Tuesday, 30 October 2012

Kiaⁿ lāu-su

Lán teh siōng-khò tiāⁿ-tiāⁿ to khòaⁿ--tio̍h, ha̍k-seng 1) sńg chhiú-ki-á 2) bô chhiú-ki-á thang sńg ê, teh khùn 3) bô teh khùn ê leh tha̍k pa̍t ê kong-khò ê chheh. Lán nā piáu-hiān siūⁿ-khì ê khóan, in tio̍h kek 1 ê kiaⁿ-kiaⁿ ê iūⁿ chhut-lâi. Lán khòaⁿ tio̍h in án-ni, si̍t-chāi kám-kak chin ià-lán. 
Sū-si̍t in chiah bô leh kiaⁿ lán. Nā ē kiaⁿ tio̍h bōe án-ni chòe ah.
Pa-kiat hit ê lāu-su, lâi tit-sit góa chit ê lāu-su. sī siáⁿ in-toaⁿ ? chò lâng chò kah sim-sîn ko͘-ta, lêng-hûn hun-thiah! 
Che hô-mih-khó͘ leh?
Chhiūⁿ cha-hng lán kā in mn̄g, niû tn̂g-tō͘, bô 1 ê lâng káⁿ ìn, bô lâng káⁿ bīn-tùi góa ê būn-tôe. góa 1 ê 1 ê khì khòaⁿ, iā sī án-ni. Khòaⁿ pat-hāng ê, iā kāng khóan khòaⁿ pa̍t-hāng, khùn--ê, kè-sio̍k khùn. Sńg chhiú-ki-á ê chò i sńg. Lán piáu-ián hoat sèng-tē, in chiah sió thêng khùn̍--1-ê.
Kám lóng bô hoat-tō͘ bīn-tùi tong-tiûⁿ ê mn̄g ōe? án-ni kám ū hoat-tō͘ bīn-tùi jîn-seng? Seng-o̍ah ê būn-tôe?
Leh kiaⁿ siáⁿ? būn-tôe siuⁿ kán-tan kiaⁿ ū hām-chíⁿ kiaⁿ lāu-su kā mā? kiaⁿ in ê piáu-hiān ná gōng-lâng, pe̍h-chhi? Leh tha̍k pa̍t hāng tio̍h bōe pe̍h-chhi?
Chin-chiàⁿ ū gōng to tio̍h.

Sunday, 28 October 2012

ke̍k-bōng

Lán tī-teh gōa-kháu, teh koe-á-lō͘ kiâⁿ, teh chē bus, chē tiān-chhia, khòaⁿ--tio̍h lâng-lâng to tio̍h mo͘h 1 ê pau-ho̍k-á. Siang-chhiú mo͘h-tiâu-tiâu, kiaⁿ phah la̍k-khì. Ná-sêng he sī  ûi-it ē-tàng káng-bêng i ka-kī sin-hūn ê mn̍gh-kiāⁿ.

Ta̍k-lâng ê ba̍k-chiu khòaⁿ-tio̍h lóng khang-lo-so, bīn-chhiuⁿ iā pìⁿ-pìⁿ. Koh ná kiaⁿ ū tú-tn̄g siáⁿ-mih lâng hit hêng, bô-ài kah lâng ū kau-chiap. Sī-kóng, koh ná-sêng ke̍k-bōng tú-tio̍h siáⁿ-hòe iah siáⁿ lâng thang hó-sim hó-hēng kā i ko͘-toaⁿ bô-liâu ê jîn-seng phah hō͘ phòa.
-----------------

Lán chia, lâng ē kiaⁿ chū-iû, kiaⁿ phái-lâng chū-iû, kiaⁿ sī-sè chū-iû.
Lán lâng lia̍h-chún beh chia̍h hó-chia̍h-mi̍h, beh khiā tòa hó só͘-chāi, beh hoaⁿ-hí khoài-lo̍k, tiān-tio̍h ài chin ū-chîⁿ chiah thang. Iā lia̍h-chún chū-iû mā tio̍h ū-chîⁿ.  Só͘-tì, lâng-lâng ke̍k phoe-miā thàn-chîⁿ. Thàn kah bô mî bô ji̍t, bô sim bô koaⁿ. Liáu-āu, lō͘-bóe iah-sī kám-kak bô-kàu ū-chîⁿ, kiat-kio̍k it-seng òan-chheh. Ah nā sio-khóa khah ū leh, koh ē chhiàⁿ lâng chhoe siau chhiùⁿ khek beh hoaⁿ-hí khoài-lo̍k.

Sī-kóng iá-tē ê chiáu-á, iā m̄-bián chèng-choh, tī thiⁿ-lih poe, chiok chū-iû. Tû-liáu 1 nî chhiâⁿ-tî chíⁿ-kiáⁿ 1 hôe, che kah lán lâng sio-siâng. Lia̍h-gōa, i ā bô pòaⁿ chiam pòaⁿ lia̍p, koh chhù ka-kī khí, lâng kóng in teh choh siū, iā m̄-bián an thih-thang kā phái-lâng kuiⁿ tī-leh gōa-kháu khah khoah ê só͘-chāi, ka-kī tòa khah o̍eh-chiⁿ khah an-sim, koh beh chia̍h lóng ka-kī khì thok, khì tho, khì tok, koa iā ka-kī chhiùⁿ. Lán chiah bêng-bêng pe̍k-pe̍k chai-iáⁿ in ê sim-koaⁿ tio̍h sī chū-iû.

Friday, 26 October 2012

Today

Chhut chiū koaⁿ mn̂g iā sī tô͘     出就官們是何圖
Chháu chāi iá kan chū-iû to͘      草在野間自由都
Sî kim hong-hûn siông kū piàn  時今風雲常鉅變
Ki thian lân chhek chīn jîn tô͘     機天難測盡人途

Thursday, 25 October 2012

Hó-sim ê Good Samaritan


好心的撒瑪利亞人
Sin-bûn bô pò hit kang lán keng-koè hit hit jiah, tio̍h lah. Hoé-sio-chhù. Kui-pâi ê ang-mô͘-thô͘ chhù sio kah o͘~o͘ teh Tâi-tiong. Lán khoàⁿ tio̍h, 1 ê khit-chiah tùi thiⁿ teh kóng-oē. Thiⁿ-kong bô ìn i. I kóng, hō͘ goá che beh chhòng siáⁿ? Lán khoàⁿ i ê oáⁿ khang-khang, kan-ta chhiú-nih la̍k 1 tiuⁿ tiān-chú hoat-phiò, un teh 7-ELEVEn ê goā-kháu thiāu-á-kha pùn-sò tháng-á piⁿ, lâng lâi-lâi khì-khì, kian-kian ê bīn-chhiuⁿ, lán khoàⁿ boē chhut ū lêng-hûn iah bô. 《Lō͘-ka hok-im Toān》第10章第25-37節
那天,對 新聞沒報導的這天,市區火災,一排水泥屋被燻黑。 我們看到,一個乞丐,跟天做對話,喔 沒有對話,是問天。 給我這個幹嘛,當然是本地被遺忘的語言。天沒有回他,蹲倒的身軀,護著大兩號的飯碗,空空的,而手中抓著一張電子發票。在7-EVELEn 的 外柱垃圾桶旁,熙來人忘的台中市。《路加福音》第10章第25-37節

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...