Tuesday, 29 September 2015

goe̍h îⁿ

Lán lia̍h 準 chang 暝 月圓
Pun lán 五百, 一千 pái 機緣之一
Koh 稀罕 美國 ê 月娘 khah 大
M̄-ku, lán 看bōe-tio̍h
透風雨 ê 暗暝, oh sīm
Pē-bú月娘 siáng khah hn̄g

Hn̄g途ê 朋友講 i 脹kah 面chiâu 紅kì-kì
也 m̄ 知 siáⁿ 因端 因為無 kah i 相借問
當今, 面ē 紅也算 罕見
白賊隨時隨身 kap 手機á kâng款
隨時都好kho͘ 也 隨時都好 chhé
憂煩人想講
講心性hō͘ 手機á chhōa pháiⁿ 去

I 定規建古人, 無lerh 用 手機á
講定著 日子, 定規現面
也bōe chhìn-chhái 怪罪 he
Chang hng i koh 加thèng-hāu chi̍t 日
Che 無 siáⁿ
I 驚 i ka-kī 記 m̄-tio̍h 日子
Phah 算 án-ni i 面 chiah ē 紅

Iáu ē記得 hit chūn khoaⁿ-khoaⁿ-á 是ê時代
日子lóng 照 i ê 步調 kiâⁿ
Ta̍k庄 lóng 傳流 i ê 故事
khoaⁿ-khoaⁿ-á 是 khoaⁿ-khoaⁿ-á是 ê 定著
無 khòa 中秋八月十五 iah 透風颱
無 khòa 五百 六百 iah 一千 pái 月 圓
來 深想 che 古時月ê 古
khoaⁿ-khoaⁿ-á是 

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...