Monday, 1 March 2021

sim-sîn

Kiaⁿ-ji̍t pài-it, Jī-jī-pat liân-kà siōng bér ji̍t, tah-èng miâ-chài kâng tāi-khò, tio̍h ài cháu 淡水.  Chìn-chêng bô liāu-sióng  kah liân-kà, soah bóe bô phiò, chiah tio̍h tiong-tàu 1 tiám thóng-á tio̍h chiūⁿ chhia. Kui ê lâng sim-sîn bōe thang tit tiāⁿ.

Sī-kóng, ko-sok kong-lō͘ kui chōa kan-na 2 chat-á sió-khóa tha̍t tio̍h chhia niâ. It-ti̍t kàu chhut Tām-chúi chhia-thâu  koh iah chiok sun-lí, ná chai, kiâⁿ chhut chhut-kháu to͘ bô 1 hun-cheng soah hoat-hiān, lán ê Card soah pháng-kiàn-khìr ah lah. Chit-chūn chia̍t-ūn chām lâng  lâi-lâi-khìr-khìr ū-kàu chōe, lán hêng-lí koh phāiⁿ siuⁿ chōe, tio̍h sī phāiⁿ hêng-lí siúⁿ-chòe chiah ē lâi kā Card phah lak--khìr lah!

Hoan-thâu khìr chām-nih ho̍k-bū-tâi mn̄g, bô, pòaⁿ-lō͘ mn̄g gī-kéng kap kéng-chhat mā bô. Card lāi-tiong koh iah ū  8 pah kúi kho͘ lioh. Siōng iàu-kín hit tiuⁿ iā sī lán ê kang-chok chèng! Chit thâu khah tōa thâu!

Ǹg-bāng khìr  hō͘ hó-sim lâng khioh--tio̍h, ē hêng--lán. Ah sī miâ-chài kín khìr pān sin Card khah ū-iáⁿ. Chóng--sī lán khì-khó͘ ná ē hoat-seng chit khoán àu sīr chit-khoán soe tāi.

BUS Chhia lāi ū tiān-sī thang khòaⁿ. Chit-má Bîn-sī lóng lerh phô͘ kok-bîn-tóng ê lâng. Khòaⁿ tio̍h Tâi-oàn Ián-gī lerh kóng So͘ It-tiōng, hit ê kong-kó Tāi-kim léng-khì-ki ê thâu-ke. Sòng Chhó͘-jû ê tông-o̍h. Koh khoàⁿ tio̍h sin-bûn pò kóng toh ūi siáⁿ hoe leh tōa khui, gōa súi tú gōa súi, gōa chán tú gōa chán. Lâng-kheh thit-thô hoaⁿ-hí!Jī-jī-pat lioh!

Tâi-pak chhī kèng-jiân koh  chhiáⁿ Má Eng-kiú ián-káng, chhiáⁿ hiong-siú ián-káng hō͘ siu-hāi-chiá thiaⁿ,  tek-khak si̍t-bîn sir-sióng bô-gō͘!

Koh chăng Tiong-kok kóng lán Tâi-oàn ê ōng-lâi ū thâng, kim-chî chìn-kháu. Hāi lán ê ōng-lâi gō͘ bān tòng soah chi̍t-sî chhēr bô chú, ka-chài, lán Tâi-oàn  lâng chōe-chōe lâng hō͘-siong sio-kēng pun-pheⁿ. Kóng khiaih che mā Má Eng-kiú chò-tit-lâi--ê, i hâi--lán-ê lah. Koh hiah chōe  lâng ài kok-bîn-tóng... Chin sìr lâng ut-chut lú thê-hòe si̍t-bîn thé-chè kap sir-khó kài kiaⁿ-lâng kài khióng-pò͘.

Sunday, 21 February 2021

kiaⁿ chhíⁿ

E-po͘ saⁿ tiám gōa, thiám tó lo̍h-khì khùn. Soah chòe chit ê bāng: lán kap A-hun tī ji̍t-kng chhàn-lān ê koe-á-lō͘ sàn-pō͘, iân lō͘ kiâⁿ iân-lō͘ khai-káng. Ná-sêng leh kóng khai-ha̍k, ha̍k-seng án-án án-ná. I thiaⁿ kah bî-bî-á chhiò. Lán khòaⁿ--tio̍h mā sim hoaⁿ-hí. M̄-ku, hiông-hiông siūⁿ khí. ah bîn-á-chài pài-sì!Ah kin-á-ji̍t m̄-tio̍h pài-saⁿ èng-kài tī 淡水 siōng khò chiah tio̍h ah!?
Kiaⁿ chi̍t tiô, cheng-sîn ba̍k-chiu bui-bui bi khòaⁿ--tio̍h sî-cheng beh 11 tiám pòaⁿ, gōa-kháu sī Tām-chúi ê koe-á-lō͘, lán leh chia̍h àm, soah khùn khì. Kā thâu-ke kap thâu-ke-niû kóng, góa khùn khì ho͘ⁿ? 
kám khùn chiok kú ah ? 
In mā bî-bî-á chhiò kóng, hioh, chit-má beh 12 tiám ah lioh. Lán chiah kā in kóng bāng nih ê tāi-chì, in thiaⁿ-tio̍h khí ài-chhiò. Lán kóng káⁿ bô hóng-gāi lín chòe seng-lí lah ho͘ⁿh?
In ìn, bô lah, sī-kóng m̄-káⁿ kā lí chhá cheng-sîn. 

