Wednesday, 3 April 2013

Chheng-chúi hoe pân


lán soaⁿ-téng lâng ài chhiùⁿ koa
Chit soaⁿ pôaⁿ kòe hit soaⁿ
Chió lâng khiā ê tōa chho͘-khiⁿ
Lín m̄-bat iā him-bō͘ ê só͘-chāi
Kòan-sì khòaⁿ o̍ah-lêng-lêng ām-khòa-khòa
hia ê hoe ah, chháu a, chhiū ah, liân khoe iā sī
Teh lâng chōe koh kāu khiàn-sńg ê to͘-chhī, chóng bōe
Si̍t-chāi bōe kòan-sì, hőng tòng-chò siā-hōe kho͘-á-goā 
Hit khoán khoàⁿ boē-koàn-sì ê lâng
Siám bōe-lī ê hiān-tāi bû-só͘ put-chì
Siau to̍k, siau sek, ka liāu ê chheng-chúi
Ji̍p tī hoe-pân iā kâng-khoán boē-tàng sek-èng
Iā phīⁿ bô chheng-phang
Lí sit-khùi iah-sī góa sit-lêng
Ak-chak chhò-hī bōe hioh ê siâⁿ-chhī
Ang-bûn-thô͘ piah iā bô-hoat-tō͘ keh-lī
Kan-ta chhàn-lān ê ji̍t-thâu tiām-tīⁿ
Lán thèng-hāu go̍eh-kng lâi-khì thiàu-bú

Tuesday, 2 April 2013

kiàn-siàu-chháu


Bōe-tàng liáu-kái, lín chèng-lâng ài siáⁿ hoe khah ha̍h,
Sī-kóng, lán tiāⁿ-tio̍h ē thêng-kha him-sióng
Chhut-thâu hiòng-chiūⁿ-thiⁿ ê ì-chì

Sui-bóng iù-chíⁿ, pi-bî
Bo̍h-tit òan-tò͘ pa̍t-lâng ām-khòa-khòa
Lán khut-sè ū ka-kī ê sek-chhái 


Lán giâ thâu khòaⁿ, bo̍k-phiau teh hia
Chhàn-lān ê ji̍t-thâu kim-kim
Khòng-chhiⁿ ê thiⁿ-koà kha bô ū sin ê sū
Tàu-tí siâng thôan-káng ê
Kú-tn̂g koh chhim-biáu lán m̄-bat

Tio̍h àⁿ-thâu khòaⁿ ka-kī
Khiā-khí chia ta̍h ê só͘-chāi
Chì bî-sè ê lán ū thiàⁿ bô
Chhan-chhiūⁿ I thiàⁿ lán chì pi-bî chit iūⁿ

Tio̍h cháiⁿ-iáⁿ lí ia-ū chì-tōa ê hêng-siōng ?
Kap chhòng-chō sè-kan ê sim-lêng
Í-má-lōe-lī, góa kap lín tī-teh kàu sè-kan lō͘-bóe
amen

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...