Friday, 16 November 2012

5 go̍eh ê sî

 自我簡介
1966年尾,lán terh台北坪林尾(Piâⁿ-bér)出世,雙kha 落thô͘,山頂khùiⁿ活過日,kàu 7歲tèr pē-bú 先遷永和oá 阿伯,過半tang了koh soá 去新莊十八份地。國校beh 讀了hit時soá 愛心育幼院邊á toà,國中有考tio̍h siōng 好班,chiah去讀,1981考tiâu師大附中,1984讀了lánkha gín-á 走新竹去讀交通大學土木系。2年過性地bōe ha̍h轉電子物理系,讀kah 2000chiah the̍h-tio̍電子物理博士。了,有去做兵,過koh入科學園區做電子新貴。Lán hiān-chhír-sî tī 麻豆真理大學通識中心博雅教育組。
寫台語文àn 1991開始,文學受林央敏老師啟蒙,台語文受陳明仁老師指導。寫詩lán想講是學講話,講ka-kī ê 心內話。Chìn前所寫,量約分3類,一者自我探索、疏發、二者批判公眾事務、第三摘取靈感。

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...