Friday, 21 January 2011

Chìn-chêng ēng FF siá Blogspot

Góa sī A khái, Chit-pián lán kā-kī chò ê chrome extension phah poj sóng.
Chìn-chêng ēng FF ê transliterator chia lóng ē lōan. Chit-má lán lâi chhì khòaⁿ bāi leh,

Oa̍h-kut, to̍k-li̍p chán chán chán

Àn bô kàu ū, o̍h pō͘

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...