Mp3Player

Monday, 16 January 2017

Oa̍h ê phiat-pō͘ kap sìn-gióng


Lán 最近sió-khóa ū 機會kap chōe 歲人開講。 是lán 聽 khah chōe lah, i 都算 in 家族 ê 初代信徒,iā  beh óa 50 tang ah, àn 中油退休 mā beh 10 tang ah。

I 有 lán台灣人 普遍 hit 款散赤、奮鬥、khiû儉 ê 經歷,koh 總愛 kā hiah-ê khioh 起來比論當今 少年輩ê 日子。In ê kiáⁿ兒 也 lóng 1 人 1 家 ah, 離 kha 離手 ah, in ka-kī  ang-á-bó͘ sáⁿ lóng 無欠 ah, 照講 日子m̄免 過 kah hiah siap。I 最近 愛看 Youtube 頂ê 影片, 有 3 方面, 頭 1項 是 中東 戰亂,i 竟然 ē 講出,Arab 人 ê 死了了 , i  lóng 無要緊, mài 動 tio̍h Israel tio̍h 好,lán 當場聽kah 寒寒, m̄ 知 beh án-chóaⁿ ìn。Lán 知影 上帝A-pa-pē siōng thiàⁿ ê 是 lán chiah-ê 罪人,m̄ 是 天使 lioh!是按怎樣, 上帝 A-pa-pē 孤 thiàⁿ 人 m̄ thiàⁿ 世間 其他 萬物 kap i ê 使者? Ah lán人 竟然 冷冷看人 sio thâi, koh 講 hiah-ê死了了 lóng 無要緊 leh!

另1 項 是 UFO, 第 3 項 是 關鍵時刻。 Lán 想  i phah算 無法度 分別 網路影片真假。Lán真 歡喜 the̍h lán新 台語翻譯版ê 聖經 hō͘ i 看, I 隨講 che 白話字 ē 害死 基督教,koh 講 i 足 細hàn tio̍h án-ni 認為 ah,因為,i 講 chhōe 無 白話字 寫ê 聖經 註解,詮釋ê 參考冊,koh  chit-má, 教內 mā 無人ē 曉 ah。Lán giâu-gî i 所講 頭1 chân, m̄-koh, lán 無leh 研究 聖經, lán iā bōe-tàng ìn。

Lán 熱 phut-phut 助印新聖經, soah hō͘ 教徒phah chhèng,心肝頭 真心酸、氣苦。 Koh i 頂iân ê 人, kiàn-nā lán1 ê 出頭, in tio̍h phí-siùⁿ、keng-thé、chi̍h-iāng,也 bē 曉 鼓舞、助贊,koh 講 chit-má 少年真害, 講 i ê kiáⁿ孫 siōng 好 lóng 移民,台灣 必然ē hō͘ 中國統去, lán 擋 bē tiâu, kā 講 你che 是 信念錯誤。 Bē 赴 kā i 講, 你對 台灣看chiah 無現,chit-ê 信念 án-chóaⁿ 來ê, iah是 你對 中國 chiah 有 信心 koh 是 án-chóaⁿ 養成 ê?

In hit代人, 靠 ka-kī 雙手 phah-piàⁿ、奮鬥 得來 後半世 清閒,講tio̍h in hit ê 時勢 jōa bái tú jōa bái,in jōa gâu tú jōa gâu,ná m̄ pàng 2 步á hō͘ 少年人 leh? Khah 講 都是kā 少年ê chi̍h-iāng,看bē 現, án-ni 到底 有siáⁿ好, 對siáng 好 leh? 

In hit-iân-ê ka-kī m̄-bat ê, in tio̍h 講 無法度, 無可能,koh ē 禁止 下iân ê 去發展, 講是關心 thiàⁿ 心, 事實是 ka-kī ê 煩惱憂心,khah 深沉ê 心理是驚 舞 1 出 in 擔 bē 起 ê 事故。Nā 真不幸 發生, tio̍h 開始咒天懺地、lé 父 lé 母,否定 ka-kī 所做 一切。也 án-ni,在 in有才調ê範圍, lóng 盡量 kā 序細食chhēng用、功課、交通等等 維護 kàu tio̍h。 結局是 kā ka-kī ê  gín-á 飼 kah 變 飼料雞  gōng-tuh-tuh niâ, ah 無 tio̍h 是 phah phái 親子關係。

結果,老人 最後撇步 tio̍h是 展權威 展保守社會ê道德觀 來 束縛 序細, khah nńg-ê tio̍h 用 家伙、財產 kā 序細kho͘ tiâu leh。Koh 有ê 老人kui氣 koh 買 1 ê外國少年某, án-ni 弄家散宅,死無人哭 khah 快。

