Thursday, 17 September 2015

thiaⁿ ji̍p sim-koaⁿ

Lán kah Chîⁿ 系主任, 開講, 知覺tio̍h lán ka-kī, 聽人 講話, 概要lóng kan-taⁿ 聽人講出ê 字面話意耳。 M̄-koh, 人講話有技巧, 有保留, in 講tit 少, 話內ê 真意深意, chōe 少 tī 表情, 肢體動作洩漏--出來, m̄-koh lán 真 han-bān 看出來, koh-khah 免講去了解體會。也就是講, lán ǹg-bāng in kā 所有berh 講ê lóng 轉換做i kap lán ē-tàng 了解ê 語言, koh 講出來, 有時, che ē siuⁿ 緊迫--人。多數人, berh kā 心肝頭所想ê, 所愛ê 完全轉換做語言,  khêng-si̍t chiaⁿ 困難。 所致, lán chi̍t 方面 聽,  bōe 好勢, koh ē 逼人 講, i soah ē 因為氣氛無友善, 情緒起 積鬱, bōe爽快, pìⁿ成 互相溝通ê 阻礙, 困難, 甚至 誤解 而 影響交情。

Nā lâng 了解 thang 諒情, 有ê, lán ê 耳孔 聽落勾去,  koh ē tú--tio̍h 心靈辭典差異ê 問題。 Che 也 先按下。 Lán 聽人字面話意, 事實 大概也lia̍h saⁿ 分左右niâ。Lán 心肝頭 cha̍t-chiⁿ-chiⁿ, 究真 聽bōe 入去 gōa chōe mn̍gh-kiāⁿ, che lán tiāⁿ-tiāⁿ 事後才察覺。 可惜, 真chōe 重要訊息, lán 聽tio̍h 卻是 iā 無聽tio̍h, 未來ê 路 soah bōe-tàng 資訊 khah 充分, 好好á 選擇。 Che pān-phoe 造成 lán 項項 表面, 淺想ê 性格。 Lán ka-kī berh 知覺 chit 層koh 真 oh, lâng berh kā lán tiám-tuh lán koh ē bōe 爽快, m̄甘願 承認, m̄願去 o̍h 去 改正 。 莫kòe lán lerh無朋友, 看tio̍h án-ni, 實在 hō͘ 人氣苦ah。

拍算lán tio̍h 心唸 零極限。

Cha-hng, 下課chhong-pōng tèr 學生 出教室, i 講 berh o̍h 寫台語, 客語, lán 是真歡喜 kap i saⁿ 伴行, soah kā 水罐 bōe記得 khǹg terh 教室,   原底 berh 趕車 轉--來 麻豆講。 Chang 暗想kui 瞑, 怎樣 坐車, 換車, 連絡人。致使, 心肝 jû-chháng-chháng, 上課也紛亂無理路, 真對不起學生。

送 學生 離開, lán 趕kín 翻頭 去the̍rh, lán 目睭有 sió-khóa 看 tio̍h 中晝 看過 ê 大箍學生。 M̄-koh, 無 berh kah in 相借問, 因為 心lerh 趕。 出--來, soah tú-tio̍h Lîm, i kā lán 呼, lán 真歡喜, i 頭 chi̍t 句, 講, "ná 變chiah 老 ah?" Lán chhia̍k--chi̍t-ē, 知影 che 是上帝ê 主權, m̄-koh lán kám hiah 無 好看相無精英? 半暝 四點 chiah sió-khóa 落眠, 有影。

I kā lán kóng i 發覺某麼人, ná 換 position tio̍h 換 頭殼態度 ah? 而且, 要緊ê 所在, 是非無要緊,  對 i 有 恩情ê 人, siáⁿ-mih tāi-chì lóng ē-sái 變做 tio̍h-ê。 Koh, 產學合作 是 chi̍t款 利用學生, 剝削學生ê 做法, 而且 tio̍h 對 hiah-ê 有權勢 ê 人 phô͘-phô͘-tháⁿ-tháⁿ 牽挽 關係。

Lán lerh sīm, kám 講, 人 tio̍h hông 利用 剝削chiah ē 有出路? Che káⁿ 是 奴才培養所? 目前, 園lih hiah-ê 長ê 大概lóng chit 款ê 款。

Lán kā i 講, 至少 chit ê lán ē-sái 用sió-khóa khah koân ê 眼光 kā 看, i hit 種 軟, hit 種 khiau-khi, 無 完全是 為tio̍h i ka-kī 一人ê 私人利益。 Chit 點來 看, i tio̍h 比chōe-chōe 同僚 好 berh百倍 ah。Seng hō͘ i 樂暢--chi̍t-chām lah。Sǹg hông chi̍h-iāng 足久ah, taⁿ 升等成功 koh 做 長ê thang sió-khóa chhio-tiô chi̍t-ē ah。  Lán 知影 有ê 族群, kài 對重 chit 款屬世俗世名聲kap 成就, 也 in 也ē 對權威者屈服, 甚至 委屈求全, thèng-hāu 有chi̍t 日換 i 浮頭, 甚至 出頭天,  in 也ē kā ka-kī ê 委屈 放bōe記, 是講 nā 冤仇, heh-heh, 汝 tio̍h 知死!

總講, chit kú世道, 小人心性得勢, 莫怪in 橫溢, chhàng-chhiu, in 也ē 互相看樣 sio thàn lah。

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...