Friday, 18 November 2011

beh koâⁿ m̄ koâⁿ

Thiⁿ ná beh-koâⁿ-á beh-koâⁿ
Lán iah ún-sim-á chiú leh chit kak hoáⁿ-hoáⁿ
Koan-sióng
Tiān-náu iā chiàu-khí-kang sàng--lâi
M̄-sio-pat pêng-iú sio-kāng ê sim-chiâⁿ
Cheng-tok soah chi̍t bió chi̍t bió thi̍h-siông
I kóng
Che̍k-bo̍k che̍k-bok che̍k-bo̍k...
Che̍k-bo̍k che̍k-bok che̍k-bo̍k...

Tiām-chīⁿ àn mn̂g-chhùi khai-sí chhiⁿ-hūn--khiài
Lán kiu tī chit kak ûn-ûn-á tam
Kiâm-siam kiâm-siam tài sng-bui sng-bui
Bô-ì ê hō͘-mî-á bīn-se̍k-á bīn-se̍k
Lán sim-būn sim-būn án-choáⁿ tùi saⁿ lī-khui khai-sí
Che̍k-bo̍k che̍k-bok che̍k-bo̍k...
Che̍k-bo̍k che̍k-bok che̍k-bo̍k...
Moa koè hit phiàn bô chhiⁿ ê soaⁿ

Hoáⁿ-hoáⁿ lō͘-teng chhiⁿ-léng-á chhiⁿ-léng
Lō͘-thâu oat-kak kám beh koh sio tng
Iah-sī ngó͘-ô͘-sù-hái chhàu-tú-khám tú-tn̄g
kú-kú tn̂g-tn̂g lán chhián siūⁿ
Thian-chin-á thian-chin
Loān-sim ê sè-sū thang lī-khui kah chiok hn̄g chiok hn̄g

Sunday, 13 November 2011

六--月田嬰

自lán出目睭
M̄是頭一pái過五日節
Pō͘-pîn soah聽tio̍h siān-thâng-á講話
紅毛塗壁頂,幾點?
Cinderella敢有注意--tio̍h
To̍h算是六--月茉莉正清芳
橫直lán也boē了解 Pheromones
白白ê花蕊, kah花心黃透枝 ê 祕密

Hiàng時lán to聽bô hiah ê話句
田嬰大出,Tī beh晝á 時
Cha-bó͘雨 毛毛á落 , Hit日mā是
一直kàu
虹khan tī運動場對面
黏黏siûⁿ-siûⁿ
帶一絲á áu-ut熱ê chhek-ò͘
Khâ-tîⁿ tī DNA 螺旋雙股ê感覺

一káng ká螺á風使弄
Lán只好順thàn駛一時船ê命運
Saⁿ牽行過十八份溪
Lán想講
好花也tio̍h有人挽

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...