赤櫻桃色,phah 1 iân油光, ah 面模á 標準ê 瓜子形, tio̍h kán-ná 畫ê hit 款,koh sêng 韓國 標準手術過ê cha-bó͘ gín-á hit 款。看--起來真少年,m̄-ku 舉止行放卻是穩重,sêng Thina,法國中尉ê cha-bó͘人。

阿龍,m̄ pat 看過 lán chia 有chit 款面形ê 人,也印象中,i 行踏過ê 所在也lóng m̄-pat 看。心內hiāuⁿ-hiāuⁿ, i mā m̄知是án-nóa,i ka-kī ē hiông-hiông 起意翻頭來chia。看 i 目睭有雲飄過彼款teh 看 i,阿龍 chi̍t 時間 聯想tio̍h Yokho Mary, soah ka-kī phái-sè--起來, lê-lê oa̍t頭,koh oa̍t tńg來。

"ēⁿ..."
"我tī chia kám ē 妨礙tio̍h lín?"
I soah 先開chhùi。Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...