Monday, 28 November 2016

Hallelujah -- Leonard Cohen kòe-sin

Chit tè 歌,lán 聽 tio̍h 薄薄 哀傷... bōe-su lim 高粱.... 

Kám m̄ 是講 o-ló Siōng-tè A-pa-pē? 悲傷症頭 ê 起蒂 tī tah-lo̍h ?有人 講, 人生ê苦湯,我 自sè-hàn chia̍h thàu-thàu ah,  bô愛koh chia̍h 苦瓜 ah!投射心理學講 lán 看 別人 ē 艱苦, 窮實是 ka-kī ê 苦, 佛也講 che 心相應。

Lán teh 苦án-chóaⁿ? Leh 苦 八pái lah!無chi̍t 日 正常ê 國度,lóng 有 別人ê thiàⁿ心 leh kā lán am-ô͘。 幼時 有pē母,阿媽thiàⁿ惜,少時 也有姊妹,先生thiàⁿ-thàng,kàu 轉大人koh 有 親家人 kap 牽手saⁿ 愛護,chhut 社會也有 朋友前輩 saⁿ 牽khioh。Ka-kī soah lóng 無 貢獻。 無災無病, lán teh 苦 八pái ?

Pháng, che 也是chi̍t 種心理學 leh 講ê 同理心ê 款。 Án-ni-siⁿ, lán 好ka-chài,iáu sêng 人。


Chit tè 歌,厲害, 旋律無 kài 複雜, m̄-koh, hō͘ 人 聽 bōe ià, koh ē-sái 隨人 變造, 所致,i真chōe 變體teh 流通,也 全世界ta̍k 國人 lóng 普遍kah-ì, 也 ē-sái 改。

Sunday, 27 November 2016

tha̍k 〈Pēⁿ〉

借用 Chùn-chiu ê ōe:出現tī 小說lih narrator ê 作用 kap 必要, lán ài 研究,思考。
tì-kàu 小說結構, lán 發現 kap〈Hâⁿ〉有 sió-khóa sio-siāng。Hit-ê 故事引言 ê 我 ê 部份, kap story 牽涉無深,i 人iā 無 hō͘ 故事內容影響? Kám kan-taⁿ 走閃非洲 tio̍h 是影響? 無 交代?
Nā ka 我 頭段部份thâi-sak,改篇名 做(浮起lih 做王)kám 好?

火燒研究所 ê 事故 thèng-hó sa 去 做 起頭, hit ê 我 chìn-chêng 收tio̍h in 老師ê phoe kap 指示, chiah 開始tháu, 故事chiah 展開。變 探偵格 ^ ^

極機密 ê Phû-lí-ōng(浮起lih 做王),設計siōng。Òe-thòaⁿ ê 過程 kap 關鍵應當 ē 出現tī 檔案lih, iā 是 siōng 重要ê 改密 key, m̄-koh mā 無看--tio̍h。症頭 kap òe-thòaⁿ! 李醫師 chiah 是頭1 ê kha̍p tio̍h 病人(患者)ê 關鍵人,ē-tàng chioh i 來發展, i 也 無意中知影 , i 心內kám bōe 有 變化?起tì, giâu疑, 發現愈chōe 祕密,òe--tio̍h, 拒絕承認,改變行放... 可惜 chit 線。

Koh 有 ē-sái kā 讀者 講 Phû-lí-ōng ê 毒性火燒 bōe 消, 留 1 條尾溜 (狗á beh 做狗王, che 本來 tio̍h 會...)

Sunday, 20 November 2016

chho͘ tha̍k 〈hâⁿ〉

粗讀〈hâⁿ〉
土曜日台語文學寫作讀書會@路邊

頭chi̍t 段〈走閃〉,逃兵 寫了 真 chán! 
跳接 主角ka-kī 逃兵 ê kì-tî, 是 khah ē-tàng 接beh 講ê 故事,是講,kám bōe 考慮 現場 kap 過去kì-tî ê similarity kap difference, 心理反應leh ? 除了 "明白"、"同情" koh 有 無? kám bōe 驚? 驚 hông 牽連--tio̍h?
篇名 改做 〈逃兵〉 無的確 khah sim-sek。
第二段〈走chhōe〉 身世? ē-sái 改做 〈身世〉
第三段 過去kap 未來 交接 tī chit tia̍p chit phāng,天時bái, 人也是ē-tàng 出kha 手。
陳啟章ê 決定kap 行動 應當 ài 對 未來 有khah 明顯ê影響(i 個人 iah 是 阿䆀--á in 母á-kiáⁿ,koh ē 影響 tio̍h 添福á ê 一生)!
---
1. 主要 ê 連結是 "人", m̄-koh 對 人性, 人 ê 動因 描述 siuⁿ chió。
2. 角色氣口, khah 薄!
3. 3 段式,連結力無夠! kan-taⁿ 人名 陳華,m̄-koh 描述也 siuⁿ chió。
(主角換名 應當 ē-sái 有 khah 重ê 意義, 無講--tio̍h)

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...