Monday, 1 February 2010

Lâm Tâi-oân Chhiu-hong Sí-sat (首都詩報 第二期) (2008/9/21~2009/11/19)


Chhiu-hun chìn-chêng
Ah-á thiaⁿ lûi ê kò͘-sū tī chia
Sin-lâi--ê chit-khut ah-bî-á tú
Oāⁿ-tiāu kui sin-khu iù-n̂g ê gín-á-thé
Phe-sí chhiúⁿ-chia̍h kan-ta pûi ê chhī-liāu
Chôan-jiân bô chhat-kak Chiong-kun-khoe koa-koa ê khoe-chúi
Lâu--kòe-khì
chhàu-hiàn o͘-tò͘-âng
Lâu kòe Ah-liâu piⁿ, lâu ū Lán kha-jiah ê só͘-chāi
Lán só͘ kî-thāi seng--kòe ê lāu-châng
Lán iok-sok ê ōe-gí
Puh bô pòaⁿ íⁿ, Lâu bô pòaⁿ si
Thiaⁿ
Thiaⁿ ut-būn ê sio-hong chhoe khí
Kiáu-lām khó͘-hiam ê làm-thô͘ bī
ún-sim- á jia-khàm
Sèng-tiān liâm-chîⁿ lāi bīn-chêng ê tah-sim-ōe
Thiaⁿ-ū--bô
Poàⁿ thiⁿ-téng
Nî-nî lî-khui ê ìⁿ-á thàu-lāu ê sim-siaⁿ
Kán-na bô-iáⁿ ê hong tī si̍p-jī lō͘-kháu
Lōng-iông chiù-chhâ àu-phú kiam sip-chhî bī

KHÒNG~gōng~gōng
Thiaⁿ
Tong-san ah-thâu pûi-chut-chut
O͘-tò͘-âng ê chiuⁿ-siûⁿ
Tiām chiuh-chiuh
Sio-sio lâu loe̍h Chiong-kun khoe-chúi
Lâu ǹg ji̍t-thâu beh-sí-nā-hāiⁿ
Tîm lo̍h khì tōa-hái ê só͘-chāi liáu-āu
Chhè-lûi KHÒNG~gōng~gōng

Bô hō͘ ê khiā-chhiu
Hit khu chhân khó͘-hōaⁿ kian-ta
Goe̍h-niû léng-léng îⁿ-îⁿ
I îⁿ-îⁿ-îⁿ
I khioh-chhiò ê siaⁿ-sàu
Îⁿ-îⁿ-îⁿ ...

[台語漢羅版]
南台灣秋風死殺


秋分chìn前
鴨á聽雷ê故事tī chia
新來--ê chit窟鴨bî-á 換掉kui身軀幼黃ê囡仔體
Phe死搶食kan-ta肥ê飼料
全然無察覺將軍溪呱呱ê溪水
流--過去 臭hiàn烏tò͘紅
流過鴨寮邊, 留有咱腳跡ê所在
Lán所期待seng--過ê老欉
Lán約束ê話語
Puh無半íⁿ 留無半絲

聽鬱悶ê燒風吹起
攪濫苦hiam ê làm塗味
穩心á jia-khàm
聖殿簾簷內面前ê tah-sim話
聽有--無 半天頂
年年離開ê燕仔透漏ê心聲
Kán-na無影ê風佇十字路口
弄揚蛀柴Àu-phú兼溼潮味

KHÒNG~gōng~gōng

東山鴨頭肥chut-chut 烏tò͘紅ê漿siûⁿ 恬chiuh-chiuh
燒燒流loe̍h將軍溪水
流ǹg日頭beh-sí-nā-hāiⁿ 沉落去大海ê所在了後
脆雷KHÒNG~gōng~gōng

無雨ê khiā秋
Hit區田苦旱kian-ta
月娘冷冷圓圓
伊圓圓圓 伊khioh笑ê聲嗽
圓圓圓

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...