Friday, 21 September 2018

lāu-pē siōng bér ê kà-sī

果然, 人nā thiám 夢 tio̍h khah ē kāu 。Ta̍k pái 冷氣 29 tō͘  thàu-chá 天光時 lán lóng ē kôaⁿ kah 精神。Nā 強補眠,tio̍h ē hām-bîn 得夢。

夢--lih, lán mā kôaⁿ kah 精神,發現 phōe ah 是 床布 lóng hō͘ 阿芬á 抽去 洗ah,chhun塗形kiap 稻草ê眠床。Ta̍k gê 講 berh khìr 1 ê 所在, lán tio̍h 起身kiâⁿ。

Tú kiâⁿ, lerh lo̍h kiā,沿路kiâⁿ 沿路 看光景,心情真輕鬆。看tio̍h 路邊 水溝蓋 頂koân 1 ê 水khut-á,lán 隨 sa 1 ê galas lok-á hô͘ 2 pái。小bēr in giâu-gî 講 , berh chhòng-siáⁿ? Lán kóng tēng-kui 有hîr, lán thèng-hāu he chúi chhē chheng, hîr chin-chiàⁿ bōe chió。

Koh tńg-khìr,kah ta̍k-gê chò-hóe hêng-tōng。Soah 變行 1 ê 樓梯, 是  四 kho͘ hêng tī大樓 tiong-ng hit 款,lán  kha手 輕快, kiâⁿ chòe 前chin 緊,聽 tio̍h in 後壁 leh 開講, mā 有 聽tio̍h 阿芬á ê 聲。

M̄-koh, ná ē 阿芬á kah siáng hō͘ 人 kō͘ nńg床 kng lo̍h--lâi leh? Tng terh 會 ê 時,lán soah 看 tio̍h lāu-pē lāu-bú mā chò-hóe hông ēng nńg床 kng 來。 2 ê lóng kiu kah 差不多 十hèr gín-á ê SIZE,面容 看 無 kài 明。

總--是,lāu-pē  來,lán 知影。 I kā 我 講起, hit 時 無 聽 i ê 話,ta̍k 項 berh tèr kah kàu,chit-má chiah ē pìⁿ  chit款, 顛倒  lán 變 hit ê hông kng 來 ê,半身不遂款。Lán 無 hit ê 本 tio̍h m̄ thang thàn 人 sì-kòe khìr, berh tio̍h 有時有chūn chiah thang。

我 lerh 想 lāu-pē 到底 是 lerh 講 toh 1 件?

精神 lán berh khìr chhēr ta̍k-ê,kàu 位,原來是圖書館。 Berh 入門chìn-chêng 有別人 1 ê 女性,i kiâⁿ bōe 入khìr。 Hit ê 自動 攔篙 siuⁿ tēng i sak bōe kiâⁿ, lán siòng-siòng leh kā 出力 sak--khui。

Kàu 內面 有 1 位 歇睏 ê 所在 真 sù-sì,lán tio̍h chhēr 小bēr, kā i 講 chit ê 夢。M̄-koh,lerh 講 ê 時,lán 發覺 ka-kī 講 bōe 清楚, koh 人人 lóng berh chhap 話,lán lú 講 無路來。中間幾āpái Boán-á 叫in mài 吵, hō͘ 我 講 hō͘ 清,講 hō͘ 完。

場 soah 變做 lerh lán ka-kī ê房間,kah lán gín-á 時 hit-chūn kâng,人lóng sio 爭 棉被,kha lerh sio that。 連 阿芬á mā 來, liam-mi 琮琪 mā 來,koh 是 洗身軀 了, 阿芬á 講 真歡迎 i。 我 看 i làu 胸,體格真大,真 安心。

Lán kā in 講 lāu-pē tńg來 kà-sī 講, hit 時 ê tāi-chì。 Góa 想 是khìr 下港 tàu 鬧熱,kā Soat-á 講 是 洪美珍 (據實 是 黃美華)ê tāi-chì。 Soat-á, koh berh lia̍h 話 來ìn,辯解。

