Monday, 3 September 2012

kì kóa tāi-chì

1. Tiong-tàu lán bô khòa i bīn-á àu-àu, it-tēng sī sim-chêng bái. It-ti̍t ka̋ng hiâm. Kóng i kóng-ōe bōe chheng-chhó. I ūi kàu-hōe ê tāi-chì sim-chêng kiông-beh bái kah tah tóe ah. Lán iah chin pe̍h-ba̍k.
2. I chòe-kūn kò-gōa-go̍eh lóng teh kah hit ê Sèng-kong-hōe ê lāu pêng-iú thàm-thó kàu-hōe, sìn-gióng, sú-bēng, thôan-khè, bo̍k-sū ê tāi-chì. Koh kā góa siāu-kài hō͘ i sek-sāi.


Ǹg chiok kú ah, pêng-iú lâi sio-chhōe. Sim-chêng chin hoaⁿ-hí. Beh toh-ūi thang ū-lâng kah lán pîⁿ siáu bûn? Koh sī Tâi-gí bûn. Kêng-si̍t lán phó͘-lio̍h-á tha̍k ū in ê chúi-chún, ah beh kā hia ê bûn-ha̍k su̍t-gí kóng choaih, si̍t-chāi chiâⁿ khùn-lân to̍h-tio̍h.
Tùi chit pái ê pí-sài, in lóng ū khì pí, iā phêng liáu ah.
lán ê ì-kiàn :
<Lâi-khì chó͘-kok> 1. chú-iàu beh siàu-liām lāu-pē. Siá tio̍h Lāu-pē àn-chóaⁿ kóan-kà, kiàⁿ án-chóaⁿ siū kà. M̄-kú, khòaⁿ--khiaih bô kau-chi̍p. Lāu-pē kì-chāi i chho͘-chhân hûiⁿ-pà, gín-á kì-chāi i ok-sèng chū-chāi. Beh khan-kà lóng tio̍h siang lâng ka-kī thé-hōe tùi-hong ê hóan-èng, in-ūi, lóng bô siá tio̍h kau tùi-chhiú ê sî, hō͘-siōng án-chóaⁿ kóng-ōe, kí-tōng.
2. Lâi-khí chó͘-kok --> Ji̍t-pún. chit khóan jīn-tông, án-chóaⁿ lâi, án-chóaⁿ khì bô ho-hó-á piáu-su̍t, kan-ta sū-si̍t thêng-hiān, khah bô chhim-tō͘. Iā-bô siáⁿ ì-kiàn khòaⁿ-hoat(lóng hō͘ siàu-liām khàm--khì).
3. Siá lāu-pē kah A-ché, bô kā ka-kī teh 2 lâng tiong-kan siáⁿ chok-iōng piáu-bêng, kan-ta beh pò-kò (ná-sêng thiau-kang beh chhōe ōe kóng niâ.) Tùi lāu-pē ê hêng-siāng bô koh khah chhim-khek ê biô-ōe.
<Pe̍k-soat-hān̍̍̍̍g 180>
Tha̍k tio̍h ná sêng hőng o͘-liông-se̍h-toh, sa bô teh siá sáⁿ.
Lán só͘ lia̍h tāi-khài sī, 2 ê cha-bó͘ gin-á tàu-tīn tōa-hàn, hoat-seng 1 kiāⁿ kái-piàn in jîn-seng ê sū-kò͘. M̄-kú, chú-kak sī tong-tē ê tē-thâu. Lō͘, chhù, kóe-chí-hn̂g, biō, keng, kám-á-tiàm án-ni. 1 jiah gôan-tóe sǹg-khiaih sio-khóa hôan-hôa ê só͘-chāi, chiah kòe 1 ê sè-tāi tio̍h pang-āi ah an-ní ê kòe-thêng. Án-ni ū lêng-gó bī ê kì-tî, iā àu-phú khì ah. án-ni
Só͘-siá ê chhiú lō͘, hong-keh í chok-chia lâi kóng, bô sǹg sin ah. M̄-kú, tùi lán Tâi-gí bûn-kài ê lâng lâi kóng, tek-khak iah bô lâng ē kòan-sì chit-khóan su-siá.
Beh án-chóaⁿ póe-hōe chit khóan su-siá? 1. chok-chiá thiau-kang, sî-kan, khong-kan lóng ē-sái sa lâi thiàu-chiap, tio̍h-sī Montage, nā ngó͘-koan chhì-kek sió-khóa ū kan-gāi tio̍h i tio̍h ē-sái khan. Kng, sek, un-tō͘, khì-bī, siaⁿ-im, lō͘-thâu, hāng-bóe, tōng-chok ê ìn-siōng lóng ē-sái chòe i su-sia khan-liân ê sòaⁿ-soh.(cohesive) Tì-sú, lán hō͘ i khan leh lōan-lōan se̍h. Chú-ì la̍t it-ti̍t ē cháu sòaⁿ khì. Só͘-tì tho̍k-chiá ài chin ū kian-sim chiah ē khéng tha̍k liáu. XD
Só͘-í, i tio̍h sī teh siá 1 chióng hoâi-liām, phòa-chhùi, ū ná bô ê kì-tî, sīm-chí pān-phoe sī liap-chō ê sè-kài lú ū bīn


