Thursday, 24 September 2015

kiaⁿ-sí iah kiaⁿ-lāu

台北, 台南奔波, 生活斷線, 散散, soah 有ê tāi-chì, bōe記得 處理.... 也是慘。Koh-khah 驚ê 是 nā tī 半路發生siáⁿ-mih 事故, lán chi̍t 命嗚呼, 汝無意義也無ta-ôa。

人 phah 算 普遍 驚死, tio̍h 有福氣 chiah ē 驚老。 棺材貯死人 m̄ 是lerh 貯老人。 Lán  koh 讀過, pē-bú 過身ê 人, tio̍h 開始 莫名其妙驚死, 因為 pē-bú tio̍h 是 墳墓 kap lán 中間siōng 堅強ê 阻隔 ê symbo, koh 明顯thang 目睭 看。 Koh 再講, pān-phoe 也有人ē án-ni 想 pē-bú kám m̄是 替lán seng 去死國chhoân 所在?

所致, pē-bú 破病, chōe-chōe lâng lóng ē ke chin 緊張, bōe 輸 gín-á 破病ê 時陣, 而且 koh 因為 pē-bú 通常 歲頭有 khah chōe ah, lán 料想 bōe kàu ê 狀況也 chōe。

頂禮拜, lán hông 講, ná chiah 老ah? 心肝頭chhia̍k chi̍t ē, chit 禮拜 koh hō͘ Chîⁿ 問 汝 kám 老ah?Lán 無致覺 深意, 也無深想, kan-taⁿ 照字面 去ìn。I 也有講, ka-kī 無知覺tio̍h ka-kī 老, to̍h ài tú-gū 老同學, 朋友 才互相 看出--來。 Ta̍k 日kap 大學生 生活做夥 lia̍h 準 ka-kī iah kâng-khoán 20 gōa 歲少年家, kha腿 疼風 kā i 刺激, chiah 清醒。

 早起 身軀 iah 無siáⁿ 爽快, khòaⁿ tio̍h i chang暝 寫ê, lán 才 khah 體會i ê 問題。 事實, lán 真驚死, 也 真驚 世俗人所描述ê 老, 尤其驚 失智症。 Ē 驚, 講是人 tī 世間度活過日子, 留 siuⁿ chōe 遺憾無解決 所致, lán 卻m̄是án-ni, lán 是驚 死了 不明不白, 死了無chháu無siâu。多彩多姿 ê 世間, lán 體驗, 享受 siuⁿ 少, 不而過 lán ê 世間是 天理順行ê 世間, m̄ 是人野望橫行ê 世間, 也 無需要 gōa 先進ê 科技 hit款, 是講 nā 相機 進步 真好。

聽人講, cha-po͘ 人 ê 成就tī`,美車, 美人, 美酒, 人生不枉費, 對che, lán kap gún lāu-pē 真sêng, ka-kī chi̍t nā 顧 ē 好tio̍h 好ah, m̄-thang 拖累tio̍h 別人, 其他 ê 順自然 ê 變化過日子án-ni。 真正有夠sêng, 所致, 透世人 無beh hō͘ 醫生 看, kàu taⁿ 中風 半身不遂 也是án-ni。 Lán ê人生態度 也 類似, 加加 sió-khóa-á 注重 公義 付出 niâ。  Saⁿ 項 m̄ káⁿ siàu想, phah 算 是 窮爸爸ê gín-á 心理 iā-kú-káⁿ。

無 chhiūⁿ 別人, mi-mi-chiⁿ-chiⁿ thàn 大錢, peh 高位, 順世俗紅塵berh換 bó͘ , iah 是 加 bó͘ , koh hiau-pai chhàng-chhiu 講 che 是 i ê 成功, i ê 成就, pìⁿ kah m̄-chiâⁿ 人 ê 款式。

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...