Friday, 20 April 2018

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)
                      Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱

      Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘
      It-ti̍t sái khì ê kū-nî-tau
      Chóng-sī bô khó-lêng tán-hāu
      Sim ân-ân
      Kóaⁿ beh tńg-khì ê lâng-kheh


      Ko͘-toaⁿ thèng-hàu
      Iah-sī pêng-iú saⁿ tn̄g-thâu
      Chit-má Sî-kiâⁿ chit-lō
      Pit--khui ê khui-chhùi-tāu

     Tâu-ki bô tâu-ki ê ōe
     Kì-chāi i kóng gōa chōe
     Thâu-lō͘ būn-tôe, Kiáⁿ-jî sī-sòe
     Chia̍h-pn̄g chù-chheh
     Chhú-khì seng-o̍ah
     Ài koh hôan-ló siáⁿ-hòe

     Chhia-thâu óng-hôe ê lâng chiām-chiām khó-lâu
     Sin-chiaⁿ nî-thâu
     Khui-chhùi-tāu khui chhùi kóng thàu-lâu
     Eng-àm léng-hong huh-huh háu

 
    寒sih-sih, 後車頭 12
    一直駛去ê舊年兜
    總是無可能等候
    心ân-ân
    趕beh轉去ê人客

    孤單thèng候
    Iah是朋友相當頭
    Chit-má時行chit-lō
    Pit--khui ê開chhùi豆

    投機無投機ê話
    據在 i 講gōa chōe
    頭路問題, 囝兒序細
    Chia̍h 飯註冊
    此去生活
    Ài koh煩惱siáⁿ貨

