Monday, 8 August 2016

phok-kiat-bāng Pokémon Go

Lán 大概 chai-iáⁿ i án-chóaⁿ 運作ah。 Kā GPS 應用 kah chiah-nih 好,  koh 結合 實景真厲害。 是講,án-ni lán 人ê 隱私 leh? 真chōe lâng ūi-tio̍h beh lia̍h,半暝 無睏,去 熱點。 Koh khah 免講 沿路kiâⁿ 沿路 beh tng beh lia̍h  顧 看 手機á畫面, 無 看 路況, kah ka-kī 處境 ê 危險。

Jî-chhiáⁿ,sńg che 頭chi̍t 項,汝 tio̍h 有 無限ê 網路連線, 時間,地點空間 lóng bē-sái 限, án-ni 好tio̍h 網路業者。第二,GPS 定規tio̍h 開,kài chia̍h 電, 浪費能源。第三, 網路 khah bōe 通, iah-sī  khah iap-thiap ê só͘-chai tio̍h bián kah 人 耍 ah,chhiūⁿ 金門!城市鄉村ê 差別 lú 顯明! 是講愚蠢卻是 城鄉khiú pîⁿ。

Ī-sńg ê 規則, ài 去 stop 是商品交換站,gym tio̍h是 kah場, che siat tī 某kóa 在地 出名所在。 Tùi 觀光文化 sǹg 真好。M̄-koh, lâng tio̍h 去, lán 人 tio̍h ē 出現 tī hia,虛世界 kap 實世界 交接。 頂幫, tio̍h有人 àn 台北 làu lâi 台中彰化 sio-thâi 有--無? 會記得--無?

gû-chhún iah-sī tiâu-ti̍t

kin-á-ji̍t, bāng nih kiaⁿ chhíⁿ: gû-chhún iah-sī tiâu-ti̍t

Lán siōng-khò kah pa̍t-lâng kap pan, him-sióng iáⁿ-phìⁿ, lán khòaⁿ lán ka-kī ê ha̍k-seng,khài leh sńg chhiú-ki-á, bô tio̍h phih leh khùn。 Sim-koaⁿ gêng, hong-hóe chiām to̍h。 Iáⁿ-phìⁿ soah, ha̍k-seng tio̍h chin chū-tōng pau-ho̍k-á khoán leh tio̍h beh cháu。 Lán chū-án-ni kā tòng leh,lán iah beh kóng iáⁿ-phìⁿ ê lāi-iông leh。 In kóng beh seng khì khui-hōe ah。 Lán kiò in tńg lâi chē hó。 li-li-lak-lak,ū-ê tńg--lâi, ū-ê kâng-khoán beh cháu。Góa khah tōa siaⁿ kiò in tńg--lâi。 In bián-kióng,tńg--lâi chē hó。 Góa kóng, lín khòaⁿ sî-kan chit-má sī kúi-tiám kúi-hun? in ìn kóng 3 tiám 5 hun。 góa kóng tio̍h ah iah koh 15 hun-cheng, iah-bē hā-khò lín tio̍h beh cháu?In tio̍h koh kóng chi̍t pái, beh khui-hōe。 Lán lú siū-khì, khui-hōe sî-kan tiāⁿ tī lán siōng-khò ê sî-kan sī ūi siáⁿ?Kā in kóng siōng-bô mā ài thèng-hāu hā-khò,ài chiàu tō-lí,kui-kí kiâⁿ。Lín ná chiah m̄-chai tō-lí,góa bōe kóng lín bô lé-māu, góa thó-ià hi-ké ê lé-māu。kiat-kio̍k sî-kan sûi kàu ah。 In tio̍h lóng m̄ chhap góa chòe in sì-sòaⁿ。

Lán chiok ut-chut, che gín-á ná chiah m̄ bat tō-lí,chiah phái kà?Koh lán iā bô hoat in。 Lán iā hā-khò kiâⁿ lī kàu-sek。 Soah tī keh-piah kàu-sek khòaⁿ tio̍h un-su。


I khòaⁿ tioh lán ê khùn-jiáu。 Sûi kā lán kóng:Lí beh tio̍h kā in kió lâi hó-hó-á liáu-kái,bīn tio̍h chhiò-chhiò m̄ thang phái bīn-chhiuⁿ hō͘ in khòaⁿ,bô tio̍h kā in chòe kì-lio̍k tio̍h hó,sim-koaⁿ lāi lō͘-bóe tio̍h ài chhiò, chhiò lí chiah ē chhú-lí hó, m̄-thang siū-khì。Lán thiaⁿ bô ài chhiò ê lí-iû,m̄-ku kám-kak chin ū tō-lí, sī-kóng lán ê chū-chun kàm hō͘ in chi̍h-iāng, chiaⁿ m̄-goān, chit-chūn chiaⁿ sit-khùi。lán tio̍h ìn kóng lán to tiâu-ti̍t。

Un-su, chiah kóng khí lán hit-chūn teh ha̍k-hāu ê sî,m̄-khéng siá lūn-bûn ê tāi-chì。 I koh sa hit-chūn ê kì-lio̍k-phō͘ chhut--lâi。Lán khòaⁿ tio̍h chin-chōe chá í sit-lián ê sai hiaⁿ-tī,kap hiah-ê siông-sè kì-lio̍k ê tāi-chì, iā khòaⁿ tio̍h múi 1 ia̍h siōng ē-té ū chō͘-kàu ê miâ, he mā sī sai hiaⁿ-tī。

