Mp3Player

Friday, 21 January 2011

Chìn-chêng ēng FF siá Blogspot

Góa sī A khái, Chit-pián lán kā-kī chò ê chrome extension phah poj sóng.
Chìn-chêng ēng FF ê transliterator chia lóng ē lōan. Chit-má lán lâi chhì khòaⁿ bāi leh,

Oa̍h-kut, to̍k-li̍p chán chán chán

Àn bô kàu ū, o̍h pō͘