Sunday, 27 September 2015

khó-lîn

可憐 chi̍t chiah 狗á, kap chi̍t tīn 狗á 伴lerh kâng 顧園, 雖罔無lerh 流浪, 也無hông 當做 ka-kī。 透早, 中秋ê 日 kap chang暝ê 月 pîⁿ súi, A-hun--a, 哀啼聲kā lán 吵精神, 叫lán tio̍h 去 救 hit chiah 小虎斑, Lán 目頭 kat 叫 i mài koh khioh 來飼ê 意思。 Koh 講, i m̄ 知影 cháiⁿ-iūⁿ,  可能跳人菜園, soah hō͘ 圍籬ê 鐵枝 插 tio̍h lān-chiáu hia, koh kā thuh tiâu leh. I 講 i 有khà 119, 消防局ê m̄ 處理, lán soah 想tio̍h 環保局, m̄-koh 無 講出chhùi。 Lán kā 講 lán 無法度 lah。 A-hun 隨 想講, án-ni ài kín kā 消息放--出去, 麻豆一定 有人有能力。 叫我 kín giâ 4G 去 hip 相 傳 FB, lán 相信 一定有人有法度。Lán眠 無夠, sió-khóa khòa心, m̄-ku 想berh 補眠, 叫i ka-kī giâ 去。

無看tio̍h 心 khah 清。

Lán sió-khóa bōe 放心, soah tòe i 騎 o͘tobai kàu 中興路事發地點去看. Lán看傷勢 無kài 嚴重, 是 ná chiáu-tauh tio̍h-tiàu án-ni, 鐵枝比i 後khah khah 長, kā thuh tiâu leh, i 後kha tam bōe tio̍h 塗, 走bōe 去。狗á 是koh 真 有精神. Lán 也sió-khóa 替i m̄甘, bōe 赴 hip 相,  lán óa khì tio̍h ná berh kā lán 咬, koh kā lán 吠. Lán 看 i 也 bùn 有 tiap-á 久ah, 鐵枝 kha 有sió-khóa lēng 去, 看pān勢, kā 放 hō͘ 倒, i tio̍h ē-thang 脫離 ah. Lán kap i 講話, 出 kha kā 鐵枝chàm hō͘ khi 倒 niâ, i tio̍h 走 ná 飛ah. 算 順利 救援. M̄-koh,  傷勢無thang 詳細觀視kap 治療, nā mài 破傷風, lán ǹg-bāng i ē 恢復。I iah 算 少年, 的確ē 恢復。Lán 心肝 有 khah lēng ah。

看 tio̍h, 見死不救 心上不安, 好佳chài, 無 kài phái 處理。 Lán koh 想 berh 修理 圍籬, A-hun--a 講 m̄-thang, 驚 hông 誤會, lán tio̍h berh 離開。I koh oat 去 別間, 講 hit ê A-sáng 也 真擔憂, tio̍h kā i 報告--chi̍t-ē。 In khiā hia 會 berh 10 分鐘, lán 去 洗kha, 了 轉--來。

想講, 中秋手誌 che 也sim-sek, iā kā A-hun tháu 開 chit ê 憐憫 ê 情感結。Taⁿ, 卻是i lerh補眠, lán lerh 寫記錄。

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...