    車頭往回ê人漸漸洘流
    新正年頭
    開chhùi豆開chhùi講透流
    Eng暗冷風呼呼號

Sunday, 4 March 2018

saⁿ-goe̍h ka-iam-kôaⁿ


1.      三月天氣真lān-mōa,昨日燒熱liâm-piⁿ寒;認識台灣歷史線,人人chhiⁿ-chhìn ka-iam寒!
2.      三月初八真可怕,土匪 hi t日來起山,可歎先民m̄-pat飽,chún--bô china 做阿爸。
3.      精銳部隊 súi tang-tang,起山上陸隨thâi人,親身下令kui lángin lán kap in 無相kâng
4.      天然優良Ke-lâng 港,海港 kui phiàn soah chiâu 紅,無分老大iah幼紅,見面總掃無惜工。
5.      了後戒嚴三八年,台灣 giâ 頭無看天,莫名奇妙 tio̍h pháng 見,無死奴隸年盤年。
6.      In teh thâi人無為難,比較地獄khah 粗殘,人人風聲驚kah sánkioh 是魔王降人間。
7.      是真魔王lán m̄-patbē-hiáng phah-tat 值,迎請回島來chau-that,遺禍 kiáⁿ 孫出gōng力。
8.      魔王虎á kuitīn,化妝拯救大偉人,慈祥無限仁仁仁,解救台灣 lóng in
9.      Thâiphēng chōe koh chiok 緊,就是魔王i親身,民族救星thâi 國民,神經亂kah chhāi 做神。
10.  Ho̍k-sāi 魔王chiâⁿ kàn,致蔭 kiáⁿ kâng 強姦,強佔別人ê 家產,nā beh tâⁿ chhèng sûi tân
11.  衙門開起kek 開化,法條萬千准嘩,私偏魔王in 佔大,人民beh 告無khah choa̍h
12.  也設學校學別國,chhèng枝侍候壓不服,滅絕台民tùi tok,教育gín-á 背母族。
13.  如今台民齊變體,輸神經兼tio̍h che,台灣kám無原住客,清醒ê 人有幾ê。
14.  Mih ka-kī phah ka-kīhō͘ lâng 分化是一時,走狗liâm-piⁿ lia̍h 去煮,名列走狗都無 i
15.  走狗sau-phî m̄-sī 狗,講人體面無leh 留,貪名丈勢講透,人格tàn leh kha-tau
16.  台人變質先mài 說,本頂先民死三月,物資精神 in thoe̍h,毒刺tī-sî thang poe̍h
17.  魔王chōe teh ho̍k-sāi,台人ho̍k-sāi 真不該,thâi lán 先民絕後代,變做奴隸 koh m̄ 知。
18.  魔王屍體bē àu nōa,大溪造廟豆干,hē tī 神社hō͘ 人看,豆干 káⁿ tio̍h 配人干。
1.          17. Chit ê 政府m̄-sī 款,維護屍體為mih 端,共產國家ê習慣,中華民國真齊全。
19.  真空法師講大概,蔭屍m̄ tâi kài chhi-gâi,姦殺台灣你拜,ho̍k-sāi 魔王 真不該。
20.  介石殺人真chiâⁿ chōe,本島超過 saⁿ ê;起廟 ho̍k-sāi 逆天地,莫怪台灣 teh 連回。
21.  Taⁿ 講台灣出頭時,事件經過七十年,當初全島kui phiàn 死,兇手chhōe 無真怪奇。
22.  tio̍h 全是血kap 淚,無辜ê人死kui 堆,三代 ke sngh khùi,歷史脈落ke 減追。
23.  三十八年大戰敗,走路逃亡台灣來,奪lán田宅人害,phòng phòng kah 比天hai
24.  土匪 kiâⁿ sì-kòe piàⁿchhèng-chí cheng-piàng phah bē贏,搶奪土地講放領,人人聽 tio̍h 心驚hiâⁿ
25.  Koh chi̍t 味三七五,手術地主糊塗,phah-sòaⁿ 社會ê 基礎,換in 大細過真舒。
26.  In 舒台灣足艱苦,koh 四萬換chi̍t kho͘sió-khóa 研究 tio̍h ló͘ 日本都無lán chiah 塗。
27.  三大政策 kiâⁿ 做頭,政府機關kā in 留,koh 嫌án-ni 食無夠,山海in lóng beh 包。
28.  日本建設 ê 成果,設hō͘ 台灣進步多,講是 in chiah 起造,bē-hiáu hián-sì lo lo
29.  蔣家chhōa 人盡歪道,khà 油食錢 chiâu  oai-ko,莫怪大陸 phah 失落,輸了江山sì-kòe 逃。
30.  逃來台灣真hiau-hēng,此去台灣失光明,介石總統自承領,koh 有米國 teh pêng
31.  Kiⁿ-ti̍t(驚蟄) kàu陳春雷,無辜慘死chiâⁿ 大堆,七十外年血 kap 淚,sak hō͘ 歷史無是非。
32.  真空法師講大概,蔭屍m̄ tâi kài chhi-gâi,姦殺台灣你拜,Ho̍k-sāi 魔王 真不該。
33.  過海thâikoh放火,歷史bē-tàng kiâⁿ 倒回,兇手kàu taⁿ無tè chhōe,騙人共業當原初。
34.  介石殺人真chiâⁿ chōe,本島超過 saⁿ ê;起廟ho̍k-sāi 逆天地,莫怪台灣 leh 連回。

Tuesday, 2 January 2018

Chhiau-kip Móa-goe̍h

Chit 張 透早beh óa 6 點 ê 時 hip--ê, tih 車頂, 車 一直tiô,鏡頭對月娘, i bē 輸 兔á 直直 跳。Hip-khiaih tio̍h chhiūⁿ án-ni。Chit 2 張 算 siōng 讚ê ah。

寧靜海 iáu 看 ē tio̍h。 聽 lâng 演講(Youtube)chiah 知影,Mare 是 Galileo(1564-1642) 號 ê。Galileo tio̍h 是 lán chit-má leh 講ê 現代科學 起源點。 Pisa 塔 ê 傳說 kài 出名, koh 來tio̍h 是 用 i ka-kī 改良 ê 吊鏡 觀看天星,i有看 tio̍h Saturn 有 圓環 有 衛星。

