Monday, 7 September 2015

thiⁿ-kheng

來麻豆 khiā, kap 台南人交陪,  lán chiah 知影 in 講做 天 khēng[lán 台北 山內底兜人]。Éng時,  大概lóng chit chām chiah khah 看ē tio̍h kheng, 今年, 風颱khah kāu, 雖罔 無入來台灣, m̄-koh lóng ē kā 西南氣流引入--來。 Hō͘ 南海 ê 水氣 吹入--來, 變做 lán ê 西北雨。

Lán pháng khiàn-thian khiàn-thian, 出去散步 lóng chia̍p 看天, 也的確lán人一半天公chhiâⁿ-ê, 天性 khah óa 天性, 極愛 看天公面。I 好天豔日也好, 烏陰鬱悶也好, 雨棉sap-sap也ē-sái, 雨來chap滴 也歡喜, koh chit 款 chi̍t pêng 天 落雨, 另chi̍t pêng 出日。 時機tú-hó, lán tio̍h thang 看tio̍h kheng。

今á日, kan-ta 看tio̍h chi̍t chat á。Lán kín 報 牽手來看。 心情好, 頭殼tio̍h khah bōe thiàⁿ。

Lán 想起 早前寫ê 〈天應該出虹〉, lán chia人人lóng 響往 西方輝煌金光ê 所在,  m̄-chai 上帝 應允ê報頭顯明 出tī 東方。深想ah....

No comments:

Post a Comment

lāu-pē siōng bér ê kà-sī

果然, 人nā thiám 夢 tio̍h khah ē kāu 。Ta̍k pái 冷氣 29 tō͘  thàu-chá 天光時 lán lóng ē kôaⁿ kah 精神。Nā 強補眠,tio̍h ē hām-bîn 得夢。 夢--lih, lán mā kôaⁿ...