Wednesday, 8 September 2010

Môa-tāu Ha̍k-īⁿ 12/10/2009 19:34:47

Lîm Jū-khái(2009/12/10)


倒風內海外口

柑紅色 ê日頭鬚á

輕輕á sùn-thàn 鹹酸 ê 海風

Iā tī 柚á葉

翠青滾動盡頭ê舊碼頭

Khau落 紅毛ê 鹹酸khùi


古早 皇帝kap 總督 ê笑神

Thián tī 赤 ia̍h-ia̍h ê 日頭kha

塗灰 eng--起來

滅族了後ê所在

麻豆學院 起--起來

Sinkan話 寫 tī上帝ê詩篇

白花 phang pháng 過 Lamey

金光iāⁿ-iāⁿ ê 白色海岸


每 1步 lóng chiah清phang

海風 ngiáu弄 ê 頭鬃

延chhiân mā是 hiah 溫純

Kui身軀白白 ê Bai-bai

Hit-kú 圓á花 kho͘-leh 跳舞

Mahta tú好 tò轉來

轉紅ê 衫ki-á kap chhùi-phóe

手相牽boe 入去

圓圓白白月娘 kha

塗bah 鹹鹹酸酸


甘蔗花tng白白搖hàiⁿ

Hiông-hiông聽--tio̍h Inibs 唱--ê

Abiki kap椰子唱歌 kah聲

In ê故事

19 pha phah hoa--去ê火

He是犧牲Vabui 白白ê身軀

Tó tī 倒風內海 塗kha-tau 紅kì-kì

Oá近 Alid祖ê所在

教堂尖塔用紅毛塗

Khiā起 新ê神話

Koân-kôan-koân插入去 khòng 青 ê天頂

Tio̍h siáⁿ人ê 故事  koh chi̍t pái 滅族

海風鹹鹹無話無說

照 i千年kòan-sì ê pān勢吹--過

No comments:

Post a Comment

saⁿ-goe̍h ka-iam-kôaⁿ

1.       三月天氣真 lān-mōa ,昨日燒熱 liâm-piⁿ 寒;認識台灣歷史線,人人 chhiⁿ-chhìn ka-iam 寒! 2.       三月初八真可怕,土匪 hi t 日來起山,可歎先民 m̄-pat 飽, chún--bô china ...