Thursday, 6 December 2018

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼?
K: ìn-kàm chèng-bêng。
中年小姐:請坐,要幾份?
K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。
中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。
K:Lóng 1 hūn, góa ū pān kòe。
中年小姐:確定各一份?
K:1 hūn tio̍h hó。 Beh pān kè-sêng。
中年小姐: 身份證 印章。
K: Ah bô lóng 2 hūn hó ah。
.
.
.
.
中年小姐中年小姐:你有一卡通嗎?
K:bô, 悠遊卡 kám ē-sái?
中年小姐:不行,只能一卡通 或是 信用卡。
K:Oh,Gún ha̍k-hāu ēng che。
中年小姐:不行。所以你是教授。
K:heⁿh。 góa siūⁿ-kóng ài hiān-kim。
中年小姐:現在政府鼓勵電子交易。 這二選一。你還在這?
K:tio̍h,koh 1 ha̍k-kî, tio̍h bô ha̍k-seng ah。
中年小姐:可惜, 都已經形成 一個社區了。
K:heⁿh ah,bô ha̍k-seng ah。môa-nî 20 bān。 111 18 bān,
中年小姐:我那時候人很多,一年級還有兩班,一班四五十個。
K:Chit-má ū 1keng ha̍k-hāu, it-nî-á kàu la̍k-nî-ê 11ê。
中年小姐:哈啊~ 好了。
K:ló͘-la̍t
中年小姐:哈 你會講台語!

Tuesday, 4 December 2018

tām-chúi bō͘-sek

事實,黃昏水景真明
Iā真súi
Lán sīm 淡水暮色 chi̍t khùn
Tú 出車頭
幾 ā tīn 人 趕迫 óa 去
He 老人 gín-á kap 貴賓
Kám 人客,iā 有 a-tok-á 插 人phāng
講 ni-hóng-gò͘ ê, kŏng-tòng fa ê
Lóng beh 摘 chit phiàn 天紅光
無 khòa 人面 chiâu 暗淡失色
Siàu-liân 阿媽 緊 kā 金孫抱--khiaih
Nn̄g 隻 Husky 也ná 走ná 跳 ná  oa̍t 頭
意思 pháng 是 khah 緊 leh lah
寶位驚 hō͘人佔去
Chi̍t 分鐘走 25公里路
Lán 想,射日英雄 tio̍h 走 chiah 緊 oh!
Tī 時 thang tńg--來
惡日十二 chōa 金光逼人
人 Atayal 究竟 ài āiⁿ 幾ê gín-á
尾--á chèng 幾châng 思鄉ê柑á?
目chiu khoeh ê 時 iáu 心khòa煩
惡日在天有射--lo̍h來 bô?

飛龍機 chi̍t 隻往東 chi̍t 隻往北
Ni-hóng-gò͘ iah English ye
Oui Paris ah London hia
飛 hiah緊是 beh  去射惡日nih?
天色漸暗  lán 看 bōe 明
家鄉 kám 有好安居
Lán  beh 深想 mā 想 bē-hiáu
萬物終歸 tiām-chīⁿ
Chhin-chhiūⁿ tú-chiah ê 水聲 kap 人聲
尾sau
孤孤心 bē 平靜
Monday, 3 December 2018

bông-bū-hō͘

Mobile khioh 起 mài 講
聲sàu àng-àng
早tǹg 氣味 hóaⁿ-hóaⁿ
車燈 khah 強 iā soah
Chhiō kah 頭前五丈金
水珠chi̍t chūn koh chi̍t chūn 飄phông
Am khàm頭前日日走chông ê 出路
Taⁿ 頭 看 bē 清 天理
心悶 濛霧雨
Thiah-ha̍h iah thiah bē 離 leh
車路卻是
Chi̍t chūn 逼 chi̍t chūn leh 吵亂


小雪 m̄-chiah 過 niâ
Lán che 半都市 ê 庄社
確實雨水珠飄 lo̍h
車殼 chi̍t iân sip-chhî
Lán 心願天送報頭
Blue Monday
單純水霧 niâ
Liam-mi 燦爛出日霧散
南台灣kâng款 如春

