Monday, 25 November 2013

[麻豆假農-誌載1]

Kiaⁿ-ji̍t pàng i 1 lâng lán bōe pàng-sim(hòng-sim), chua̋n choh-phōaⁿ khì hn̂g-lih teh han-chṳ̂-tîn.
chit khu bô kúi châng lán thia̍p--ê, tîn ū seng chìm-chúi 2 3 ji̍t ah, iā ū hoat sin íⁿ chhuaih ah. M̄-chai ē ha̍h chit khu bōe.
Lán teh ná ó͘ chiah-ê thô͘ ná sīm, chia ê thô͘ àn toh ūi lâi, gôan tóe sī sáⁿ? Lāi-tiong iā ū chng-á, iā chio̍h-thâu, iā ū tiám-á-ka kak, thô͘-bah kài liâm, chin-sêng chhân té liâm-thô͘. Thiaⁿ kóng sī Chiong-kun-khoe piⁿ chhia lâi--ê. Kiaⁿ-ji̍t khòaⁿ ná-sêng ū lâng lâi thau ó͘ ê khóan-sit.
chit tiuⁿ beh show lán thian-châi ke-lông ê khá-chok. Lâng chhia lâi ê thô͘ 1 kak 1 kak, ū li̍h-hûn ê, i kā i tòng-chò ó͘ hó ê khang-khut, ti̍t-chiap kā han-chṳ̂-tîn chiⁿ--jik(ji̍p-khì) sī beh kō͘ chún--ê sioh~!~ Chhì-khòaⁿ bāi leh, kòe--2-ji̍t-á chiah lâi giām-siu.

thian-châi ké-lông tng teh tiam chhài-chí, kóng ū ian-sui, tang-o, khîn-chhài, poe-ling-á, koh 1 hāng bōe-kì-ê ah. Chìn-chêng ū tiam pe̍h-chhài kah tá-lú-mé.

ū khòaⁿ--kìn bô, he sī sáⁿ ke-si thâu-á ? Ó͘ thô͘ iā bóe iân-pit, m̄-sī tṳ̂-thâu(i kóng hàiⁿ bōe khí-lâi). Hit ki iân-pit chin kim chin chhoaⁿ lioh.

Tuesday, 19 November 2013

XO

Lia̍h-chún 陳年, che thang tī thâu-thiàⁿ

----------------------------
頭痛未置目先茫
上好眠床梯規工
日起日落氣溫降
踢倒雞路是肖人

肖人無分汫共老
激空逐个攏真肴
正經廣起攏袂曉
非洲番邦來斷交

袂見袂笑蒲浪貢
慢民公養在廟唐
棒伴失火安年講
的確輕鬆步長龍

廣廣勢情透心悶
也着因群顧加門
管太笑人塊絞滾
勤儉岸泥食兮春

Thursday, 14 November 2013

好狗命

可嘆人命不如狗
一時奧得說透劉
四過擺擔趁無到
天邊海角攏是兜
心願天光通出頭
咱也那狗骨力走
無日無暝哪成猴
人客面前不敢吼
擔仔收了無塊投

日時故擔像坐掛
暝時較暗心著磨
加己認份較儉寡
咱無虛盈愛車花

加在親尪通偎向
空課做着真加卵
逐日攏通齊三頓
可惜春錢通買園kiàn-àn

這個建案的第
三、四年前還可以 看到 火金姑 "~"
--------------------------------------------------
當今起厝叫是寶
無掛空間靴尼多
掛吊錢水通可可
着吊時到卜如何

時到無變步着慘
較早亦有番薯簽
時到有影真悽慘
即來后火化不甘

賣地講是顧八肚
湳仔孔恰無春塗
的確一時變富戶
錢銀開焦空手狐

較肥較散共子杜
田塗實實有庵胡
明明理路天照顧
也無教你着賣塗

piàn-tōng chhiah sī chèng-siông ?

