Sunday, 1 July 2012

kó͘ chng-siā hoé-kin-kō͘ 3 chiah

2 chiah kim-kim, 1 chiah bū-bū, ná beh hoa--khì ê khoán. Hoa khì liáu-āu, chit ê chéng tāi-khài tio̍h beh tn̄g ah. Lán ta̍k pái lóng ē sim-būn, in tī chiah chhut chiah chió, ná ta̍k nî lóng iah-koh ū chhut? Chit má koh leh chhut ah.

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...