Friday, 29 June 2012

tō-ián

Cha-hng, Lán Mattau siōng boé tiûⁿ liáu. Hì-īⁿ thâu-ke kap A-hun, kóng beh chhiáⁿ Lîm tō-ián. Sio-chio khì Tu-tu. Ā kiò goá khì. Lán si̍t-chāi m̄-chai phái-sè.
Kóng kui po͘, siáⁿ "Siak-sí-kâu, Chó-tìn lóng sī Siraya ê oē, m̄ sī hàn-jī. Koh kóng "ka-lián-pang".... lóng sī bîn-sio̍k gí-goân ha̍k-chiá.
Kiat-kio̍k, in lóng bô beh kóng Tâi-gí. Goá cho-ji̍t ū kā tō-ián kóng chit phìⁿ bô phoè Tâi-gí jī-bō͘ chiok bô-chhái. I sûi hoán kóng he siáng khoàⁿ ū. Lán ta̍k-piàn thiaⁿ tio̍h lóng ē khí sèng-tē. Bô chhái lí Chó-tìn lâng. Tùi lán ka-kī ê Tâi-gí chiah bô sìn-sim. Koh kóng it-tēng tio̍h ēng chó-tìn ê Tâi-gí lâng ji̍jp khì chò, chiah ē thong. Hioh, nā bô chhui-tián, siáǹg tha̍k ū Tâi-gí. Hùi-oē! Lín chhui-tián kám sêng-kong ah ? Hùi-oē...
I tī chia̍h-toh ê sî-chūn, lán chāi tē lâng kóng tio̍h Ta-ai phah ê Sió-tìn kò͘-sū. Lán chai-tē lâng lóng kóng hit ê lâng chiah bô hiah hó. Cha-bó͘ bô hiah un-jiû, cha-po͘ bô hiah hó sèng. Che lán chai sī tong-jiân, iā- sī Ta-ai pit-jiân.
Lán chim-chiok thiaⁿ ê sī`, I kóng tio̍h, chìn-chêng Ta-ai ê tō-ián.
M̄-bat tiam thô͘-tāu, kui chhut lóng kiò ián-goân kóng "chèng". Lîm ū kā thê-chhíⁿ. Hit ê tō-ián soah ìn kóng, lín he siáng thiaⁿ ū. Chheh, che chiok phiau-chú, m̄-bat koh chin ok ê chiáng-koân-chiá khut-sè !
Chiaⁿ sim-sek, Tu-tu ê thâu-ke-niû kóng beh pài-thok tō-ián hō͘ i khì poaⁿ-hì, ē-sái lóng bián niá chîⁿ iā lóng bô-iàu-kín.I kóng i ē sái poaⁿ siáu-cha-bó͘, khoê-chhiú, iah-sī pái-kha ê, iah-sī cha-bó͘ kán-á. He he, lâng-pān to súi-súi-á, hó chhiò-sîn kah, kah ē ài beh chò hì-á.
Lán chia̍h kah pá-iⁿ-iⁿ, koh chhun chiâⁿ choē chhài, lóng hō͘ in pau-pau--tńg-khì. Lán m̄-chai beh toh ūi chhhui-sak Tâi-gí-bûn, tī chit ê Siraya ê kó͘ chng-siā.

cha̍p-kì

Lán lâi khiā chit ê poàⁿ kó͘-phú ê chng-siā, iā boeh 10 tang chiok ah. Ji̍t-chí koè-liáu sī chin khin-sang, iā beh kóng sù-sī, koh iah bô kàu so͘. Tú kàu ê sî lán tio̍h thiaⁿ lâng hán kóng chiah sī chhut bûn-tàn ê hó só͘-chāi. Khak-si̍t, bô goā-kú, láng thang tī toā koe-lō͘ khoàiⁿ 1 tàⁿ 1 tàⁿ, thia̍p kah koân-koân ê bûn-tàn soaⁿ, kap pe̍h-iū soaⁿ.

Lán iah-bē lâi chìn-chêng tio̍h seng sek-sāi 1 ê lán chia chhut-sin ê siù-i. I iā chin hó tàu-tīn koh chin hó-lé. Kóng lán goā-tē lâi, kiaⁿ boē hiáu kéng, ti̍t-chia̍p chhia in tāu ê iûⁿ-ni iū lâi. I te̍k-pia̍t kā lán kà kóng ài àn che phah tiāu bô leh boē--ê khai-sí chia̍h. Án-ni, Lán chia̍h tio̍h chit-sì lâng siōng-kài tē-it hó-chia̍h ê bûn-tàn-iū.

