Tuesday, 28 September 2010

柚仔宅心chhìn-chhìn(台語詩 漢羅白話字) 投 第二屆鄭公佈得台語詩二獎


第二屆鄭福田生態文學獎公佈得

<1>海埔鹹地

1. 阿母講:tang時thang toài(tò-lâi)
2.
3. 有tang時á
4.       柚仔宅kah茶山beh-kâng-á beh-kâng
5.       連一枝草都無ê塗kha-tau
6.       淺淺á釘根chìⁿ出活路
7. 有tang時á
8.       柚仔宅開tī chit phiàn鹹分地帶
9.       面熟面熟ê山鳥
10.      Oan-nā會來倚海teh覓食(bā-chia̍h)
11.      歸siū ê時啼叫聲sio-siâng-á sio-siâng
12. 有tang時á
13.      Saⁿh心苦鹹換甘甜ê報頭
14.      序大人聲sàu淺淺
15.      心悶重重(tāng-tāng)再三

16. Tang時thang toak(tò--lâi-khì)
17. 天tú thiah ha̍h
18. 心悶海埔鹹地淺根ê柚仔
19. 白花重重(têng-têng) ná海泳mā芳kah

<2>Tang-sî tńg

1. Lán tang-sî thang toak(tò-lâi-khì)
2. 護山媽祖生一百gŏa-gōa táu ah
3. 鬧熱kah leh
4. 換 作茶(choh-tê) khah好價了後
5. 臭青種仔偏khàm故鄉ê土地
6. Koh-khah kiā i都khàng--khí-lih
7. Lán擋ná會tiâu
8. 心悶lán ê度活田
9. 一區一區chiâu pháng-kìⁿ
10. 溪哥á káu-kām-á nn̄g無tè thang thòaⁿ
11. Kám無電視替lán入山
12. 路草khah熟lán講
13. Tō是hit káng活命水直直崩漏(pang-lāu)
14. 啞口(é-káu)風走kah chia soah開始會哀
15. 心chiâⁿ kan-na chhun hit ê大pōng-khang

<3>滾bùn

1. Gōng電視teh報:鯊魚thái-thó tio̍h渡險
2. 我想:若m̄是chhōe無chia̍h

3. 都市e-kheh ê日子
4. 有bōe ta-lian ê紅花kap逼真ê RPG
5. Ná詩文快pō͘ oh解
6. Koh chhin-chhiūⁿ紙包茶
7. 漂(phiò) bōe清ê化學芳料tái
8. 遮khàm ta̍k人永有ê chheh心懊鬱

9. 厝鳥á自由自在khioh笑lán ê吞忍
10. 機器kak色 seven days a week
11. Choh也m̄-tio̍h時 hioh也m̄-tio̍h時
12. Tio̍h電視tàu添補時間ê khih-khiah
13. M̄知日ia̍h暝ê neon燈chhiō kah面腔hóaⁿ-hóaⁿ
14. 家己騙家己ê chhùi-khang了後
15. 失去了美學細胞心肝含sau
16. 繼續鼻chhōe khang-phāng thang滾bùn

<4>戲文

1. 寫tī銀票ê人生戲文
2. Ah若無講siáng會知影
3. 電視放leh做i搬一齣過一齣
4. 永永無人聽有ê戲文
5. Kám有影青天白日
6. 據在老人gín-á開聲háu
7. 好好田大怪手ē-sái硬kā i駛--落去
8. Tiám-á膠路chiah leh播稻仔
9. 天公mā聽無
10. 冷氣房吹--出來ê hó-khang
11. Ná有thang tio̍h lán choh-sit ê gōng人
12. 是講siáng來聽

<5>古庄社

1. Hia-ê淹kha目ê phàⁿ古hóaⁿ-hóaⁿ
2. 紅毛番kap pháiⁿ人ê日子
3. Ká-na kap lán無siáⁿ tî-tāi
4. 若有是tī老廟埕
5. Lán saⁿ-chìⁿ講bōe明ê記持

6. 北方上帝爺公I照常高高在上
7. 隔壁醫病院拆掉歷史美學了後
8. 頂代人ê進步kha跡熔做塗灰
9. 少年人ê癡情無tè thang釘根
10. Hit日記持tòe koe-kui-á吹風漂浮
11. 大廟照常興kah無理路
12. 光明燈照常點to̍h
13. Oan-nā無影無字跡
14. Chhiō bōe明lán面頭前hóaⁿ-hóaⁿ ê路站

15. 亭仔kha重雙sûn ê老人bōe堪得tham頭過去
16. 暗雨kap烏暗偏khàm--過來
17. 街路燈hiāuⁿ-hiāuⁿ點to̍h
18. Oan-nā
19. 看bōe明白電視韓國劇ê劇情

<6>Siōng尾ǹg-bāng

1. Chái-á嬸á in chiah teh hōe
2. Káⁿ風颱雨leh, tang時開日
3. 綠閃閃ê柚仔kiáⁿ tīn-tōng hàiⁿ

4. Miâ-chài會--無
5. Lán平平choh-sit人kāng心肝
6. 直直teh khòa-sim不離(put-lī)--ê
7. Mā是去kah都市hia ê囝兒孫
8. Chia̍h-chhēng-ēng有夠--無
9. Tang-sî thang tńg--來

10. 話句一句koh一句
11. Ō͘ⁿ-iⁿ ō͘ⁿ-iⁿ有聽見--無
12. 救護車kàu隔壁街ah
13. 想講tang-sî
14. 換lán thang做祖公媽顧做伙
15. Tō m̄免koh無lām無sio̍h loh

16. Miâ-chài hóaⁿ-hóaⁿ會--bô

No comments:

Post a Comment

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...