Lán soah 精神。

原來, lán tér-tér 1 點鐘 得 chit ê 夢中 tha̍h 夢。 Che 算 lán 頭á-pái 夢見 pē-bú。

Tuesday, 11 September 2018

bāng

Siáng ē-tàng tiāⁿ-tiāⁿ 做 bí-bāng leh? Koh siáng ē-tàng oa̍h tī 美夢? Lán khah chōe sī jû-sù夢,kap 惡夢。 Chăng,lán koh 得chi̍t夢, kâng-khoán 夢見 chhēr 無 辦公室, chhēr 無 教室, 時間 koh pek kah kiông-berh kàu ah。
斯民hip

Chit 遍 校園 換位ah,學生ia̍h 變 sêng 天使, 真 體諒 lán 老師人。M̄-koh, lán tio̍h-sī 無法度 明瞭校園 ê 環境kap方位, kan-na 直直 趕狂,ū-kàu chhiⁿ-chin。 Chit 款 夢自 台語系收soah liáu-āu tio̍h tiāⁿ-tiāⁿ 做,m̄-chai sī án-chóaⁿ。

Ah nā 八月三十 hit 日,lán 又koh 做 lak chhùi齒ê 夢。Hit 暝 寅時,gún lāu-pē-á 過氣。 天光透早chiah 知影。Line lih 家族群組傳來ê 消息。我 自 khah早 tio̍h 討厭 電話 chit 款 連絡科技。 Pháng lán ê 生活, 緊急事件, 重要事件 lóng bô 好ê ê 款。Án-ni bái--ê, ná tio̍h hiah 趕緊 連絡 咧?A̍h bōe-tàng 有心理準備,a̍h bōe-tàng 改變 siáⁿ,唯一phah phái sim-chiâⁿ koh 擾亂 生活ê  步調 niā。心肝 ē ke ak-chak--khiaih。

速速辦理lāu-pē ê hiō-sū。Lán 看 tio̍h 叔伯兄弟 koh 1 pái chiâu kàu, berh 歡喜 ia̍h m̄ tit,berh 悲傷 ia̍h m̄ tit,soah gāng-gāng。喪禮儀式方式 決定 kah 處理ê 程序,lán 親兄弟姊妹去chhoân, 去 chhiâu-chhek。雖然我是長子,lāu-pē 過身,lāu-pē pat 講 beh kō͘ 傳統 ê 儀軌,in kā 我 當做 基督徒,lán lóng m̄-bián 參與意見,bōe-su 外人。M̄-koh, kàu 路尾, mā m̄-sī 傳統儀式,而tāi-tí 佛教模式chham-lām 跪拜禮niā。Sǹg chheng-hiu bōe tak-tîⁿ。

 Chū i 中風, lán tio̍h 一直 leh 回想,思考, gún pē-á-kiáⁿ ê 關係。事實,kap gún pâ tàu-tīn 歡喜 快樂 ê 時 比 其他 sim-chiâⁿ khah chōe。

我 ē 記得 siōng 早ê tāi-chì, 應該 是 我 hō͘ gún 阿公 that lo̍h 眠床, lán iáu-bēr 2 歲足 lóng kah 阿公 阿媽 chò-hóe 睏。Hit 時,i m̄-chai 出台北 bēr?Ē 記得,2 禮拜 i ē tńg--lâi 1 pái,àn 埕bér chiàⁿ 手pêng hia peh khiaih。 Góa lóng 真 歡喜,chit-má ia̍h m̄-chai hit-chūn lerh hoaⁿ-hí sáⁿ。 Gún 阿公 tī 我 2 歲ê 時 tio̍h 過身ah。