Goân-lâi, un-su chiah-nih-á iōng-sim khan-kà múi 1 ê ha̍k-seng。 Lán soah kiaⁿ kah cheng-sîn, in-ūi lán siūⁿ-tio̍h lán ê gû-chhún, kèng-jiân kā kóng chò sī tiâu-ti̍t。 Lán ê gû-chhún tio̍h-sī lán lia̍h-chún kā-kī chin chhong-bêng ê chū-í-ûi-sī, tio̍h sī chū-í-ûi chiok chhong-bêng。 Khêng-si̍t kun-pún tio̍h bô lāu-su pòaⁿ phiat, kan-ta ū bû-ti ê chū-chun niâ, koh iōng chū-chun lâi î-hō͘ gû-chhún。

gû-chhún iah-sī tiâu-ti̍t

kin-á-ji̍t, bāng nih kiaⁿ chhíⁿ: gû-chhún iah-sī tiâu-ti̍t

Lán siōng-khò kah pa̍t-lâng kap pan, him-sióng iáⁿ-phìⁿ, lán khòaⁿ lán ka-kī ê ha̍k-seng,khài leh sńg chhiú-ki-á, bô tio̍h phih leh khùn。 Sim-koaⁿ gêng, hong-hóe chiām to̍h。 Iáⁿ-phìⁿ soah, ha̍k-seng tio̍h chin chū-tōng pau-ho̍k-á khoán leh tio̍h beh cháu。 Lán chū-án-ni kā tòng leh,lán iah beh kóng iáⁿ-phìⁿ ê lāi-iông leh。 In kóng beh seng khì khui-hōe ah。 Lán kiò in tńg lâi chē hó。 li-li-lak-lak,ū-ê tńg--lâi, ū-ê kâng-khoán beh cháu。Góa khah tōa siaⁿ kiò in tńg--lâi。 In bián-kióng,tńg--lâi chē hó。 Góa kóng, lín khòaⁿ sî-kan chit-má sī kúi-tiám kúi-hun? in ìn kóng 3 tiám 5 hun。 góa kóng tio̍h ah iah koh 15 hun-cheng, iah-bē hā-khò lín tio̍h beh cháu?In tio̍h koh kóng chi̍t pái, beh khui-hōe。 Lán lú siū-khì, khui-hōe sî-kan tiāⁿ tī lán siōng-khò ê sî-kan sī ūi siáⁿ?Kā in kóng siōng-bô mā ài thèng-hāu hā-khò,ài chiàu tō-lí,kui-kí kiâⁿ。Lín ná chiah m̄-chai tō-lí,góa bōe kóng lín bô lé-māu, góa thó-ià hi-ké ê lé-māu。kiat-kio̍k sî-kan sûi kàu ah。 In tio̍h lóng m̄ chhap góa chòe in sì-sòaⁿ。

Lán chiok ut-chut, che gín-á ná chiah m̄ bat tō-lí,chiah phái kà?Koh lán iā bô hoat in。 Lán iā hā-khò kiâⁿ lī kàu-sek。 Soah tī keh-piah kàu-sek khòaⁿ tio̍h un-su。


I khòaⁿ tioh lán ê khùn-jiáu。 Sûi kā lán kóng:Lí beh tio̍h kā in kió lâi hó-hó-á liáu-kái,bīn tio̍h chhiò-chhiò m̄ thang phái bīn-chhiuⁿ hō͘ in khòaⁿ,bô tio̍h kā in chòe kì-lio̍k tio̍h hó,sim-koaⁿ lāi lō͘-bóe tio̍h ài chhiò, chhiò lí chiah ē chhú-lí hó, m̄-thang siū-khì。Lán thiaⁿ bô ài chhiò ê lí-iû,m̄-ku kám-kak chin ū tō-lí, sī-kóng lán ê chū-chun kàm hō͘ in chi̍h-iāng, chiaⁿ m̄-goān, chit-chūn chiaⁿ sit-khùi。lán tio̍h ìn kóng lán to tiâu-ti̍t。

Un-su, chiah kóng khí lán hit-chūn teh ha̍k-hāu ê sî,m̄-khéng siá lūn-bûn ê tāi-chì。 I koh sa hit-chūn ê kì-lio̍k-phō͘ chhut--lâi。Lán khòaⁿ tio̍h chin-chōe chá í sit-lián ê sai hiaⁿ-tī,kap hiah-ê siông-sè kì-lio̍k ê tāi-chì, iā khòaⁿ tio̍h múi 1 ia̍h siōng ē-té ū chō͘-kàu ê miâ, he mā sī sai hiaⁿ-tī。

Goân-lâi, un-su chiah-nih-á iōng-sim khan-kà múi 1 ê ha̍k-seng。 Lán soah kiaⁿ kah cheng-sîn, in-ūi lán siūⁿ-tio̍h lán ê gû-chhún, kèng-jiân kā kóng chò sī tiâu-ti̍t。 Lán ê gû-chhún tio̍h-sī lán lia̍h-chún kā-kī chin chhong-bêng ê chū-í-ûi-sī, tio̍h sī chū-í-ûi chiok chhong-bêng。 Khêng-si̍t kun-pún tio̍h bô lāu-su pòaⁿ phiat, kan-ta ū bû-ti ê chū-chun niâ, koh iōng chū-chun lâi î-hō͘ gû-chhún。

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...