Sunday, 2 December 2018

si-jîn m̄ siá si

詩人 m̄ 寫 詩
是 leh chhòng siáⁿ
Terh che 雞排chìⁿ khah 要緊尊嚴 ê 社會
Hō͘ lír  hit sûn 過 kha ba̍k ê 金線記號
Kám 有lerh 保惜

總講 iáu koh ē 驚 iau-gō
排列六點鐘 tio̍h 等 ē tio̍h
Hit 塊 phang kòng-kòng ê 雞排
是講,阿婆 lí kám bóe bē 起?
無khòa 風吹 日 pha̍k
身體勇 chia̍h ē lo̍h 是福氣 lioh

雞排 hoān 雞排 政治hoān政治
Lír kāng koán,講實在
選票 tī i  ê 心
想換雞排 khah 贏

Chit khoán pān-sè,詩人
Sok-sìn 選票頂 寫詩
無sìn-táu i mā kan-na 廢票
頂頭 ê 詩文
人講是 文青文ê 廢文

聖神 甘願chia̍h 屎
自由意志講選擇價值 m̄免
koh 再講 不如換雞排
人 soah  不如 厝角鳥
M̄ ta̍t A-pa-pē ê 保領

Friday, 21 September 2018

lāu-pē siōng bér ê kà-sī

果然, 人nā thiám 夢 tio̍h khah ē kāu 。Ta̍k pái 冷氣 29 tō͘  thàu-chá 天光時 lán lóng ē kôaⁿ kah 精神。Nā 強補眠,tio̍h ē hām-bîn 得夢。

夢--lih, lán mā kôaⁿ kah 精神,發現 phōe ah 是 床布 lóng hō͘ 阿芬á 抽去 洗ah,chhun塗形kiap 稻草ê眠床。Ta̍k gê 講 berh khìr 1 ê 所在, lán tio̍h 起身kiâⁿ。

Tú kiâⁿ, lerh lo̍h kiā,沿路kiâⁿ 沿路 看光景,心情真輕鬆。看tio̍h 路邊 水溝蓋 頂koân 1 ê 水khut-á,lán 隨 sa 1 ê galas lok-á hô͘ 2 pái。小bēr in giâu-gî 講 , berh chhòng-siáⁿ? Lán kóng tēng-kui 有hîr, lán thèng-hāu he chúi chhē chheng, hîr chin-chiàⁿ bōe chió。

Koh tńg-khìr,kah ta̍k-gê chò-hóe hêng-tōng。Soah 變行 1 ê 樓梯, 是  四 kho͘ hêng tī大樓 tiong-ng hit 款,lán  kha手 輕快, kiâⁿ chòe 前chin 緊,聽 tio̍h in 後壁 leh 開講, mā 有 聽tio̍h 阿芬á ê 聲。

M̄-koh, ná ē 阿芬á kah siáng hō͘ 人 kō͘ nńg床 kng lo̍h--lâi leh? Tng terh 會 ê 時,lán soah 看 tio̍h lāu-pē lāu-bú mā chò-hóe hông ēng nńg床 kng 來。 2 ê lóng kiu kah 差不多 十hèr gín-á ê SIZE,面容 看 無 kài 明。

總--是,lāu-pē  來,lán 知影。 I kā 我 講起, hit 時 無 聽 i ê 話,ta̍k 項 berh tèr kah kàu,chit-má chiah ē pìⁿ  chit款, 顛倒  lán 變 hit ê hông kng 來 ê,半身不遂款。Lán 無 hit ê 本 tio̍h m̄ thang thàn 人 sì-kòe khìr, berh tio̍h 有時有chūn chiah thang。

我 lerh 想 lāu-pē 到底 是 lerh 講 toh 1 件?

