Sunday, 13 September 2015

siâ-lêng ok-kúi

現今 IS ê 行做, 人人 感受tio̍h 恐怖, 驚hiâⁿ,  根據 ê 證據 tio̍h 是 1. 殘酷 ê 殺人手路, 內底koh 有強姦 ê 惡事 2. 自殺ê 態度 去殺人。 拆白講, che kap 一般 phái 徒 有siáⁿ 無 kāng?án-ni kám 真正恐怖?Kap he chhēng 西裝kat necktie ná 用刀叉chia̍h 人肉, koh chhiàn 弦á 師 tī 邊á e violin sio 比leh?

 Lán 人 知影 chit lō 人, iah 是所在 危險, 恐怖, 天性 lán tio̍h ē 閃辟, iah 是 對抗 kā i 滅除, 也就是講, 烏白算 真分明, 分明了後, lán ka-kī khiā tī 1 pêng 穩在在, tio̍h bōe 驚ah, nā mài tú--tio̍h。

是講, IS kám 真正 hiah-nih 恐怖, 殘酷, 無人性? Lán 心肝底直直giâu疑, siáⁿ-mih 款 人 ē án-ni 做惡做毒? Che tio̍h是一般世俗ê 思路, kā chiah-ê 人 分類--出來, 揀 tàn-sak, lán tio̍h 安全ah。 In kám 自 in 出世tio̍h án-ni? Góa 想 無人 ē án-ni 想。 Ah, ná ē 想講in lóng ē án-ni?Tio̍h 開始 分類貼 標頭, siōng 嚴重ê 以偏蓋全, 講 IS ê ISLAM lóng 是 魔鬼, kám án-ni? Nā án-ni, hiah-ê 人 lóng 寧可歸屬魔鬼? 我 m̄ siàn! 雖罔 人人 幸福 無sio-kāng, 我無認為 人 ē 因為 變魔鬼 而得tio̍h 幸福, m̄-koh, 人 éng-éng ē 為tio̍h 得tio̍h 幸福 soah 變魔鬼。 Lán 看 IS ê 行放 應當屬 chit 類。

Án-ni 講--起來, 是情有可原。 是怎樣, in ê 幸福 hiah-nih oh得? 照講, lán 台灣人應當 ē-tang 深深體會 chiah 是。Lán ê 天然資產, kap lán ê 勞力付出 所得, lóng hō͘ 別人搶--去, 了後, chhiúⁿ--人ê 政府, chiah重新 用i 1 套規則, 分配 chiah ê 資源, hō͘ lán 日子活 tio̍h bōe輸 奴隸 iah 是 精牲,  而且 siōng 恐怖的 是一切依[合]法。Koh kā 汝教講, 合法是現代人 基本ê 素養, 也tio̍h是講 政府自汝出世tio̍h 開始教汝合法做奴隸, m̄-nā, 自 lín 公祖 開始。

人tī chit 地球世界ê 運作, 也是án-ni, 聯合國tio̍h 是 chit ê 政府, 內底 有khah 土匪ê 官員, 根本m̄免 遵守 法規, koh 四界 搶土地, 搶資源, 搶奴才, 而且飼真chōe ē-kha 手人, 虎á 橫行壓霸。  Koh 制定法規, 講in ka-kī siōng 進步, siōng 文明, hông 搶ê lóng 是極端, 殘暴, 野蠻。

連宗教iā hông giú loeh 運用, 邪教, 邪靈, 惡鬼tī 世間現形, 是講 教宗有講世間有無信主ê大好良善人, ah  上主ê 名soah 定定hō͘做 siōng 惡毒ê tāi-chì ê hiah-ê 人 利用去。Che lán 台灣kám m̄ 是 leh? 媽祖婆, 觀音媽 lóng hō͘ hiah-ê 政治人 扛lerh, lán 俗民berh óa bōe 得。 Lán tio̍h kā che 話 khioh hē 心肝頭深想ah。

Chhun--ê 有頭殼ê 人應當tio̍h ē-hiáu 拆分明ah。

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...