Sunday, 1 July 2012

kó͘ chng-siā hoé-kin-kō͘ 3 chiah

2 chiah kim-kim, 1 chiah bū-bū, ná beh hoa--khì ê khoán. Hoa khì liáu-āu, chit ê chéng tāi-khài tio̍h beh tn̄g ah. Lán ta̍k pái lóng ē sim-būn, in tī chiah chhut chiah chió, ná ta̍k nî lóng iah-koh ū chhut? Chit má koh leh chhut ah.

saⁿ-goe̍h ka-iam-kôaⁿ

1.       三月天氣真 lān-mōa ,昨日燒熱 liâm-piⁿ 寒;認識台灣歷史線,人人 chhiⁿ-chhìn ka-iam 寒! 2.       三月初八真可怕,土匪 hi t 日來起山,可歎先民 m̄-pat 飽, chún--bô china ...