Sunday, 27 September 2015

Tiong-chhiu thiⁿ-lí

天地不仁,以萬物為芻狗;聖人不仁,以百姓為芻狗。 ~道德經

 Lán 人, 看天面色度活, 所致足重天理。 是講, 天理, 有時 濛濛霧霧hō͘ 人bōe 明白。Chhiūⁿ 講, 天理無私偏,  日頭出照好人, 也照phái 人, 落雨 也是普降甘霖。Chit 款 現現ê 道理, lán 人 罕得幾人 ē 誠心甘願接受。Lán 總ǹg-bāng 好人得好報, phái 人 tio̍h kín 落魄。歷史 在在顯明 ê 道理也是, tio̍h 是 lán 人 誠實無sūn-thàn天理 terh 想 terh行 lah。

Ná ē án-ni? 簡單講, 空氣在人激!Lán人所想ê 天理, 窮實 kài在lán 人 ka-kī 想, ka-kī 認定。 尤其 是 大權威者所選擇ê 部份, lán lia̍h準 善, 惡ê 也是án-ni, chiah ē 有 hiah-ê 愚gōng 人放生害死千萬生靈, koh m̄ 肯 ké-pìⁿ ê 信仰行為。

做sit 人, 看天chia̍h-chhēng, 本是常理, soah 變做怨言, 對天 khioh怨, 對地不滿. 天地 tī 時有 kā 汝 保證講 berh hō͘ 汝 好chia̍h 睏?Lán 人離 天理lú hn̄g, tio̍h lú m̄ 知ka-kī, tio̍h ē lú 迷茫, 所致, kui ê Formosa 寶島 chiâu-chiâu 廟宇, 寺院, 連 大官, 大學問者 lóng 驚, m̄ 敢 好好á 管理。

究真, he 也是lán 人 心內ê惡魔 顯世 lah, 到底造福siáⁿ 人, 為害siáⁿ 人, 天理昭昭, 日頭kha 明明。

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...