Mp3Player

Friday, 20 October 2017

gín-á sèng


Siōng可嘆 ê, lán 發現 1 種 新症頭, lán 以早 有 tì 過, 大發過, 就是 大頭症,也是佛陀一直 訓誡 lán ê。

Lán leh 想,淺想 childish kap childhood  toh 1 ê khah 接近 child leh ? Siáng sī  child-like leh? Lán 有夠 ǹg-bāng, lán ê 朋友 五十 ē-tàng khah gín-á 性leh, 早起時á 絕交, 中tàu 時á  tio̍h  koh 做伙 食tàu ah!

Lán án-ni ǹg-bāng 在水 mā ē hông 講 gín-á 性,m̄-koh, 在來 in 講 人 gín-á 性, 八siâⁿ leh tu̍h--lâng, bōe kā 當做 優點。Hoān-sè iā有人 ē 講 無tiāⁿ-tio̍h iā-kú-káⁿ。

Lán 聽過 Pang-kiô cha-bó͘ súi koh chhiò,義竹cha-bó͘ 無tiāⁿ 無tio̍h, che m̄ chai kap 真實 jōa óa。Lán 也 發現 有kóa tāi-chì, lán m̄-bat m̄-thang 厚話 喝聲, che 有理,是講 有 ê lán bat, koh 比人 khah bat, mā bē-tàng 出聲, che tio̍h  牽纏 tī 深深 ê 文化 內底 ah, 也是足chōe人ê 意識形態 lih ê 規矩。論事理 總困難 照理路、照logic,khah chōe 是 tòe 情感、情緒leh 走、戰,chìⁿ kah 半路, tio̍h cháu-cheng koh 失路 ah。

朋友(chhin-chiâⁿ),弟兄(姊妹) tī chia 拆破面, koh 激氣,koh kài ngī氣, kài-sêng講 tio̍h án-ni 堅持 chiah ē hông 尊重 leh。M̄-koh,lán 觀察 實況 kap 真實發展, éng-éng 無 lah, 連ka-kī 都 ē 後悔koh厭氣, koh-khah 嚴重 ê 失志。就算 chìⁿ 贏 hit 頭 mā bô leh khah 好結局。

M̄-koh,lán 台灣人chit 點卻是bōe ké-pìⁿ。Ài 冤家 ài niû-chè, m̄-koh kan-ta 為tio̍h ka-kī ê 面水leh 冤家, 為 ka-kī ê 名聲 leh chìⁿ niâ。I 贏 人 mā 不服, i 輸 koh-khah 免講, chhi̍h hō͘ 死。 Che tio̍h lán 台灣 ê 工商界 ê 潛意識運作 ê 道理。 有 幾ê 真心 beh 服務, 為眾人好ê, mā ē hoān-lâng-khia hoān-lâng 疑。Lán 講che 也 是 中國國民黨害ê, 人 koh 反 kā lán 講 lán 泛政治化 去。

Lán nā i 問, 請 你講看bāi, siáⁿ-mih 是 人? 人 kap 人 之間 ài án-chóaⁿ 互相對待 leh? 根本 m̄-bat 想過 chit 款問題, m̄-koh 講 tio̍h 道德、禮貌、國家、社會、人民, 意見了了, 真正 childish, koh lia̍h-chún ka-kī jōa gâu tú jōa gâu。虛無飄邈 lah,a̍h soah tio̍h pián-sian-á, ka-kī tio̍h 是 siōng 大 siōng 厲害ê pián-sian-á ah 講。

求真求理 chiah 困難, 不如 childish childhood!Góa ê 態度是: 台語原底有ê 詞 m̄通 hō͘ 華語 取代 去。UJ I 講ê 是 感覺(lú) ,cha-po͘ 人 聽 tio̍h mā kā i 當做事實。

1. 我khah 傾向 善意解讀( lâng nā 講 góa thiaⁿ 無ê, iah-sī 違反 góa 信念 ê; 總--是 看 i ê 言 kap 行 kám ū tàu-tah) 2. 我 物理ê 素養 kā我 講: 我 所知ê 世界, 是 我ka-kī 去 建構ê, góa iōng siáⁿ物 眼光 看, i tio̍h變做 siáⁿ-mih hō͘ 汝 看。

phah tio̍h ē koai, mā tio̍h ē chheng-chhíⁿ

M̄ 知 án-chóaⁿ, lán 台灣人 chiah-nih fetish, ē 相信 罵 lâng, 人 tio̍h ē chheng-chhíⁿ, i nā 無 清醒, 其實是,無 接受 lí ê 想法niâ, i tio̍h是 毒, tio̍h 是罪惡。 Án-ni kám bē kài 恐怖?