Hit-chūn 厝邊頭bér, gín-á 足chōe, lóng chòe-hér thit-thô,唱歌lā 曲, 聽講 lán chiâⁿ gâuc tèr 音樂 跳舞, ta̍k-gê lóng 足 kah-i 看 。Nā 有 siáⁿ tāi-chì, 嬸á ,ḿ-á 厝邊 lóng ē khîⁿ óa 來,mā 真chōe,門 a̍h 無 lerh chhoàⁿ iah sī 鎖--ê。

有 1 日, gún,有gún 姊á,淑á,雪á, hông 趕 去 牛間,chit keng 早tio̍h 拆, 改建做茶間ah。Hit kang tio̍h sī Boán-á 出世。Hit kha-ta̍h-á, lán ē tiāⁿ-tiāⁿ 看 天光,看夜景,巡菜園,peh 柑á châng。

有1 日,阿媽講beh 去 下底bán 柑á,lán berh tèr,hō͘ 阿媽 āiⁿ。Tńg--lâi ê 時, 阿媽 phāiⁿ 1 tēr 大大tēr, góa tèr lerh  kiâⁿ。Koh 1 pái,阿媽 berh 送 飯 hō͘ 頂區做sit--ê 食, 我 mā berh tèr,沿路行, 沿路 歡喜,bōe 記得 chhùi 唸 siáⁿ-mih謠。 Kiâⁿ kah 半路, ài 過 ta 溪 大石鼓, lán tám-tám kiâⁿ 後壁, soah 看 tio̍h 1 bér 大蛇, 手骨hiah粗。阿媽 kā 我 講 he 好蟲, lán ia̍h m̄驚。

有 1 kái ē-hng, lán 洗 身軀 soah, thǹg theh-theh tī 門口埕, m̄-chai lerh chhòng siáⁿ。 Soah 1 ê 警察 來, 害 lán 驚1 tiô。

有1 日,lán kiâⁿ tùi 豬tiâu 後壁 koân khàm 去, tio̍h sī berh 去 peh 柑á châng hit tiâu 路。 Soah poa̍h 落--來,ai 1 聲 hūn--去。聽講,gún 叔伯兄哥 Seng-á 發現,緊 hoah 人 來救。Chit 段,lán ê 頭殼 無印象, 一直kàu 醫療程序 lóng kiâⁿ liáu-liáu ah。 Chhù lih 做 大lāu-jia̍t,lán pa̍k terh 門扇pang 食 kui kho͘ ê 豬肉kho͘。 中間 ê kì-tì 完全 消失。

Hit 中間 kài 重要。 因為,gún pâ,āiⁿ 我 出台北 hông 醫, 驚 ē 有 hiō-î-chèng, koh ke khòaⁿ 幾ā 位。 Koh ài āiⁿ tńg 山頂 chhù--lih lioh。 大人kha,àn gún tau kiâⁿ kah 坪林街á mā ài 點外鐘,lín kám chai?

Lán sǹg i ê 好種,o̍h bat 字 chiok 緊 chiok gâu。 是講, hō͘ 眾人thiàⁿ 眾人惜, lán 有tām-po̍h-á 天真幼稚。 Chhù 內 阿公阿媽 kàu 大姊 thiàⁿ, 厝邊(山頂chhù,罕得 有 隔壁)ê 阿姊 mā 來 tàu 惜, ē-sái 講 好命底。Tèr 阿姊 去 in hit 班 寄學,tèr in kiâⁿ 彎彎oat-oat  koh 起起lo̍h-lo̍h ê山路 2 點鐘 chiah kàu 漁光國校。中晝 課soah koh kiâⁿ tńg chhù,lán 人tér kha 肥nńg tiāⁿ-tiāⁿ kiâⁿ kah bōe 得去, m̄ kiâⁿ,阿姊in gâu kiâⁿ, m̄ sio 等。 我 tio̍h mah-mah háu,soah hāi 阿姊hō͘  厝邊 阿姊 phah,講 ka-tī ê 小弟m̄ 顧,放lerh hō͘ i háu kah án-ni。

