Saturday, 10 October 2015

Badriangalaai Gō͘-go̍eh sēng-khui

Badriangalaai Gō͘-go̍eh sēng-khui
Lîm Jū-khái(2008/5/11)Bô tiuⁿ-tî o͘-im ê gō͘-go̍eh thiⁿ
Siūⁿ-khí-tio̍h lán tàu-tīn iu-siong
Áu-ut-jo̍ah ê ji̍t-chí
Lí chhah chi̍t ki o͘-kut ê Badriangalaai[1]
Tī tōa-biō tiâⁿ tàu-tīn hit ji̍t
Kán-ná Kiâm-chúi phang-á tiûⁿ
Sin-khu kap sim lóng chiâu sio-jia̍t
Lí kā góa kóng pek-ha̍p-hoe tng sēng-khui

Pe̍h-ji̍t chiò-siā gō͘ pah nî
Hit keng nâ-sek chhù-kòa ê tōa-biō
Lán ū siang-sûn ê hiaⁿ-tī
Nn̄g ki chhèng ah leh
Lāi-tóe bî-bî-á chhiò ê lâng
Chi̍t-si-á khùi-si to-bô
I phīⁿ bōe tio̍h gōa-kháu pek-ha̍p-hoe khui
Kah chhek-ok lâng ê phang-chúi

Le̍k-sú ūn-tōng sio-jia̍t chóng ē siau sòaⁿ
Hoe ki
Chham lām saⁿ--go̍eh ê sí-thé
Ìm-pûi
In tau mn̂g-thâu-chêng hit châng Pek-ha̍p-hoe
Chìm-thàu gō͘ chheng nî
Hoe-hio̍h tián-khui sêng sai-kong-giang-á
Ho͘-chhiáⁿ bî-bî-á chhiò ê tōa mô͘-sîn
Khui--khui, Tōa chhùi khui-khui-khui

Pek-ha̍p-hoe gō͘-go̍eh sēng-khui
Kì-tî lāi, Ū chi̍t ki o͘ kut

Chit-má in tau pek-ha̍p-hoe
Hoe-hio̍h kài tōa kái pûi
Tǹg chhut âng tiám âng pan kui phiàn
͘ kah âng-gê~âng-gê ê bīn-iông
Tàm-tàm-á khui tī piàn-thiⁿ ê bî kng tiong
Sin-khu ti̍t-ti̍t iô-chho̍ah bōe thêng-tiām
Ba̍k-thâu sîn-sîn hàiⁿ bōe chí
[1] Badriangalaai, Rukai gí, pek-ha̍p-hoe.

No comments:

Post a Comment

lāu-pē siōng bér ê kà-sī

果然, 人nā thiám 夢 tio̍h khah ē kāu 。Ta̍k pái 冷氣 29 tō͘  thàu-chá 天光時 lán lóng ē kôaⁿ kah 精神。Nā 強補眠,tio̍h ē hām-bîn 得夢。 夢--lih, lán mā kôaⁿ...