Thursday, 10 September 2015

dreams hām-bîn

 

Chit ê 平行世界, 對in, pháng 美夢 bōe soah, 對lán 來講 卻惡夢連連。

Lán 知影 現實生活tī Formosa, koh 有 chōe-chōe ê 艱難問題 lán tio̍h 去 解決, koh有 lú chōe 顛倒烏白, 違逆 天理 ê tāi-chì terh 發生, ū chōe-chōe 人品極 bái ê 人 koh lerh 坐大位. 世間事 無幾項順心如意。In 講是lán ê 心gâu 做戲, 汝 chiah ē chiah thiám。 有影, 人生是戲, 戲是人生, 人生 koh-khah 是夢, 看bōe 清, 記bōe 明 ê 夢。

人生chi̍t場夢, 夢境猶人生。Lán kán-ná lóng m̄ 知 lerh 做眠夢leh。Lán 想起 老pē, lāu-bú。
初一場, 初二場, 初三鳥鼠á 娶新娘。老bú 看 lán iah 無 chiâⁿ-lâng[成人], 無成就, kui 身 重病, 甘願吞忍病thiàⁿ 割肉痛苦,  m̄ 甘願放。Lán berh 順意也m̄ 得, m̄ 順意 也艱苦。莫怪世尊講人生是苦。出世, 做sit, 死, saⁿ 條 艱苦河, berh án-chóaⁿ 渡?Án-ni 來看, 有影信上帝khah 好, lóng 講, 汝是我所疼ê kiáⁿ 兒, 我hō͘ 汝ê負擔, 汝tiāⁿ-tio̍h承受ē 起, 加ê 我 ē 替汝承受, 重擔我替汝giâ。所致, lán 看世間 基督徒 lóng khah 樂暢過日。M̄-koh, gún 老母信上帝chiah chi̍t 日。

昨昏, tńg--來, 無gōa久, lán tio̍h 倒--落眠床, 想講lìm[小歇]--chi̍t-leh tio̍h 好, chiah 起來 做kóa tāi-chì。 Ná 知chi̍t  醒 已經 kàu saⁿ 竿, 時鐘ê 短針行 berh chi̍t lìn lán chiah hō͘ 外口迎神隊吵精神。

有幾ā ê 夢, kāu 夢 káⁿ m̄ 是好現象, 昨昏傳 message hō͘ 同學, 無算開講, 講無幾句, lán tio̍h 去 lìm [台日線頂 注 têng-tâⁿ--去]。 Soah 睏bōe 醒 ê款。 Kan-ta ē 記得2, 3 ê scenes:

Iah ē 記ê tio̍h án-ni, 夢tio̍h lán ka-kī leh 睏, leh 眠夢, soah chhōa 尿 精神, 被角tâm, lán 用 面巾 來 khip。 Liâm-mi tio̍h koh 睏去, Koh 夢tio̍h lán sa 相機 亂hip, DSC-WX5 soah ē 變 錄影機, 顯示畫面也ē-sái 抽長hùn大, lán giâu疑koh 檢查 2 pái。 Sim-sek。

是 lán ná 去 山lih, m̄-ku koh lú sêng 海邊á。因為, 氣候sêng入山 ,  山phiâⁿ ê 塗肉 sêng 海邊á ê 沙, 樹也 sêng 麻黃。 是lán tèr 民家主人講 berh 去 挽 某種 真特別ê 好chia̍h mi̍h tńg lâi 招待. In kiáⁿ 無出聲 tio̍h tèr去 ah。 Lán 感覺sim-sek, 相機 sa leh tio̍h tèr 去。半路chiah 發現 i sái 鐵牛á, lán kō͘ 走ê。 Lán koh 按 1 位 koân-kē 差40 丈 ê 山崁 直接 走--落去, gún hia ē kóng siah--落去, lán tio̍h 是看 che 崁 塗肉 lóng 是沙, 綿綿幼幼, 跋倒 mā m̄驚。是講, 真安全tio̍h 落 崁ah。Jiok tio̍h ê 時, i 也 牽in 後生 kap 我 kō͘ 行ê, 講 liam-mi kàu ah。

Lán 欣賞光景, tèr lerh 行, 無gōa 久, koh kàu 1 間 kē 厝á, 厝壁粉白ê, 厝頂烏khóng,  厝邊 隔 4 尺 1 條溝, 內圍 chiâu khōng 紅毛塗ah, 人踏kah金滑金滑,  溝 ê 外圍1 kho͘ lìn-tńg lóng 發短短á  足青翠 ê 草á, chiâⁿ súi。 I kóng, ôa 無thang 挽 ah, 汝 看。手chńg頭á 順sòa 指hō͘ 我看, 我tio̍h 看。 Lán 心內起暗疑, he kám m̄是 普通thô͘-hiuⁿ[塗香], 是講也sêng 韭菜。 I kóng 汝看, chhun 無 幾欉 ah, bōe tàng 挽 ah, Che m̄ 是 thô͘-hiuⁿ lah。Thô͘-hiuⁿ bōe chia̍h chit。Lán tio̍h 想講 kā hip 相 記錄, thang 查資料了解。 相機也自由變化, lán 竟然也ē-sái 接受 無驚疑, m̄知是terh 夢境lih。

Chit 主人, 生做烏sian  烏sian, sán-sán, 身koân kap lán 差不多, lán 路尾chiah 注意tio̍h, i sió-khóa 跛kha, 看是小兒痲痺造成。 In 牽手 ,  身形kap i sio-siāng-á sio-siāng, kín óa 來會失禮。

Soah 聽tio̍h 有 cha-bó͘ 唱歌, 1 句 1 句 kā lán 拖精神。 精神了後, chiah 知是 外口lerh 迎神, 隊伍已經過 過1半 去ah。Lán 斟酌聽, 注心聽, 1 句mā 聽無, 聲音算 bōe bái, 配樂 chhìn-tòng-chhàⁿ。

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...