Sunday, 4 November 2007

Oan-hun si soe-pai e tok-sou.

Choe-kun cheng-sit boo 1 kau-hoe keng hak-hau si hak-tiam. Sim-lai kam-kak chin pi-ai. Kam m-si kong ui Siong-te choe kang leh?
It-chheh e it-chheh long-si phian chiN e siat-ke. Leng 1 hong-bin, hak-seng ma kam-goan hong phian. Soo-i lan ma boe-tang kong siaN-mih u-tha e oe.

saⁿ-goe̍h ka-iam-kôaⁿ

1.       三月天氣真 lān-mōa ,昨日燒熱 liâm-piⁿ 寒;認識台灣歷史線,人人 chhiⁿ-chhìn ka-iam 寒! 2.       三月初八真可怕,土匪 hi t 日來起山,可歎先民 m̄-pat 飽, chún--bô china ...