在神殿才找神的人
-----------------
冬日燒號照小鎮
夯頭煞兮烏暗眩
壁頂一人你不信
神隻永永無變新
 

世間肴人厚機變
忠厚老實族可連
妖亂世道看現現
氣苦只好求西天

西天一个大聖仁
純善無辜卜救民
也知民憨奧改變
壁頂伐企無通眠

人生海海毋知害
較高道理學袂來
實在記池無至再
憨拄害着囝仔栽

毋信你看車路頂
青燈紅燈靴年明
有再囝仔頭變定
硬卜洽人行對平

無手交通兮規矩
毋知哪兮安年生
好運大漢人看見
講無理路做不宜

講是命運兮大誌
袂輸蜘蛛塊經絲
卡經也無一尺四
風恰雨來烏亂啼
Wednesday, 13 November 2013

夯頭看見天邊月

夯頭看見天邊月
數念阿母想卜回
你看月娘春一薊
路途拄天心巢花
樹栽古錐企池漧
冬風絲絲心遲疑
伊是照常綠無變
夯腳到遮難拄天


入冬天時漸漸凍
景水水卻不等人
心悶卡斤目周降
真理幾斤怎轉行

京日天氣幻幻寒
咱塊樹腳心孤單
人卜燕仔攏有伴
尪姨講着入烏山


上意 要拆的麻豆 市場

上意 要拆的麻豆 市場

五六十娘洪喝老
鬱卒心肝卜桌投

官府卜拆敢著哭
目屎曾文隨著流

拄好這沿个情感
伴伊大漢那金含
甜甜心肝袂斷站
不測風雲對頭淋

毋甘也着吞落去
因是官虎咱是黎
低時通好眾一意
剪除烏官出頭天

卜反烏官着團結
哪無卡廣是多言
民主時代免豪傑
自由自在慶豐年

代先烏黨創乎倒
彼个葳閣族癩哥
你敢無看伊濫濁
死父無恥世間無

閣有洪个柱仔籽
生成目小醜芝芝
歹心狼毒你着記
變態有合伊頂司

廣到烏黨巢憤慨
毋免加廣逐家知
哪有墨水通通海
亦有萬千寫袂來

首見埔姜仔

首見埔姜仔
=========
雙人初初來到只
埔姜拄人報是伊
過去毋捌真有味
心色春手挽一枝

挽來鼻邊鼻三過
廣伊兮使穩木瓜
檨仔弓蕉也真多
主人好意三交陪

食寡札寡即回返
義讓度活一塊園
子離腳手無塊向
也着春寡卡有長


阿樣看着五十外
食失親翁無奈活
手骨兩支園靴大
毋通拖磨着唱歌

卜唱也毋好歌韻
歌詩串吊咱心魂
目周金金孤身睏
心悶條條也是君

君今一去無音信
厝內萬項袂點陳
暴頻無人通三填
踏出門口畏少人
 — with Lim Binhun.

Thursday, 7 November 2013

Lán si̍t-tú-si̍t keng-giām chit ê kóu chng-siā, ti̍t-ti̍t leh hong-hòa, iā óan-sioh i it-ti̍t hō͘ tòa chia ê kiáⁿ-sun-á chau-that, thún-ta̍h.

Gâu péng-pìⁿ--ê mī it-ti̍t siūⁿ beh kā chó͘-sian ki-gia̍p ó͘ hìⁿ-sak. Chia̍h chó͘-kong-sái ê mī po̍ah-kiáu seng su hō͘ pa̍t-lâng, chhân-hn̂g the̍h-á...

Chin-chiàⁿ tōa hù-hō͘--ê, kiáⁿ-sun-á iā sì-sòaⁿ-khì, chhun 1 keng tōa-tōa keng ê chhù.

Kám ū chōe kiáⁿ chōe hok-khì? Chio̍h-liû se̍k kah pit, hiàn chhut âng-âng ê chí.

Kai ēng chit ūi siá ji̍t-kì chiah tio̍h (su-hāng tio̍h siông-sè chì-chài)

1. lūi-hiân 2. seⁿ-bāng-thang

lán ūi-tio̍h bóe tio̍h ê Olympus siòng-ki sìn-hō͘ sòaⁿ, liân-liân koh bóe 2 tâi,tāi-seng chi̍t tâi u730 hō͘ lán i phái liáu khì ah. koh ū 1 tâi fê500 bōe-ēng-tit


Iā, bóe--á, bóe chit tâi ū70sw, thiaⁿ-kóng ū hông-chúi, sim-sek, m̄-kú m̄-káⁿ chhì. chhiau bāng-lō͘, Lâng in ū koh pau 1 ê chin-chiàⁿ ē-tàng tòng chúi siap ê gōa-khak lioh.

An-ni, lán it-ti̍t hip, iā khòaⁿ lâng siōng, tio̍h-sī ē pí-khàu. Tong-jiân kui-keh chha hiah chōe, beh ná ū thang pí leh, chóng--sī, ū lâng kan-ta ki-khì hó, hip-siōng chhú-kéng, ki-su̍t bōe tàu-tah, hip khí-lâi iā sī phó͘-phó͘ niâ. Sī-kóng lán kám tio̍h kun-tòe khì bóe khah hó--ê leh?

Khak-si̍t ū kóa siōng, siòng-ki kui-keh nā-bô khah kôan leh, kun-pún bô-khó-lêng hip ē khiaih. Chit-tâi u770sw siat-kè kan-ta hō͘ lâng hip kóa lâng-siōng, hoe-chháu, soaⁿ-kéng kong-kéng niâ. Lán beh hip hiah ê sek-chúi chhin-chhiūⁿ khēng ê, tio̍h kài khùn-lân.

Iā leh tha̍k koa-á-chheh. Lán jīn-ûi, Lán Tâi-gí sû beh khioh tńg-lâi, koa-á-chheh sī siōng hó ê chu-gôan. Tng-chhoe-sî, lâng in phian che koa-á, tio̍h phòe-kah tong-sî lâng ê ōe-gí chhiah ū ki-hōe liû-thong. Sī-kóng m̄-chai toh 1 phún siá liáu khah ki-chhiú ū-iáⁿ.

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...