Wednesday, 27 June 2012

台譯 L'étranger by Albert Camus

Premiere Partie (Tē it Phō)
1.

Kia̋ⁿ-ji̍t, Bú--á sí--khì-ah. Iah-sī cha̋ng-hng, Goá m̄ chai. Goá siu tio̍h 1 hong An-ióng-īⁿ ê tiān-sìn, kóng " Lēng tông óng-seng, bêng-ji̍t an-chòng, kín piáu ai-chím." Án-ni niâ, siáⁿ lóng bô kóng, só͘-í, chang-hng iā-kú-káⁿ.1

1 iā-kú-káⁿ : maybe, perhaps.

Chit keng An-ióng-īⁿ tī Marengo, lī Alger 80 khí-loh. Goá chēr ē-po͘ 2 tiám ê bus, e-po͘ khah oàⁿ ê sî tio̍h ē kàu. Án-ni, Goá tio̍h thang chiú-lêng 1 mî, keh kang àm-sî tńg--lâi. Goá kā gún thâu-ke chhéng-ká 2 kang. Chit khoán lí-iû, i boē-tàng kū-choa̍t goá. Sī-kóng, thâu-ke ê bīn-chhiuⁿ iā bô hó. Goá iā ū kā kóng, "Che ā boē-sái koài goá" I iā bô ìn. Goá siūⁿ, iah-sī goá goân-pún bô pit-iàu an-ní kā kóng. Chóng-kóng, Goá bô koh hoē phái-sè iah sit-lé. Che pún-te eng-kai i kā goá an-ùi chiah tio̍h. I nā khoàⁿ tio̍h goá toà hà, hit sî, chiah ē iú-só͘ piáu-sī, chit-chūn, ná-sêng gún bú-á iá boē sí ê khoán, ah tò-péng, nā an-chòng liáu, goá tio̍h ē bô-kāng, ē ke 1 iân khah chèng-sek ê sek-chúi.

Goá chē 2 tiám ê bus. Thiⁿ ke̍k joa̍h. Goá chiàu pêng-siông-á koàn-sì, tī Céleste chia̍h-pn̄g. In lóng tông-chéng goá kám-kak kan-khó͘, Céleste kóng "lâng 1 sì-lâng kan-ta 1 ê lāu-bú". Goá beh cháu ê sî, in lóng chhut-lâi kàu mn̂g-chhùi sio-sî. Goá sio-khoá siān-siān lán-lán, in-ūi koh tio̍h ài khì Emmanuel in tau, kā i chioh 1 tiâu neck-tai kap o͘-hà. In A-chek kúi goe̍h chêng chiah koè-sin.

Goá kō͘ cháu--ê khì, chiah boē gō͘ tio̍h chhia-pang. Chit choā lō͘ chiah-nih koáⁿ, bô têng-tâⁿ gî-gō͘ tio̍h sī koáⁿ, koh kiam che leh ti̍t-ti̍t hián ê chhia-lih, khì-iû bī, lō͘-lih kap thiⁿ-téng hoán-siā ê kiông-lia̍t kng-soàⁿ. Tì-kàu goá chiok ài-khùn, goá tek-khak kui lō͘ lóng teh khùn. Cheng-sîn ê sî iah chai tī 1 ê peng-á sin-khu téng, i chhiò-chhiò mn̄g goá kóng kám oán-hong lâi--ê. Goá bô siáⁿ thang kóng, ìn kóng "tio̍h".

