Wednesday, 24 July 2013

Âng-chng-á-hu

Góa bô kā lín kóng tio̍h kàu 7 pái
Chiū-sī kàu 70 ê 7 pái
        --- Má-thài 18:22


Ji̍t-thâu liân siaⁿ-im to bô
ha̍h kèr khòng-chhiⁿ tōa hái soah hóan o͘
Keh-piah ê hún-chiáu lóng iáu teh khùn
M̄-kú in ê iáⁿ í-keng phah-phòa tiām-chīⁿ

Lán siūⁿ-khí cha̋ng-mî
Lán tek-khak tioh sa Sèng-chheh chhut-lâi tha̍k
Bô, si̍t-chāi bōe-khùn-tit


Liáu-āu, chhù-kak-chiáu sio-chiⁿ chhiàng siaⁿ
Chhùi-chhiⁿ ê ka-tang-hio̍h lóng bô chùn-būn
Sī-kóng, Kiú-lí-hiong phang-khùi bô-la̍t thang cháu
Hō͘ chhiò-bīn ê ji̍t-ji̍t-chhun sîn leh chhiò-thiⁿ

In sī lán tòng-chòe hiaⁿ-tī--ê
Giân-gí lán ā chīn-sim kóng-chīn
Khó-sioh in tōa-lâng ba̍k-chiu lóng khòaⁿ thian-ì
Lán thâu-lê-lê khah kóng to͘ thô͘-bī
O͘ tiám-á-ka hér-sio chhàu-chhàu siáng ài khì
Hiông-hiông kiaⁿ sim-koaⁿ hō͘ léng-khì chhoe liâng
Gián-kiù-sek koh chhōe iā bô hoat-tō͘
Thang tháu-pàng lí lán ê sim

Sok-sìn hòa chò bah-thé chhin-sin lâi-khì thé-giām
Saⁿ-tāi an-ki-lo̍k-gia̍p ê ǹg-bāng
Án-chóaⁿ pìⁿ-chòe
Âng-chng-á-hu
Ba̍k 1 nih, iū-koh pìⁿ-chòe pîⁿ-pîⁿ ê tiám-á-ka lō͘
Pe̍h-nńg ê kàu-siū hō͘ kong-kiōng-lī-e̍k thâu-chêng ê káu-á kā tio̍h
I kap lán lóng teh mn̄g
In kám m̄-sī lán ê hiaⁿ-tī

Wednesday, 3 July 2013

Stockholm Tâi-oân

Siá Eng-gí oo5, tsiah gâu
Tó ūi gâu hannh?

Lán ā m̄-sī Lô-má-lâng,
Lô-má-jī ná ē-sái tsò Tâi-gí jī?

Khí ka-léng-sún
Guá siūⁿ tsia sī Stockholm
Thiⁿ-téng ji̍t-thâu sī ké--ê
Pak-hng khong-khì thuàⁿ-pò͘
Léng-ki-ki
Pe̍h-sek thóng-it sè-kài
Put-tsún lín ka-kī ū uē

Siraya kiâⁿ bô tn̂g-lō͘
Sinnckan gí Hàn-jī pek-sí
Phuàⁿ lí m̄-bat jī
Inibs kap Litu kóng bô uē
Litu--ah-uè

Kò͘-lâng-uàn Ji̍t-gí tńg-khì
Kok-gí virus iong-kuè SARS
Kheh-lâng-gí beh tn̄g-khùi
Tâi-gí mā tio̍h gâm
Tsuán-î tē saⁿ kî

Tsiok tin-sioh Hàn-jī Huâ-gí 
Hông tshiò
Kóng Tâi-uân Kok-gí 
Buē tsing-sîn ê sîn-king-pīⁿ
Sóng buē thuè beh án-tsuáⁿ
I
寫英語哦,tsiah gâu
Tó位gâu haⁿh?

Láⁿ ā m̄-sī 羅馬人
羅馬字那ē-sái做台語字

起ka-léng-sún
我想tsia是Stockholm
天頂日頭是假--ê
北方空氣thuàⁿ-pò͘
冷ki-ki
白色統一世界
不准líⁿ ka-kī有話

Siraya行無長路
Sinnckann語漢字逼死
判你m̄-bat字
Innibs kap Litu講無話
Litu--ah-uè

顧人怨日語tńg去
國語virus強過SARS
客人語beh斷氣
台語mā tio̍h癌
轉移第三期

足珍惜漢字華語
Hônng笑
講台灣國語
Buē精神ê神經病
爽buē退beh án-tsuáⁿ
醫

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...