Friday, 25 December 2009

Góa siūⁿ beh kái-koat khùn-jiáu sò͘ nî ê būn-tôe

Tha̍k liáu Mark Van Doren siāu-kài ê Wordsworth. Góa kám-kak, 1) Góa mā m̄-bat gōa chōe lâng, bô-hoat tō͘ siá great story. 2) tī chit ê sè-tāi eng-kai su-khó, lán ê bī-lâi. 3) kám ū hoat-tō͘ khui phiah 1 tiâu sin ê lō͘?

saⁿ-goe̍h ka-iam-kôaⁿ

1.       三月天氣真 lān-mōa ,昨日燒熱 liâm-piⁿ 寒;認識台灣歷史線,人人 chhiⁿ-chhìn ka-iam 寒! 2.       三月初八真可怕,土匪 hi t 日來起山,可歎先民 m̄-pat 飽, chún--bô china ...