An-ióng-īⁿ lī chng-thâu 2 khi-loh hn̄g, goá kō͘ kiâⁿ--ê kàu, hūn boē-tit-thang sûi khoàⁿ tio̍h bú-á. M̄-kú, kò͘-mn̂g--ê ka̋ kóng, ài seng kah īⁿ-tiúⁿ kìⁿ-bīn. I tng-teh bô-êng, goá toà hia tán ū 1--khùn-á. Chit tong-tiong, kò͘-mn̂g--ê ti̍t-ti̍t chhoē oē kah goá kóng. Lō͘-boé, chiah kìⁿ tio̍h īⁿ-tiúⁿ, i tī pan-kong-thiaⁿ chiap-kìⁿ goá. I sī 1 ê oé-soè ê lāu-lâng ah, hêng khám pín 1 tè kong-êng kong-hun chiong2, kō͘ i ki̋m-kim ê ba̍k-chiu kā goá sióng, koh kā goá ê chhiú khan leh at-chhiú, at hiah-ni kú, hāi goá m̄-chai beh cháiⁿ-iūⁿ kā chhiú kiu--tńg-lâi. I péng liáu 1 pún tóng-àn liáu-āu kā goá kóng " Meursault thài-thài lâi chia 3 nî ah, lí sī i ûi-it ê hû-ióng-lâng." Goá lia̍h-chún i sī beh chek-pī goá bô hó-hó-á chhī lāu-bú, tio̍h khai-sí piān-kái. I kā goá tòng leh kóng "Lí m̄-bián poé-hoē, goá chi̍t--ê koai gín-á, goá tha̍k lín bú--á ê tòng-àn, Lí bô châi-tiāu kiong-ióng lín A-bú só͘-su ê hāng-mi̍h. Lí ê sin-súi bî-po̍h, sǹg-sǹg-leh, lâi chiah I mā ē khah hēng-hok." goá kóng "sī lah, īⁿ-tiúⁿ sian-siⁿ", I koh kóng "Lí nā só͘ chai, i ū koá iú-phoāⁿ, lóng chha-put-to téng-ē-hoè-á ê. I ē-sái kap in chò koá in hit iân kám-kak sim-sek ê tāi-chì. Lí iah chió hoè, kah lí toà tian-tò ē kám-kak bô-liâu ut-būn." Jun. 28

2 La Légion d'honnerur. Bonaparte Napoleon 1802 nî só͘ chhòng--ê.

Che ū-iáⁿ. Bú-á kap goá toà ê sî, i lóng tiām-tiām iōng i hit siang ba̍k-chiu kun-toè goá ê hêng-chong koè-ji̍t. I tú kàu An-ióng-īⁿ ê sî-chūn, thâu kúi ji̍t-á, I tiāⁿ-tiāⁿ khàu. Sī-kóng he sī boē koàn-sì ê iân-kò͘. Koè--kúi-kò-goe̍h ah, nā beh ka i chhoā lī-khui An-ióng-īⁿ, I mā kâng-khoán ē khàu. Chóng-kóng sī koàn-sì ê iân-kó͘ khí-tì. Ke-kiám ūi tio̍h chit tiám, goá siōng boé chit tang, chha-put-to tō lóng bô koh khì khoàⁿ i ah. Ā ūi tio̍h he ē lōng-hùi goá kui ê lé-pài-ji̍t --- koh khah bián-kóng tio̍h kiâⁿ kah bus chhia-thâu hia, thiah phiò, koh lâi-hoê lóng ài 2 tiám-cheng ê moâ-hoân loh.

Īⁿ-tiúⁿ koh it-ti̍t kā goá kóng kah boē tit soah, m̄-koh, goá siūⁿ beh chhiù-chhái i. Āu--lâi, I kā goá kóng "Goá siūⁿ lí sī beh lâi khoàⁿ lēng-tông ê ho͘ⁿh!" Goá lóng tiām-tiām bô kóng-oē khiā--khiaih, I tio̍h kā goá chhoā-lō͘ àn mn̂g-chhùi kiâⁿ--chhut-khì. Teh peh lâu-thui ê sî, I kā goá hoē kóng "gún kā lêng-bo̍k soá khì soé keng thài-phêng-keng ah, khah-bián khì táⁿ-kek tio̍h kî-tha ê lāu-lâng. Ta̍k pái chia nā ū lâng koè-sin, kî-tha ê tio̍h ē kín-tiuⁿ 2 3 ji̍t-á. Án-ni gún ê khang-khoè mā ē ke khùn-jiáu." Gún kiâⁿ koè 1 ê tiâⁿ-táu, chiaⁿ choē lāu-lâng, 3 ê 5 ê kiat 1 tīn 1 tīn leh chhi-bú-chhi-chhuh, la thian. Gūn keng-koè ê sî, tio̍h tiām--lo̍h-lâi, koè liáu, in tio̍h koh khai-sí chhi-bú-chhi-chhuh, keng-si̍t tio̍h ná 1 tīn eng-ko chhá-chhùi chhò-hīⁿ. Kàu 1 keng soè-keng chhù ê mn̂g-chhùi, Īⁿ-tiúⁿ beh cháu chìn-chêng kā goá kóng, "Meursault sian-siⁿ, Lí lâu tiām chia, ū siáⁿ tāi-chì su-iàu goá hāu-lô, chhiáⁿ lâi goá ê pān-kong-thiaⁿ, goá ē tī hia. Goân-chek-tek, an-chòng-sek tiāⁿ tī miâ-chài 10 tiám. Goá siūⁿ-kóng án-ni lí ē-tàng tī chia chiú-lêng. Lēng-tông ná tiāⁿ-tiāⁿ kā i ê tông-phoāⁿ kóng i beh ài ū chong-kàu-sek ê gî-sek, gún ē an-pâi thò-tòng. Sī-kóng, tio̍h seng kā lí poé-hoē kóng bêng--1-ē." Goá kā i soeh tō-siā, bú-á choat-tùi m̄-sī bô-sîn-lūn ê lâng, m̄-kú chāi-siⁿ ê sî, iā bô siūⁿ-koè chong-kàu sū-hāng chit khoán ê tāi-chì a.