Lán 講語文教育 kài 專業, beh 討論, 對手ài 相當,i 講 lán leh 資格論。Lán 認為 任何 tāi-chì 人人lóng ē-sái 討論, 無 m̄ tio̍h, m̄-koh beh 深入談 tio̍h ē有  ta̍k 種 資格 ah。 Lí leh m̄ 願siáⁿ?

資格論, 有時 無應當, 有時卻是必要。能力資格,情感資格,chit ê 議題 kám 免?Lín 一直 leh 講 "台灣人",lín 了解ê "台灣人", 設想ê 台灣人,kap 真實ê 台灣人 差 jōa tōa 碼, lín lóng kā 定罪 "華" tio̍h 解決 問題 ah sìm?

Lán 講 lín 無 做siáⁿ 貢獻, khah mài 批評 lâng 做 kah khám-khám-khia̍t-khia̍t ê, lí soah leh kóng 原來lán 重視 勞苦 無重視 核心價值,koh sa 敵人 iáu koh 強大 來 kóng 人 做hiah 久 無效, lí 又koh 知ah。 慘!

Lí beh 批,批 hō͘ i 對 mah! mài 開chhùi tio̍h 講 人 "華",chit 款 批評 充滿 複雜ê 思維, 人人解讀lóng 無kâng lioh。 Lí soah koh leh 講人 m̄ 知你leh 批 siáⁿ tio̍h kā 你 mā, kā 你 講 你無 資格。按chia, tio̍h 一直 情緒去ah! Chit ê世間, m̄-nā 台灣人 kap "華" 人,汝 ē 判斷 做 "華", 人 mā ē-sái 講 lí ê 心 有 華毒 ah, 無 ná m̄ 講 是客、是原毒?Lín kám 有 才調 專業 針對 批判? Nā ū 直接 講 ah! 眾人看tio̍h mā ē kā 你 贊聲, o-ló,hō͘ 你 批 ê 人, mā thang 知影 ka-kī 欠點, thang 改進, khah 好ê koh ē 感激--lí 。

Lán 看tio̍h che, li̍h 心肝niâ, 了後 失khùi-la̍t,sit-chì ,koh 斷交陪 niâ... Siáng 贏 siáng 輸?Kám有差?翻頭 想-khiaih, 你 是siáng? 是 siáⁿ-mih 人物?(資格? chia 是 牽 情感資格) lán tio̍h chiah 對重--你?

Che hō͘ lán 深想:覺醒,是人性唯一ê 價值, che 我真贊同, 我mā 真 ǹg-bāng ka-kī 覺醒。Koh, lán leh 想,真正 ê 覺醒者, i 言語 kap 行放 ē  有耐心 kap thiàⁿ,因為 i 真正 覺醒,對 ka-kī ê 覺醒有自信, 所以, i tio̍h是 覺醒本身,i m̄免 一直喉叫, m̄ 免lé bē 覺醒ê 人 ,ǹg 無覺醒者 證明 ka-kī 覺醒ah,ka-kī 是覺者 ah。

Kám m̄ 是用 無盡ê thiàⁿ kap 話語 安慰、說服 lán ka-kī chiah-ê  受傷沉重ê人? 尤其lán chiah-ê 為台語 受傷 ê 人? Lín soah 顛倒 koh kā pa kā 搧, 譴責 i ê khang-chhùi, i ê 中毒。

Sio mā 無好話, 確實 傷人 傷身體!

Wednesday, 18 October 2017

Do Androids Dream of Electric Sheep?

