Friday, 21 January 2011

Chìn-chêng ēng FF siá Blogspot

Góa sī A khái, Chit-pián lán kā-kī chò ê chrome extension phah poj sóng.
Chìn-chêng ēng FF ê transliterator chia lóng ē lōan. Chit-má lán lâi chhì khòaⁿ bāi leh,

Oa̍h-kut, to̍k-li̍p chán chán chán

Àn bô kàu ū, o̍h pō͘

saⁿ-goe̍h ka-iam-kôaⁿ

1.       三月天氣真 lān-mōa ,昨日燒熱 liâm-piⁿ 寒;認識台灣歷史線,人人 chhiⁿ-chhìn ka-iam 寒! 2.       三月初八真可怕,土匪 hi t 日來起山,可歎先民 m̄-pat 飽, chún--bô china ...