精神 lán berh khìr chhēr ta̍k-ê,kàu 位,原來是圖書館。 Berh 入門chìn-chêng 有別人 1 ê 女性,i kiâⁿ bōe 入khìr。 Hit ê 自動 攔篙 siuⁿ tēng i sak bōe kiâⁿ, lán siòng-siòng leh kā 出力 sak--khui。

Kàu 內面 有 1 位 歇睏 ê 所在 真 sù-sì,lán tio̍h chhēr 小bēr, kā i 講 chit ê 夢。M̄-koh,lerh 講 ê 時,lán 發覺 ka-kī 講 bōe 清楚, koh 人人 lóng berh chhap 話,lán lú 講 無路來。中間幾āpái Boán-á 叫in mài 吵, hō͘ 我 講 hō͘ 清,講 hō͘ 完。

場 soah 變做 lerh lán ka-kī ê房間,kah lán gín-á 時 hit-chūn kâng,人lóng sio 爭 棉被,kha lerh sio that。 連 阿芬á mā 來, liam-mi 琮琪 mā 來,koh 是 洗身軀 了, 阿芬á 講 真歡迎 i。 我 看 i làu 胸,體格真大,真 安心。

Lán kā in 講 lāu-pē tńg來 kà-sī 講, hit 時 ê tāi-chì。 Góa 想 是khìr 下港 tàu 鬧熱,kā Soat-á 講 是 洪美珍 (據實 是 黃美華)ê tāi-chì。 Soat-á, koh berh lia̍h 話 來ìn,辯解。

Lán soah 精神。

原來, lán tér-tér 1 點鐘 得 chit ê 夢中 tha̍h 夢。 Che 算 lán 頭á-pái 夢見 pē-bú。

Tuesday, 11 September 2018

bāng

Siáng ē-tàng tiāⁿ-tiāⁿ 做 bí-bāng leh? Koh siáng ē-tàng oa̍h tī 美夢? Lán khah chōe sī jû-sù夢,kap 惡夢。 Chăng,lán koh 得chi̍t夢, kâng-khoán 夢見 chhēr 無 辦公室, chhēr 無 教室, 時間 koh pek kah kiông-berh kàu ah。
斯民hip

Chit 遍 校園 換位ah,學生ia̍h 變 sêng 天使, 真 體諒 lán 老師人。M̄-koh, lán tio̍h-sī 無法度 明瞭校園 ê 環境kap方位, kan-na 直直 趕狂,ū-kàu chhiⁿ-chin。 Chit 款 夢自 台語系收soah liáu-āu tio̍h tiāⁿ-tiāⁿ 做,m̄-chai sī án-chóaⁿ。

Ah nā 八月三十 hit 日,lán 又koh 做 lak chhùi齒ê 夢。Hit 暝 寅時,gún lāu-pē-á 過氣。 天光透早chiah 知影。Line lih 家族群組傳來ê 消息。我 自 khah早 tio̍h 討厭 電話 chit 款 連絡科技。 Pháng lán ê 生活, 緊急事件, 重要事件 lóng bô 好ê ê 款。Án-ni bái--ê, ná tio̍h hiah 趕緊 連絡 咧?A̍h bōe-tàng 有心理準備,a̍h bōe-tàng 改變 siáⁿ,唯一phah phái sim-chiâⁿ koh 擾亂 生活ê  步調 niā。心肝 ē ke ak-chak--khiaih。

速速辦理lāu-pē ê hiō-sū。Lán 看 tio̍h 叔伯兄弟 koh 1 pái chiâu kàu, berh 歡喜 ia̍h m̄ tit,berh 悲傷 ia̍h m̄ tit,soah gāng-gāng。喪禮儀式方式 決定 kah 處理ê 程序,lán 親兄弟姊妹去chhoân, 去 chhiâu-chhek。雖然我是長子,lāu-pē 過身,lāu-pē pat 講 beh kō͘ 傳統 ê 儀軌,in kā 我 當做 基督徒,lán lóng m̄-bián 參與意見,bōe-su 外人。M̄-koh, kàu 路尾, mā m̄-sī 傳統儀式,而tāi-tí 佛教模式chham-lām 跪拜禮niā。Sǹg chheng-hiu bōe tak-tîⁿ。

 Chū i 中風, lán tio̍h 一直 leh 回想,思考, gún pē-á-kiáⁿ ê 關係。事實,kap gún pâ tàu-tīn 歡喜 快樂 ê 時 比 其他 sim-chiâⁿ khah chōe。