Lán cho--ji̍t  偷偷á kā Blade Runner 1997 final_cut 看了。 因為 lán 看 tio̍h Youtube 半瓶醋 kap FB 朋友 夏途島 leh 講 起, lán chiah án-ni 想 beh 了解 。 I 到底 有jōa gâu。

chit 幾年,米國 koh 重 phah bē-chió 電影, 其中 sci-fiction chit 類 ê, 有 電腦進步, 後製技術 提升足chōe, koh兼本錢落價 ê 利便 kap 好處, jú 明顯。Tron kap Total Recall góa ìn-siōng khah chhim。

本底, nā 少年時,lán tio̍h ē  真興去 看che sci-fiction ê 作品, m̄-koh hit-chūn lán tih 考大學(實際, leh hui), 無閒、無閒錢 , koh-khah kun-tóe 是性地 iáu 無 chiah 有 耐性 thang 去電影院 看戲。 橫直種種原因。 Ah chit-chūn, mā 退hông ah, bē 愛看 he 假 kah 有 chhun ê 科幻 影戲。

看了, lán ê 感言: 1. 科學設定 bē bái, 2. 探討 siáⁿ-mih chiah ē-tàng 講做 "人",3.  人 kan-ta 有 理智 kap 體能 kám 有夠額? 4. 接 3 kám thang 講 有 sìⁿ-miā?5. 做夢?ē 做白日夢? 6. Android 知影 ka-kī m̄ 是人,sìⁿ-miā ê 意義 kap 價值 tī toh ? In ná ē 想 beh 延長 sìⁿ-miā?

劇情 安排, lán chit ê 歲看無 sáⁿ 稀罕ah, Ford ê 表現 lán 感覺比 tī 法櫃奇兵 khah 有深度,情緒、情感方面。

Nā beh 比較, 應當 ē-sái kā Frankenstein sa 來, in 美國人 信仰基底iáu 是 基督 一神創造論。 被創造 kap 創造主對話 (所以chit 塊 用 replicant, 無用 robot,無用 clone bē bái), 不時出現。Lán也看過 幾ā 塊,類似  robot,生化人 ê 影戲, 也有 歐洲系 ê。 In leh 探討ê 大部份  ē-sái 講  tih 講 "人" ê 資格、人 ê 界線。身體、心理、靈魂, 頭 1 項 身體 lán 人 khah 確定  ē-tàng 做出來, 其他 2 項 tio̍h iáu 無 明朗 ê 進步。不jî過,心理 ê 理智部份,hō͘ lán lâng 看做 是 ē-tàng 處理 ê ah,tio̍h 是 AI, 所以, lán chit ê lâu-pái是 m̄是 ē-sái 講 lán 是半創造神ah leh?

Koh 來, 創造者 ē 愛 i 創造chhoaih ê  無?Ē 是 ē án-nóa, bē 又koh ē án-nóa?
我看 1982版 (1997 final cut) 就夏途島 i 寫ê 點 來回應:replicant(回應者、迴響者 似有雙關)physically enhanced (robot part)with ability of reasoning (human part as known as robot reaction)學做人 ê 過程 1. 故意 反對 "我思考所以 我存在" 的 哲學顴,  2. 作者 認為情感(含 情緒) chiah 是 靈魂 ê 核心 replicant 無 這項 3. 相信 是屬 "推理" iah-sī "情感" leh?

相關ê 語詞, 也是 新詞就是: cyber, clone,robot,android , nā beh 探討人性, mā bē-sài kā yaho͘ 放 bē 記得。 Lán 上課 ê 時 有時chūn ē kā 學生 講che 語詞 ê 緣由, che tio̍h 是 創造文化, chiah 是 文化 創造。

世界觀, 是 Ngôo  Hê-bí tī FB 講 ê。M̄-koh,
Lán 看電影內容 世界觀看無 siáⁿ ē chhoaih。 畫面大多數hō͘ 人 感覺 陰暗、sip-chhî 、黏thi,ak-chak, 噪雜紛亂,對正常人ê 生活 無 siáⁿ 表達呈現, 街á 路 kap chit-má 差不多。有 真chōe mn̍gh-kiāⁿ m̄-sī in  Bí-kok ê, koh khâ bē-chió 漢字。