I ê 吊鏡 是 2 塊 hàm鏡 組合ê,原理是光線ê折射。主鏡,tio̍h是 相對 beh 看 ê 方向去ê hit 塊,ài khah 大 leh, thang 收集 khah chōe ê 光鬚。因為,天星離lán chiok 遠, kàu lán chia 光線已經真微弱,收集 khah chōe chiah ē 明。M̄-koh, nā beh 看 ē 明,che 號做 "角度鑑別度", tio̍h-ài 要求主鏡材質本身 ài 真齊勻,koh 製造 鏡面 ài 磨 kah 真 tú好 hō͘  所有 ê 光鬚 經過 i 折射,lóng 聚集tī 鏡後 ê焦點,nā 無, 看 tio̍h ê lóng ē 花花,khah 差ê koh ē 霧霧。 另 1 塊   接tī 目睭 chit pêng thang 看,kā 主鏡 ê 影 koh 放大 1 kái, 也 方便人 目睭 來觀察。Siōng 尾, 吊鏡 ê 放大率 tio̍h 是 主鏡ê 焦距 去hō͘ 接目鏡 ê 焦距 除。 Chhiūⁿ 講, 主鏡 焦距 nā 50 cm,接目鏡 ê 是 5 cm, án-ni, i  放大率tio̍h 是 50/5 = 10 倍, ē-sái kā 遠遠 所在ê mn̍gh-kiāⁿ 放大 10倍(長度)。

Chit 種 設計, 有 先天ê 缺點。頭 1 項, beh 做大 足困難,第二,lán 知影光線 頻率 無kâng,折射率 也 ē 無kâng,光鬚聚集 tio̍h bē 利。

Galileo  kap W. Shakespeare (莎士比亞)kâng 年出世,也是 Michelangelo 過身;死 hit 年, tio̍h 是 西班牙離開 lán Formosa(1626-1642) 北部 hit 年。

From wikipedia

Monday, 1 January 2018

Pài-hóng Siau Têng-chhun

1.
冬節過了北風捲,污染捲來遮天光;
飛沙掩路路頭長,年尾跤兜入龍門。

2.
大路知影罔共軁,小路毋知捎無門,
拄搪有人緊共問,先生徛在叼一方?

3.
福氣有影歹按算,學生拄好出田園,
相報引路半山庄,順順迎接入廳堂。

4.
初見先生頭拄搪,師娘好禮攢甜湯;
心肝燒燒和腹腸,圓仔好食紅豆湯。

5.
寫無台語心齊酸,洋番點著心頭光;
白話字母學齊全,講起台語話頭長。


6.
講著洋番無按算,台語閣好閣十全;
台人面水無塊囥,母語放咧齊拋荒。

7.
母語一日一日損,今欲挽回面青黃;
雖罔台人岸朝堂,可恨官人無擔當。

8.
文化根基如三頓,欠缺母語袂通光;
無緊救起根會斷,傳承斷橛心頭酸。

9.
民間豪傑是所向,恐驚母語臭腥荒。
基本人權一無兩,傳落囝孫會存長。

10.
為護母語毋通斷,賢人半隱半山庄。
歌仔書冊千百券,台灣母語攢欲傳。

Friday, 22 December 2017

Chiah chia̍h Tang-cheh îⁿ-á

Chiah chia̍h Tang-cheh îⁿ-á/ Chiah食冬節圓á
--Kì global warming

Chiah chia̍h tang-cheh îⁿ-á
Koh ke chi̍t hòe
Môa-tāu iū-á-châng chhiⁿ chhiⁿ
Móa chhiū móa ki
Khui-kah pe̍h-súi pe̍h-súi
Kúi-ā tāi Kāng-khóan ê phang hoe-lúi
Bô tán ú-súi Sī pe̍h-pe̍h ê hoe-lúi phang
Gōng-gōng ê súi
Pe̍h-lō͘ bûn-tàn
Bô tio̍h-sî bōe kiat chí
Chhò-lōan--khì ê chhun-thiⁿ
Tang-thiⁿ


---------------------------------
Chiah食冬節圓á
Koh 加 1 歲
麻豆柚á欉 青青
滿樹滿枝
開kah白súi白súi
幾ā代
Kāng 款 ê phang花蕊
無等雨水
是白白ê花蕊phang
Gōng-gōng ê súi
白露文旦
 無 tio̍h 時 bōe 結籽
 錯亂--去 ê 春天
 冬天

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...