有1 kái,漁光in hit pêng 鬧熱,聽講 gún是 阿姨(m̄ 知 tio̍h m̄ tio̍h) in hia berh tàu 鬧熱,暗時 soah 看tio̍h 人 lerh sio thâi, 棍á, 刀á lóng 出。 In hia 比 gún tòa chia ke khah 鬧熱 sī 有影。

總講, tī 山頂 ê 時間, 我頭殼內lāu-pē ê 印象 chiâⁿ chió。 Kàu 我 7 歲,tio̍h seng kah gún 阿姊 搬去 永和 tòa 台北伯á in tau,阿姊 去讀網溪,我無足歲 bōe-sái 入學。 阿ḿ tùi gún mā 足thiàⁿ惜。Góa m̄ 知外久gún  chiah lóng 搬去 丹鳳tòa,ah 我 chiah去國泰插班入學。

Nā kèr年,tio̍h kui ke-kháu-á lóng chhōa tńg 山頂 kèr年。應該講阿媽 tī toh 1 tah,kèr 年 tio̍h ē 去 toh 1 tah。

無外久,gún a-pa, a-bú,阿姊,我,tńg 山頂 kā 阿媽,淑,雪,Boán 接來。有印象ê是 berh kèr 1 條 4 5 尺闊 ê 溪, a-pa āiⁿ 阿媽 kèr。

Liáu-āu, 阿伯in kah gún hiah-ê chek-peh 兄弟姊妹 kèr 年 mā lóng ē 來 看 阿媽。Gún tau tio̍h pìⁿ kah 鬧熱滾滾。

...待續...

Tuesday, 14 August 2018

Sí-hêng

本底重病 ê Mini 砂輪機á 
Sî-kan kàu ah,Lí sí-hêng kai chip-hêng ah。 K oa̍t thâu khòaⁿ i, m̄-koh m̄ bat hit ê lâng。 Ná sīm chiah siūⁿ khí chit ê sí-hêng,téng lé-pài chiah phòaⁿ--ê。Kiò i ka-kī sî-kan nā kàu, ài chia̍h hêng-hêng ê io̍h-á。

I lú siūⁿ lú bêng-liâu ah, phòaⁿliáu tio̍h kai chip-hêng, i un-sûn un-sûn àn lak-tē-á kā 1 koàn po-lê koàn-á jîm chhut--lâi, hō͘ khiā i kiⁿ-á ê lâng khòaⁿ,tōa-phài tōa-phài 1 chhùi lim lo̍h--khì,kái-sêng gêng-géng lām tāu-iû ê bī。 M̄-koh, tán 1 khùn--á, ná bô hoán-èng, bōe thiàⁿ bōe ai bōe kan-khó͘。

Liáu-āu, K koh siūⁿ--khiaih。 Phòaⁿ ê àn-kiâⁿ kóng i kā lâng cha-bó͘ kiáⁿ thâi--sí。 M̄-koh, châ àn ê kòe-thêng,kèng-chhat ū hoat-hiān hit-ê cha-bó͘ gín-á kun-pún bô sí iáu oa̍h thiàu-thiàu。 Chit ê kok-tō͘ ná sêng sī teh Tōa Eng-kok。K ka-kī leh sim-būn, ná chiah-nih siong-sìn lâng, kiò lâng ka-kī chip-hêng leh?

Sī-kóng kì-jiân phòaⁿ sí-hêng ah,phòaⁿ-koat mā bē thiat-siau, in-ūi K ū khui chhèng phah tio̍h cha-bó͘ gín-á ê lāu-bú, kā i ê chhiú phah tio̍h-siong。

K siūⁿ-kóng tio̍h-ài khì iau-kiû têng-sin soan-phòaⁿ, bô siūⁿ-beh án-ni kan-tan tio̍h lâi ho̍k sí。I lú siūⁿ lú chheng-bêng,it-tēng ài khì sin-sò͘ kiû oa̍h,nā su-iàu khòng-cheng mā beh khì。