Thursday, 12 January 2017

Hông-hun Hō͘-bé kiâⁿ-kha

黃昏滬尾行kha,Lán chit 2 年, chiah khah 有leh 滬尾 行kha, 踏角, 是lán 心肝 hiāuⁿ-hiāuⁿ 難安bē tiāⁿ-tio̍h,有時lán 發覺lán ka-kī  kā lán  giâ bē 起 ê 大旗 縛 leh 身軀, 莫怪 身軀東倒西歪, koh 拖累心肝也 tòe leh 起起落落。

Koh hō͘ lán 學生教示,lán 體會tang 半,人生一切 iā lóng bē tiāⁿ-tio̍h。Lán 對重要緊ê 人生知識、道理、態度、人格、行放, chit ê 世代 lóng 看 m̄ chiūⁿ 目。Che 該 ē-tang hō͘ lán 認清 色即是空、受想行識 亦復如是, 心空、法空ê  空空世界。
人間煙塵遮光景
紛紛動盪總難平
一問本心何所碇
明月照原東山昇

Chhan-chhiūⁿ lán chín  對 淡水ê chai-bat, mā án-ni niâ, siōng 清楚ê 是 日頭 kap 月娘,清風水波影,東山頭 chia-ê。半城市 ê 淡水,chhē 落 ê 舊埠頭,in 人來來去去, 生理起落浮沉, lán mā 來來去去, phun-pho 操馳, kâng款 目標 暗淡無明,沉落淡水河口, 總是暗紅暗紅,無聲無說,m̄-bat 看tio̍h 無限好ê 黃昏, 也無 giú 心肝 ê 故鄉 旋律。

海水有時溢來,一時洗清人間 ê 癩哥爛濁, 溪底 koh thang 看tio̍h 路牌,kám 講歷史 tī 水路? 港 m̄-chiâⁿ káng、碼頭 chhìn-chhái, 船 pha 大索 也無縛teh 埠岸大鐵釘ah, 人 giú leh, án-ni-siⁿ。 也 溢來 韓國人、香港人、中國人,也有 幾ê 紅毛人, pháng che 也是幾百年 淡水 su-sióng ê 光景。 Che lán lóng 浮浮印象niâ, chhiūⁿ 昨昏 hit 杯 LiCafe, 大杯 bóng 大杯, ā 無咖啡味 lah。

Lán án-ni 走chông, beh chhōe siáⁿ貨?的確 beh chhōe 田地,pha荒ê 田地, sió-khóa kā péng 塗leh, sió-khóa ak 水 leh,koh iā kóa lán 台灣本土ê 子leh。荒 siuⁿ 久 tio̍h jú oh péng,翻塗困難, 菅芒 也koh ē 割手chha̍k 心,馬纓丹 ōm-koah-koah koh 有毒。真正 beh pìⁿ tio̍h 粗本, lán 人微言輕, 無人 助贊lán, lán 做bē 起 siáⁿ 頭路。 所致, lán tio̍h 感謝 lán teh 淡水 hia 好朋友 saⁿ 報kiam 好同事牽khioh lán 來。 也 感謝 帝A-pa-pē 保守 lán 家庭和好, koh hō͘ lán khiā 上帝 i hit pêng,amen。

Monday, 9 January 2017

thiàⁿ kap chû-pi

佛教講世間一切因緣生、一切因緣滅、知識、見識也 kâng 款, 情緒、情感 也sio-siāng,人 kap 人 tàu-tīn ê 關係 也是, 結做 親、仇、怨、敵 也是。 Lán ê 心 因為 外界因緣和合 ê 多姿多彩,紛擾煩亂,致kàu ka-kī kā ka-kī ê 真心 去放bē 記得, 放 無看見, chhin-chhiūⁿ 烏雲kā 月娘 遮去, 看bē tio̍h。 Soah leh 講 根本無 月娘。

也講 一切唯心造。所以,Lán 人 siōng要緊 ài 去追求 ê 是去 認識chit ê世界 ê 大道理,因為 世界 tio̍h 是 lán ê心 所變現,顛倒頭講 lán ê 心 tio̍h 是世界。也 án-ni, 了解 lán ka-kī ê 心 tio̍h 是 了解世界,chit ê 道理 tio̍h 是 去知影 ka-kī kap 世界 ê 關聯。所以, in ê 方法論有靜、定、慧,探究本心自性 án-ni。

因為 Lán ka-kī chit ê ka-kī 自出世 ta̍uh-ta̍uh-á 生長,貪好厭惡,生出種種 ê 慾望,情緒,kā lán ka-kī lia̍p-chō 做 chit-chūn ê 形體、見解、固執 等等,對 lán 所依憑ê 自然世界 形成種種歪曲、迷茫ê 認知 kap 無理 ê 要求 iah是 過份ê 妄求。