我 ē 記得 siōng 早ê tāi-chì, 應該 是 我 hō͘ gún 阿公 that lo̍h 眠床, lán iáu-bēr 2 歲足 lóng kah 阿公 阿媽 chò-hóe 睏。Hit 時,i m̄-chai 出台北 bēr?Ē 記得,2 禮拜 i ē tńg--lâi 1 pái,àn 埕bér chiàⁿ 手pêng hia peh khiaih。 Góa lóng 真 歡喜,chit-má ia̍h m̄-chai hit-chūn lerh hoaⁿ-hí sáⁿ。 Gún 阿公 tī 我 2 歲ê 時 tio̍h 過身ah。

Hit-chūn 厝邊頭bér, gín-á 足chōe, lóng chòe-hér thit-thô,唱歌lā 曲, 聽講 lán chiâⁿ gâuc tèr 音樂 跳舞, ta̍k-gê lóng 足 kah-i 看 。Nā 有 siáⁿ tāi-chì, 嬸á ,ḿ-á 厝邊 lóng ē khîⁿ óa 來,mā 真chōe,門 a̍h 無 lerh chhoàⁿ iah sī 鎖--ê。

有 1 日, gún,有gún 姊á,淑á,雪á, hông 趕 去 牛間,chit keng 早tio̍h 拆, 改建做茶間ah。Hit kang tio̍h sī Boán-á 出世。Hit kha-ta̍h-á, lán ē tiāⁿ-tiāⁿ 看 天光,看夜景,巡菜園,peh 柑á châng。

有1 日,阿媽講beh 去 下底bán 柑á,lán berh tèr,hō͘ 阿媽 āiⁿ。Tńg--lâi ê 時, 阿媽 phāiⁿ 1 tēr 大大tēr, góa tèr lerh  kiâⁿ。Koh 1 pái,阿媽 berh 送 飯 hō͘ 頂區做sit--ê 食, 我 mā berh tèr,沿路行, 沿路 歡喜,bōe 記得 chhùi 唸 siáⁿ-mih謠。 Kiâⁿ kah 半路, ài 過 ta 溪 大石鼓, lán tám-tám kiâⁿ 後壁, soah 看 tio̍h 1 bér 大蛇, 手骨hiah粗。阿媽 kā 我 講 he 好蟲, lán ia̍h m̄驚。

有 1 kái ē-hng, lán 洗 身軀 soah, thǹg theh-theh tī 門口埕, m̄-chai lerh chhòng siáⁿ。 Soah 1 ê 警察 來, 害 lán 驚1 tiô。

有1 日,lán kiâⁿ tùi 豬tiâu 後壁 koân khàm 去, tio̍h sī berh 去 peh 柑á châng hit tiâu 路。 Soah poa̍h 落--來,ai 1 聲 hūn--去。聽講,gún 叔伯兄哥 Seng-á 發現,緊 hoah 人 來救。Chit 段,lán ê 頭殼 無印象, 一直kàu 醫療程序 lóng kiâⁿ liáu-liáu ah。 Chhù lih 做 大lāu-jia̍t,lán pa̍k terh 門扇pang 食 kui kho͘ ê 豬肉kho͘。 中間 ê kì-tì 完全 消失。

Hit 中間 kài 重要。 因為,gún pâ,āiⁿ 我 出台北 hông 醫, 驚 ē 有 hiō-î-chèng, koh ke khòaⁿ 幾ā 位。 Koh ài āiⁿ tńg 山頂 chhù--lih lioh。 大人kha,àn gún tau kiâⁿ kah 坪林街á mā ài 點外鐘,lín kám chai?

Lán sǹg i ê 好種,o̍h bat 字 chiok 緊 chiok gâu。 是講, hō͘ 眾人thiàⁿ 眾人惜, lán 有tām-po̍h-á 天真幼稚。 Chhù 內 阿公阿媽 kàu 大姊 thiàⁿ, 厝邊(山頂chhù,罕得 有 隔壁)ê 阿姊 mā 來 tàu 惜, ē-sái 講 好命底。Tèr 阿姊 去 in hit 班 寄學,tèr in kiâⁿ 彎彎oat-oat  koh 起起lo̍h-lo̍h ê山路 2 點鐘 chiah kàu 漁光國校。中晝 課soah koh kiâⁿ tńg chhù,lán 人tér kha 肥nńg tiāⁿ-tiāⁿ kiâⁿ kah bōe 得去, m̄ kiâⁿ,阿姊in gâu kiâⁿ, m̄ sio 等。 我 tio̍h mah-mah háu,soah hāi 阿姊hō͘  厝邊 阿姊 phah,講 ka-tī ê 小弟m̄ 顧,放lerh hō͘ i háu kah án-ni。