Liáu-āu, piⁿn-á tōng-sû leh hōe kóng, kiò góa tio̍h thòe in chú-tiuⁿ--cheh. 
In leh kóng sáⁿ, lán thiaⁿ bōe bêng, kan-na 1 kù, "in án-ni chiok chū-su". 
I piⁿ-á koh 1 ê chō͘-lí sió-chiá tàu chán-siaⁿ, "heⁿh ah, heⁿh ah" 
Lán ìn kóng lâng chū-su sī thian-sèng, soah chin chiàⁿ cheng-sîn hoat-kak lán iah tó leh bîn-chhn̂g. 
sū-sı̍t, lán lâu leh ha̍k-hāu, chı̍t-pòaⁿ lí-iû sī berh chhui-sak Tâi-gí-bûn,m̄-koh in kan-na khòaⁿ lán kî-thaⁿ ê châi-chêng.

Friday, 5 February 2021

Tâi-gí Pe̍h-ōe-jī ê Word Macro TaigiLMJ101

TaigiLMJ101 2020 Dec 版本 siám khui Eng-gí ê ou 修改 POJ2TL
============= 各種 台語unicode 羅馬字版本 互相轉換 =============== Download TaigiLMJ101_20Dec.dot Tī MS Windows, Chit ê tóng-àn ài khǹg
Koh 1 ê hong-piān ê tóng-àn Word.officeUI
TaigiLMJ101 for Mac Word Tī Mac sin-pán ê Word,TaigiLMJ101___.dot khǹg ê só͘-chāi
iōng-hoat:

Sunday, 21 June 2020

Chiok hok


Thian-káu si̍t ji̍t chū kó͘ thn̂g ê
Siau-sit lô-kó͘ siau-sit
Sin gán-kài tōa-lâng gín-á lóng ài
Bōe koh kiaⁿ chhoah
Siōng-tè A-pa-pē kim-chhiú-chí

Chin-lí pí kî-koan koh khah hoàn
Kin-á-ji̍t hóaⁿ-hóaⁿ hián-bêng
Chhiō tī-teh pó-tó khò͘-thâu

Kóng liam-mi Gō͘-ji̍t-chereh
Tôaⁿ-îⁿ sî-kî
Thang ka-siong kong kúi-kù ōe
Ta̍k lâng khiok to tîm-bê koài-kî hi-hán
Sa lâi hun-hióng
Kong-ōe m̄-bián

Khah chōe he se-thian lâng ê chhùi-chôaⁿFriday, 20 March 2020

niau sîn

M̄ ài khòaⁿ chhia lin-long háu
Gō͘ chhe lō͘-thâu kóaⁿ-kông kan-kí
Hō͘ sió-khóa thêng-hioh
Chhun-thiⁿ bóe iáu sió-khóa kôaⁿ
Koe-á-lō͘ ha̍k-seng gín-á gō͘-lō͘ sòaⁿ cháu

Siáng chai-iáⁿ lán
Lâng chhut-gōa tiâu-tiâu lân
Phun-pho oh-tit thang thêng-kha
Thiⁿ, hûn am leh lú o͘
Piān-lī kám-á-tiàm lī-piān
Pah-hāng chiâu-chn̂g
Chit chhùi sio an-sin an-sîn
Chiah lâi siūⁿ chhùPS:武漢肺炎 chăng Tâi-oân chhiau-kòe 100 lē。農曆 kòe-nî chìn-chêng kàu taⁿ chiah beh hùn khui niâ。M̄-ku siōng-hó mài lah!

Wednesday, 28 August 2019

Kū-tē


Lán hit-kú iáu teh 聯考制度 ê 時,頭kài 先考chiah 選學系志願。Hit-chūn lán tio̍h tùi 師範系統莫名 ià-lak-lak,堅心 師範ê 學校 lóng bô 標寫,結局 chiah 去新竹讀交通大學。

Chit kúi tang leh 學校,kah 做台語運動,lán lú-lâi-lú 發見 究竟 chit ê 系統 正是 siōng 威權ê 制度,lāi-tē ê 人員,運作文化、風格 kap 流程 to͘ lóng 是。Chhiūⁿ 講 kàu taⁿ iáu m̄-goān hō͘ 台語 ka-kī 號做台語, 強壓講是閩南語。

Chêng 幾日, 台大koh 有 大教授 禁止人 tī 會議頂面 kō͘ 台語講話,koh 講 人講台語 bē-su 二手hun, ē  害人中毒。 2019 年,中文人ná iáu oa̍h tī 15世紀 lìn,無論in 手頭 ē sa sáⁿ gōa 進步 ê科技產品。莫怪,lán ê 人 kan-na chhun chhoh-kàn-kiāu thang 出聲。

In to͘ 無leh kap 人 講人話,koh 佔tī 社會高階地位 chiâⁿ 久,in 四 kho͘ 圍á 也 chhăoh hit khoán 人。而且,nā hông 刺激,in tio̍h ē pn̄g hit-ê 威權體制 ê 威力 kâng hip,甚至 kâng chhòng-khang。 學術 in sa 來 leh 欺壓 人, chau-that 人 niâ,liân in ka-kī kho͘-á 內 mā án-ni 互相khoán-thāi。


Saturday, 24 August 2019

kū-tē

舊地,舊底 1993 ê khoán,tī chia chhòng ē hông lia̍h ê khang-khòe,kiam--ê lah,重遊 ...
Hit chūn,kám-hòa 1 ê sìn-tô͘。Kî-tha ê lâng lóng thâu-khak bô hó kap lán chit-má thiaⁿ--tio̍h--ê he kâng-khoán...
Sī-kóng, koe-á-lō͘ lóng kiông-beh bōe jīn leh ah!

sim-sîn

Kiaⁿ-ji̍t pài-it, Jī-jī-pat liân-kà siōng bér ji̍t, tah-èng miâ-chài kâng tāi-khò, tio̍h ài cháu 淡水.  Chìn-chêng bô liāu-sióng  kah liân-kà,...