Chit 幾禮拜,  lán 看tio̍h 法藏法師 ê Youtube 影片,妙法蓮華經七日等等, 感覺 sim-sek koh-kiam 對 lán 足 chē 啟發,也就是  i ê 智慧 光照 lán ka-kī ê 愚痴烏暗。 Koh 接 leh 看  日本 曹洞宗 祖師 道元禪師ê 傳, 達摩、慧能、kàu 印度 phah ê 《如來佛陀》。 Lán漸漸了解, in 佛教 leh 追求 siáⁿ貨,對 i ka-kī ê 嚴格, 對 別人 慈悲 kap thiàⁿ。耶穌 基督也是, lán 讀 4 傳,kap 創世記 在在是teh 講 thiàⁿ kap 慈悲。人都多是貪、瞋、痴,三毒毒害捆縛, 致到m̄-bat 道理, m̄-bat 好bái、芳臭, 也是可憫。

果然, in chiah-ê 祖師 死, 慈悲 kap thiàⁿ tio̍h 難 傳 難 教。是cháiⁿ-iūⁿ 人心 chiah ngī leh?Lán 想bē 曉。 Kin-á-ji̍t koh 1 ê 新聞, 講馬偕病院 ê 社工 處理 外國勞工人 破病ê tāi-chì。 Lán 看kah chiâⁿ  見笑,因為 本校mā lia̍h 馬偕 thiàⁿ 人 ê 精神做新 ê 校訓,有 chit 層交纏。

Lán 看hia-ê 初代祖師, 總--是 teh 傳教 智慧 kap 慈悲。M̄-koh, lán ka-kī 親身 接觸ê 經驗, chit 2 項 ná m̄ 是 教徒in 要緊ê 事項 leh。 In 接受默認 中國佛教傳來 ê lán 普通人、普通資質,無可能有jōa 大 成就、jōa koân 智慧 ê 制限, 甘願 ka-kī 做gōng人, 做 gōng 工, koh 當做是 消業障, 得 福氣。 Chiaⁿ 悲哀 to̍h tio̍h。 In 普遍 認為 克守規矩 tio̍h thang 入天堂, kàu 西方, che pháng 也是 Lán 台灣人ê 根底 惡劣現象, m̄-koh 人 無愛聽 老實話,無愛聽真實理路,che 也 普遍, nā 無 Socrates tio̍h m̄免 hông 毒--死 ah。

Lán koh-khah 驚hiâⁿ ê, 教會、教團竟然 變做愚教, kā gōng 當作 khah 有價值, khah 有信仰 ê 指標。佛教 內面 tio̍h 有 án-ni講, 師父 ka-kī 造業ka-kī 承受, 徒弟 ka-kī 修 ka-kī 行 也 ē-tàng 有 成就, m̄ 免 去 指出 師長 的不是 kap 錯誤行放。所致, 修行辦道ê 足chōe足chōe, 卻 bē-tàng 安邦定國。 基督徒 tio̍h sa 經句出--來 講:在前ê 必然在後... gû-gōng 人ê智慧... 人ê 智慧....
等等。

Khah lán mah 拜托 leh,教祖 leh傳ê 道理, he 核心是siáⁿ? 人 kan-taⁿ ē-hiáu sa 尾溜支節 leh 弄leh 弄 leh, koh  khún-tio̍k 別人, án-ni sī  teh jōa gâu, 照 án-ni, lín hiah-ê 教 是 ū leh jōa 好 ?世間 ê 道理 i 原在、現在、未來在, che kám m̄是 Siōng-tè A-pa-pē ? Lán 人 nā 照世間宇宙ê 理路行放 kám m̄ 是 一切自然? Lán 人tio̍h 是有ka-kī ê 意識 執tī 小小ê 我、身軀內,所以 bē-tàng 了解 bē-tàng 體會 chit 款道, 也 án-ni 產生諸苦、不幸。Koh 人人 執tī i 各人ê 我, 人人 各執其理,限tī 各人 ka-kī ê知識 眼界、經驗, án-ni-siⁿ 紛擾 不平。

Lán kám ē 驚 無存在感? iah 是án-ni 講: lán ê 存在 kám 有要緊?Lán人 nā 死,消無--去, lán kám ē m̄ 甘願 ka-kī 白白 活 chit 齣,了後 siáⁿ-mih lóng 無 留 siáⁿ-mih lóng 無 chhun, 無人siàu-liām, 無人chùn-būn,無人khòa-ì?Tio̍h ná 風吹起 1 陣沙塵, 風過無痕無跡。 Che lán 知影是 必然,kín-chōa-bān niâ。Án-ni 講起來,kám bē 使人kiaⁿ-hiâⁿ?

孔子公講i 50 知天命,lán taⁿ 超過ah, mā 是茫茫渺渺,連 1 塊安心ê 所在都 無法度確定。Koh beh 教人追求 人生幸福,lán kám m̄是青瞑ê 牽 青盲ê leh!所致, lán 假影 leh 教 sioh? Lán tah lán ka-kī ê心肝講, m̄是。Siōng 無lán kā  lán 人生經歷、體驗 分張hō͘ in。

Pháng 有影。 人siōng 大ê 迷障 iah 是 敵人 的確是ka-kī!