Mp3Player

Monday, 5 December 2016

〈孤兒〉têng-tha̍k


Plots:
1. 序章, 起khiàn, 金水嬸á 認屍 ,回顧。
2. 頭半段,孤線講 榮平 kàu 11 歲老pē 也死 。頭á,無老母thiàⁿ惜,老pē  soah失主意, 無 注心管顧 i。
疑問:1. lóng 無chhin-chiâⁿ kiâⁿ-kha ?2. án-chóaⁿ 度活,收入 ê  問題。 國中kám 免 考試?
3. Kàu 偷走厝chìn前,hō͘ a叔 kap a嬸 chhiâⁿ。態度 jú 自封鎖,nah ē 肯聽 音樂老師ê 話?
4.1 金水á chit 頭 榮平 走 無看見去, khòa-tiàu 過日。 Kàu 50歲 chi̍t日透早hông 考銃 死,接回 起頭。
4.2 榮平 偷走ê 理由 kap 發展,kàu phah 死a 叔,koh m̄ 知影。
5.  phah 死 a 叔無功勞, koh因為 a叔枉屈坐罪, hō͘ i 拖累 hông 開除!。
6. 收尾。

Voyu Taokara Lau 用 ê 台語, 確實 láu, gio͘h-toh,也 súi-khùi! Chiàⁿ範in tàu-tīn--ê 夥計!
Sió-khóa 孤介ê 榮平 káⁿ 是 i tī真實世界siōng  chia̍p 呈現ê 面chhiuⁿ,是講,bōe hiah m̄ 知好bái lah ho͘ⁿh!

讀了,kâng款有lán 台灣人心悶 kap薄薄ê哀愁,phah-sǹg beh 叫lán 重新思考 lán ka-kī ê 身份。Nā ke kóa 環境 因素, pháng ē khah chōe 發展可能,m̄免半癲gâi。

結論:孤兒是 孤介造成 iah是 制度洗腦造成leh? 先切斷 pē-kiáⁿ 關係,學校 koh 灌另 1 ê身份, hō͘ i 認同,tì-kàu 精神錯亂?
"絲--ê o͘h!" 有jōa chōe m̄願, jōa chōe 不解 ê 不該 leh?

thòe-hòa

身軀ê 部品, 器官 日日有所siau-mô͘,時時teh 退化,退化kàu chi̍t ê khám-chām,lán 知覺tio̍h,hoah 講 是 病,老,liam-mi 死,苦!

退化kap 失能kau-kâⁿ,無停bōe-làng chiù-chia̍h 人,身軀,心也kâng樣, 佛所講無常是常。變新ê mi̍h kan-ta tio̍h 是 不時 tio̍h 去適應 體能、感官ê 落崎改變。 Chit ê 適應,無 tú-tú 熟手, tiāⁿ-tiāⁿ tio̍h 重新認bat,練習,確認。M̄ khì 適應,拒絕認識改變,拒絕改變,阻擋改變,有ê thūn 金khōng 銀,概 lóng 徒勞而已。

慈悲佛陀有教示,tiám-tuh 國王,taⁿ 汝看恆河水,kap 汝早時看ê,有變--無? Che 現代時, châu 失效去, 世界大溪 lóng kiōng-beh ta-khó 去,溪水流bōe kàu 大海! M̄-koh,智者佛陀是講, 汝所看所覺, chit ê 看 ê 精明,覺ê 靈通 有變--無?

恆河水tio̍h是汝ê 覺心,是常,bōe 變,因為bōe變, 汝 chiah ē 一直感覺 生、老、病ê 艱苦,破病chōe pái bōe hō͘ lán khah 慣勢,khah bōe 艱苦。 Che 保羅 也有寫,i 頭痛,chia̍p 疼,疼 kah hoah Siōng-tè A-pa-pē, m̄-koh bōe 好。

Án-ni,覺心圓明, lán 有siáⁿ 好?Ke 受苦niâ, kám m̄是?知苦生出離心,好修行,出離世界,妙明真心tī tah-lo̍h?七處徵心,有大智者牽khioh,koh iā 啼哭sì-lâm-sûi, lán leh?

妙明真心kì 無屬 lán 一身,講是 我執相,我執無我執,kám tio̍h bōe 痛苦?證現妙明真心 kám tio̍h真正 ē hō͘ lán 離苦?況且 得樂 leh?


Monday, 28 November 2016

Hallelujah -- Leonard Cohen kòe-sin

Chit tè 歌,lán 聽 tio̍h 薄薄 哀傷... bōe-su lim 高粱.... 

Kám m̄ 是講 o-ló Siōng-tè A-pa-pē? 悲傷症頭 ê 起蒂 tī tah-lo̍h ?有人 講, 人生ê苦湯,我 自sè-hàn chia̍h thàu-thàu ah,  bô愛koh chia̍h 苦瓜 ah!投射心理學講 lán 看 別人 ē 艱苦, 窮實是 ka-kī ê 苦, 佛也講 che 心相應。

Lán teh 苦án-chóaⁿ? Leh 苦 八pái lah!無chi̍t 日 正常ê 國度,lóng 有 別人ê thiàⁿ心 leh kā lán am-ô͘。 幼時 有pē母,阿媽thiàⁿ惜,少時 也有姊妹,先生thiàⁿ-thàng,kàu 轉大人koh 有 親家人 kap 牽手saⁿ 愛護,chhut 社會也有 朋友前輩 saⁿ 牽khioh。Ka-kī soah lóng 無 貢獻。 無災無病, lán teh 苦 八pái ?

Pháng, che 也是chi̍t 種心理學 leh 講ê 同理心ê 款。 Án-ni-siⁿ, lán 好ka-chài,iáu sêng 人。


Chit tè 歌,厲害, 旋律無 kài 複雜, m̄-koh, hō͘ 人 聽 bōe ià, koh ē-sái 隨人 變造, 所致,i真chōe 變體teh 流通,也 全世界ta̍k 國人 lóng 普遍kah-ì, 也 ē-sái 改。