< ló-lí-á> Lán tha̍k tio̍h chiâⁿ sim-sek, tia̍p chóng-thóng. Lāi-chèng pō͘-tiúⁿ iā iōng bîn-sóan. Ná Hoat-kok siang siú-tiúⁿ-chè.
Thâu pòaⁿ tōaⁿ siá páng-phiò kòe-thêng, siá kah chin hó, khì-hun 10 chiok. Tiong chām hiông hiông piàn sêng sī CF, che tek-khak ū hiān-si̍t seng-o̍ah 1 chiong absurd ê parody khì-bī. Āu--lâi koh siat-kè lāi-chèng pō͘-tiúⁿ bîn-sóan (chhiong-hun cha̍p-chn̂g ê bîn-ì) pō͘-tiúⁿ chhui-tōng pian-hêng chèng-chhek, bûn-lāi thé-hiān hiān-si̍t seng-o̍ah 1 pō͘-hūn lâng ê bô-ta-ôa kap chhia-bōng. koh iōng kì-chiá lâi chhui-tōng kò͘-sū chìn-tián iā chin ha̍h Tâi-ôan hiān-kim siā-hōe chêng-sè. Iā khau-sé kì-chiá, it-poaⁿ lâng kā kong-chiòng sū-bū pàng gōa-gōa ê sim-lí.
1 hāng khah ū būn-tôe, CF lāi-tóe "Hái-hái jîn-seng" 1 pái lóng chhiùⁿ siuⁿ tn̂g.


< Pō͘-tiúⁿ chin hôan-ló > Lán phó͘-phiàn ê khòaⁿ hoat sī án-ni: 1. siuⁿ chhián siūⁿ, sū-kiāⁿ hoat-seng ê siā-hōe poe-kéng bô chhím ku̍t--lo̍h-khì, tong-sū jîn ê sim-lí chōng-thāi iā khiàm-khoeh gián-kiù.
Lêng-bú ê siat-kè siūⁿ pe̍h, siūⁿ khiàm gia̍t-chō (Fiction). Kán-ná kā siā-hōe lí-kái chò chhèng-siâ 2 tùi-li̍p án-ni ê gín-á siūⁿ-hoat. án-ni lâi chhú-lí bú-gí būn-tôe, si̍t-chāi kóng, m̄-hó. Kan-na lia̍h 1 ê tōa phái-mn̍gh mngh-sngh-ê, bô khì thàm-thó án-chóaⁿ chiah ê lâng ē án-ni chò ê chin-chiàⁿ gôan-in. Sīm-chí liân lâng án-chóan ē khì siong-sìn chit-khóan lêng-bú mā bô thàm-thó. Koh khah bián-kóng thám-thó lêng-bú chhàng leh siā-hōe kiat-kò lāi-tóe, hoat-hui chok-iōng ê chin-chiàⁿ khióng-pò͘.

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...