Goá ji̍p-khì lāi-bīn. He sī 1 keng chin kng ê toā-thiaⁿ, ēng chio̍h-hoe boah kah pe̍h-pe̍h-pe̍h, thian-pông sī ēng toā-hêng chhái-sek po-lê khàm leh, ū kúi chiah í-á kap X hêng ê chhâ kè-á, tiong-ng ū 2 ê chhâ-kè-á kā 1 khū í-keng khàm koà ê koaⁿ-chhâ keh-leh. Kan-ta ē-tàng khoàⁿ tio̍h sió-khoá tèng ji̍p-khì ē kim-kim ê lô͘-si, àn chhâ-sek ê koaⁿ-chhâ pang bīn thóng chhut-lâi. Ū 1 ê Alabien cha-bó͘ sō͘-sū oá teh koaⁿ-chhâ, sin chhēng pe̍h-sek tn̂g saⁿ, thâu-chang pa̍k 1 teh sek-chúi chhiⁿ-iām ê thâu-kin-pò͘

Chit sî, kò͘-mn̂g--ê ji̍p--lâi, lâi kàu goá āu-piah. I it-tēng kō͘ cháu ê, iáu chhoán kah boē tńg-khùi kóng: "In tai-seng kā koà an-ni khàm leh, m̄-ku goá ē-sái siat-hoat kā lô͘-si chūn--khui thang hō͘ lí khoàⁿ lín A-bú." I beh oá koann-chhâ ê sî, goá kā tòng leh, i kā goá kóng "Lí bô beh khoàⁿ ?" Goá ìn kong "bián lah." I tòng tiām--khì. Goá soah tām-po̍h-á phái-sè, bô eng-kai án-ni kóng. Koè--1-khùn-á, I lia̍h goá siòng mn̄g goá "Sī cháiⁿ-iūⁿ?" Bô chek-pī ê khùi-kháu, kan-ta siūⁿ-beh chai-iáⁿ niâ. Goá kóng "goá m̄-chai." Liáu-āu, I ná lián i khiàu-khiàu ê poeh-jī chhiù-chhiu, bô khoàⁿ goá tio̍h kóng "goá liáu-kái ah." I hit siang lúi ba̍k-chiu chin hó-khoàⁿ, chheng-chheng ê chúi-nâ, bīn lio̍h-á âng-âng. I thoa 1 chiah í-á hō͘ goá, ka-kī chē tī goá āu-piah. Hit ê hō͘-sū peh-khí kiâⁿ khì kàu chhut-kháu. Chit ê sî-chūn, kò͘-mn̂g--ê kā goá kóng "I ū siⁿ 1 lia̍p phái liû" Goá bô bêng-pe̍k, khoàⁿ tùi hō͘-sū hia khì. I ê ba̍k-chiu ē-kha ū sok soa-pò͘, pa̍k teh thâu-khak 1 liàn. Phīⁿ iā ū pa̍k pîⁿ-pîn ê se-pò͘. Só͘-í, kan-ta 1 thoân pe̍h se-toà, pa̍t-hāng lóng lâng khoàⁿ boē tio̍h.