Monday, 16 July 2018

新營 親子天文探索

Àn 中班ê gín-á kàu 50 ê sī-tōa lóng ū, lóng-chóng 30 組, sim-sek。
Lán siūⁿ kóng chah lán 手頭 有 ê thit-thô mn̍gh khì hō͘ in sńg。Chiū-sì 2014 khì Tâi-pak 做ê tiàu-kiaⁿ kap li-li-khok-khok ê khì。

Friday, 20 April 2018

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)
                      Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱

      Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘
      It-ti̍t sái khì ê kū-nî-tau
      Chóng-sī bô khó-lêng tán-hāu
      Sim ân-ân
      Kóaⁿ beh tńg-khì ê lâng-kheh


      Ko͘-toaⁿ thèng-hàu
      Iah-sī pêng-iú saⁿ tn̄g-thâu
      Chit-má Sî-kiâⁿ chit-lō
      Pit--khui ê khui-chhùi-tāu

     Tâu-ki bô tâu-ki ê ōe
     Kì-chāi i kóng gōa chōe
     Thâu-lō͘ būn-tôe, Kiáⁿ-jî sī-sòe
     Chia̍h-pn̄g chù-chheh
     Chhú-khì seng-o̍ah
     Ài koh hôan-ló siáⁿ-hòe

     Chhia-thâu óng-hôe ê lâng chiām-chiām khó-lâu
     Sin-chiaⁿ nî-thâu
     Khui-chhùi-tāu khui chhùi kóng thàu-lâu
     Eng-àm léng-hong huh-huh háu

 
    寒sih-sih, 後車頭 12
    一直駛去ê舊年兜
    總是無可能等候
    心ân-ân
    趕beh轉去ê人客

    孤單thèng候
    Iah是朋友相當頭
    Chit-má時行chit-lō
    Pit--khui ê開chhùi豆

    投機無投機ê話
    據在 i 講gōa chōe
    頭路問題, 囝兒序細
    Chia̍h 飯註冊
    此去生活
    Ài koh煩惱siáⁿ貨

