Saturday, 6 March 2010

Lāu-chêng, 老情

Khang-sim   bîn-chhn̂g chi̍t-pòaⁿ khùn bōe khì
Choh-sim   siūⁿ
Chi̍t-pái koh chi̍t-pái
Hong   sī lí Gemini
Tī   hûn-téng cháu-sio-jiok
Chi̍t-pái koh chi̍t-pái
Koàn-sì   ûn-ûn-á tah-sim
Koàn-sì   bōe kòan-sì
Thé-hōe   ē ji̍p-sim

Chi̍t-pái koh chi̍t-pái
Ún-sim-á
Koàn-sì   bōe kòan-sì
Koàn-sì   bōe kòan-sì
Bô   chùn-būn--tio̍h tio̍h
Chhiūⁿ   iā-sek moa--lo̍k-lâi
Tîm-tîm-tîm   si̍t-si̍t-si̍t
Hong   lo̍ah-kòe   àm-phú àm-phú ê soaⁿ
Góa   mā-koh ē-kì-tit
Siáu-liân   ê sim
Phi̍h-pho̍k-chháiⁿ kòe thâu-khak
Poe   tī pòaⁿ-thiⁿ-téng ê kám-kak
Kiaⁿ-gî   súi kah hit-ê hêng
Hit   tia̍p   kun-pún bô-si̍t-chāi
Chi̍t-pái koh chi̍t-pái
Kap   góa sì-kòe bih-sio-chhōe
Lán   sio-siám-sin
Góa   tùi lí chhiùⁿ-chhut-ê
Góa   mā-koh ē-kì-tit
「Só͘-ū ê cha-bó͘ gín-á
Lóng   khòaiⁿ ē-tio̍h lí bí-lē ê hêng-iáⁿ」
Lí sī   hong Gemini
Tú   tio̍h soaⁿ   hòa-chò lō͘-chúi
I   chhiò ah
Chhiò   kah mî~mî
   

空心眠床一半睏bōe去
做心想
一pái koh一pái
風是你Gemini

Tī 雲頂cháu-sio-jiok
一pái koh一pái
慣勢ûn-ûn-á貼心
慣勢bōe慣勢
體會ē入心
一pái koh一pái
Ún-sim-á
慣勢bōe慣勢
慣勢bōe慣勢
無chùn-būn--tio̍h tio̍h
像夜色moa--落來
沉沉沉實實實
風lo̍ah-kòe àm-phú àm-phú ê山
我mā-koh會記得
少年ê心
Phi̍h-pho̍k-chháiⁿ過頭殼
飛tī半天頂ê感覺
驚疑súi kah hit-ê形
Hit   tia̍p根本無實在
一pái koh一pái
Kap我sì-kòe   bih-sio-chhōe
Lán相閃身
我對你唱出ê

我mā-koh會記得
「所有ê cha-bó͘ gín-á
Lóng   khòaiⁿ 會著你美麗ê形影」
你是風Gemini
Tú著山化做露水
I笑ah
笑kah綿~綿

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...