I cháu liáu-āu. Kò͘-mn̂g--ê kóng " goá hō͘ lí 1 ê lâng lâu chia ho͘ⁿh." Goá m̄-chai piáu-sī siáⁿ chhiú-sè, I soah bô cháu, koh it-ti̍t khiā teh goá āu-piah. I án-ni tī goá āu-piah, hō͘ goá kám-kak put-an. Sek-lāi chhiong-boán koè-tàu beh-àm-á ê bí-lē kng-soàⁿ, 2 chiah phangchhiong tùi chhái-sek po-lê thian-pông it-ti̍t ong-ong kiò boē thêng, goá soah ài-khùn--khiaih. Goá bô hoan-thâu, goá kā kò͘-mn̂g--ê mn̄g "Lí toà chia chiok kú ah hioh?" I sûi ìn goá kóng " 5 tang" ná-sêng i tio̍h-sī it-ti̍t teh tán goá mn̄g i chit-kù leh. Jun. 30

Soá--loeh, I chha̍p-chha̍p liām 1 toā koāⁿ. I kóng pat-lâng liāu-sióng boē kàu i boé-á thái ē lâi Marengo an-ióng-iūⁿ leh chò siú-oē-á. I 64 ah, Paris lâng. Chit sî goá kā chhah-oē: " Lí m̄-sī chāi-tē-lâng ah?" koh-lâi, goá siūⁿ-khí i iah-boē chhoā goá khì kìⁿ īⁿ-tiúⁿ ê sî, ū kóng khí gún bú-á. I kā goá kóng tio̍h kín an-chòng khah hó, in-ūi chia ê pîⁿ-iûⁿ chiok joa̍h, iû-kî chit jiah chia. Hit sî i tio̍h-ū kā goá kóng i sī tī Paris toā-hàn--ê, bô hoat-tō͘ kā hia ê it-chhè pàng boē-kì. Teh Paris, lán lóng kā si-thé khǹg 3 4 kang chiah an-chòng. Chia boē-sái-chit, in bô sî-kan, to iah-boē chheng-chhó leh, tio̍h toè leh pìn-chhia āu-piah teh sàng chiūⁿ soaⁿ-thâu ah-koh. I cha-bó͘-lâng kā tòng kóng " Lí khah tiām leh, Tùi chit-ūi sian-siⁿ kóng hia-ê chhòng siáⁿ ?" I soah phái-sè bīn âng, ka-kī liân-liân hoē sit-lé. Goá tiâu-kái kóng : " boē lah, boē lah ". Goá kám-kak i kóng liáu bô m̄-tio̍h koh chiâⁿ sim-sek.

Tuesday, 26 June 2012

成大銅像記事

chit ê chhàu-thâu-á, kóng-sī ūi tio̍h in ê kok-ka, lī-iōng kái siòng-phìⁿ, kái le̍k-sú, thâi sí ka-kī kúi chheng bān ê tông-pau. Koh, kiò lâng ài phô͘, ài po, ài kèng, ài chun. Sat-jîn mô͘-ông neh! piàn chò kok-ka ê eng-hiông, kok-ka ê cheng-sîn.
Ah hiah ê ūi-tioh phó͘-thong lâng, hi-seng sìⁿ-miā ê, bô hoat-tō͘ ū chèng-siông ê khoàⁿ-thāi bô hoat-tō͘ kong-khai kâng kóng in ê kiâⁿ-pàng.
Chit ê pi-kio̍k, khióng-kia̋ⁿ ē ji̍t-ji̍t tiông ián, ti̍t kàu sè-kài boa̍t-ji̍t.
因為殺死幾千萬同胞 而變成 民族救星,這個國度 歌頌著 屠殺、殘暴!
而另一面,為民犧牲的余登發、陳文成、林義雄、鄭南榕 卻無法在同一個國度立下明晰的警戒線。
於是,智者告訴我, 悲劇必然 日日重演,直到末日。