    車頭往回ê人漸漸洘流
    新正年頭
    開chhùi豆開chhùi講透流
    Eng暗冷風呼呼號

Sunday, 4 March 2018

saⁿ-goe̍h ka-iam-kôaⁿ


1.      三月天氣真lān-mōa,昨日燒熱liâm-piⁿ寒;認識台灣歷史線,人人chhiⁿ-chhìn ka-iam寒!
2.      三月初八真可怕,土匪 hi t日來起山,可歎先民m̄-pat飽,chún--bô china 做阿爸。
3.      精銳部隊 súi tang-tang,起山上陸隨thâi人,親身下令kui lángin lán kap in 無相kâng
4.      天然優良Ke-lâng 港,海港 kui phiàn soah chiâu 紅,無分老大iah幼紅,見面總掃無惜工。
5.      了後戒嚴三八年,台灣 giâ 頭無看天,莫名奇妙 tio̍h pháng 見,無死奴隸年盤年。
6.      In teh thâi人無為難,比較地獄khah 粗殘,人人風聲驚kah sánkioh 是魔王降人間。
7.      是真魔王lán m̄-patbē-hiáng phah-tat 值,迎請回島來chau-that,遺禍 kiáⁿ 孫出gōng力。
8.      魔王虎á kuitīn,化妝拯救大偉人,慈祥無限仁仁仁,解救台灣 lóng in
9.      Thâiphēng chōe koh chiok 緊,就是魔王i親身,民族救星thâi 國民,神經亂kah chhāi 做神。
10.  Ho̍k-sāi 魔王chiâⁿ kàn,致蔭 kiáⁿ kâng 強姦,強佔別人ê 家產,nā beh tâⁿ chhèng sûi tân
11.  衙門開起kek 開化,法條萬千准嘩,私偏魔王in 佔大,人民beh 告無khah choa̍h
12.  也設學校學別國,chhèng枝侍候壓不服,滅絕台民tùi tok,教育gín-á 背母族。
13.  如今台民齊變體,輸神經兼tio̍h che,台灣kám無原住客,清醒ê 人有幾ê。
14.  Mih ka-kī phah ka-kīhō͘ lâng 分化是一時,走狗liâm-piⁿ lia̍h 去煮,名列走狗都無 i
15.  走狗sau-phî m̄-sī 狗,講人體面無leh 留,貪名丈勢講透,人格tàn leh kha-tau
16.  台人變質先mài 說,本頂先民死三月,物資精神 in thoe̍h,毒刺tī-sî thang poe̍h
17.  魔王chōe teh ho̍k-sāi,台人ho̍k-sāi 真不該,thâi lán 先民絕後代,變做奴隸 koh m̄ 知。
18.  魔王屍體bē àu nōa,大溪造廟豆干,hē tī 神社hō͘ 人看,豆干 káⁿ tio̍h 配人干。
1.          17. Chit ê 政府m̄-sī 款,維護屍體為mih 端,共產國家ê習慣,中華民國真齊全。
19.  真空法師講大概,蔭屍m̄ tâi kài chhi-gâi,姦殺台灣你拜,ho̍k-sāi 魔王 真不該。
20.  介石殺人真chiâⁿ chōe,本島超過 saⁿ ê;起廟 ho̍k-sāi 逆天地,莫怪台灣 teh 連回。
21.  Taⁿ 講台灣出頭時,事件經過七十年,當初全島kui phiàn 死,兇手chhōe 無真怪奇。
22.  tio̍h 全是血kap 淚,無辜ê人死kui 堆,三代 ke sngh khùi,歷史脈落ke 減追。
23.  三十八年大戰敗,走路逃亡台灣來,奪lán田宅人害,phòng phòng kah 比天hai
24.  土匪 kiâⁿ sì-kòe piàⁿchhèng-chí cheng-piàng phah bē贏,搶奪土地講放領,人人聽 tio̍h 心驚hiâⁿ
25.  Koh chi̍t 味三七五,手術地主糊塗,phah-sòaⁿ 社會ê 基礎,換in 大細過真舒。
26.  In 舒台灣足艱苦,koh 四萬換chi̍t kho͘sió-khóa 研究 tio̍h ló͘ 日本都無lán chiah 塗。
27.  三大政策 kiâⁿ 做頭,政府機關kā in 留,koh 嫌án-ni 食無夠,山海in lóng beh 包。
28.  日本建設 ê 成果,設hō͘ 台灣進步多,講是 in chiah 起造,bē-hiáu hián-sì lo lo
29.  蔣家chhōa 人盡歪道,khà 油食錢 chiâu  oai-ko,莫怪大陸 phah 失落,輸了江山sì-kòe 逃。
30.  逃來台灣真hiau-hēng,此去台灣失光明,介石總統自承領,koh 有米國 teh pêng
31.  Kiⁿ-ti̍t(驚蟄) kàu陳春雷,無辜慘死chiâⁿ 大堆,七十外年血 kap 淚,sak hō͘ 歷史無是非。
32.  真空法師講大概,蔭屍m̄ tâi kài chhi-gâi,姦殺台灣你拜,Ho̍k-sāi 魔王 真不該。
33.  過海thâikoh放火,歷史bē-tàng kiâⁿ 倒回,兇手kàu taⁿ無tè chhōe,騙人共業當原初。
34.  介石殺人真chiâⁿ chōe,本島超過 saⁿ ê;起廟ho̍k-sāi 逆天地,莫怪台灣 leh 連回。

lāu-pē siōng bér ê kà-sī

果然, 人nā thiám 夢 tio̍h khah ē kāu 。Ta̍k pái 冷氣 29 tō͘  thàu-chá 天光時 lán lóng ē kôaⁿ kah 精神。Nā 強補眠,tio̍h ē hām-bîn 得夢。 夢--lih, lán mā kôaⁿ...