有1 kái,漁光in hit pêng 鬧熱,聽講 gún是 阿姨(m̄ 知 tio̍h m̄ tio̍h) in hia berh tàu 鬧熱,暗時 soah 看tio̍h 人 lerh sio thâi, 棍á, 刀á lóng 出。 In hia 比 gún tòa chia ke khah 鬧熱 sī 有影。

總講, tī 山頂 ê 時間, 我頭殼內lāu-pē ê 印象 chiâⁿ chió。 Kàu 我 7 歲,tio̍h seng kah gún 阿姊 搬去 永和 tòa 台北伯á in tau,阿姊 去讀網溪,我無足歲 bōe-sái 入學。 阿ḿ tùi gún mā 足thiàⁿ惜。Góa m̄ 知外久gún  chiah lóng 搬去 丹鳳tòa,ah 我 chiah去國泰插班入學。

Nā kèr年,tio̍h kui ke-kháu-á lóng chhōa tńg 山頂 kèr年。應該講阿媽 tī toh 1 tah,kèr 年 tio̍h ē 去 toh 1 tah。

無外久,gún a-pa, a-bú,阿姊,我,tńg 山頂 kā 阿媽,淑,雪,Boán 接來。有印象ê是 berh kèr 1 條 4 5 尺闊 ê 溪, a-pa āiⁿ 阿媽 kèr。

Liáu-āu, 阿伯in kah gún hiah-ê chek-peh 兄弟姊妹 kèr 年 mā lóng ē 來 看 阿媽。Gún tau tio̍h pìⁿ kah 鬧熱滾滾。

...待續...

Tuesday, 14 August 2018

Sí-hêng

本底重病 ê Mini 砂輪機á 
Sî-kan kàu ah,Lí sí-hêng kai chip-hêng ah。 K oa̍t thâu khòaⁿ i, m̄-koh m̄ bat hit ê lâng。 Ná sīm chiah siūⁿ khí chit ê sí-hêng,téng lé-pài chiah phòaⁿ--ê。Kiò i ka-kī sî-kan nā kàu, ài chia̍h hêng-hêng ê io̍h-á。

I lú siūⁿ lú bêng-liâu ah, phòaⁿliáu tio̍h kai chip-hêng, i un-sûn un-sûn àn lak-tē-á kā 1 koàn po-lê koàn-á jîm chhut--lâi, hō͘ khiā i kiⁿ-á ê lâng khòaⁿ,tōa-phài tōa-phài 1 chhùi lim lo̍h--khì,kái-sêng gêng-géng lām tāu-iû ê bī。 M̄-koh, tán 1 khùn--á, ná bô hoán-èng, bōe thiàⁿ bōe ai bōe kan-khó͘。

Liáu-āu, K koh siūⁿ--khiaih。 Phòaⁿ ê àn-kiâⁿ kóng i kā lâng cha-bó͘ kiáⁿ thâi--sí。 M̄-koh, châ àn ê kòe-thêng,kèng-chhat ū hoat-hiān hit-ê cha-bó͘ gín-á kun-pún bô sí iáu oa̍h thiàu-thiàu。 Chit ê kok-tō͘ ná sêng sī teh Tōa Eng-kok。K ka-kī leh sim-būn, ná chiah-nih siong-sìn lâng, kiò lâng ka-kī chip-hêng leh?

Sī-kóng kì-jiân phòaⁿ sí-hêng ah,phòaⁿ-koat mā bē thiat-siau, in-ūi K ū khui chhèng phah tio̍h cha-bó͘ gín-á ê lāu-bú, kā i ê chhiú phah tio̍h-siong。

K siūⁿ-kóng tio̍h-ài khì iau-kiû têng-sin soan-phòaⁿ, bô siūⁿ-beh án-ni kan-tan tio̍h lâi ho̍k sí。I lú siūⁿ lú chheng-bêng,it-tēng ài khì sin-sò͘ kiû oa̍h,nā su-iàu khòng-cheng mā beh khì。

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...