Bí-kok sian-tan

Chit tah lâng, lán m̄-chai án-choáⁿ tài pīⁿ
Soè-liap teng-á kai oē-seng koàn-sì
Toā lia̍p eng-á kai m̄-bat-jī
Tāi-khài koaⁿ bái khí tì
In iā ū án-ni siūⁿ
Sī-toā lâng ke̍k siong-sìn Ji̍t-pún chè
Hiān-tāi choè ê tiàu-ko hō͘ lí tah
Kó-jiân sûi súi-bīn--khiaih. M̄-kú to
Kâng-khoán bô goân-khì
Koaⁿ kâng-khoán bái
Tn̂g-soaⁿ lâng lâi kóng
lín tio̍h 午睡lâi pó͘
Liân Sú Imā-bûn iā tio̍h khùn-tàu
Ah bô, che lah Eng-gi phiau-thâu lioh
A̋ Lí m̄-bat neh
Bí-kok sian-tan lah
Siōng tē-it
It-pit it-tiòng
Chû-iû lú-sîn pâi ê bîn-chú lín sa khì chia̍h
Soah koà kng-thâu tâng-siōng ê goân-sin sio-sàng
Chū án-ni, chia bô lang koh tì-ì chi̍t sin-pīⁿ
M̄-bat-jī koh kiam bô oē-seng
Chit tah人, lán m̄-chai án-choáⁿ 帶病
細粒 teng-á 該衛生慣習
大粒 eng-á 該m̄-bat字
大概 koaⁿ bái 起蒂
In 也有án-ni 想
Sī-toā 人極相信日本製
現代做 ê tiàu-ko hō͘ 你tah
果然隨súi面-khiaih. M̄-kú 都
Kâng-khoán 無元氣
Koaⁿ kâng-khoán bái
唐山人極 chheh日本 kóng
lín tio̍h 午睡來補
連史艷文也tio̍h khùn-tàu
Ah 無, che lah 英語 標頭 lioh
A̋ 你 m̄-bat lah
米國仙丹 neh
Siōng 第一
一必一中
自由女神牌 ê 民主lín sa 去 chia̍h
Soah 掛光頭銅像ê 原身 sio送
自 án-ni, chia 無人koh 致意 1身病
M̄-bat字koh兼無衛生

kā米種出來~"~

Lán chá tio̍h kai chai-iáⁿ, chò 1 ê tha̍k ê lâng, kán-tan kán-tan, iā lán khì-chit iā chin kín tio̍h thang giâ-koân. M̄-kú, boeh chò 1 ê sia-chiá, khióng-kia̋ⁿ iah leh phoàⁿ thiⁿ hn̄g leh.
原來吃飯容易, 種出米來卻不容易~"~"
3D ants from 《宇宙兄弟》12

Kó͘ sī án-ni : lán khoàⁿ káu-hiā, kan-ta ē-tàng tī but-thé ê piáu-bīn sô. Nā sī seng-oa̍h tī 1-D ê káu-hiā, kan-ta ē-sái kiâⁿ 1 tiâu soàⁿ, 1 chiah chiap 1 chiah, ā boē sio siám-sin, ā boē kau-oāⁿ-pan tit. Ah nā lō͘-soàⁿ khì hō͘ 1 lia̍p chio̍h-thâu cha̍h leh. in tio̍h lóng ài tòng leh, boē tàng koh kiâⁿ.
Chit sî, nā 1 chiah 2-D káu-hiā, i tio̍h kiâⁿ lī goân-té ê lō͘-soàⁿ, kā in kóng lín khoàⁿ án-ni se̍h koè tio̍h ē-sái kiâⁿ ah. Án-ni, ta̍k chiah káu-hiā tio̍h lóng thong-koè hit ê chó͘-tòng ê chio̍h ah.
M̄-kú, chit tīn káu-hiā nā tú tio̍h 1 phiàn toā-toā phiàn ê chhiûⁿ-ûi-á, khoàⁿ boē tio̍h piⁿ. In tio̍h koh bô-hoat-lih ah. Chit sî, Nā ū 3-D káu-hiā, tio̍h ē kā in kóng kō͘ peh ê tio̍h ē-sái thong-koè ah.

