Mp3Player

Saturday, 22 March 2008

一暝ê雨 (2008,3)2010.1《台文戰線》第17號

一暝ê雨

M̄-nā驚醒我ê夢

Koh phah落kui宅á ê柚á花

M-koh,無要緊

白花葉 bōe 白白落塗

第一遍淹水

Chiah tú好

柚á已經有形

細á粒細á粒

無要緊無要緊

I mā有飽tīⁿ ê青

M̄驚

一暝ê雨

Liâm-mi tio̍h 露水真真

七彩ê 初陽


*Chit phiⁿ góa tī 2008 nî 3 go̍eh 22 hit àm siá ê

*2010.1《台文戰線》第17號