Friday, 16 November 2012

5 go̍eh ê sî

 自我簡介
1966年尾,lán terh台北坪林尾(Piâⁿ-bér)出世,雙kha 落thô͘,山頂khùiⁿ活過日,kàu 7歲tèr pē-bú 先遷永和oá 阿伯,過半tang了koh soá 去新莊十八份地。國校beh 讀了hit時soá 愛心育幼院邊á toà,國中有考tio̍h siōng 好班,chiah去讀,1981考tiâu師大附中,1984讀了lánkha gín-á 走新竹去讀交通大學土木系。2年過性地bōe ha̍h轉電子物理系,讀kah 2000chiah the̍h-tio̍電子物理博士。了,有去做兵,過koh入科學園區做電子新貴。Lán hiān-chhír-sî tī 麻豆真理大學通識中心博雅教育組。
寫台語文àn 1991開始,文學受林央敏老師啟蒙,台語文受陳明仁老師指導。寫詩lán想講是學講話,講ka-kī ê 心內話。Chìn前所寫,量約分3類,一者自我探索、疏發、二者批判公眾事務、第三摘取靈感。

saⁿ-goe̍h ka-iam-kôaⁿ

1.       三月天氣真 lān-mōa ,昨日燒熱 liâm-piⁿ 寒;認識台灣歷史線,人人 chhiⁿ-chhìn ka-iam 寒! 2.       三月初八真可怕,土匪 hi t 日來起山,可歎先民 m̄-pat 飽, chún--bô china ...