Thursday, 22 October 2015

thiⁿ gōa koân

轉--來麻豆, 親眼 koh 確定 1 pái,lán chhím 轉台北ê 印象, 看--起來 淡水ê 天 真正加真 koân, 無 m̄-tio̍h。Lán 麻豆 ê 天 tio̍h 茫茫渺渺。

正港無piah--人, tú-á lán 出去看, 月娘 nā-chún 摸 會tio̍h leh。人間leh, ná in 講 ê 紅塵chhèng chiūⁿ 天,紅毛塗 隔界,電報線牽連 兼分割 siáng ê天 ho͘ i chi̍t 角 chi̍t 角。無的確平行世界起點 tio̍h terh che 電報線發明出--來ê 時。

有時lán 寫 ê mn̍gh-kiāⁿ, 人 講無滋無味,lán ē phái勢 lioh。是講 無sáⁿ-mih滋 無 siáⁿ-mih 味 leh? 聽講,chhōe he 滋味是作家ê 責任, 也tio̍h 是 i  ka-kī  ài 擔起ê 本職 kap berh 完成ê 任務。也是 chi̍t 種 美學觀點,換人 tio̍h 無kâng ê 觀點,也 ē 無kâng 滋味。Pháng 人度活ê 滋味 無tâⁿ,親身經歷,去chn̂g, 去 tam,了後 動筆 寫--落來,kā ka-kī 得-tio̍h-ê  滋味分張hō͘ 別人。Án-ni  講--起來,lán he 無滋無味ê 日子, 寫 成 無滋無味ê 文章 kám m̄是 tú-á 好? Siōng 無,有 老實呈現 lán ê 生活滋味。美感 leh kap  味感 saⁿ 連 sioh?無 ná ē 用 chit ê 滋味 來 分說leh?

窮實講,lán 究真去想,美學基礎 是 tī lán 人ê 五官感覺,chiah koh kā chia-ê 外來資訊傳輸入lán人ê 心智 hō͘ 人去知覺,引起人ê 情緒,也 hō͘ 人ê 知能去分析,了解,建立理路。 關鍵tī 情緒,lán ē kā 好ê,爽ê,讚ê 情緒 反應, 也 lia̍h 做 外界有 好ê,爽ê, 讚ê mi̍h-kiāⁿ, iā tio̍h 是美感。

聽講 下營 ê 鵝 lóng 絕滅ah, 連 鵝á kiáⁿ, nn̄g 也 lóng 無ah! Che 實在恐怖kàu 極! M̄-koh,人 kan-ta 煩惱 有錢 iah無錢 niâ。 Gōng kah kan-ta 顧錢 bōe pê chiūⁿ ê 族群 iah 是 社會主流。

Chit 禮拜, 心情 chiaⁿ siān,iū-koh 拜一睏bōe 落眠,致到身軀足thiám。 Chit 款情形, 人tio̍h 會 khah 悲觀--淡薄á,lán 講是 對別人 siuⁿ 樂觀, ka-kī siuⁿ 悲觀。 Kám 有影? 悲觀ê 眼光, kám 有 樂觀ê 種子?

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...