因為機車的激動性,現代人幾乎都不會規劃(計畫)自己的時間運用。
因為手機的隨身性,幾乎喪失了守信的品格。

siūⁿ beh siá 1 phiⁿ á tn̂g-phiⁿ leh, chiah kam-goān, HAHAHA

Pa̍t-lâng ná hiah gâu siá lah

kâu-á kap chúi-koe ê kó͘
kâu-á :
jîn-lūi ha̍k-ka, kà ìn-tō͘ 1 chiah thó͘-seng ê kâu-á chia̍h kim-chio tio̍h seng soé phoê.
Chit chiah kâu, chin gâu sûi tio̍h o̍h--khiaih.
Liáu-āu, lâng kā i pàng--tńg-khì iá-tē. I mā chiàu só͘ o̍h ê chia̍h kim-chio.
Koè 1 chām-á lâng koh khì hia, hoat-hiām, hia hiah ê kâu chia̍h kim-chio lóng seng soé-phoê, m̄-kú, lâng ā bô kā in kà ah, mā sī án-ni.
M̄-nā án-ni, liân tī Sir Lanka ê kâu mā khai-sí soé kim-chio phoê chiah chia̍h.chúi-koe :
Kóng, chúi-koé lán nā ka lia̍h hiat lo̍h sio-kún-kún ê tiáⁿ-á chúi lāi-toé, i tio̍h-ē sio-1-ê, sûi thiàu--chhut-lâi, Lī-khui hûi-hiám ê khoân-kéng.
M̄-kú, nā seng kā i hām pi-á chúi hē lo̍h tiáⁿ-oe-á chò-hoé hiâⁿ, chúi ta̍uh-ta̍uh-á sio, I tio̍h lóng bô chùn-būn, tian-tò ē kám-kak chin so͘, chin sù-sī, m̄-chai thang cháu.
Kiat-kio̍k, hőng kûn choè chúi-koe thng khì.Koh ū lâng thiàu-lâu ah. Bô sí, kui sin-khu siong, thâu-khak chheng-chhíⁿ, koh kā lán hia ê siau-hông jîn-goân kóng, sī goá ka-kī thiàu ê.
Ā ū chhoân ûi-su, piⁿ-á ā ū chia̍h iu-ut-chèng ê io̍h-á.
Chiah 25 hoè niâ, cha-bó͘ gín-á nâi mah.
Nā iu-ut sī 1 chióng thian-sèng leh?
Bô siōng, bô sin-thé biô-su̍t.

AlanTuring, jîn kang tì-hūi (AI) ê chhòng-sú lâng chi it. Tī Eng-kok, pó-siú kò͘-chi̍p ê siā-hoē, i ê ài-loân sèng-keh sī tông-sèng-loân. Hit ê sui-sī sè-kài thâu 1 ê bîn-chú kok-ka, mā kâng khoán bô iông-ún chit chióng hêng-ûi.
Koh chè-tēng hoat-lu̍t, kā lia̍h khì phoàⁿ hêng. Kiò i chē-ka, chù io̍h-á tio̍h soán 1 hāng. kiat-kio̍k, I chu̍-sat sí.
Lán lâng sńg-sit 1 ê thian-châi.


Hit ji̍t A-jîn kóng, lán tio̍h khì-sak só͘-ū hiān-chûn ê tang-hng se-hng bûn-ha̍k lí-lūn. Ùi thâu khí-chō lán Tâi-gí ka-kī ê bûn-ha̍k gí-giân, bûn-ha̍k koan (si ì, bí-ha̍k). Lán chin-chiàⁿ àn sim-koaⁿ khut-á chàn-tông.
Chit 2 lé-pài ke tha̍k 《薇若妮卡想不開》《遇見100%女孩》《我坐在毗卓河畔,哭泣》。
大概 Paulo Coelho 相信 愛 ē-tàng kái-piàn sè-kài....
《我坐在毗卓河畔,哭泣》boē chhiūⁿ lán chìn-chêng lia̍h chún ê phái tha̍k, iah-sī bô chhù-bī. kêng-si̍t tian-tò chin sim-sek. ū chin-choē goá chìn-chêng tha̍k ê chit pún lóng ū kóng tio̍h.
cheng-chha, ná khah choē sim-lí (to̍k-pe̍h) sū-su̍t, khah bô chhù-bī, kun-pún tō sī káng-tō phiⁿ..... Ē-sái kap《然後呢》 chò tùi-chiàu.
《我坐在毗卓河畔,哭泣》 不如想像中的難看。 排出 兩篇講道篇。 作者 以一個女性為敘述者所寫的故事。 也許,是的《然後呢》喜劇版(男女互換、結局一如青蛙與公主)~"~
Murakami Haruki 死宅男

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...