Saturday, 20 August 2011

三ê cha-bó͘ 肯為我犧牲

Bat 有3 ê 願替我 犧牲ka-kī sìⁿ-miā ê cha-bó͘

我英雄年少ê時,有1 ê cha-bó͘ gín-á , i 心願為我失去sìⁿ-miā。
I 意志足堅定kā 我講:「你koh再來ko-ko纏,我tō 來去死!」

我tī 外地phah-piàⁿ ê時,有1 ê cha-bó͘ gín-á i 肯等我kàu 下世人。
I kā 我講真溫柔婉約:「你想 beh 做我 ê 男朋友,你ài等下世人lah!」

我窮困潦倒ê時chūn,有1ê cha-bó͘ gín-á,i 願意 kap 我做陣 同赴黃泉。
I 目kho͘ 紅紅kā 我講:「你koh m̄ kā錢還hō͘我,我tō kap 你同歸於盡!」......

一ê富有(pù-ū)ê律師

[台語版]
2014.12.13 白鶺鴒
一日 下晡,有一ê富有(pù-ūê律師半中途,看tio̍h 2 ê teh路邊chia̍h草。
伊感覺有 淡薄á 困擾,吩咐 伊ê司機停車,落車查探。
伊問in其中一ê人,是怎樣 lín tī chia chia̍h草?
Hit êìn 講,“Goán 無錢thang買食物,所以goán tio̍h-ài chia̍h草。
án-nilí ē-sáigún 厝,我hō͘ chia̍h-mi̍h律師án-ni 講。
“M̄-koh koh有某 kap 2 ê gín-áin lóng tī hit pêng á kha
“Kā in做伙chhoā 來去。律師講。
oa̍t 另一ê人講,mā ē-sái tàu-tīn 來。
Hit ê人講,“M̄-ku有某 koh 6 ê gín-á lioh
“Kā in lóng 做伙chhoā 來去。律師回答。
雖然hit台是一台真大台ê á車,in iah是費了九牛二虎ê氣力,chiah kā全部ê人載上車。
nih,其中一人講,先生,你真正是一ê大好人,多謝你kā gún全部lóng chhoā 來。! ”

律師回答伊講:感覺真光榮。Lín 的確會真kah-ì gún 厝,gún hia ê草足足有一米koân neh"

Sunday, 14 August 2011

花店口亭仔kha (新使者127 2011/12/10刊出)

花店口亭仔kha
Lîm Jū-khái

若拜六、禮拜,iah 是歇睏日,lán tiāⁿ-tiāⁿ 會 thang 看tio̍h choē-choē lâng kui家口á sio-chhoā 去 thit-thô,歡喜快樂 ê 都合。有 ê beh 去大都市 kap 人 tàu 鬧熱,有 ê beh 去 khah 郊外~外踏山看青,有 ê tio̍h 去chhoē siáⁿ 好chia̍h-mi̍h。Lán khiā tī chit ê 半城市半庄kha ê 所在,所看 ê,人就是án-ni 車lu來lu去 chiâⁿ 無閒款,tio̍h 是罕得有人oē-thang khoaⁿ-khoaⁿ 行。
現此時家家戶戶差不多 lóng 有車 chit ê 現代化 ê 記號,本底講是beh節省時間,結局…;轎á車也好,o͘-toh-bái 也有,出入lóng tio̍h 車,kha 若加tàu ê leh 。Siōng hàm 古ê tio̍h是:講chit-má khah 有ah,gín-á tio̍h-ài 好好á栽培,m̄-thang hō͘ i 像ka-kī ê gín-á時,透早上課tio̍h載、下晡放學也tio̍h 載,也無leh kap人chih-chiap;無khoah i有生目睭thang看,有kha thang行路,走跳,結局連in tau kàu 學校goā 遠 to͘ m̄知,路草koh-khah免講,也bē-hiáu kap人sio借問。
有時 lán beh 行 kah 教會會堂,辦胚2、3鋪路 niā-niā,也thang看tio̍h hia ê為tio̍h度活趕狂ê人,連青紅燈to͘ 無法度調制in ê kha步。Lán想講行亭-á-kha的確會khah安全,phah-sǹg mā有sio-bat ê人thang 小會話--1下,m̄-koh根本boē行得。車插kah cha̍t thóng-thóng,khah橫霸ê koh會tu kah壁邊盡磅,1 sut-á kha路lóng m̄ 留,khah nńg-chiáⁿ ê hō͘ 車侵門踏戶,i也會thang容允。
也koh有 chhāi旗開店ê,mī車刁工插tiàm mn̂g-chhùi,生財器具mī 排kah 路nih, thái-ko花khaⁿ也that kah e̍h chiⁿ-chiⁿ,hō͘ lán boē惜花連盆得。Chit款pān-sè,若beh行路真正tio̍h犯險行車路,tī赤iā-iā ê日頭kha lán肉kha tio̍h kap hia ê 鐵lián-á sio爭出路。
Hit phiàn青草á埔,boē細phiàn,會堂邊á,lán會記得,chit時會開白花,細細蕊á,boē芳,m̄-kú 真古椎,有時閣有幾á 種蝶á 會來來去去,lán印象siōng 深ê 是茄-á 色,南台灣日頭光鬚照射tio̍h,你to̍h知。Taⁿ都市化ê紅毛塗kā 死死khōng 起來ah,為tio̍h beh hŏng 插hiah ê 無閒來來去去ê車。Taⁿ車插kah滿滿,kap亭-á-kha sio-siâng-á sio-siâng。雖罔7日1 pái,oān-nā 緊來緊去 ,gín-á tio̍h 補習leh,chiâⁿ 無閒款。
現代生活ê人,為tio̍h siáⁿ貨趕狂,無thang小停--1下,無thang注意tio̍h天邊hit 頭有虹,kap花店口tú開ê蝶á花若蝶á。花店頭家khiā leh邊á sīm-sīm-á笑, i講人he i 專工按遠遠ê所在割來分lán鼻芳ê lioh,店頭前也量2 台o͘-toh-bái ê kha路。

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...