Friday, 25 December 2009

Góa siūⁿ beh kái-koat khùn-jiáu sò͘ nî ê būn-tôe

Tha̍k liáu Mark Van Doren siāu-kài ê Wordsworth. Góa kám-kak, 1) Góa mā m̄-bat gōa chōe lâng, bô-hoat tō͘ siá great story. 2) tī chit ê sè-tāi eng-kai su-khó, lán ê bī-lâi. 3) kám ū hoat-tō͘ khui phiah 1 tiâu sin ê lō͘?

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...