Monday, 19 October 2015

goe̍h-niû

母親像月娘 kâng-khoán
來kàu 學校, 景緻算真好, 入秋 也 chhiu-chhìn chhiu-chhìn, 人 身軀 爽快, m̄-ku, 心肝頭 cho-cho。 Hông lōng terh 辦公室 外口, koh-khah 心酸。

Chi̍t時間, 想起 阿娘,頭chi̍t pái,同意母親chhan-chhiūⁿ 月娘,照lán 家庭 門窗,也安貼lán 兄弟姊妹 幼幼 ê 心肝窟á。

阿母I 不論lán tī時 轉, i lóng 真歡迎, koh ē chhoân 滿桌 lán 愛chia̍h ê 手路菜 hō͘ lán。 是講, lán 驚 i kha手 無好勢, koh動鼎動灶, lóng thiau 工 m̄ kā i 講tī 時ē 轉。 Taⁿ,tò-khìr, i 知也m̄知leh?

I 離月娘 gōa hn̄g ah, nā 是 teh 天堂? 阿母 ê 面 khah 圓 iah是 月娘 面khah 圓? Siōng 無 我知影 阿母ê 鼻 足圓。
 -------------------------------------
夜色chiaⁿ súi人tah-hiaⁿh 
月娘光光照大埕
 淡水河口鹹也chiáⁿ
牛津學院想阿娘

Phah-piàⁿ出外m̄是閃
白白轉厝驚人嫌
阿母kám知 kiáⁿ siàu念,
暝日心悶床椅 tiam

Khîⁿ 家chhoah年koh chhoah節
阿母面模chhan-chhiūⁿ月
Ka-kī 開用真儉khoeh
Chhiâⁿ養sī-sòe 足chám-choe̍h

奉待阿娘順天理
天頂燕á háu 依依
討食chiah 著來拆離
袂赴翻頭chhun 記tî

暗時滬尾光iāⁿ-iāⁿ
心亂m̄知按怎kiâⁿ
奔波前程無保領
風颱欲來人kiaⁿ-hiâⁿ
---------------------------------------------------------------
王昶雄, 淡水人寫了 一首好詩歌-- 阮若拍開心內 ê 門窗;lán leh? 無旋律 kap 節奏ê 神經, kám 有才調寫歌?
----------------------------------------------------------------

Gún 來 離開故鄉 ko͘-put-chiong
M̄是少年 phiau-phiat 愛 展勇
粗坑石kó͘ tēng khong-khong

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...